ค้นหาHarmonize2012 / Harmonize2012 ทั้งหมด MOC

ตอนที่
ประเภท
ประเภทย่อย
รหัสสถิติ
รายการ
ข้อมูลสถิติ
52     ฝ้าย  Export   Import 
  52010000 000/KGM           ฝ้าย ไม่ได้สางหรือหวี  Export   Import 
5202     เศษฝ้าย (รวมถึงเศษด้ายและกลุ่มใยที่สางจากเศษวัตถุที่ทำด้วยฝ้าย)  Export   Import 
  52021000 000/KGM           เศษด้าย (รวมถึงเศษเส้นด้าย)  Export   Import 
        อื่น ๆ    
  52029100 000/KGM           กลุ่มใยที่สางจากเศษวัตถุที่ทำด้วยฝ้าย  Export   Import 
  52029900 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  52030000 000/KGM           ฝ้าย สางหรือหวีแล้ว  Export   Import 
5204     ด้ายเย็บทำด้วยฝ้าย จะจัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีกหรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
        ไม่ได้จัดท าขึ้นเพื่อการขายปลีก    
  52041100 000/KGM           ที่มีฝ้ายตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก  Export   Import 
  52041900 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  52042000 000/KGM           จัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีก  Export   Import 
5205     ด้ายฝ้าย (นอกจากด้ายเย็บ) ที่มีฝ้ายตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก ไม่ได้จัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีก  Export   Import 
        ด้ายเดี่ยวท าด้วยเส้นใยที่ไม่ได้หวี    
  52051100 000/KGM           วัดได้ตั้งแต่ 714.29 เดซิเทกซ์ขึ้นไป (ไม่เกิน 14 เมตริกนัมเบอร์)  Export   Import 
  52051200 000/KGM           วัดได้น้อยกว่า 714.29 เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า 232.56 เดซิเทกซ์ (เกิน 14 เมตริกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน 43 เมตริกนัมเบอร์)  Export   Import 
  52051300 000/KGM           วัดได้น้อยกว่า 232.56 เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า 192.31 เดซิเทกซ์ (เกิน 43 เมตริกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน 52 เมตริกนัมเบอร์)  Export   Import 
  52051400 000/KGM           วัดได้น้อยกว่า 192.31 เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า 125 เดซิเทกซ์ (เกิน 52 เมตริกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน 80 เมตริกนัมเบอร์)  Export   Import 
  52051500 000/KGM           วัดได้น้อยกว่า 125 เดซิเทกซ์ (เกิน 80 เมตริกนัมเบอร์)  Export   Import 
        ด้ายเดี่ยวท าด้วยเส้นใยที่หวีแล้ว    
  52052100 000/KGM           วัดได้ตั้งแต่ 714.29 เดซิเทกซ์ขึ้นไป (ไม่เกิน 14 เมตริกนัมเบอร์)  Export   Import 
  52052200 000/KGM           วัดได้น้อยกว่า 714.29 เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า 232.56 เดซิเทกซ์ (เกิน 14 เมตริกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน 43 เมตริกนัมเบอร์)  Export   Import 
  52052300 000/KGM           วัดได้น้อยกว่า 232.56 เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า 192.31 เดซิเทกซ์ (เกิน 43 เมตริกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน 52 เมตริกนัมเบอร์)  Export   Import 
  52052400 000/KGM           วัดได้น้อยกว่า 192.31 เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า 125 เดซิเทกซ์ (เกิน 52 เมตริกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน 80 เมตริกนัมเบอร์)  Export   Import 
