ค้นหาHarmonize2012 / Harmonize2012 ทั้งหมด MOC

ตอนที่
ประเภท
ประเภทย่อย
รหัสสถิติ
รายการ
ข้อมูลสถิติ
53     เส้นใยสิ่งทอจากพืชอื่น ๆ (นอกจากฝ้าย) ด้ายกระดาษ และผ้าทอจากด้ายกระดาษ  Export   Import 
5301     ป่านลินิน ดิบหรือผ่านกรรมวิธีแต่ไม่ได้ปั่น เส้นใยที่ไม่ได้ขนาดและเศษของป่านลินิน (รวมถึงเศษด้ายและเส้นใยที่สางจากเศษวัตถุทำด้วยป่านลินิน)  Export   Import 
  53011000 000/KGM           ป่านลินิน ดิบหรือผ่านกรรมวิธีเรตติ้ง  Export   Import 
        ป่านลินิน ท าให้แตก แยกเนื้อไม้ออก สาง หรือผ่านกรรมวิธี อื่น ๆ แต่ไม่ได้ปั่น    
  53012100 000/KGM           ทำให้แตกหรือแยกเนื้อไม้ออก  Export   Import 
  53012900 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  53013000 000/KGM           เส้นใยที่ไม่ได้ขนาดและเศษของป่านลินิน  Export   Import 
5302     ป่านแท้ (แคนนาบิสซาติวา) ดิบหรือผ่านกรรมวิธีแล้ว แต่ไม่ได้ปั่น เส้นใยที่ไม่ได้ขนาดและเศษของป่านแท้ (รวมถึงเศษด้ายและกลุ่มใยที่สางจากเศษวัตถุทำด้วยป่านแท้)  Export   Import 
  53021000 000/KGM           ป่านแท้ ดิบหรือผ่านกรรมวิธีเรตติ้ง  Export   Import 
  53029000 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
5303     ปอกระเจาและเส้นใยสิ่งทอจากเปลือกในของต้นไม้อื่นๆ (ไม่รวมถึงป่านลินิน ป่านแท้ และป่านรามี) ดิบหรือผ่านกรรมวิธีแล้วแต่ไม่ได้ปั่น เส้นใยที่ไม่ได้ขนาดและเศษของเส้นใยเหล่านี้ (รวมถึงเศษด้ายและกลุ่มใยที่สางจากเศษวัตถุทำด้วยเส้นใยดังกล่าว)  Export   Import 
  530310 /KGM     ปอกระเจาและเส้นใยสิ่งทอจากเปลือกในของต้นไม้อื่นๆ (ไม่รวมถึงป่านลินิน ป่านแท้ และป่านรามี) ดิบหรือผ่านกรรมวิธีเรตติ้ง  Export   Import 
  53031000 001/KGM           ปอกระเจา  Export   Import 
  53031000 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  530390 /KGM     ปอกระเจาและเส้นใยสิ่งทอจากเปลือกของต้นไม้อื่น ๆ (ไม่รวมถึงป่านลินิน ป่านแท้ และป่านรามี) ที่ผ่านกรรมวิธีอื่น ๆ (นอกจากกรรมวิธีเรตติ้ง) แต่ไม่ได้ปั่น รวมทั้งเส้นใยที่ไม่ได้ขนาดและเศษของเส้นใยเหล่านี้ (รวมถึงเศษด้ายและกลุ่มใยที่สางจากเศษวัตถุทำด้วยเส้  Export   Import 
  53039000 001/KGM           เส้นใยที่ไม่ได้ขนาดและเศษของปอกระเจา  Export   Import 
  53039000 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
5305     เส้นใยมะพร้าว เส้นใยอะบากา (ป?านมนิลาหรือมูซาเทกซิไทลิสนี) ป?านรามีและเส้นใยสิ่งทอจากพืชอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น ดิบหรือผ่านกรรมวิธีแล้วแต่ไม่ได้ปั?น เส้นใยที่ไม่ได้ขนาด เศษใยสางหรือหวีและเศษของเส้นใยเหล่านี้(รวมถึงเศษด้ายและกลุ่มใยที่สางจา  Export   Import 
  53050010 000/KGM           ป่านศรนารายณ์และเส้นใยสิ่งทอของพืชอื่น ๆ ในตระกูลอะกาเว เส้นใยที่ไม่ได้ขนาดหรือเศษของเส้นใยเหล่านี้ (รวมถึงเศษด้ายและกลุ่มใยที่สางจากเศษวัตถุทำด้วยเส้นใยดังกล่าว)  Export   Import 
