ค้นหาHarmonize2012 / Harmonize2012 ทั้งหมด MOC

ตอนที่
ประเภท
ประเภทย่อย
รหัสสถิติ
รายการ
ข้อมูลสถิติ
59     ผ้าสิ่งทอ ที่อาบซึม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้น ของทำด้วยสิ่งทอชนิดที่เหมาะสำหรับใช้ในอุตสาหกรรม  Export   Import 
5901     ผ้าสิ่งทอที่เคลือบด้วยกัมหรือสารจำพวกอะมิเลเซียส ชนิดที่ใช้หุ้มปกหนังสือหรือที่คล้ายกัน ผ้าลอกลาย ผ้าใบที่จัดทำไว้สำหรับระบายสี รวมทั้งผ้าแข็งซับในและผ้าแข็งที่คล้ายกัน ชนิดที่ใช้สำหรับทำพื้นทรงหมวก  Export   Import 
  59011000 000/KGM           ผ้าสิ่งทอที่เคลือบด้วยกัมหรือสารจำพวกอะมิเลเซียส ชนิดที่ใช้หุ้มปกหนังสือหรือที่คล้ายกัน  Export   Import 
  590190 /KGM     ผ้าลอกลาย ผ้าใบที่จัดทำไว้สำหรับระบายสี รวมทั้งผ้าแข็งซับในและผ้าแข็งที่คล้ายกัน ชนิดที่ใช้สำหรับทำพื้นทรงหมวก  Export   Import 
  59019010 000/KGM           ผ้าลอกลาย  Export   Import 
  59019020 000/KGM           ผ้าใบที่ได้จัดทำไว้สำหรับระบายสี  Export   Import 
  59019090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
5902     ผ้าใบยางรถ (ผ้าไทร์คอร์ด) ทำด้วยด้ายทนแรงดึงสูง ซึ่งทำด้วยไนลอนหรือโพลิอะไมด์อื่น ๆ ทำด้วยโพลิเอสเทอร์หรือวิสโคสเรยอน  Export   Import 
  590210 /KGM     ผ้าใบยางรถ (ผ้าไทร์คอร์ด) ทำด้วยด้ายทนแรงดึงสูง ซึ่งทำด้วยไนลอนหรือโพลิอะไมด์อื่นๆ  Export   Import 
             ผ้าปนยางส าหรับกันครูดของยางรถ (ผ้าเชเฟอร์)    
  59021011 000/KGM            ทําด้วยวัตถุทออื่น ๆ  Export   Import 
  59021019 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
            อื่น ๆ    
  59021091 000/KGM            ทําด้วยฝ้าย  Export   Import 
  59021099 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  590220 /KGM     ผ้าใบยางรถ (ผ้าไทร์คอร์ด) ทำด้วยด้ายทนแรงดึงสูง ซึ่งทำด้วยโพลิเอสเทอร์  Export   Import 
  59022020 000/KGM           ผ้าปนยางสำหรับกันครูดของยางรถ (ผ้าเชเฟอร์)  Export   Import 
            อื่น ๆ    
  59022091 000/KGM           ที่มีฝ้าย  Export   Import 
  59022099 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  590290 /KGM     ผ้าใบยางรถ (ผ้าไทร์คอร์ด) ทำด้วยด้ายทนแรงดึงสูง ซึ่งทำด้วยวิสโคสเรยอน  Export   Import 
  59029010 000/KGM           ผ้าปนยางสำหรับกันครูดของยางรถ (ผ้าเชเฟอร์)  Export   Import 
  59029090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
5903     ผ้าสิ่งทอที่อาบซึม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้นด้วยพลาสติก นอกจากของตามประเภทที่ 59.02 (ผ้าใบยางรถ ทำด้วยด้ายทนแรงดึงสูง ซึ่งทำด้วยไนลอนหรือโพลิอะไมด์อื่นๆ ทำด้วยโพลิเอสเทอร์หรือวิสโคสเรยอน)  Export   Import 
  59031000 000/KGM           ด้วยโพลิ(ไวนิลคลอไรด์)  Export   Import 
  59032000 000/KGM           ด้วยโพลิยูรีเทน  Export   Import 
  59039000 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
5904     พรมน้ำมัน จะตัดให้เป็นรูปทรงหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งสิ่งปูพื้นที่ทำโดยการเคลือบหรือหุ้มแผ่นรองรับที่เป็นสิ่งทอ จะตัดให้เป็นรูปทรงหรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
