ค้นหาHarmonize2012 / Harmonize2012 ทั้งหมด MOC

ตอนที่
ประเภท
ประเภทย่อย
รหัสสถิติ
รายการ
ข้อมูลสถิติ
58     ผ้าทอชนิดพิเศษ ผ้าสิ่งทอที่ทำปุยแบบทัฟต์ ผ้าลูกไม้ เทเพสทรี ผ้าที่ใช้ตกแต่ง ผ้าปัก  Export   Import 
5801     ผ้าทอมีขนแบบไพล์และแบบเชนิลล์ นอกจากผ้าตามประเภทที่ 58.02 หรือ 58.06  Export   Import 
  580110 /KGM     ผ้าทอมีขนแบบไพล์และแบบเชนิลล์ ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ นอกจากผ้าตามประเภทที่ 58.02 หรือ 58.06  Export   Import 
  58011010 000/KGM           ที่อาบซึม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้น  Export   Import 
  58011090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
         ท าด้วยฝ้าย    
  580121 /KGM     ผ้าทอชนิดที่ไม่ได้ตัดด้ายพุ่งส่วนที่ลอยพ้นผืนผ้าให้เป็นขน ทำด้วยฝ้าย นอกจากผ้าตามประเภทที่ 58.02 หรือ 58.06  Export   Import 
  58012110 000/KGM           ที่อาบซึม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้น  Export   Import 
  58012190 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  580122 /KGM     ผ้าคอร์ดูรอยที่ตัดด้ายพุ่งแล้ว ทำด้วยฝ้าย นอกจากผ้าตามประเภทที่ 58.02 หรือ 58.06  Export   Import 
  58012210 000/KGM           ที่อาบซึม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้น  Export   Import 
  58012290 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  580123 /KGM     ผ้าทออื่นๆ ชนิดที่ตัดด้ายพุ่งส่วนที่ลอยพ้นผืนผ้าให้เป็นขน (นอกจากผ้าคอร์ดูรอยที่ตัดด้ายพุ่งแล้ว) ทำด้วยฝ้าย นอกจากผ้าตามประเภทที่ 58.02 หรือ 58.06  Export   Import 
  58012310 000/KGM           ที่อาบซึม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้น  Export   Import 
  58012390 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  580126 /KGM     ผ้าทอแบบเชนิลล์ ทำด้วยฝ้าย นอกจากผ้าตามประเภทที่ 58.02 หรือ 58.06  Export   Import 
  58012610 000/KGM           ที่อาบซึม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้น  Export   Import 
  58012690 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  580127 /KGM     ผ้าทอมีขนแบบไพล์ที่เกิดจากด้ายยืน  Export   Import 
  58012710 000/KGM           ที่อาบซึม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้น  Export   Import 
  58012790 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
         ท าด้วยเส้นใยประดิษฐ์    
  580131 /KGM     ผ้าทอชนิดที่ไม่ได้ตัดด้ายพุ่งส่วนที่ลอยพ้นผืนผ้าให้เป็นขน ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์ นอกจากผ้าตามประเภทที่ 58.02 หรือ 58.06  Export   Import 
  58013110 000/KGM           ที่อาบซึม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้น  Export   Import 
  58013190 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  580132 /KGM     ผ้าคอร์ดูรอยที่ตัดด้ายพุ่งแล้ว ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์ นอกจากผ้าตามประเภทที่ 58.02 หรือ 58.06  Export   Import 
  58013210 000/KGM           ที่อาบซึม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้น  Export   Import 
  58013290 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  580133 /KGM     ผ้าทออื่น ๆ ชนิดที่ตัดด้ายพุ่งส่วนที่ลอยพ้นผืนผ้าให้เป็นขน (นอกจากผ้าคอร์คูรอยที่ตัดด้ายพุ่งแล้ว) ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์ นอกจากผ้าตามประเภทที่ 58.02 หรือ 58.06  Export   Import 
  58013310 000/KGM           ที่อาบซึม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้น  Export   Import 