  53050020 000/KGM           เส้นใยมะพร้าว (ใยกาบมะพร้าว) และเส้นใยอะบากา  Export   Import 
  53050090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
5306     ด้ายป่านลินิน  Export   Import 
  53061000 000/KGM           เส้นเดี่ยว  Export   Import 
  53062000 000/KGM           ด้ายควบ (ด้ายเกลียว) หรือเคเบิล  Export   Import 
5307     ด้ายปอกระเจาหรือด้ายทำด้วยเส้นใยสิ่งทอจากเปลือกในของต้นไม้อื่นๆ (ไม่รวมถึงป่านลินิน ป่านแท้ และป่านรามี) ตามประเภทที่ 53.03  Export   Import 
  530710 /KGM     ด้ายเส้นเดี่ยว ทำจากปอกระเจาหรือเส้นใยสิ่งทอจากเปลือกในของต้นไม้อื่น ๆ (ไม่รวมถึงป่านลินิน ป่านแท้ และป่านรามี) ตามประเภทที่ 53.03  Export   Import 
  53071000 001/KGM           ทำจากปอกระเจา  Export   Import 
  53071000 002/KGM           ทำจากเส้นใยสิ่งทอที่ได้จากเปลือกในของต้นไม้อื่น ๆ  Export   Import 
  530720 /KGM     ด้ายควบ (ด้ายเกลียว) หรือด้ายเคเบิล ทำจากปอกระเจาหรือเส้นใยสิ่งทอจากเปลือกในของต้นไม้อื่น ๆ (ไม่รวมถึงป่านลินิน ป่านแท้ และป่านรามี) ตามประเภทที่ 53.03  Export   Import 
  53072000 001/KGM           ทำจากปอกระเจา  Export   Import 
  53072000 002/KGM           ทำจากเส้นใยสิ่งทอที่ได้จากเปลือกในของต้นไม้อื่น ๆ  Export   Import 
5308     ด้ายทำด้วยเส้นใยสิ่งทอจากพืชอื่น ๆ (นอกจากด้ายป่านลินิน ด้ายปอกระเจาหรือด้ายทำด้วยเส้นใยสิ่งทอจากเปลือกในของต้นไม้อื่นๆ (ไม่รวมถึงป่านลินิน ป่านแท้ และป่านรามี) ตามประเภทที่ 53.03) รวมทั้งด้ายกระดาษ  Export   Import 
  53081000 000/KGM           ด้ายใยมะพร้าว  Export   Import 
  53082000 000/KGM           ด้ายป่านแท้  Export   Import 
  530890 /KGM     ด้ายทำด้วยเส้นใยสิ่งทอจากพืชอื่น ๆ เช่น ด้ายป่านรามี เป็นต้น (นอกจากด้ายใยมะพร้าว ด้ายป่านแท้ ด้ายป่านลินิน ด้ายปอกระเจาหรือด้ายทำด้วยเส้นใยสิ่งทอจากเปลือกในของต้นไม้อื่นๆ (ไม่รวมถึงป่านลินิน ป่านแท้ และป่านรามี) ตามประเภทที่ 53.03) รวมทั้งด้ายกระดาษ  Export   Import 
  53089010 000/KGM           ด้ายกระดาษ  Export   Import 
  53089090 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  53089090 001/KGM           ป่านรามี  Export   Import 
  53089090 002/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
5309     ผ้าทอทำด้วยป่านลินิน  Export   Import 
         มีป่านลินินตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไปโดยน้ าหนัก    
  530911 /KGM     ผ้าทอทำด้วยป่านลินิน มีป่านลินินตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว  Export   Import 
  53091110 000/KGM           พิมพ์ด้วยกรรมวิธีบาติกแบบดั้งเดิม  Export   Import 
  53091190 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  530919 /KGM     ผ้าทอทำด้วยป่านลินิน มีป่านลินินตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก ผ่านกรรมวิธีอื่น ๆ (นอกจากไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว)  Export   Import 
