ค้นหาHarmonize2012 / Harmonize2012 ทั้งหมด MOC

ตอนที่
ประเภท
ประเภทย่อย
รหัสสถิติ
รายการ
ข้อมูลสถิติ
54     ใยยาวประดิษฐ์  Export   Import 
5401     ด้ายเย็บทำด้วยใยยาวประดิษฐ์ จะจัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีกหรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
  540110 /KGM     ด้ายเย็บทำด้วยใยยาวสังเคราะห์  Export   Import 
  54011010 000/KGM           จัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีก  Export   Import 
  54011090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  540120 /KGM     ด้ายเย็บทำด้วยใยยาวเทียม  Export   Import 
  54012010 000/KGM           จัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีก  Export   Import 
  54012090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
5402     ด้ายใยยาวสังเคราะห์ (นอกจากด้ายเย็บ) ไม่ได้จัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีก รวมถึงใยยาวเดี่ยวสังเคราะห์ที่มีขนาดน้อยกว่า 67 เดซิเทกซ์  Export   Import 
        ด้ายทนแรงดึงสูงท าด้วยไนลอนหรือโพลิอะไมด์อื่น ๆ    
  54021100 000/KGM           ทำด้วยอะรามิดส์  Export   Import 
  54021900 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  54022000 000/KGM           ด้ายทนแรงดึงสูงทำด้วยโพลิเอสเทอร์  Export   Import 
        ด้ายเพื่อผิวสัมผัส    
  54023100 000/KGM           ทำด้วยไนลอนหรือโพลิอะไมด์อื่น ๆ และด้ายเดี่ยวแต่ละเส้นวัดได้ไม่เกิน 50 เทกซ์  Export   Import 
  54023200 000/KGM           ทำด้วยไนลอนหรือโพลิอะไมด์อื่น ๆ และด้ายเดี่ยว แต่ละเส้นวัดได้เกิน 50 เทกซ์  Export   Import 
  54023300 000/KGM           ทำด้วยโพลิเอสเทอร์  Export   Import 
  54023400 000/KGM           ทำด้วยโพลิโพรพิลีน  Export   Import 
  54023900 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
        ด้ายอื่น ๆ ที่เป็นเส้นเดี่ยว ไม่ตีเกลียวหรือตีเกลียวไม่เกิน 50 รอบต่อเมตร    
  54024400 000/KGM           ด้ายยืด  Export   Import 
  54024500 000/KGM           อื่น ๆ ทำด้วยไนลอนหรือโพลิอะไมด์อื่น ๆ  Export   Import 
  54024600 000/KGM           อื่น ๆ ทำด้วยโพลิเอสเทอร์ชนิด “พาร์เชียลลีโอเรียนเต็ด”  Export   Import 
  54024700 000/KGM           อื่น ๆ ทำด้วยโพลิเอสเทอร์  Export   Import 
  54024800 000/KGM           อื่น ๆ ทำด้วยโพลิโพรพิลีน  Export   Import 
  54024900 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
         ด้ายอื่น ๆ ที่เป็นเส้นเดี่ยว ตีเกลียวเกิน 50 รอบต่อเมตร    
  54025100 000/KGM           ทำด้วยไนลอนหรือโพลิอะไมด์อื่น ๆ  Export   Import 
  54025200 000/KGM           ทำด้วยโพลิเอสเทอร์  Export   Import 
  540259 /KGM     ด้ายใยยาวสังเคราะห์อื่น ๆ (นอกจากด้ายเย็บ) ไม่รวมด้ายใยยาวสังเคราะห์ทำด้วยไนลอนหรือโพลิอะไมด์อื่น ๆ หรือโพลิเอสเทอร์ ที่เป็นเส้นเดี่ยว ตีเกลียวเกิน 50 รอบต่อเมตร ไม่ได้จัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีก รวมถึงใยยาวเดี่ยวสังเคราะห์ที่มีขนาดน้อยกว่า 67 เดซิเทกซ์  Export   Import 
  54025910 000/KGM           ทำด้วยโพลิโพรพิลีน  Export   Import 
  54025990 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
         ด้ายอื่น ๆ ที่เป็นด้ายควบ (ด้ายเกลียว) หรือเคเบิล    
  54026100 000/KGM           ทำด้วยไนลอนหรือโพลิอะไมด์อื่น ๆ  Export   Import 
  54026200 000/KGM           ทำด้วยโพลิเอสเทอร์  Export   Import 
  540269 /KGM     ด้ายใยยาวสังเคราะห์อื่นๆ (นอกจากด้ายเย็บ) ไม่รวมด้ายใยยาวสังเคราะห์ทำด้วยไนลอนหรือโพลิอะไมด์อื่นๆ หรือโพลิเอสเทอร์ ที่เป็นด้ายควบ (ด้ายเกลียว) หรือด้ายเคเบิล ไม่ได้จัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีก  Export   Import 
  54026910 000/KGM           ทำด้วยโพลิโพรพิลีน  Export   Import 
  54026990 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
5403     ด้ายใยยาวเทียม (นอกจากด้ายเย็บ) ไม่ได้จัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีก รวมถึงใยยาวเดี่ยวเทียมที่มีขนาดน้อยกว่า 67 เดซิเทกซ์  Export   Import 