  58013390 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  580136 /KGM     ผ้าทอแบบเชนิลล์ ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์ นอกจากผ้าตามประเภทที่ 58.02 หรือ 58.06  Export   Import 
  58013610 000/KGM           ที่อาบซึม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้น  Export   Import 
  58013690 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  580137 /KGM     ผ้าทอมีขนแบบไพล์ที่เกิดจากด้ายยืน  Export   Import 
  58013710 000/KGM           ที่อาบซึม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้น  Export   Import 
  58013790 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  580190 /KGM     ผ้าทอมีขนแบบไพล์และแบบเชนิลล์ ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ (นอกจากขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์ ฝ้าย เส้นใยประดิษฐ์) นอกจากผ้าตามประเภทที่ 58.02 หรือ 58.06  Export   Import 
             ท าด้วยไหม    
  58019011 000/KGM           ที่อาบซึม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้น  Export   Import 
  58019019 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
            อื่น ๆ    
  58019091 000/KGM           ที่อาบซึม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้น  Export   Import 
  58019099 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
5802     ผ้าทอแบบผ้าขนหนูและผ้าทอที่คล้ายกันนอกจากผ้าหน้าแคบตามประเภทที่ 58.06 ผ้าสิ่งทอที่ทำปุยแบบทัฟต์ นอกจากผลิตภัณฑ์ตามประเภทที่ 57.03 (พรมและ สิ่งทอปูพื้นอื่น ๆ ทำปุยแบบทัฟต์)  Export   Import 
        ผ้าทอแบบผ้าขนหนูและผ้าทอที่คล้ายกัน ท าด้วยฝ้าย    
  58021100 000/KGM           ไม่ได้ฟอก  Export   Import 
  58021900 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  58022000 000/KGM           ผ้าทอแบบผ้าขนหนู และผ้าทอที่คล้ายกัน ทำด้วยวัตถุทออื่น ๆ  Export   Import 
  580230 /KGM     ผ้าสิ่งทอทำปุยแบบทัฟต์ นอกจากผลิตภัณฑ์ตามประเภทที่ 57.03 (พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ ทำปุยแบบทัฟต์)  Export   Import 
  58023010 000/KGM           ที่อาบซึม เคลือบ หรือหุ้ม  Export   Import 
  58023020 000/KGM           ผ้าทอทำด้วยฝ้ายหรือทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์  Export   Import 
  58023030 000/KGM           ผ้าทอทำด้วยวัตถุอื่น ๆ  Export   Import 
  58023090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
5803     ผ้าโปร่งนอกจากผ้าหน้าแคบตามประเภทที่ 58.06  Export   Import 
  58030010 000/KGM           ทำด้วยฝ้าย  Export   Import 
  58030020 000/KGM           ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์  Export   Import 
            อื่น ๆ    
  58030091 000/KGM           ชนิดที่ใช้คลุมพืชที่มีอายุชั่วคราว  Export   Import 
  58030099 /KGM         อื่น ๆ  Export   Import 
  58030099 001/KGM           ไม่ได้ฟอก  Export   Import 
  58030099 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
5804     ผ้าโปร่งชนิดทูลล์และผ้าตาข่ายอื่น ๆ ไม่รวมถึงผ้าทอและผ้าถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ แต่รวมถึงผ้าลูกไม้ที่เป็นผืน เป็นแถบ หรือเป็นลวดลายสำหรับใช้ประดับ นอกจากผ้าตามประเภทที่ 60.02 ถึง 60.06 (ผ้าถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ และผ้าถักแบบวาร์พนิต)  Export   Import 
  580410 /KGM     ผ้าโปร่งชนิดทูลล์ และผ้าตาข่ายอย่างอื่น ไม่รวมถึงผ้าทอหรือผ้าถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์  Export   Import 
             ท าด้วยไหม    
  58041011 000/KGM           ที่อาบซึม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้น  Export   Import 
