ค้นหาHarmonize2012 / Harmonize2012 ทั้งหมด MOC

ตอนที่
ประเภท
ประเภทย่อย
รหัสสถิติ
รายการ
ข้อมูลสถิติ
55     เส้นใยสั้นประดิษฐ์  Export   Import 
5501     กลุ่มใยยาวสังเคราะห์  Export   Import 
  550110 /KGM     กลุ่มใยยาวสังเคราะห์ ทำด้วยไนลอน หรือโพลิอะไมด์อื่นๆ  Export   Import 
  55011000 001/KGM           เฉพาะของชนิดต่อไปนี้ (ก) เคลือบหรือคลุมด้วยพลาสติก (ข) หุ้มอยู่ในปลอกของเส้นใยธรรมชาติหรือเส้นใยสังเคราะห์ที่ถักแบบเปียหรือถักตามยาว  Export   Import 
  55011000 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  550120 /KGM     กลุ่มใยยาวสังเคราะห์ ทำด้วยโพลิเอสเทอร์  Export   Import 
  55012000 001/KGM           เฉพาะของชนิดต่อไปนี้ (ก) เคลือบหรือคลุมด้วยพลาสติก (ข) หุ้มอยู่ในปลอกของเส้นใยธรรมชาติหรือเส้นใยสังเคราะห์ที่ถักแบบเปียหรือถักตามยาว  Export   Import 
  55012000 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  550130 /KGM     กลุ่มใยยาวสังเคราะห์ ทำด้วยอะคริลิกหรือโมดาคริลิก  Export   Import 
  55013000 001/KGM           เฉพาะของชนิดต่อไปนี้ (ก) เคลือบหรือคลุมด้วยพลาสติก (ข) หุ้มอยู่ในปลอกของเส้นใยธรรมชาติหรือเส้นใยสังเคราะห์ที่ถักแบบเปียหรือถักตามยาว  Export   Import 
  55013000 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  55014000 000/KGM           ทำด้วยโพลิโพรพิลีน  Export   Import 
  550190 /KGM     ทําด้วยด้ายสีต่าง ๆ  Export   Import 
  55019000 001/KGM           ทำด้วยอะซิเตท  Export   Import 
  55019000 002/KGM           เฉพาะของชนิดต่อไปนี้ (ก) เคลือบหรือคลุมด้วยพลาสติก (ข) หุ้มอยู่ในปลอกของเส้นใยธรรมชาติหรือเส้นใยสังเคราะห์ที่ถักแบบเปียหรือถักตามยาว  Export   Import 
  55019000 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  55020000 000/KGM           กลุ่มใยยาวเทียม  Export   Import 
5503     เส้นใยสั้นสังเคราะห์ที่ไม่ได้สาง หวี หรือผ่านกรรมวิธีอย่างอื่น สำหรับการปั่นด้าย  Export   Import 
        ท าด้วยไนลอนหรือโพลิอะไมด์อื่น ๆ    
  55031100 000/KGM           ทำด้วยอะรามิดส์  Export   Import 
  55031900 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  55032000 000/KGM           ทำด้วยโพลิเอสเทอร์  Export   Import 
  55033000 000/KGM           อะคริลิกหรือโมดาคริลิก  Export   Import 
  55034000 000/KGM           ทำด้วยโพลิโพรพิลีน  Export   Import 
  55039000 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
5504     เส้นใยเทียมที่ไม่ได้สาง ไม่ได้หวี หรือไม่ได้ผ่านกรรมวิธีอย่างอื่น สำหรับการปั่นด้าย  Export   Import 
  55041000 000/KGM           ทำด้วยวิสโคสเรยอน  Export   Import 
  55049000 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
5505     เศษของเส้นใยประดิษฐ์ (รวมถึงเศษใยสางหรือหวี เศษด้ายและกลุ่มใยที่สางจากเศษวัตถุทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์)  Export   Import 
  55051000 000/KGM           ของเส้นใยสังเคราะห์  Export   Import 
  55052000 000/KGM           ของเส้นใยเทียม  Export   Import 
5506     เส้นใยสังเคราะห์ที่สาง หวี หรือผ่านกรรมวิธีอย่างอื่นสำหรับการปั่นด้าย  Export   Import 
  55061000 000/KGM           ทำด้วยไนลอนหรือโพลิอะไมด์อื่น ๆ  Export   Import 
  55062000 000/KGM           ทำด้วยโพลิเอสเทอร์  Export   Import 
  55063000 000/KGM           อะคริลิกหรือโมดาคริลิก  Export   Import 
  55069000 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  55070000 000/KGM           เส้นใยสั้นเทียมที่สาง หวี หรือผ่านกรรมวิธีอย่างอื่น สำหรับการปั่นด้าย  Export   Import 
5508     ด้ายเย็บทำด้วยเส้นใยสั้นประดิษฐ์ จะจัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีกหรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