  54031000 000/KGM           ด้ายทนแรงดึงสูงทำด้วยวิสโคสเรยอน  Export   Import 
         ด้ายอื่น ๆ ที่เป็นเส้นเดี่ยว    
  540331 /KGM     กลุ่มใยยาวสังเคราะห์- อื่น ๆ  Export   Import 
  54033110 000/KGM           ด้ายเพื่อผิวสัมผัส  Export   Import 
  54033190 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  540332 /KGM      ผ้าทออื่น ๆ ทําด้วยเส้นใยสั้นโพลิเอสเทอร์  Export   Import 
  54033210 000/KGM           ด้ายเพื่อผิวสัมผัส  Export   Import 
  54033290 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  540333 /KGM     ผ้าทออื่น ๆ  Export   Import 
  54033310 000/KGM           ด้ายเพื่อผิวสัมผัส  Export   Import 
  54033390 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  540339 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  54033910 000/KGM           ด้ายเพื่อผิวสัมผัส  Export   Import 
  54033990 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
         ด้ายอื่น ๆ ที่เป็นด้ายควบ (ด้ายเกลียว) หรือเคเบิล    
  540341 /KGM      ผ้าทออื่น ๆ  Export   Import 
  54034110 000/KGM           ด้ายเพื่อผิวสัมผัส  Export   Import 
  54034190 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  540342 /KGM     ผ้าทออื่น ๆ  Export   Import 
  54034210 000/KGM           ด้ายเพื่อผิวสัมผัส  Export   Import 
  54034290 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  540349 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  54034910 000/KGM           ด้ายเพื่อผิวสัมผัส  Export   Import 
  54034990 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
5404     ใยยาวเดี่ยวสังเคราะห์ที่มีขนาดตั้งแต่ 67 เดซิเทกซ์ขึ้นไป และไม่มีขนาดภาคตัดขวางใดเกิน 1 มิลลิเมตร รวมทั้งแถบและของที่คล้ายกัน (เช่น ฟางเทียม เป็นต้น) ทำด้วยวัตถุทอสังเคราะห์ที่มีความกว้างปรากฎไม่เกิน 5 มิลลิเมตร  Export   Import 
        ใยยาวเดี่ยว    
  54041100 000/KGM           ที่ยืดได้  Export   Import 
  54041200 000/KGM           อื่น ๆ ทำด้วยโพลิโพรพิลีน  Export   Import 
  54041900 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  54049000 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  54050000 000/KGM           ใยยาวเดี่ยวเทียม ที่มีขนาดตั้งแต่ 67 เดซิเทกซ์ขึ้นไปและไม่มีขนาดภาคตัดขวางใดเกิน 1 มิลลิเมตร รวมทั้งแถบและของที่คล้ายกัน (เช่น ฟางเทียม) ทำด้วยวัตถุทอเทียมที่มีความกว้างปรากฏไม่เกิน 5 มิลลิเมตร  Export   Import 
5406     เส้นใยยาวประดิษฐ์ (นอกจากด้ายเย็บ) จัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีก  Export   Import 
  54060000 001/KGM           ด้ายใยยาวทำด้วยโพลิเอสเทอร์  Export   Import 
  54060000 002/KGM           ด้ายใยยาวทำด้วยไนลอน  Export   Import 
  54060000 003/KGM           ด้ายใยยาวทำด้วยไวไนลอน  Export   Import 
  54060000 004/KGM           ด้ายใยยาวทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์  Export   Import 
  54060000 005/KGM           ด้ายใยยาวทำด้วยเรยอน  Export   Import 
  54060000 090/KGM           ด้ายใยยาวเทียมอื่น  Export   Import 
5407     ผ้าทอทำด้วยด้ายใยยาวสังเคราะห์ รวมถึงผ้าทอที่ได้จากวัตถุตามประเภทที่ 54.04 (ใยยาวเดี่ยวสังเคราะห์ที่มีขนาดตั้งแต่ 67 เดซิเทกซ์ขึ้นไป และไม่มีขนาดภาคตัดขวางใดเกิน 1 มิลลิเมตร รวมทั้งแถบและของที่คล้ายกัน (เช่น ฟางเทียม เป็นต้น) ทำด้วยวัตถุทอสังเคราะห์ที่ม  Export   Import 
  540710 /KGM     ผ้าทอได้จากด้ายทนแรงดึงสูงที่ทำด้วยไนลอน หรือโพลิอะไมด์อื่นๆ หรือโพลิเอสเทอร์  Export   Import 
  54071020 000/KGM           ผ้าทอใช้ผลิตยางนอก ผ้าทอใช้ทำสายพานลำเลียง  Export   Import 
  54071090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  54072000 000/KGM           ผ้าทอได้จากแถบหรือของที่คล้ายกัน  Export   Import 