  52052600 000/KGM           วัดได้น้อยกว่า 125 เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า 106.38 เดซิเทกซ์ (เกิน 80 เมตริกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน 94 เมตริกนัมเบอร์)  Export   Import 
  52052700 000/KGM           วัดได้น้อยกว่า 106.38 เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า 83.33 เดซิเทกซ์ (เกิน 94 เมตริกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน 120 เมตริกนัมเบอร์)  Export   Import 
  52052800 000/KGM           วัดได้น้อยกว่า 83.33 เดซิเทกซ์ (เกิน 120 เมตริกนัมเบอร์)  Export   Import 
        ด้ายควบ (ด้ายเกลียว) หรือด้ายเคเบิล ท าด้วยเส้นใยที่ไม่ได้หวี    
  52053100 000/KGM           ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้ตั้งแต่ 714.29 เดซิเทกซ์ขึ้นไป (แต่ละเส้นไม่เกิน 14 เมตริกนัมเบอร์)  Export   Import 
  52053200 000/KGM           ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า 714.29 เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า 232.56 เดซิเทกซ์ (แต่ละเส้นเกิน 14 เมตริกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน 43 เมตริกนัมเบอร์)  Export   Import 
  52053300 000/KGM           ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า 232.56 เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า 192.31 เดซิเทกซ์ (แต่ละเส้นเกิน 43 เมตริกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน 52 เมตริกนัมเบอร์)  Export   Import 
  52053400 000/KGM           ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า 192.31 เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า 125 เดซิเทกซ์ (แต่ละเส้นเกิน 52 เมตริกนัมเบอร์แต่ไม่เกิน 80 เมตริกนัมเบอร์)  Export   Import 
  52053500 000/KGM           ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า 125 เดซิเทกซ์ (แต่ละเส้นเกิน 80 เมตริกนัมเบอร์)  Export   Import 
        ด้ายควบ (ด้ายเกลียว) หรือด้ายเคเบิล ท าด้วยเส้นใยที่หวีแล้ว    
  52054100 000/KGM           ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้ตั้งแต่ 714.29 เดซิเทกซ์ขึ้นไป (แต่ละเส้นไม่เกิน 14 เมตริกนัมเบอร์)  Export   Import 
  52054200 000/KGM           ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า 714.29 เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า 232.56 เดซิเทกซ์ (แต่ละเส้นเกิน 14 เมตริกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน 43 เมตริกนัมเบอร์)  Export   Import 
  52054300 000/KGM           ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า 232.56 เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า 192.31 เดซิเทกซ์ (แต่ละเส้นเกิน 43 เมตริกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน 52 เมตริกนัมเบอร์)  Export   Import 
  52054400 000/KGM           ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า 192.31 เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า 125 เดซิเทกซ์ (แต่ละเส้นเกิน 52 เมตริกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน 80 เมตริกนัมเบอร์)  Export   Import 
  52054600 000/KGM           ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า 125 เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า 106.38 เดซิเทกซ์ (ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้น เกิน 80 เมตริกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน 94 เมตริกนัมเบอร์)  Export   Import 
