ค้นหาHarmonize2012 / Harmonize2012 ทั้งหมด MOC

ตอนที่
ประเภท
ประเภทย่อย
รหัสสถิติ
รายการ
ข้อมูลสถิติ
57     พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ  Export   Import 
5701     พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ ทำโดยวิธีผูกปม จะจัดทำแล้วหรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
  570110 /MTK     พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ ทำโดยวิธีผูกปม จะจัดทำแล้วหรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
  57011010 000/MTK           พรมผืนใช้ในการสวดมนต์  Export   Import 
  57011090 000/MTK           อื่น ๆ  Export   Import 
  570190 /MTK     พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ (นอกจากขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์) ทำโดยวิธีผูกปม จะจัดทำแล้วหรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
             ท าด้วยฝ้าย    
  57019011 000/MTK           พรมผืนใช้ในการสวดมนต์  Export   Import 
  57019019 000/MTK           อื่น ๆ  Export   Import 
            อื่น ๆ    
  57019091 000/MTK           พรมผืนใช้ในการสวดมนต์  Export   Import 
  57019099 000/MTK           อื่น ๆ  Export   Import 
5702     พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่น ๆ ทำโดยวิธีทอ ไม่ได้ทำปุยแบบทัฟต์หรือฟล็อก จะจัดทำแล้วหรือไม่ก็ตาม รวมถึง "เคเลม" "ชูแม็ก" "คารามานี" และพรมผืนทอด้วยมือที่คล้ายกัน  Export   Import 
  57021000 000/MTK           “เคเลม” “ชูแม็ก” “คารามานี” และพรมผืนทอด้วยมือที่คล้ายกัน  Export   Import 
  57022000 000/MTK           สิ่งปูพื้นทำจากเส้นใยมะพร้าว (กาบมะพร้าว)  Export   Import 
         อื่น ๆ ที่ท าขนแบบไพล์ ยังไม่ได้จัดท า    
  57023100 000/MTK           ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์  Export   Import 
  57023200 000/MTK           ทำด้วยวัตถุทอประดิษฐ์  Export   Import 
  570239 /MTK     พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ (นอกจากขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ วัตถุทอประดิษฐ์) ทำโดยวิธีทอ ไม่ได้ทำปุยแบบทัฟต์หรือฟล็อก ที่ทำขนแบบไพล์ยังไม่ได้จัดทำ  Export   Import 
  57023910 000/MTK           ทำด้วยฝ้าย  Export   Import 
  57023920 000/MTK           ทำด้วยเส้นใยปอกระเจา  Export   Import 
  57023990 000/MTK           อื่น ๆ  Export   Import 
         อื่น ๆ ที่ท าขนแบบไพล์ จัดท าแล้ว    
  570241 /MTK     พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ ทำโดยวิธีทอ ไม่ได้ทำปุยแบบทัฟต์หรือฟล็อก ที่ทำขนแบบไพล์ จัดทำแล้ว  Export   Import 
  57024110 000/MTK           พรมผืนใช้ในการสวดมนต์  Export   Import 
  57024190 000/MTK           อื่น ๆ  Export   Import 
  570242 /MTK     พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ ทำด้วยวัตถุทอประดิษฐ์ ทำโดยวิธีทอ ไม่ได้ทำปุยแบบทัฟต์หรือฟล็อก ที่ทำขนแบบไพล์ จัดทำแล้ว  Export   Import 
  57024210 000/MTK           พรมผืนใช้ในการสวดมนต์  Export   Import 
  57024290 000/MTK           อื่น ๆ  Export   Import 
  570249 /MTK     พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ (นอกจากขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ วัตถุทอประดิษฐ์ ทำโดยวิธีทอ ไม่ได้ทำปุยแบบทัฟต์หรือฟล็อก ที่ทำขนแบบไพล์ จัดทำแล้ว  Export   Import 
             ท าด้วยฝ้าย    
  57024911 000/MTK           พรมผืนใช้ในการสวดมนต์  Export   Import 
  57024919 000/MTK           อื่น ๆ  Export   Import 
  57024920 000/MTK           ทำด้วยเส้นใยปอกระเจา  Export   Import 
  57024990 000/MTK           อื่น ๆ  Export   Import 
  570250 /MTK     ทําด้วยวัตถุทออื่น ๆ  Export   Import 
  57025010 000/MTK           ทำด้วยฝ้าย  Export   Import 
  57025020 000/MTK           ทำด้วยเส้นใยปอกระเจา  Export   Import 
  57025090 /MTK         อื่นๆ  Export   Import 
  57025090 001/MTK           ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์  Export   Import 
  57025090 002/MTK           ทำด้วยวัตถุทอประดิษฐ์  Export   Import 
  57025090 090/MTK           ทำด้วยวัตถุทออื่น ๆ  Export   Import 
        อื่น ๆ    
  570291 /MTK     พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ ทำโดยวิธีทอ ไม่ได้ทำปุยแบบทัฟต์หรือฟล็อก ที่ไม่ทำขนแบบไพล์ จัดทำแล้ว  Export   Import 
  57029110 000/MTK           พรมผืนใช้ในการสวดมนต์  Export   Import 
