ค้นหาHarmonize2012 / Harmonize2012 ทั้งหมด MOC

ตอนที่
ประเภท
ประเภทย่อย
รหัสสถิติ
รายการ
ข้อมูลสถิติ
50     ไหม  Export   Import 
  50010000 000/KGM           รังไหมที่เหมาะสำหรับการสาวไหม  Export   Import 
  50020000 000/KGM           ไหมดิบ (ยังไม่เข้าเกลียว)  Export   Import 
5003     เศษไหม (รวมถึงรังไหมที่ไม่เหมาะสำหรับการสาวไหม เศษด้ายไหม และกลุ่มใยที่สางจากเศษวัตถุที่ทำด้วยไหม)  Export   Import 
  50030000 001/KGM           ไม่ได้สางหรือหวี  Export   Import 
  50030000 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  50040000 000/KGM           ด้ายไหม (นอกจากด้ายที่ปั่นจากเศษไหม) ไม่ได้จัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีก  Export   Import 
  50050000 000/KGM           ด้ายที่ปั่นจากเศษไหม ไม่ได้จัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีก  Export   Import 
5006     ด้ายไหมและด้ายที่ปั่นจากเศษไหม จัดทำเพื่อการขายปลีก รวมทั้งไส้ตัวไหม  Export   Import 
  50060000 001/KGM           ไส้ตัวไหม  Export   Import 
  50060000 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
5007     ผ้าทอ ทำด้วยไหมหรือเศษไหม  Export   Import 
  500710 /KGM     ผ้าทอทำด้วยขี้ไหม  Export   Import 
  50071010 000/KGM           พิมพ์ด้วยกรรมวิธีบาติกแบบดั้งเดิม  Export   Import 
  50071090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  500720 /KGM     ผ้าทอ ทำด้วยไหมหรือเศษไหม (นอกจากขี้ไหม) ที่มีไหมหรือเศษไหม (นอกจากขี้ไหม) ตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก  Export   Import 
  50072010 /KGM         พิมพ์ด้วยกรรมวิธีบาติกแบบดั้งเดิม  Export   Import 
  50072010 001/KGM           ทำด้วยไหม  Export   Import 
  50072010 002/KGM           ทำด้วยเศษไหม(นอกจากขี้ไหม)  Export   Import 
  50072090 /KGM         อื่น ๆ  Export   Import 
  50072090 001/KGM           ทำด้วยไหม  Export   Import 
  50072090 002/KGM           ทำด้วยเศษไหม(นอกจากขี้ไหม)  Export   Import 
  500790 /KGM     ผ้าทอ ทำด้วยไหมหรือเศษไหม (นอกจากขี้ไหม) ที่มีไหมหรือเศษไหม (นอกจากขี้ไหม) น้อยกว่าร้อยละ 85 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  50079010 000/KGM           พิมพ์ด้วยกรรมวิธีบาติกแบบดั้งเดิม  Export   Import 
  50079090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import