  52054700 000/KGM           ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า 106.38 เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า 83.33 เดซิเทกซ์ (ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นเกิน 94 เมตริกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน 120 เมตริกนัมเบอร์)  Export   Import 
  52054800 000/KGM           ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า 83.33 เดซิเทกซ์ (ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นเกิน 120 เมตริกนัมเบอร์)  Export   Import 
5206     ด้ายฝ้าย (นอกจากด้ายเย็บ) ที่มีฝ้ายน้อยกว่าร้อยละ 85 โดยน้ำหนัก ไม่ได้จัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีก  Export   Import 
        ด้ายเดี่ยวท าด้วยเส้นใยที่ไม่ได้หวี    
  52061100 000/KGM           วัดได้ตั้งแต่ 714.29 เดซิเทกซ์ขึ้นไป (ไม่เกิน 14 เมตริกนัมเบอร์)  Export   Import 
  52061200 000/KGM           วัดได้น้อยกว่า 714.29 เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า 232.56 เดซิเทกซ์ (เกิน 14 เมตริกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน 43 เมตริกนัมเบอร์)  Export   Import 
  52061300 000/KGM           วัดได้น้อยกว่า 232.56 เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า 192.31 เดซิเทกซ์ (เกิน 43 เมตริกนัมเบอร์แต่ไม่เกิน 52 เมตริกนัมเบอร์)  Export   Import 
  52061400 000/KGM           วัดได้น้อยกว่า 192.31 เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า 125 เดซิเทกซ์ (เกิน 52 เมตริกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน 80 เมตริกนัมเบอร์)  Export   Import 
  52061500 000/KGM           วัดได้น้อยกว่า 125 เดซิเทกซ์ (เกิน 80 เมตริกนัมเบอร์)  Export   Import 
        ด้ายเดี่ยวท าด้วยเส้นใยที่หวีแล้ว    
  52062100 000/KGM           วัดได้ตั้งแต่ 714.29 เดซิเทกซ์ขึ้นไป (ไม่เกิน 14 เมตริกนัมเบอร์)  Export   Import 
  52062200 000/KGM           วัดได้น้อยกว่า 714.29 เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า 232.56 เดซิเทกซ์ (เกิน 14 เมตริกนัมเบอร์แต่ไม่เกิน 43 เมตริกนัมเบอร์)  Export   Import 
  52062300 000/KGM           วัดได้น้อยกว่า 232.56 เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า 192.31 เดซิเทกซ์ (เกิน 43 เมตริกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน 52 เมตริกนัมเบอร์)  Export   Import 
  52062400 000/KGM           วัดได้น้อยกว่า 192.31 เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า 125 เดซิเทกซ์ (เกิน 52 เมตริกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน 80 เมตริกนัมเบอร์)  Export   Import 
  52062500 000/KGM           วัดได้น้อยกว่า 125 เดซิเทกซ์ (เกิน 80 เมตริกนัมเบอร์)  Export   Import 
        ด้ายควบ (ด้ายเกลียว) หรือด้ายเคเบิล ท าด้วยเส้นใยที่ยังไม่ได้หวี    
  52063100 000/KGM           ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้ตั้งแต่ 714.29 เดซิเทกซ์ขึ้นไป (แต่ละเส้นไม่เกิน 14 เมตริกนัมเบอร์)  Export   Import 
  52063200 000/KGM           ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า 714.29 เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า 232.56 เดซิเทกซ์ (แต่ละเส้นเกิน 14 เมตริกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน 43 เมตริกนัมเบอร์)  Export   Import 
  52063300 000/KGM           ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า 232.56 เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า 192.31 เดซิเทกซ์ (แต่ละเส้นเกิน 43 เมตริกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน 52 เมตริกนัมเบอร์)  Export   Import 