  550810 /KGM     ด้ายเย็บทำด้วยเส้นใยสั้นสังเคราะห์  Export   Import 
  55081010 000/KGM           จัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีก  Export   Import 
  55081090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  550820 /KGM     ด้ายเย็บทำด้วยเส้นใยสั้นเทียม  Export   Import 
  55082010 000/KGM           จัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีก  Export   Import 
  55082090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
5509     ด้าย (นอกจากด้ายเย็บ) ทำด้วยเส้นใยสั้นสังเคราะห์ ไม่ได้จัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีก  Export   Import 
        ที่มีเส้นใยสั้นท าด้วยไนลอนหรือโพลิอะไมด์อื่น ๆ ตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไปโดยน้ าหนัก    
  55091100 000/KGM           ด้ายเดี่ยว  Export   Import 
  55091200 000/KGM           ด้ายควบ (ด้ายเกลียว) หรือด้ายเคเบิล  Export   Import 
        ที่มีเส้นใยสั้นโพลิเอสเทอร์ตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไปโดยน้ าหนัก    
  55092100 000/KGM           ด้ายเดี่ยว  Export   Import 
  55092200 000/KGM           ด้ายควบ (ด้ายเกลียว) หรือด้ายเคเบิล  Export   Import 
        ที่มีเส้นใยสั้นอะคริลิกหรือโมดาคริลิกตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไป โดยน้ าหนัก    
  55093100 000/KGM           ด้ายเดี่ยว  Export   Import 
  55093200 000/KGM           ด้ายควบ (ด้ายเกลียว) หรือด้ายเคเบิล  Export   Import 
        ด้ายอื่น ๆ ที่มีเส้นใยสั้นสังเคราะห์ตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไปโดยน้ าหนัก    
  55094100 000/KGM           ด้ายเดี่ยว  Export   Import 
  55094200 000/KGM           ด้ายควบ (ด้ายเกลียว) หรือด้ายเคเบิล  Export   Import 
         ด้ายอื่น ๆ ท าด้วยเส้นใยสั้นโพลิเอสเทอร์    
  55095100 000/KGM           ผสมกับเส้นใยสั้นเทียมล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่  Export   Import 
  550952 /KGM     ด้าย (นอกจากด้ายเย็บ) ทำด้วยเส้นใยสั้นโพลิเอสเทอร์ผสมกับขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่ ไม่ได้จัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีก  Export   Import 
  55095210 000/KGM           ด้ายเดี่ยว  Export   Import 
  55095290 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  55095300 000/KGM           ผสมกับฝ้ายล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่  Export   Import 
  55095900 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
        ด้ายอื่น ๆ ท าด้วยเส้นใยสั้นอะคริลิกหรือโมดาคริลิก    
  55096100 000/KGM           ผสมกับขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่  Export   Import 
  55096200 000/KGM           ผสมกับฝ้ายล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่  Export   Import 
  55096900 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
        อื่น ๆ    
  55099100 000/KGM           ผสมกับขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่  Export   Import 
  55099200 000/KGM           ผสมกับฝ้ายล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่  Export   Import 
  55099900 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
5510     ด้าย (นอกจากด้ายเย็บ) ทำด้วยเส้นใยสั้นเทียม ไม่ได้จัดขึ้นเพื่อการขายปลีก  Export   Import 
        ที่มีเส้นใยสั้นเทียมตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไปโดยน้ าหนัก    
  55101100 000/KGM           ด้ายเดี่ยว  Export   Import 
  55101200 000/KGM           ด้ายควบ (ด้ายเกลียว) หรือด้ายเคเบิล  Export   Import 