  58041019 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
             ท าด้วยฝ้าย    
  58041021 000/KGM           ที่อาบซึม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้น  Export   Import 
  58041029 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
            อื่น ๆ    
  58041091 000/KGM           ที่อาบซึม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้น  Export   Import 
  58041099 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
         ผ้าลูกไม้ที่ท าด้วยเครื่องจักร    
  580421 /KGM     ผ้าลูกไม้ที่ทำด้วยเครื่องจักร ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์ เป็นผืน เป็นแถบ หรือเป็นลวดลายสำหรับใช้ประดับ นอกจากผ้าตามประเภท 60.02 ถึง 60.06 (ผ้าถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ และผ้าถักแบบวาร์พนิต)  Export   Import 
  58042110 000/KGM           ที่อาบซึม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้น  Export   Import 
  58042190 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  580429 /KGM     ผ้าลูกไม้ที่ทำด้วยเครื่องจักร ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ (นอกจากเส้นใยประดิษฐ์) เป็นผืน เป็นแถบหรือเป็นลวดลายสำหรับใช้ประดับ นอกจากผ้าตามประเภท 60.02 ถึง 60.06 (ผ้าถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ และผ้าถักแบบวาร์พนิต)  Export   Import 
  58042910 000/KGM           ที่อาบซึม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้น  Export   Import 
  58042990 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  58043000 000/KGM           ผ้าลูกไม้ที่ทำด้วยมือ  Export   Import 
5805     เทเพสทรีทอด้วยมือชนิดโกบีลิน ฟลานเดอร์ ออบัสซัน บิวเวียส และชนิดที่คล้ายกัน รวมทั้งเทเพสทรีที่ปักลวดลาย (เช่น แบบเพทิตพ้อยต์ แบบครอสสติตซ์ เป็นต้น) จะจัดทำแล้วหรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
  58050010 000/KGM           ทำด้วยฝ้าย  Export   Import 
  58050090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
5806     ผ้าทอหน้าแคบ นอกจากของตามประเภทที่ 58.07 ผ้าหน้าแคบที่มีด้ายยืนโดยไม่มีด้ายพุ่งประกอบเข้าด้วยกัน โดยใช้สารยึดติด (บอลดัก)  Export   Import 
  580610 /KGM     ผ้าทอหน้าแคบแบบมีขน (รวมถึงผ้าทอแบบผ้าขนหนู และผ้าทอที่คล้ายกัน) และผ้าทอแบบเชนิลล์ (นอกจากของตามประเภทที่ 58.07)  Export   Import 
  58061010 000/KGM           ทำด้วยไหม  Export   Import 
  58061020 000/KGM           ทำด้วยฝ้าย  Export   Import 
  58061090 000/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  580620 /KGM     ผ้าทอหน้าแคบ ที่มีด้ายยืดหรือด้ายยางตั้งแต่ร้อยละ 5 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก (นอกจากของตามประเภทที่ 58.07)  Export   Import 
  58062010 000/KGM           เทปผ้าชนิดที่ใช้พันด้ามจับอุปกรณ์กีฬา  Export   Import 
  58062090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
         ผ้าทออื่น ๆ    
  580631 /KGM     ผ้าทอหน้าแคบอื่น ๆ เช่น ริบบิ้น เป็นต้น ทำด้วยฝ้าย (นอกจากผ้าทอหน้าแคบที่ระบุไว้ตามประเภทย่อยที่ 5806.10 ถึง 5806.20 และของตามประเภทที่ 58.07)  Export   Import 
  58063110 000/KGM           ผ้าทอหน้าแคบเหมาะสำหรับผลิตริบบิ้นชนิดมีหมึก สำหรับเครื่องพิมพ์ดีดหรือเครื่องจักรที่คล้ายกัน  Export   Import 
  58063120 000/KGM           แผ่นรองรับชนิดที่ใช้สำหรับกระดาษที่เป็นฉนวนไฟฟ้า  Export   Import 
  58063190 /KGM         อื่น ๆ  Export   Import 
  58063190 001/KGM           ริบบิ้น  Export   Import 