  52063400 000/KGM           ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า 192.31 เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า 125 เดซิเทกซ์ (แต่ละเส้นเกิน 52 เมตริกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน 80 เมตริกนัมเบอร์)  Export   Import 
  52063500 000/KGM           ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า 125 เดซิเทกซ์ (แต่ละเส้นเกิน 80 เมตริกนัมเบอร์)  Export   Import 
        ด้ายควบ (ด้ายเกลียว) หรือด้ายเคเบิล ท าด้วยเส้นใยที่หวีแล้ว    
  52064100 000/KGM           ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้ตั้งแต่ 714.29 เดซิเทกซ์ขึ้นไป (แต่ละเส้นไม่เกิน 14 เมตริกนัมเบอร์)  Export   Import 
  52064200 000/KGM           ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า 714.29 เดซิเทกซ์แต่ไม่น้อยกว่า 232.56 เดซิเทกซ์ (แต่ละเส้นเกิน 14 เมตริกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน 43 เมตริกนัมเบอร์)  Export   Import 
  52064300 000/KGM           ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า 232.56 เดซิเทกซ์แต่ไม่น้อยกว่า 192.31 เดซิเทกซ์ (แต่ละเส้นเกิน 43 เมตริกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน 52 เมตริกนัมเบอร์)  Export   Import 
  52064400 000/KGM           ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า 192.31 เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า 125 เดซิเทกซ์ (แต่ละเส้นเกิน 52 เมตริกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน 80 เมตริกนัมเบอร์)  Export   Import 
  52064500 000/KGM           ด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้น้อยกว่า 125 เดซิเทกซ์ (แต่ละเส้นเกิน 80 เมตริกนัมเบอร์)  Export   Import 
5207     ด้ายฝ้าย (นอกจากด้ายเย็บ) จัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีก  Export   Import 
  52071000 000/KGM           ที่มีฝ้ายตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก  Export   Import 
  52079000 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
5208     ผ้าทอทำด้วยฝ้ายที่มีฝ้ายตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก และมีน้ำหนักไม่เกิน 200 กรัมต่อตารางเมตร  Export   Import 
        ไม่ได้ฟอก    
  52081100 000/KGM           ทอลายขัด หนักไม่เกิน 100 กรัมต่อตารางเมตร  Export   Import 
  52081200 000/KGM           ทอลายขัด หนักเกิน 100 กรัมต่อตารางเมตร  Export   Import 
  52081300 000/KGM           ทอลายสองแบบ 3 เส้นหรือแบบ 4 เส้น รวมถึงทอลายสองแบบครอส  Export   Import 
  52081900 000/KGM           ผ้าอื่น ๆ  Export   Import 
        ฟอกแล้ว    
  52082100 000/KGM           ทอลายขัด หนักไม่เกิน 100 กรัมต่อตารางเมตร  Export   Import 
  52082200 000/KGM           ทอลายขัด หนักเกิน 100 กรัมต่อตารางเมตร  Export   Import 
  52082300 000/KGM           ทอลายสองแบบ 3 เส้นหรือแบบ 4 เส้น รวมถึงทอลายสองแบบครอส  Export   Import 
  52082900 000/KGM           ผ้าอื่น ๆ  Export   Import 
        ย้อมสี    
  52083100 000/KGM           ทอลายขัด หนักไม่เกิน 100 กรัมต่อตารางเมตร  Export   Import 
  52083200 000/KGM           ทอลายขัด หนักเกิน 100 กรัมต่อตารางเมตร  Export   Import 
  52083300 000/KGM           ทอลายสองแบบ 3 เส้นหรือแบบ 4 เส้น รวมถึงทอลายสองแบบครอส  Export   Import 
  52083900 000/KGM           ผ้าอื่น ๆ  Export   Import 
        ทอด้วยด้ายสีต่าง ๆ    