  55102000 000/KGM           ด้ายอื่น ๆ ผสมกับขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ล้วนหรือ เป็นส่วนใหญ่  Export   Import 
  55103000 000/KGM           ด้ายอื่น ๆ ผสมกับฝ้ายล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่  Export   Import 
  55109000 000/KGM           ด้ายอื่น ๆ  Export   Import 
5511     ด้าย (นอกจากด้ายเย็บ) ทำด้วยเส้นใยสั้นประดิษฐ์ จัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีก  Export   Import 
  551110 /KGM     ด้าย (นอกจากด้ายเย็บ) ทำด้วยเส้นใยสั้นสังเคราะห์ ที่มีเส้นใยดังกล่าวตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก จัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีก  Export   Import 
  55111010 000/KGM           ด้ายถักนิต ด้ายถักโครเชต์ และด้ายปัก  Export   Import 
  55111090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  551120 /KGM     ด้าย (นอกจากด้ายเย็บ) ทำด้วยเส้นใยสั้นสังเคราะห์ที่มีเส้นใยดังกล่าวน้อยกว่าร้อยละ 85 โดยน้ำหนัก จัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีก  Export   Import 
  55112010 000/KGM           ด้ายถักนิต ด้ายถักโครเชต์ และด้ายปัก  Export   Import 
  55112090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  55113000 000/KGM           ทำด้วยเส้นใยสั้นเทียม  Export   Import 
5512     ผ้าทอทำด้วยเส้นใยสั้นสังเคราะห์ที่มีเส้นใยสั้นสังเคราะห์ตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก  Export   Import 
        ที่มีเส้นใยสั้นโพลิเอสเทอร์ตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไปโดยน้ าหนัก    
  55121100 000/KGM           ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว  Export   Import 
  55121900 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
        ที่มีเส้นใยสั้นอะคริลิกหรือโมดาคริลิกตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไปโดยน้ าหนัก    
  55122100 000/KGM           ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว  Export   Import 
  55122900 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
        อื่น ๆ    
  55129100 000/KGM           ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว  Export   Import 
  55129900 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
5513     ผ้าทอทำด้วยเส้นใยสั้นสังเคราะห์ที่มีเส้นใยดังกล่าวน้อยกว่าร้อยละ 85 โดยน้ำหนัก ผสมกับฝ้ายล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่ และมีน้ำหนักไม่เกิน 170 กรัมต่อตารางเมตร  Export   Import 
        ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว    
  55131100 000/KGM           ทำด้วยเส้นใยสั้นโพลิเอสเทอร์ ทอลายขัด  Export   Import 
  55131200 000/KGM           ทำด้วยเส้นใยสั้นโพลิเอสเทอร์ ทอลายสองแบบ 3 เส้นหรือแบบ 4 เส้น รวมถึงทอลายสองแบบครอส  Export   Import 
  55131300 000/KGM           ผ้าทออื่น ๆ ทำด้วยเส้นใยสั้นโพลิเอสเทอร์  Export   Import 
  55131900 000/KGM           ผ้าทออื่น ๆ  Export   Import 
        ย้อมสี    
  55132100 000/KGM           ทำด้วยเส้นใยสั้นโพลิเอสเทอร์ ทอลายขัด  Export   Import 
  551323 /KGM     อื่น ๆ ที่ไม่ทําขนแบบไพล์ ยังไม่ได้จัดทํา  Export   Import 
  55132300 001/KGM           ทำด้วยเส้นใยสั้นโพลิเอสเทอร์ ทอลายสองแบบ 3 เส้นหรือแบบ 4 เส้น รวมถึงทอลายสองแบบครอส  Export   Import 
  55132300 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  55132900 000/KGM           ผ้าทออื่น ๆ  Export   Import 
  55133100 000/KGM           ทำด้วยเส้นใยสั้นโพลิเอสเทอร์ ทอลายขัด  Export   Import 