  58063190 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  580632 /KGM     ผ้าทอหน้าแคบอื่นๆ เช่น ริบบิ้น เป็นต้น ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์ (นอกจากผ้าทอหน้าแคบที่ระบุไว้ตามประเภทย่อยที่ 5806.10 ถึง 5806.20 และของตามประเภทที่ 58.07)  Export   Import 
  58063210 000/KGM           ผ้าทอหน้าแคบเหมาะสำหรับผลิตริบบิ้นชนิดมีหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ดีดหรือเครื่องจักรที่คล้ายกัน ผ้าสำหรับทำเข็มขัดรัดตัวกับที่นั่งเพื่อความปลอดภัย  Export   Import 
  58063240 000/KGM           แผ่นรองรับชนิดที่ใช้สำหรับกระดาษที่เป็นฉนวนไฟฟ้า  Export   Import 
  58063290 /KGM         อื่น ๆ  Export   Import 
  58063290 001/KGM           ริบบิ้น  Export   Import 
  58063290 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  580639 /KGM     ผ้าทอหน้าแคบอื่น ๆ ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ ไม่รวมฝ้าย เส้นใยประดิษฐ์ (นอกจากผ้าทอหน้าแคบที่ระบุไว้ตามประเภทย่อยที่ 5806.10 ถึง 5806.20 และของตามประเภทที่ 58.07)  Export   Import 
  58063910 000/KGM           ทำด้วยไหม  Export   Import 
            อื่น ๆ    
  58063991 000/KGM           แผ่นรองรับชนิดที่ใช้สำหรับกระดาษที่เป็นฉนวนไฟฟ้า  Export   Import 
  58063999 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  58064000 000/KGM           ผ้าที่มีด้ายยืนโดยไม่มีด้ายพุ่งประกอบเข้าด้วยกัน โดยใช้สารยึดติด (บอลดัก)  Export   Import 
5807     ป้าย ตรา และของที่คล้ายกัน ทำด้วยวัตถุทอ เป็นผืน เป็นแถบ ตัดเป็นรูปทรงหรือตัดตามขนาด ไม่ได้ปัก  Export   Import 
  58071000 000/KGM           ทอ  Export   Import 
  58079000 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
5808     แถบถักแบบเปียเป็นผืน ผ้าที่ใช้ตกแต่งเป็นผืนซึ่งไม่ได้ปัก และไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ รวมทั้งพู่ ตุ้ม และของที่คล้ายกัน  Export   Import 
  580810 /KGM     แถบถักแบบเปียเป็นผืน  Export   Import 
  58081010 000/KGM           ที่มีด้ายยางประกอบ  Export   Import 
  58081090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  580890 /KGM     ผ้าที่ใช้ตกแต่งเป็นผืนซึ่งไม่ได้ปัก และไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ รวมทั้งพู่ ตุ้ม และของที่คล้ายกัน  Export   Import 
  58089010 000/KGM           ที่มีด้ายยางประกอบ  Export   Import 
  58089090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  58090000 000/KGM           ผ้าทอทำด้วยด้ายโลหะ และผ้าทอทำด้วยด้ายที่มีโลหะอยู่ด้วยตามประเภท 56.05 ชนิดที่ใช้กับเครื่องแต่งกาย ใช้เป็นผ้าตกแต่งหรือเพื่อวัตถุประสงค์ที่คล้ายกัน ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น  Export   Import 
5810     ผ้าปัก เป็นผืน เป็นแถบหรือเป็นชิ้นลวดลาย  Export   Import 
  58101000 000/KGM           ผ้าปักที่ไม่เห็นพื้นเนื้อผ้า  Export   Import 
        อื่น ๆ    
  58109100 000/KGM           ทำด้วยฝ้าย  Export   Import 
  58109200 000/KGM           ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์  Export   Import 
  58109900 000/KGM           ทำด้วยวัตถุทออื่น ๆ  Export   Import 
5811     ผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่บุนวม เป็นผืน มีวัตถุทอตั้งแต่หนึ่งชั้นขึ้นไป ประกอบเข้ากับแผ่นนวมโดยการเย็บติดหรือโดยวิธีอื่น นอกจากผ้าปักตามประเภทที่ 58.10 (ผ้าปักเป็นผืน เป็นแถบหรือเป็นชิ้นลวดลาย)  Export   Import 
  58110010 000/KGM           ทำด้วยขนแกะขนละเอียดหรือขนหยาบของสัตว์  Export   Import 
  58110090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import