  59041000 000/KGM           พรมน้ำมัน  Export   Import 
  59049000 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
5905     สิ่งปิดผนังทำด้วยสิ่งทอ  Export   Import 
  59050010 000/KGM           ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดหรือหยาบของสัตว์  Export   Import 
  59050090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
5906     ผ้าสิ่งทอปนยาง นอกจากของตามประเภทที่ 59.02 (ผ้าใบยางรถ ทำด้วยด้ายทนแรงดึงสูง ซึ่งทำด้วยไนลอนหรือโพลิอะไมค์อื่น ทำด้วยโพลิเอสเทอร์หรือวิสโคสเรยอน)  Export   Import 
  590610 /KGM     ผ้าสิ่งทอปนยาง ที่เป็นแถบยึดติดที่มีความกว้างไม่เกิน 20 เซนติเมตร เช่น ผ้าเทปพันกันฉนวนไฟฟ้า เป็นต้น นอกจากของตามประเภทที่ 59.02 (ผ้าใบยางรถ ทำด้วยด้ายทนแรงดึงสูง ซึ่งทำด้วยไนลอนหรือโพลิอะไมด์อื่น ๆ ทำด้วยโพลิเอสเทอร์หรือวิสโคสเรยอน)  Export   Import 
  59061000 001/KGM           ผ้าเทปพันกันฉนวนไฟฟ้า  Export   Import 
  59061000 002/KGM           เฉพาะเทปที่นำเข้ามาเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมผลิตสายโทรศัพท์หรือสายไฟฟ้า  Export   Import 
  59061000 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
        อื่น ๆ    
  590691 /KGM     ผ้าสิ่งทอปนยาง ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ นอกจากของตามประเภทที่ 59.02 (ผ้าใบยางรถ ทำด้วยด้ายทนแรงดึงสูง ซึ่งทำด้วยไนลอนหรือโพลิอะไมด์อื่น ๆ ทำด้วยโพลิเอสเทอร์หรือวิสโคสเรยอน)  Export   Import 
  59069100 001/KGM           เฉพาะเทปที่นำเข้ามาเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมผลิตสายโทรศัพท์หรือสายไฟฟ้า  Export   Import 
  59069100 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  590699 /KGM     ผ้าสิ่งทอปนยางอื่น ๆ (ไม่รวมผ้าสิ่งทอปนยางที่เป็นแถบยึดติดที่มีความกว้างไม่เกิน 20 เซนติเมตร หรือถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์) นอกจากของตามประเภทที่ 59.02 (ผ้าใบยางรถ ทำด้วยด้ายทนแรงดึงสูง ซึ่งทำด้วยไนลอนหรือโพลิอะไมด์อื่น ๆ ทำด้วยโพลิเอสเทอร์หรือวิสโคสเรยอน  Export   Import 
  59069910 000/KGM           แผ่นผ้าสิ่งทอปนยางเหมาะสำหรับใช้ในโรงพยาบาล  Export   Import 
  59069990 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  59069990 001/KGM           เฉพาะเทปที่นำเข้ามาเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมผลิตสายโทรศัพท์หรือสายไฟฟ้า  Export   Import 
  59069990 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
5907     ผ้าสิ่งทอ ที่อาบซึม เคลือบหรือหุ้มด้วยของอื่น ๆ (นอกจากของตามประเภทที่ 59.01 ถึง 59.06) ผ้าใบที่ระบายสีเป็นฉากละคร ฉากในห้องศิลป์หรือที่คล้ายกัน  Export   Import 
  59070010 000/KGM           ผ้าที่อาบซึม เคลือบ หรือหุ้มด้วยน้ำมันหรือสิ่งปรุงแต่งที่มีน้ำมันเป็นหลัก  Export   Import 
  59070030 000/KGM           ผ้าที่อาบซึม เคลือบ หรือหุ้มด้วยสารทนไฟ  Export   Import 