  57029190 000/MTK           อื่น ๆ  Export   Import 
  570292 /MTK     พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ ทำด้วยวัตถุทอประดิษฐ์ ทำโดยวิธีทอ ไม่ได้ทำปุยแบบทัฟต์หรือฟล็อก ที่ไม่ทำขนแบบไพล์ จัดทำแล้ว  Export   Import 
  57029210 000/MTK           พรมผืนใช้ในการสวดมนต์  Export   Import 
  57029290 000/MTK           อื่น ๆ  Export   Import 
  570299 /MTK     พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่น ๆ ทำด้วยวัตถุทออื่น ๆ (นอกจากขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ วัตถุทอประดิษฐ์) ทำโดยวิธีทอ ไม่ทำปุยแบบทัฟต์หรือฟล็อก ที่ไม่ได้ทำขน แบบไพล์ จัดทำแล้ว  Export   Import 
             ท าด้วยฝ้าย    
  57029911 000/MTK           พรมผืนใช้ในการสวดมนต์  Export   Import 
  57029919 000/MTK           อื่น ๆ  Export   Import 
  57029920 000/MTK           ทำด้วยเส้นใยปอกระเจา  Export   Import 
  57029990 000/MTK           อื่น ๆ  Export   Import 
5703     พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ ทำปุยแบบทัฟต์ จะจัดทำแล้วหรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
  570310 /MTK     พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ ทำปุยแบบทัฟต์ จะจัดทำแล้วหรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
  57031010 000/MTK           สิ่งปูพื้นชนิดที่ใช้สำหรับยานยนต์ตามประเภท 87.02 87.03 หรือ 87.04  Export   Import 
  57031020 000/MTK           พรมผืนใช้ในการสวดมนต์  Export   Import 
  57031090 000/MTK           อื่น ๆ  Export   Import 
  570320 /MTK     พรมและสิ่งทอปูพื้น ทำด้วยไนลอนหรือโพลิอะไมด์อื่นๆ ทำปุยแบบทัฟต์ จะจัดทำแล้วหรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
  57032010 000/MTK           พรมผืนใช้ในการสวดมนต์  Export   Import 
  57032090 000/MTK           อื่น ๆ  Export   Import 
  570330 /MTK     พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ ทำด้วยวัตถุทอประดิษฐ์ ทำปุยแบบทัฟต์ จะจัดทำแล้วหรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
  57033010 000/MTK           พรมผืนใช้ในการสวดมนต์  Export   Import 
  57033090 000/MTK           อื่น ๆ  Export   Import 
  570390 /MTK     พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่น ๆ ทำด้วยวัตถุทออื่น ๆ (นอกจากขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ ไนลอนหรือโพลิอะไมด์อื่นๆ วัตถุทอประดิษฐ์) ทำปุยแบบทัฟต์ จะจัดทำแล้วหรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
             ท าด้วยฝ้าย    
  57039011 000/MTK           พรมผืนใช้ในการสวดมนต์  Export   Import 
  57039019 000/MTK           อื่น ๆ  Export   Import 
             ท าด้วยเส้นใยปอกระเจา    
  57039021 000/MTK           สิ่งปูพื้นชนิดที่ใช้สำหรับยานยนต์ตามประเภท 87.02 87.03 หรือ 87.04  Export   Import 
  57039029 000/MTK           อื่น ๆ  Export   Import 
            อื่น ๆ    
  57039091 000/MTK           สิ่งปูพื้นชนิดที่ใช้สำหรับยานยนต์ตามประเภท 87.02 87.03 หรือ 87.04  Export   Import 
  57039099 000/MTK           อื่น ๆ  Export   Import 
5704     พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ ทำด้วยสักหลาด ไม่ได้ทำปุยแบบทัฟต์หรือแบบฟล็อก จะจัดทำแล้วหรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
  57041000 000/MTK           เป็นแผ่นที่มีพื้นที่ผิวไม่เกิน 0.3 ตารางเมตร  Export   Import 
  57049000 000/MTK           อื่น ๆ  Export   Import 
5705     พรมอื่น ๆ และสิ่งทอปูพื้นอื่น ๆ จะจัดทำแล้วหรือไม่ก็ตาม (นอกจากพรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ ที่ระบุไว้ตามประเภทที่ 57.01 ถึง 57.04)  Export   Import 
             ท าด้วยฝ้าย    
  57050011 000/MTK           พรมผืนใช้ในการสวดมนต์  Export   Import 
  57050019 000/MTK           อื่น ๆ  Export   Import 
             ท าด้วยเส้นใยปอกระเจา    
  57050021 000/MTK           สิ่งปูพื้นชนิดไม่ทอ ที่ใช้สำหรับยานยนต์ตามประเภท 87.02 87.03 หรือ 87.04  Export   Import 
  57050029 000/MTK           อื่น ๆ  Export   Import 
            อื่น ๆ    
  57050091 000/MTK           พรมผืนใช้ในการสวดมนต์  Export   Import 
  57050092 000/MTK           สิ่งปูพื้นชนิดไม่ทอ ที่ใช้สำหรับยานยนต์ตามประเภท 87.02 87.03 หรือ 87.04  Export   Import 
  57050099 000/MTK           อื่น ๆ  Export   Import