  52084100 000/KGM           ทอลายขัด หนักไม่เกิน 100 กรัมต่อตารางเมตร  Export   Import 
  52084200 000/KGM           ทอลายขัด หนักเกิน 100 กรัมต่อตารางเมตร  Export   Import 
  52084300 000/KGM           ทอลายสองแบบ 3 เส้นหรือแบบ 4 เส้น รวมถึงทอลายสองแบบครอส  Export   Import 
  52084900 000/KGM           ผ้าอื่น ๆ  Export   Import 
         พิมพ์    
  520851 /KGM     ผ้าทอทำด้วยฝ้าย ที่มีฝ้ายตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก พิมพ์ ทอลายขัด มีน้ำหนักไม่เกิน 100 กรัมต่อตารางเมตร  Export   Import 
  52085110 000/KGM           พิมพ์ด้วยกรรมวิธีบาติกแบบดั้งเดิม  Export   Import 
  52085190 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  520852 /KGM     ผ้าทอทำด้วยฝ้าย ที่มีฝ้ายตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก พิมพ์ ทอลายขัด มีน้ำหนักเกิน 100 กรัมต่อตารางเมตร แต่ไม่เกิน 200 กรัมต่อตารางเมตร  Export   Import 
  52085210 000/KGM           พิมพ์ด้วยกรรมวิธีบาติกแบบดั้งเดิม  Export   Import 
  52085290 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  520859 /KGM     ฟอกแล้ว  Export   Import 
  52085910 000/KGM           พิมพ์ด้วยกรรมวิธีบาติกแบบดั้งเดิม  Export   Import 
  52085990 /KGM         อื่น ๆ  Export   Import 
  52085990 001/KGM           ทอลายสองแบบ 3 เส้นหรือแบบ 4 เส้น รวมถึงทอลายสองแบบครอส  Export   Import 
  52085990 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
5209     ผ้าทอทำด้วยฝ้าย ที่มีฝ้ายตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไปโดยน้ำหนักและมีน้ำหนักเกิน 200 กรัมต่อตารางเมตร  Export   Import 
        ไม่ได้ฟอก    
  52091100 000/KGM           ทอลายขัด  Export   Import 
  52091200 000/KGM           ทอลายสองแบบ 3 เส้นหรือแบบ 4 เส้น รวมถึงทอลายสองแบบครอส  Export   Import 
  52091900 000/KGM           ผ้าอื่น ๆ  Export   Import 
        ฟอกแล้ว    
  52092100 000/KGM           ทอลายขัด  Export   Import 
  52092200 000/KGM           ทอลายสองแบบ 3 เส้นหรือแบบ 4 เส้น รวมถึงทอลายสองแบบครอส  Export   Import 
  52092900 000/KGM           ผ้าอื่น ๆ  Export   Import 
        ย้อมสี    
  52093100 000/KGM           ทอลายขัด  Export   Import 
  52093200 000/KGM           ทอลายสองแบบ 3 เส้นหรือแบบ 4 เส้น รวมถึงทอลายสองแบบครอส  Export   Import 
  52093900 000/KGM           ผ้าอื่น ๆ  Export   Import 
        ทอด้วยด้ายสีต่าง ๆ    
  52094100 000/KGM           ทอลายขัด  Export   Import 
  52094200 000/KGM           เดนิม  Export   Import 
  52094300 000/KGM           ผ้าอื่น ๆ ทอลายสองแบบ 3 เส้นหรือแบบ 4 เส้น รวมถึงทอลายสองแบบครอส  Export   Import 
  52094900 000/KGM           ผ้าอื่น ๆ  Export   Import 
         พิมพ์    
  520951 /KGM     ผ้าทอทำด้วยฝ้าย ที่มีฝ้ายตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก พิมพ์ ทอลายขัด มีน้ำหนักเกิน 200 กรัมต่อตารางเมตร  Export   Import 
  52095110 000/KGM           พิมพ์ด้วยกรรมวิธีบาติกแบบดั้งเดิม  Export   Import 
  52095190 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  520952 /KGM     ผ้าทอทำด้วยฝ้าย ที่มีฝ้ายตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก พิมพ์ ทอลายสองแบบ 3 เส้นหรือแบบ 4 เส้นรวมถึงทอลายสองแบบครอส มีน้ำหนักเกิน 200 กรัมต่อตารางเมตร  Export   Import 
  52095210 000/KGM           พิมพ์ด้วยกรรมวิธีบาติกแบบดั้งเดิม  Export   Import 