  53091910 000/KGM           พิมพ์ด้วยกรรมวิธีบาติกแบบดั้งเดิม  Export   Import 
  53091990 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
         มีป่านลินินน้อยกว่าร้อยละ 85 โดยน้ าหนัก    
  530921 /KGM     ผ้าทอทำด้วยป่านลินิน มีป่านลินินน้อยกว่าร้อยละ 85 โดยน้ำหนัก ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว  Export   Import 
  53092110 000/KGM           พิมพ์ด้วยกรรมวิธีบาติกแบบดั้งเดิม  Export   Import 
  53092190 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  530929 /KGM     ผ้าทอทำด้วยป่านลินิน มีป่านลินินน้อยกว่าร้อยละ 85 โดยน้ำหนัก ผ่านกรรมวิธีอื่นๆ (นอกจากไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว)  Export   Import 
  53092910 000/KGM           พิมพ์ด้วยกรรมวิธีบาติกแบบดั้งเดิม  Export   Import 
  53092990 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
5310     ผ้าทอทำด้วยปอกระเจาหรือเส้นใยสิ่งทอจากเปลือกในของต้นไม้อื่นๆ (ไม่รวมถึงป่านลินิน ป่านแท้ และป่านรามี) ตามประเภทที่ 53.03  Export   Import 
  531010 /KGM     ผ้าทอทำด้วยปอกระเจาหรือเส้นใยสิ่งทอจากเปลือกในของต้นไม้อื่นๆ (ไม่รวมถึงป่านลินิน ป่านแท้ และป่านรามี) ตามประเภทที่ 53.03 ไม่ได้ฟอก  Export   Import 
  53101000 001/KGM           ทำจากปอกระเจา  Export   Import 
  53101000 002/KGM           ทำจากเส้นใยสิ่งทอที่ได้จากเปลือกในของต้นไม้อื่น ๆ  Export   Import 
  531090 /KGM     ผ้าทอทำด้วยปอกระเจาหรือเส้นใยสิ่งทอจากเปลือกในของต้นไม้อื่น ๆ (ไม่รวมถึงป่านลินิน ป่านแท้ และป่านรามี) ตามประเภทที่ 53.03 ผ่านกรรมวิธีอื่น ๆ (นอกจากไม่ได้ฟอก)  Export   Import 
  53109010 000/KGM           พิมพ์ด้วยกรรมวิธีบาติกแบบดั้งเดิม  Export   Import 
  53109090 /KGM         อื่น ๆ  Export   Import 
  53109090 001/KGM           ทำจากปอกระเจา  Export   Import 
  53109090 002/KGM           ทำจากเส้นใยสิ่งทอที่ได้จากเปลือกในของต้นไม้อื่น ๆ  Export   Import 
  53109090 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
5311     ผ้าทอทำด้วยเส้นใยสิ่งทอที่ได้จากพืชอื่น ๆ (นอกจากผ้าทอทำด้วยป่านลินิน ผ้าทอทำด้วยปอกระเจาหรือเส้นใยสิ่งทอจากเปลือกในของต้นไม้อื่นๆ (ไม่รวมถึงป่านลินิน ป่านแท้ และป่านรามี) ตามประเภทที่ 53.03) รวมทั้งผ้าทอทำด้วยด้ายกระดาษ  Export   Import 
  53110010 000/KGM           พิมพ์ด้วยกรรมวิธีบาติกแบบดั้งเดิม  Export   Import 
  53110090 /KGM         อื่น ๆ  Export   Import 
  53110090 001/KGM           ผ้าทอด้วยป่านรามี  Export   Import 
  53110090 002/KGM           ผ้าทอด้วยวัตถุทอจากพืชอื่น ๆ หรือทอด้วยเส้นด้ายทำด้วยกระดาษ  Export   Import 
  53110090 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import