ค้นหาHarmonize2012 / Harmonize2012 ทั้งหมด MOC

ตอนที่
ประเภท
ประเภทย่อย
รหัสสถิติ
รายการ
ข้อมูลสถิติ
51     ขนแกะ ขนละเอียดหรือขนหยาบของสัตว์ ด้ายขนม้า และผ้าทอ  Export   Import 
5101     ขนแกะ ไม่ได้สางหรือหวี  Export   Import 
        ยังมีไข รวมถึงขนแกะที่ล้างแบบฟลีซวอช    
  51011100 000/KGM           ขนแกะที่ได้จากการตัด  Export   Import 
  51011900 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
        เอาไขออกแล้วไม่ผ่านกรรมวิธีคาร์โบไนซ์    
  51012100 000/KGM           ขนแกะที่ได้จากการตัด  Export   Import 
  51012900 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  51013000 000/KGM           ที่ผ่านกรรมวิธีคาร์โบไนซ์  Export   Import 
5102     ขนละเอียดหรือขนหยาบของสัตว์ไม่ได้สางหรือหวี  Export   Import 
        ขนละเอียดของสัตว์    
  51021100 000/KGM           ของแพะแคชเมียร์  Export   Import 
  51021900 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  51022000 000/KGM           ขนหยาบของสัตว์  Export   Import 
5103     เศษขนแกะ หรือเศษขนละเอียดหรือเศษขนหยาบของสัตว์ รวมถึงเศษด้ายขนแกะหรือขนสัตว์ แต่ไม่รวมถึงกลุ่มใยที่สางจากเศษวัตถุที่ทำด้วยขนแกะหรือขนสัตว์  Export   Import 
  51031000 000/KGM           เศษขนแกะหรือเศษขนละเอียดของสัตว์ที่ได้จากการหวี  Export   Import 
  51032000 000/KGM           เศษอื่น ๆ ของขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์  Export   Import 
  51033000 000/KGM           เศษขนหยาบของสัตว์  Export   Import 
  51040000 000/KGM           กลุ่มใยที่สางจากเศษวัตถุที่ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดหรือขนหยาบของสัตว์  Export   Import 
5105     ขนแกะและขนละเอียดหรือขนหยาบของสัตว์ สางหรือหวีแล้ว (รวมถึงขนแกะที่หวีแล้วทำเป็นเส้นสั้น (แฟรกเมนต์))  Export   Import 
  51051000 000/KGM           ขนแกะที่สางแล้ว  Export   Import 
        วูลทอป และขนแกะที่หวีแล้วอื่น ๆ    
  51052100 000/KGM           ขนแกะที่หวีแล้วทำเป็นเส้นสั้น  Export   Import 
  51052900 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
        ขนละเอียดของสัตว์ที่สางหรือหวีแล้ว    
  51053100 000/KGM           ของแพะแคชเมียร์  Export   Import 
  51053900 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  51054000 000/KGM           ขนหยาบของสัตว์ที่สางหรือหวีแล้ว  Export   Import 
5106     ด้ายทำด้วยขนแกะที่สางแล้ว ไม่ได้จัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีก  Export   Import 
  51061000 000/KGM           ที่มีขนแกะตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก  Export   Import 
  51062000 000/KGM           ที่มีขนแกะน้อยกว่าร้อยละ 85 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
5107     ด้ายทำด้วยขนแกะที่หวีแล้ว ไม่ได้จัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีก  Export   Import 
  51071000 000/KGM           ที่มีขนแกะตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก  Export   Import 
  51072000 000/KGM           ที่มีขนแกะน้อยกว่าร้อยละ 85 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
5108     ด้ายทำด้วยขนละเอียดของสัตว์ (สางหรือหวีแล้ว) ไม่ได้จัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีก  Export   Import 
  51081000 000/KGM           ที่สางแล้ว  Export   Import 
  51082000 000/KGM           ที่หวีแล้ว  Export   Import 
5109     ด้ายทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ จัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีก  Export   Import 
  510910 /KGM     ด้ายทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ ที่มีขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก จัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีก  Export   Import 
  51091000 001/KGM           ทำด้วยขนแกะ  Export   Import 
  51091000 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  510990 /KGM     ด้ายทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ ที่มีขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์น้อยกว่าร้อยละ 85 โดยน้ำหนัก จัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีก  Export   Import 
  51099000 001/KGM           ทำด้วยขนแกะ  Export   Import 
  51099000 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  51100000 000/KGM           ด้ายทำด้วยขนหยาบของสัตว์หรือขนม้า (รวมถึงด้ายกิมพ์ที่ทำด้วยขนม้า) จะจัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีกหรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
5111     ผ้าทอทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ที่สางแล้ว  Export   Import 
         ที่มีขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไปโดยน้ าหนัก    
  511111 /KGM     ผ้าทอทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ที่สางแล้ว ที่มีขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก มีน้ำหนักไม่เกิน 300 กรัมต่อตารางเมตร  Export   Import 
  51111110 000/KGM           พิมพ์ด้วยกรรมวิธีบาติกแบบดั้งเดิม  Export   Import 
  51111190 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  511119 /KGM     ผ้าทอทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ที่สางแล้ว ที่มีขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก มีน้ำหนักเกิน 300 กรัมต่อตารางเมตร  Export   Import 
  51111910 000/KGM           พิมพ์ด้วยกรรมวิธีบาติกแบบดั้งเดิม  Export   Import 
  51111990 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  51112000 000/KGM           อื่น ๆ ผสมด้วยใยยาวประดิษฐ์ล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่  Export   Import 
  51113000 000/KGM           อื่น ๆ ผสมด้วยเส้นใยสั้นประดิษฐ์ล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่  Export   Import 
  51119000 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
5112     ผ้าทอทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ที่หวีแล้ว  Export   Import 
         ที่มีขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไปโดยน้ าหนัก    
  511211 /KGM     ผ้าทอทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ที่หวีแล้ว ที่มีขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก มีน้ำหนักไม่เกิน 200 กรัมต่อตารางเมตร  Export   Import 
  51121110 000/KGM           พิมพ์ด้วยกรรมวิธีบาติกแบบดั้งเดิม  Export   Import 
  51121190 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  511219 /KGM     ผ้าทอทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ที่หวีแล้ว ที่มีขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก ที่มีน้ำหนักเกิน 200 กรัมต่อตารางเมตร  Export   Import 
  51121910 000/KGM           พิมพ์ด้วยกรรมวิธีบาติกแบบดั้งเดิม  Export   Import 
  51121990 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  51122000 000/KGM           อื่น ๆ ผสมด้วยใยยาวประดิษฐ์ล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่  Export   Import 
  51123000 000/KGM           อื่น ๆ ผสมด้วยเส้นใยสั้นประดิษฐ์ล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่  Export   Import 
  51129000 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  51130000 000/KGM           ผ้าทอทำด้วยขนหยาบของสัตว์หรือขนม้า  Export   Import