  52095290 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  520959 /KGM     ผ้าทออื่นๆ ทำด้วยฝ้าย (นอกจากผ้าทอทำด้วยฝ้ายทอลายขัด และทอลายสองแบบ 3 เส้น หรือแบบ 4 เส้น รวมถึงทอลายสองแบบครอส) ที่มีฝ้ายตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก พิมพ์ มีน้ำหนักเกิน 200 กรัมต่อตารางเมตร  Export   Import 
  52095910 000/KGM           พิมพ์ด้วยกรรมวิธีบาติกแบบดั้งเดิม  Export   Import 
  52095990 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
5210     ผ้าทอทำด้วยฝ้าย ที่มีฝ้ายน้อยกว่าร้อยละ 85 โดยน้ำหนัก ผสมด้วยเส้นใยประดิษฐ์ล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่ และมีน้ำหนักไม่เกิน 200 กรัมต่อตารางเมตร  Export   Import 
  52101100 000/KGM           ทอลายขัด  Export   Import 
  521019 /KGM     ทําด้วยวิสโคสเรยอน ไม่ตีเกลียวหรือตีเกลียวไม่เกิน 120 รอบต่อเมตร  Export   Import 
  52101900 001/KGM           ทอลายสองแบบ 3 เส้นหรือแบบ 4 เส้นรวมถึงทอลายสองแบบครอส  Export   Import 
  52101900 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  52102100 000/KGM           ทอลายขัด  Export   Import 
  521029 /KGM      ทําด้วยวิสโคสเรยอน ตีเกลียวเกิน 120 รอบต่อเมตร  Export   Import 
  52102900 001/KGM           ทอลายสองแบบ 3 เส้นหรือแบบ 4 เส้นรวมถึงทอลายสองแบบครอส  Export   Import 
  52102900 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
        ย้อมสี    
  52103100 000/KGM           ทอลายขัด  Export   Import 
  52103200 000/KGM           ทอลายสองแบบ 3 เส้นหรือแบบ 4 เส้น รวมถึงทอลายสองแบบครอส  Export   Import 
  52103900 000/KGM           ผ้าอื่น ๆ  Export   Import 
  52104100 000/KGM           ทอลายขัด  Export   Import 
  521049 /KGM     ทําด้วยเซลลูโลสอะซิเทต  Export   Import 
  52104900 001/KGM           ทอลายสองแบบ 3 เส้นหรือแบบ 4 เส้นรวมถึงทอลายสองแบบครอส  Export   Import 
  52104900 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
         พิมพ์    
  521051 /KGM     ผ้าทอทำด้วยฝ้าย ที่มีฝ้ายน้อยกว่าร้อยละ 85 โดยน้ำหนัก ผสมด้วยเส้นใยประดิษฐ์ล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่ พิมพ์ ทอลายขัด มีน้ำหนักไม่เกิน 200 กรัมต่อตารางเมตร  Export   Import 
  52105110 000/KGM           พิมพ์ด้วยกรรมวิธีบาติกแบบดั้งเดิม  Export   Import 
  52105190 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  521059 /KGM     ทําด้วยวิสโคสเรยอน  Export   Import 
  52105910 000/KGM           พิมพ์ด้วยกรรมวิธีบาติกแบบดั้งเดิม  Export   Import 
  52105990 /KGM         อื่น ๆ  Export   Import 
  52105990 001/KGM           ทอลายสองแบบ 3 เส้นหรือแบบ 4 เส้นรวมถึงทอลายสองแบบครอส  Export   Import 
  52105990 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
5211     ผ้าทอทำด้วยฝ้าย ที่มีฝ้ายน้อยกว่าร้อยละ 85 โดยน้ำหนัก ผสมด้วยเส้นใยประดิษฐ์ล้วนหรือส่วนใหญ่ และมีน้ำหนักเกิน 200 กรัมต่อรารางเมตร  Export   Import 
        ไม่ได้ฟอก    
  52111100 000/KGM           ทอลายขัด  Export   Import 
  52111200 000/KGM           ทอลายสองแบบ 3 เส้นหรือแบบ 4 เส้น รวมถึงทอลายสองแบบครอส  Export   Import 
  52111900 000/KGM           ผ้าอื่น ๆ  Export   Import 
  521120 /KGM     ทําด้วยเซลลูโลสอะซิเทต  Export   Import 
  52112000 001/KGM           ทอลายขัด  Export   Import 
  52112000 002/KGM           ทอลายสองแบบ 3 เส้นหรือแบบ 4 เส้นรวมถึงทอลายสองแบบครอส  Export   Import 