  551339 /KGM     ผ้าทอทําด้วยเส้นใยสั้นสังเคราะห์ที่มีเส้นใยดังกล่าวน้อยกว่าร้อยละ 85 โดยน้ำหนัก ผสมด้วยฝ?ายล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่และน้ำหนักไม่เกิน 170 กรัมต่อตารางเมตร- - ผ้าทออื่น ๆ  Export   Import 
  55133900 001/KGM           ทำด้วยเส้นใยสั้นโพลิเอสเทอร์ ทอลายสองแบบ 3 เส้นหรือแบบ 4 เส้น รวมถึงทอลายสองแบบครอส  Export   Import 
  55133900 002/KGM           ผ้าทออื่น ๆ ทำด้วยเส้นใยสั้นโพลิเอสเทอร์  Export   Import 
  55133900 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  55134100 000/KGM           ทำด้วยเส้นใยสั้นโพลิเอสเทอร์ ทอลายขัด  Export   Import 
  551349 /KGM     ผ้าทอทําด้วยเส้นใยสั้นสังเคราะห์ที่มีเส้นใยดังกล่าวน้อยกว่าร้อยละ 85 โดยน้ำหนัก ผสมด้วยฝ?ายล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่และน้ำหนักไม่เกิน 170 กรัมต่อตารางเมตร- - ผ้าทออื่น ๆ  Export   Import 
  55134900 001/KGM           ทำด้วยเส้นใยสั้นโพลิเอสเทอร์ ทอลายสองแบบ 3 เส้นหรือแบบ 4 เส้น รวมถึงทอลายสองแบบครอส  Export   Import 
  55134900 002/KGM           ผ้าทออื่น ๆ ทำด้วยเส้นใยสั้นโพลิเอสเทอร์  Export   Import 
  55134900 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
5514     ผ้าทอทำด้วยเส้นใยสั้นสังเคราะห์ที่มีเส้นใยดังกล่าวน้อยกว่าร้อยละ 85 โดยน้ำหนัก ผสมกับฝ้ายล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่ และมีน้ำหนักเกิน 170 กรัมต่อตารางเมตร  Export   Import 
        ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว    
  55141100 000/KGM           ทำด้วยเส้นใยสั้นโพลิเอสเทอร์ ทอลายขัด  Export   Import 
  55141200 000/KGM           ทำด้วยเส้นใยสั้นโพลิเอสเทอร์ ทอลายสองแบบ 3 เส้นหรือแบบ 4 เส้น รวมถึงทอลายสองแบบครอส  Export   Import 
  551419 /KGM     ผ้าทอทําด้วยเส้นใยสั้นสังเคราะห์ที่มีเส้นใยดังกล่าวน้อยกว่าร้อยละ 85 โดยน้ำหนัก ผสมกับฝ?ายล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่ และน้ำหนักเกิน 170 กรัมต่อตารางเมตร- - ผ้าทออื่น ๆ  Export   Import 
  55141900 001/KGM           ผ้าทออื่น ๆ ทำด้วยเส้นใยสั้นโพลิเอสเทอร์  Export   Import 
  55141900 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
        ย้อมสี    
  55142100 000/KGM           ทำด้วยเส้นใยสั้นโพลิเอสเทอร์ ทอลายขัด  Export   Import 
  55142200 000/KGM           ทำด้วยเส้นใยสั้นโพลิเอสเทอร์ ทอลายสองแบบ 3 เส้นหรือแบบ 4 เส้น รวมถึงทอลายสองแบบครอส  Export   Import 
  55142300 000/KGM           ผ้าทออื่น ๆ ทำด้วยเส้นใยสั้นโพลิเอสเทอร์  Export   Import 
  55142900 000/KGM           ผ้าทออื่น ๆ  Export   Import 
  551430 /KGM     ผ้าทอทําด้วยเส้นใยสั้นสังเคราะห์ที่มีเส้นใยดังกล่าวน้อยกว่าร้อยละ 85 โดยน้ำหนัก ผสมกับฝ?ายล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่ และน้ำหนักเกิน 170 กรัมต่อตารางเมตร- ทําด้วยด้ายสีต่าง ๆ  Export   Import 
  55143000 001/KGM           ทำด้วยเส้นใยสั้นโพลิเอสเทอร์ ทอลายขัด  Export   Import 
  55143000 002/KGM           ทำด้วยเส้นใยสั้นโพลิเอสเทอร์ ทอลายสองแบบ 3 เส้นหรือแบบ 4 เส้น รวมถึงทอลายสองแบบครอส  Export   Import 
  55143000 003/KGM           ผ้าทออื่น ๆ ทำด้วยเส้นใยสั้นโพลิเอสเทอร์  Export   Import 
  55143000 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
        พิมพ์    
  55144100 000/KGM           ทำด้วยเส้นใยสั้นโพลิเอสเทอร์ ทอลายขัด  Export   Import 
  55144200 000/KGM           ทำด้วยเส้นใยสั้นโพลิเอสเทอร์ ทอลายสองแบบ 3 เส้นหรือแบบ 4 เส้น รวมถึงทอลายสองแบบครอส  Export   Import 
  55144300 000/KGM           ผ้าทออื่น ๆ ทำด้วยเส้นใยสั้นโพลิเอสเทอร์  Export   Import 
  55144900 000/KGM           ผ้าทออื่น ๆ  Export   Import 