  54073000 000/KGM           ผ้าตามที่ระบุไว้ในหมายเหตุ 9 ของหมวด 11  Export   Import 
        ผ้าทออื่นๆ ที่มีใยยาวทําด้วยไนลอนหรือโพลิอะไมด์อื่นๆ    
  540741 /KGM     ผ้าทอทำด้วยด้ายใยยาวสังเคราะห์ ที่มีใยยาวทำด้วยไนลอนหรือโพลิอะไมด์อื่นๆ ตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว  Export   Import 
  54074110 000/KGM           ผ้าทอตาข่ายไนลอนทำด้วยด้ายใยยาวไม่ตีเกลียว เหมาะสำหรับใช้เป็นวัตถุที่เสริมให้แข็งแรงสำหรับผ้าใบคลุมของ  Export   Import 
  54074190 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  54074200 000/KGM           ย้อมสี  Export   Import 
  54074300 000/KGM           ทอด้วยด้ายสีต่าง ๆ  Export   Import 
  54074400 000/KGM           พิมพ์  Export   Import 
        ผ้าทออื่น ๆ ที่มีใยยาวโพลิเอสเทอร์ชนิดเพื่อผิวสัมผัสตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไปโดยน้ าหนัก    
  54075100 000/KGM           ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว  Export   Import 
  54075200 000/KGM           ย้อมสี  Export   Import 
  54075300 000/KGM           ทอด้วยด้ายสีต่าง ๆ  Export   Import 
  54075400 000/KGM           พิมพ์  Export   Import 
        ผ้าทออื่น ๆ ที่มีใยยาวโพลิเอสเทอร์ตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไปโดยน้ าหนัก    
  54076100 000/KGM           ที่มีใยยาวโพลิเอสเทอร์ที่ไม่ใช่ชนิดเพื่อผิวสัมผัสตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก  Export   Import 
  54076900 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
        ผ้าทออื่น ๆ ที่มีใยยาวสังเคราะห์ตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไปโดยน้ าหนัก    
  54077100 000/KGM           ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว  Export   Import 
  54077200 000/KGM           ย้อมสี  Export   Import 
  54077300 000/KGM           ทอด้วยด้ายสีต่าง ๆ  Export   Import 
  54077400 000/KGM           พิมพ์  Export   Import 
        ผ้าทออื่น ๆ ที่มีใยยาวสังเคราะห์น้อยกว่าร้อยละ 85 โดยน้ าหนัก ผสมกับฝ้ายล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่    
  54078100 000/KGM           ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว  Export   Import 
  54078200 000/KGM           ย้อมสี  Export   Import 
  54078300 000/KGM           ทอด้วยด้ายสีต่าง ๆ  Export   Import 
  54078400 000/KGM           พิมพ์  Export   Import 
        อื่น ๆ    
  54079100 000/KGM           ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว  Export   Import 
  54079200 000/KGM           ย้อมสี  Export   Import 
  54079300 000/KGM           ทอด้วยด้ายสีต่าง ๆ  Export   Import 
  54079400 000/KGM           พิมพ์  Export   Import 
5408     ผ้าทอทำด้วยใยยาวเทียม รวมถึงผ้าทอที่ได้จากวัตถุตามประเภทที่ 54.05 (ใยยาวเดี่ยวเทียมที่มีขนาดตั้งแต่ 67 เดซิเทกซ์ขึ้นไป และไม่มีขนาดภาคตัดขวางใดเกิน 1 มิลลิเมตร รวมทั้งแถบและของที่คล้ายกัน (เช่น ฟางเทียม เป็นต้น) ทำด้วยวัตถุทอเทียมที่มีความกว้า  Export   Import 
  54081000 000/KGM           ผ้าทอได้จากด้ายทนแรงดึงสูงที่ทำด้วยวิสโคสเรยอน  Export   Import 
        ผ้าทออื่น ๆ ที่มีใยยาวเทียมหรือแถบหรือของที่คล้ายกันตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไปโดยน้ าหนัก    
  54082100 000/KGM           ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว  Export   Import 
  54082200 000/KGM           ย้อมสี  Export   Import 
  54082300 000/KGM           ทอด้วยด้ายสีต่าง ๆ  Export   Import 
  54082400 000/KGM           พิมพ์  Export   Import 
        ผ้าทออื่น ๆ    
  54083100 000/KGM           ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว  Export   Import 
  54083200 000/KGM           ย้อมสี  Export   Import 
  54083300 000/KGM           ทอด้วยด้ายสีต่าง ๆ  Export   Import 
  54083400 000/KGM           พิมพ์  Export   Import