  52112000 090/KGM           ผ้าอื่น ๆ  Export   Import 
        ย้อมสี    
  52113100 000/KGM           ทอลายขัด  Export   Import 
  52113200 000/KGM           ทอลายสองแบบ 3 เส้นหรือแบบ 4 เส้น รวมถึงทอลายสองแบบครอส  Export   Import 
  52113900 000/KGM           ผ้าอื่น ๆ  Export   Import 
        ทอด้วยด้ายสีต่าง ๆ    
  52114100 000/KGM           ทอลายขัด  Export   Import 
  52114200 000/KGM           เดนิม  Export   Import 
  52114300 000/KGM           ผ้าอื่น ๆ ทอลายสองแบบ 3 เส้นหรือแบบ 4 เส้น รวมถึงทอลายสองแบบครอส  Export   Import 
  52114900 000/KGM           ผ้าอื่น ๆ  Export   Import 
         พิมพ์    
  521151 /KGM     ผ้าทอทำด้วยฝ้าย ที่มีฝ้ายน้อยกว่าร้อยละ 85 โดยน้ำหนัก ผสมด้วยเส้นใยประดิษฐ์ล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่ พิมพ์ ทอลายขัด มีน้ำหนักเกิน 200 กรัมต่อตารางเมตร  Export   Import 
  52115110 000/KGM           พิมพ์ด้วยกรรมวิธีบาติกแบบดั้งเดิม  Export   Import 
  52115190 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  521152 /KGM     ผ้าทอทำด้วยฝ้าย ที่มีฝ้ายน้อยกว่าร้อยละ 85 โดยน้ำหนัก ผสมด้วยเส้นใยประดิษฐ์ล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่ พิมพ์ ทอลายสองแบบ 3 เส้นหรือแบบ 4 เส้น รวมถึง ทอลายสองแบบครอส มีน้ำหนักเกิน 200 กรัมต่อตารางเมตร  Export   Import 
  52115210 000/KGM           พิมพ์ด้วยกรรมวิธีบาติกแบบดั้งเดิม  Export   Import 
  52115290 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  521159 /KGM     ผ้าทออื่นๆ ทำด้วยฝ้าย (นอกจากผ้าทอทำด้วยฝ้ายทอลายขัด และทอลายสองแบบ 3 เส้น หรือแบบ 4 เส้น รวมถึงทอลายสองแบบครอส) ที่มีฝ้ายน้อยกว่าร้อยละ 85 โดยน้ำหนัก ผสมด้วยเส้นใยประดิษฐ์ล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่ พิมพ์ มีน้ำหนักเกิน 200 กรัมต่อตารางเมตร  Export   Import 
  52115910 000/KGM           พิมพ์ด้วยกรรมวิธีบาติกแบบดั้งเดิม  Export   Import 
  52115990 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
5212     ผ้าทออื่น ๆ ทำด้วยฝ้าย (นอกจากผ้าทอทำด้วยฝ้าย ที่ระบุไว้ตามประเภทที่ 52.08 ถึง 52.11)  Export   Import 
         หนักไม่เกิน 200 กรัมต่อตารางเมตร    
  52121100 000/KGM           ไม่ได้ฟอก  Export   Import 
  52121200 000/KGM           ฟอกแล้ว  Export   Import 
  52121300 000/KGM           ย้อมสี  Export   Import 
  52121400 000/KGM           ทอด้วยด้ายสีต่าง ๆ  Export   Import 
  521215 /KGM     ผ้าทออื่นๆ ทำด้วยฝ้าย พิมพ์ มีน้ำหนักไม่เกิน 200 กรัมต่อตารางเมตร (นอกจากที่ระบุไว้ตามประเภทย่อยที่ 5208.51 ถึง 5208.59 หรือ 5210.51 ถึง 5210.59)  Export   Import 
  52121510 000/KGM           พิมพ์ด้วยกรรมวิธีบาติกแบบดั้งเดิม  Export   Import 
  52121590 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
         หนักเกิน 200 กรัมต่อตารางเมตร    
  52122100 000/KGM           ไม่ได้ฟอก  Export   Import 
  52122200 000/KGM           ฟอกแล้ว  Export   Import 
  52122300 000/KGM           ย้อมสี  Export   Import 
  52122400 000/KGM           ทอด้วยด้ายสีต่าง ๆ  Export   Import 
  521225 /KGM     ผ้าทออื่นๆ ทำด้วยฝ้าย พิมพ์ มีน้ำหนักเกิน 200 กรัมต่อตารางเมตร (นอกจากที่ระบุไว้ตามประเภทย่อยที่ 5209.51 ถึง 5209.59 หรือ 5211.51 ถึง 5211.59)  Export   Import 
  52122510 000/KGM           พิมพ์ด้วยกรรมวิธีบาติกแบบดั้งเดิม  Export   Import 
  52122590 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import