  59070040 000/KGM           ผ้าที่อาบซึม เคลือบ หรือหุ้มด้วยฟล็อกกำมะหยี่ ซึ่งพื้นผิวทั้งหมดปกคลุมด้วยฟล็อกสิ่งทอ  Export   Import 
  59070050 000/KGM           ผ้าที่อาบซึม เคลือบ หรือหุ้มด้วยไข ทาร์ บิทูเมน หรือ ผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน  Export   Import 
  59070060 000/KGM           ผ้าที่อาบซึม เคลือบ หรือหุ้มด้วยสารอื่น ๆ  Export   Import 
  59070090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
5908     ไส้ที่เป็นสิ่งทอ ได้จากการทอ ถักตามยาวหรือถักแบบนิต สำหรับใช้กับตะเกียง เตา เครื่องขีดไฟ เทียน หรือที่คล้ายกัน รวมทั้งไส้ตะเกียงเจ้าพายุ และผ้าที่ถักแบบนิตเป็นทรงกระบอกสำหรับทำไส้ตะเกียง จะอาบซึมหรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
  59080010 000/KGM           ไส้ รวมทั้งไส้ตะเกียงเจ้าพายุ  Export   Import 
  59080090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
5909     ท่ออ่อนและท่อที่คล้ายกัน ทำด้วยสิ่งทอ จะบุด้านในหรือหุ้มให้แข็งแรงด้วยวัตถุอื่น หรือจะมีอุปกรณ์ประกอบที่เป็นวัตถุอื่นด้วยหรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
  59090010 000/KGM           ท่อดับเพลิง  Export   Import 
  59090090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  59100000 000/KGM           สายพานส่งกำลัง สายพานลำเลียง หรือของที่ใช้เป็นสายพาน ทำด้วยวัตถุทอ จะอาบซึม เคลือบ หุ้ม หรืออัดเป็นชั้นด้วยพลาสติก หรือจะเสริมให้แข็งแรงด้วยโลหะหรือวัตถุอื่น หรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
5911     ผลิตภัณฑ์และของที่ทำด้วยสิ่งทอ เพื่อใช้ทางเทคนิค ตามที่ระบุในหมายเหตุ 7 ของตอนที่ 59  Export   Import 
  59111000 000/lKG           ผ้าสิ่งทอ สักหลาด และผ้าทอบุด้วยสักหลาด ที่เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้น ด้วยยาง ด้วยหนังฟอก หรือวัตถุอื่น ๆ ชนิดที่ใช้กับเครื่องสางใยวัตถุทอ และผ้าที่คล้ายกันชนิดที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางเทคนิคอื่น ๆ รวมถึงผ้าหน้าแคบทำจากกำมะหยี่ที่อาบซึมด้วยยาง สำหรับหุ้  Export   Import 
  59112000 000/KGM           ผ้าร่อน จะจัดทำแล้วหรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
        ผ้าสิ่งทอและสักหลาด ที่เป็นวงหรือมีอุปกรณ์ต่อเชื่อม ประกอบอยู่ ชนิดที่ใช้กับเครื่องจักรท ากระดาษหรือเครื่องจักรที่คล้ายกัน (เช่น ท าเยื่อหรือท าแอสเบสทอสซีเมนต์)    
  59113100 000/KGM           หนักน้อยกว่า 650 กรัมต่อตารางเมตร  Export   Import 
  59113200 000/KGM           หนักตั้งแต่ 650 กรัมต่อตารางเมตรขึ้นไป  Export   Import 
  59114000 000/KGM           ผ้ากรองชนิดที่ใช้กับเครื่องอัดน้ำมันหรือที่คล้ายกัน รวมถึงที่ทำด้วยผมคน  Export   Import 
  591190 /KGM     ผลิตภัณฑ์และของที่ทำด้วยสิ่งทออื่นๆ (นอกจากที่ระบุไว้ตามประเภทย่อยที่ 5911.10 ถึง 5911.40) เพื่อใช้ทางเทคนิค ตามที่ระบุในหมายเหตุ 7 ของตอนที่ 59  Export   Import 
  59119010 000/KGM           ปะเก็นและซีล  Export   Import 
  59119090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import