ค้นหาHarmonize2012 / Harmonize2012 ทั้งหมด MOC

ตอนที่
ประเภท
ประเภทย่อย
รหัสสถิติ
รายการ
ข้อมูลสถิติ
49     หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับที่เขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน  Export   Import 
4901     หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม โบรชัว แผ่นปลิว และสิ่งพิมพ์ที่คล้ายกันจะเป็นแผ่นเดี่ยวหรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
  490110 /KGM     โบวชัว แผ่นปลิวและสิ่งพิมพ์ที่คล้ายกัน เป็นแผ่นเดี่ยว  Export   Import 
  49011000 001/KGM           มีอักษรไทยล้วนหรือเป็นสาระสำคัญ  Export   Import 
  49011000 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  490191 /KGM     พจนานุกรมและสารานุกรมและสิ่งพิมพ์ที่เป็นตอนต่อเนื่องของหนังสือดังกล่าว  Export   Import 
  49019100 001/KGM           มีอักษรไทยล้วนหรือเป็นสาระสำคัญ  Export   Import 
  49019100 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  490199 /KGM     หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่มอื่น ๆ (นอกจากพจนานุกรมและสารานุกรมและสิ่งพิมพ์ที่เป็นตอนต่อเนื่องของหนังสือดังกล่าว)  Export   Import 
  49019910 /KGM         หนังสือทางการศึกษาหนังสือเทคนิคหนังสือวิทยาศาสตร์หนังสือประวัติศาสตร์หรือหนังสือวัฒนธรรม  Export   Import 
  49019910 001/KGM           มีอักษรไทยล้วนหรือเป็นสาระสำคัญ  Export   Import 
  49019910 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  49019990 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  49019990 001/KGM           มีอักษรไทยล้วนหรือเป็นสาระสำคัญ  Export   Import 
  49019990 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
4902     หนังสือพิมพ์ วารสารและนิตยสาร จะมีภาพประกอบหรือมีสิ่งโฆษณาหรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
  49021000 000/KGM           ออกอย่างน้อยสี่ครั้งต่อสัปดาห์  Export   Import 
  490290 /KGM     หนังสือพิมพ์ วารสารและนิตยสารอื่น ๆ (นอกจากหนังสือพิมพ์ วารสาร และนิตยสาร ที่ออกอย่างน้อย 4 ครั้งต่อสัปดาห์)  Export   Import 
  49029010 000/KGM           วารสารและนิตยสารทางการศึกษา เทคนิค วิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หรือวัฒนธรรม  Export   Import 
  49029090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  49030000 000/KGM           หนังสือภาพ สมุดวาดเขียน หรือสมุดระบายสีสำหรับเด็ก  Export   Import 
  49040000 000/KGM           บทเพลงที่พิมพ์หรือเขียน จะรวมเข้าเป็นเล่มหรือมีภาพประกอบหรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
4905     แผนที่ แผนภูมิอุทกศาสตร์ หรือแผนภูมิที่คล้ายกันทุกชนิด รวมถึงแผนที่โลก แผนที่แขวนผนัง แปลนแสดงภูมิประเทศและลูกโลก ที่ได้จากการพิมพ์  Export   Import 
  49051000 000/KGM           ลูกโลก  Export   Import 
        อื่น ๆ    
  49059100 000/KGM           ทำเป็นเล่ม  Export   Import 
  49059900 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
4906     แปลนและภาพลายเส้นที่เป็นต้นฉบับเขียนด้วยมือ เพื่อวัตถุประสงค์ทางสถาปัตยกรรม วิศวกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม ทางภูมิประเทศหรือวัตถุประสงค์ ที่คล้ายกัน หนังสือที่เขียนด้วยมือ สำเนาของสิ่งดังกล่าวที่ได้จากการถ่ายด้วยกระดาษไวแสงหรือที่ได้จากการใช้  Export   Import 
  49060010 000/KGM           แปลนและภาพลายเส้นที่เป็นต้นฉบับเขียนด้วยมือ รวมถึงสำเนาของสิ่งดังกล่าวที่ได้จากการถ่ายด้วยกระดาษไวแสง  Export   Import 
  49060090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
4907     ไปรษณียากร อากรแสตมป์หรือแสตมป์ที่คล้ายกัน ที่ยังไม่ขีดฆ่า ทั้งชนิดที่ใช้อยู่ในปัจจุบันหรือที่ออกใช้ใหม่ในประเทศ ซึ่งมีหรือจะมีราคาตามที่กำหนดไว้หน้าแสตมป์ กระดาษที่มีตราแสตมป์ ธนบัตร สมุดเช็ค ใบสต๊อก ใบหุ้นหรือพันธบัตร และใบเอกสารสิทธิที่คล้ายกัน  Export   Import 