5515     ผ้าทออื่นๆ ทำด้วยเส้นใยสั้นสังเคราะห์ (นอกจากที่ระบุไว้ตามประเภทที่ 55.12 ถึง 55.14)  Export   Import 
        ท าด้วยเส้นใยสั้นโพลิเอสเทอร์    
  55151100 000/KGM           ผสมกับเส้นใยสั้นวิสโคสเรยอนล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่  Export   Import 
  55151200 000/KGM           ผสมกับใยยาวประดิษฐ์ล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่  Export   Import 
  55151300 000/KGM           ผสมกับขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่  Export   Import 
  55151900 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
        ท าด้วยเส้นใยสั้นอะคริลิกหรือโมดาคริลิก    
  55152100 000/KGM           ผสมกับใยยาวประดิษฐ์ล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่  Export   Import 
  55152200 000/KGM           ผสมกับขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่  Export   Import 
  55152900 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
        อื่น ๆ    
  55159100 000/KGM           ผสมกับใยยาวประดิษฐ์ล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่  Export   Import 
  551599 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  55159910 000/KGM           ผสมกับขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่  Export   Import 
  55159990 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
5516     ผ้าทอทำด้วยเส้นใยสั้นเทียม  Export   Import 
        ที่มีเส้นใยสั้นเทียมตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไปโดยน้ าหนัก    
  55161100 000/KGM           ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว  Export   Import 
  55161200 000/KGM           ย้อมสี  Export   Import 
  55161300 000/KGM           ทอด้วยด้ายสีต่าง ๆ  Export   Import 
  55161400 000/KGM           พิมพ์  Export   Import 
        ที่มีเส้นใยสั้นเทียมน้อยกว่าร้อยละ 85 โดยน้ าหนัก ผสมกับใยยาวประดิษฐ์ล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่    
  55162100 000/KGM           ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว  Export   Import 
  55162200 000/KGM           ย้อมสี  Export   Import 
  55162300 000/KGM           ทอด้วยด้ายสีต่าง ๆ  Export   Import 
  55162400 000/KGM           พิมพ์  Export   Import 
        ที่มีเส้นใยสั้นเทียมน้อยกว่าร้อยละ 85 โดยน้ าหนัก ผสมกับขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่    
  55163100 000/KGM           ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว  Export   Import 
  55163200 000/KGM           ย้อมสี  Export   Import 
  55163300 000/KGM           ทอด้วยด้ายสีต่าง ๆ  Export   Import 
  55163400 000/KGM           พิมพ์  Export   Import 
        ที่มีเส้นใยสั้นเทียมน้อยกว่าร้อยละ 85 โดยน้ าหนัก ผสมกับฝ้ายล้วนหรือเป็นส่วนใหญ่    
  55164100 000/KGM           ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว  Export   Import 
  55164200 000/KGM           ย้อมสี  Export   Import 
  55164300 000/KGM           ทอด้วยด้ายสีต่าง ๆ  Export   Import 
  55164400 000/KGM           พิมพ์  Export   Import 
        อื่น ๆ    
  55169100 000/KGM           ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว  Export   Import 
  55169200 000/KGM           ย้อมสี  Export   Import 
  55169300 000/KGM           ทอด้วยด้ายสีต่าง ๆ  Export   Import 
  55169400 000/KGM           พิมพ์  Export   Import 
  55169400 001/KGM           เศษที่เหลือของผ้าทอในตอนที่ 55  Export   Import 
  55169400 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import