  49070010 000/KGM           ธนบัตรที่ชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย  Export   Import 
             ไปรษณียากร อากรแสตมป์หรือแสตมป์ที่คล๎ายกัน ที่ยังไมํขีดฆำ    
  49070021 000/KGM           ไปรษณียากร  Export   Import 
  49070029 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  49070040 /KGM         สมุดเช็คหรือใบสต๊อก ใบหุ้น พันธบัตร ใบเอกสารสิทธิที่คล้ายกัน  Export   Import 
  49070040 001/KGM           สมุดเช็ค  Export   Import 
  49070040 002/KGM           ใบสต็อก ใบหุ้น พันธบัตร ใบเอกสารสิทธิที่คล้ายกัน  Export   Import 
  49070090 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  49070090 001/KGM           ธนบัตร ที่ยังไม่ใช้เป็นเงินตรา  Export   Import 
  49070090 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
4908     รูปลอก  Export   Import 
  49081000 000/KGM           รูปลอกชนิดวิทริฟิเอเบิล  Export   Import 
  49089000 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
4909     ไปรษณียบัตรที่มีข้อความหรือมีภาพประกอบ รวมทั้งบัตรพิมพ์ที่มีข้อความอวยพร แจ้งข่าวหรือประกาศ จะมีภาพประกอบ มีซองหรือมีสิ่งตกแต่ง หรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
  49090000 001/KGM           ไม่มีภาพประกอบ  Export   Import 
  49090000 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
4910     ปฎิทินทุกชนิดที่ได้จากการพิมพ์ รวมถึงปฎิทินชนิดฉีกเป็นรายวัน  Export   Import 
  49100000 001/KGM           ปฏิทินที่พิมพ์บนกระดาษหรือกระดาษแข็ง  Export   Import 
  49100000 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
4911     สิ่งพิมพ์อื่น ๆ (นอกจากที่ระบุไว้ตามประเภทที่ 49.01 ถึง 49.10) รวมถึงภาพพิมพ์และภาพถ่าย  Export   Import 
  491110 /KGM     สิ่งพิมพ์โฆษณาทางการค้า แคตตาล๊อกทางการค้าและของที่คล้ายกัน  Export   Import 
  49111010 000/KGM           แค็ตตาล็อกรายการหนังสือและสิ่งตีพิมพ์ทางการศึกษา เทคนิค วิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หรือวัฒนธรรม  Export   Import 
  49111090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
        อื่น ๆ    
  491191 /KGM     รูปภาพ ภาพดีไซน์ และภาพถ่าย  Export   Import 
             รูปภาพและแผนภาพติดผนัง เพื่อวัตถุประสงค์ในการสอน    
  49119121 000/KGM           แผนภาพและแผนภูมิ ทางกายวิภาคศาสตร์หรือพฤกษศาสตร์  Export   Import 
  49119129 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
             รูปภาพพิมพ์และภาพถำยอื่น ๆ    
  49119131 000/KGM           แผนภาพและแผนภูมิ ทางกายวิภาคศาสตร์หรือพฤกษศาสตร์  Export   Import 
  49119139 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  49119190 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  491199 /KGM     สิ่งพิมพ์อื่นๆ (นอกจากสิ่งพิมพ์โฆษณาทางการค้า แคตตาล๊อกทางการค้าและของที่คล้ายกัน รูปภาพ ภาพดีไซน์ และภาพถ่าย และนอกจากที่ระบุไว้ตามประเภทที่ 49.01 ถึง 49.10)  Export   Import 
  49119910 000/KGM           บัตรที่พิมพ์แล้วสำหรับเครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณ หรือของประดับกายชิ้นเล็ก ๆ หรือของใช้ประจำตัวที่ปกติพกติดกระเป๋า กระเป๋าถือ หรือนำติดตัว  Export   Import 
  49119920 000/KGM           ฉลากที่พิมพ์แล้วสำหรับวัตถุระเบิด  Export   Import 
  49119930 000/KGM           บัตรที่พิมพ์เป็นชุด ทางการศึกษา เทคนิค วิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หรือวัฒนธรรม  Export   Import 
  49119990 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import