ค้นหาHarmonize2012 / Harmonize2012 ทั้งหมด MOC

ตอนที่
ประเภท
ประเภทย่อย
รหัสสถิติ
รายการ
ข้อมูลสถิติ
60     ผ้าถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์  Export   Import 
6001     ผ้าที่มีขนแบบไพล์ รวมถึงผ้ามีขนแบบ "ลองไพล์" และผ้าแบบผ้าขนหนู ที่ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์  Export   Import 
  60011000 000/KGM           ผ้ามีขนแบบ “ลองไพล์”  Export   Import 
        ผ้ามีขนแบบไพล์ชนิดลูป    
  60012100 000/KGM           ทำด้วยฝ้าย  Export   Import 
  60012200 000/KGM           ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์  Export   Import 
  60012900 000/KGM           ทำด้วยวัตถุทออื่น ๆ  Export   Import 
        อื่น ๆ    
  60019100 000/KGM           ทำด้วยฝ้าย  Export   Import 
  600192 /KGM     ผ้าอื่น ๆ ที่มีขนแบบไพล์ (นอกจากผ้ามีขนแบบไพล์ชนิดลูป) รวมทั้งผ้าแบบผ้าขนหนู ทำด้วยเส้นใยประดิษฐ์ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์  Export   Import 
  60019220 000/KGM           ผ้าที่มีขนแบบไพล์ ทำด้วยเส้นใยสั้นโพลิเอสเทอร์ล้วน มีความกว้างไม่น้อยกว่า 63.5 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 76.2 มิลลิเมตร เหมาะสำหรับใช้ในการผลิตลูกกลิ้งทาสี  Export   Import 
  60019230 000/KGM           ที่มีด้ายยืดหรือด้ายยาง  Export   Import 
  60019290 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  600199 /KGM     ผ้าอื่นๆ ที่มีขนแบบไพล์ (นอกจากผ้ามีขนแบบไพล์ชนิดลูป) รวมทั้งผ้าแบบผ้าขนหนู ทำด้วยวัตถุทออื่นๆ (นอกจากฝ้าย เส้นใยประดิษฐ์) ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์  Export   Import 
             ไม่ได้ฟอกและไม่ผ่านกรรมวิธีเมอร์เซอไรเซชัน    
  60019911 000/KGM           ที่มีด้ายยืดหรือด้ายยาง  Export   Import 
  60019919 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
            อื่น ๆ    
  60019991 000/KGM           ที่มีด้ายยืดหรือด้ายยาง  Export   Import 
  60019999 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
6002     ผ้าถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ มีความกว้างไม่เกิน 30เซนติเมตร และมีด้ายยืดหรือด้ายยางตั้งแต่ร้อยละ 5 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก นอกจากของตามประเภทที่ 60.01  Export   Import 
  60024000 000/KGM           ที่มีด้ายยืดตั้งแต่ร้อยละ 5 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก แต่ไม่มีด้ายยาง  Export   Import 
  60029000 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
6003     ผ้าถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ มีความกว้างไม่เกิน 30เซนติเมตรนอกจากของตามประเภทที่ 60.01 หรือ 60.02  Export   Import 
  60031000 000/KGM           ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์  Export   Import 
  60032000 000/KGM           ทำด้วยฝ้าย  Export   Import 
  60033000 000/KGM           ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์  Export   Import 
  60034000 000/KGM           ทำด้วยเส้นใยเทียม  Export   Import 
  60039000 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
6004     ผ้าถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ มีความกว้างเกิน 30 เซนติเมตร และมีด้ายยืดหรือด้ายยางตั้งแต่ร้อยละ 5 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก นอกจากของตามประเภทที่ 60.01 หรือ 60.01 (ผ้าที่มีขนแบบไพล์ รวมถึงผ้ามีขนแบบ "ลองไพล์" และผ้าแบบผ้าขนหนู ที่ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์)  Export   Import 
  600410 /KGM     ผ้าถักแบบนิตหรือโครเชต์ มีความกว้างเกิน 30 เซนติเมตร และมีด้ายยืดตั้งแต่ร้อยละ 5 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก แต่ไม่มีด้ายยาง นอกจากของตามประเภทที่ 60.01 (ผ้าที่มีขนแบบไพล์ รวมถึงผ้ามีขนแบบ "ลองไพล์" และผ้าแบบผ้าขนหนู ที่ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์)  Export   Import 
  60041010 000/KGM           ที่มีด้ายยืดไม่เกินร้อยละ 20 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  60041090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  60049000 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
6005     ผ้าถักแบบวาร์พนิต (รวมถึงผ้าดังกล่าวที่ทําจากเครื่องถักนิตแบบแกลลูน) นอกจากของตามประเภทที่ 60.01 ถึง 60.04  Export   Import 
        ท าด้วยฝ้าย    
  60052100 000/KGM           ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว  Export   Import 
  60052200 000/KGM           ย้อมสี  Export   Import 
  60052300 000/KGM           ถักด้วยด้ายสีต่างๆ  Export   Import 
  60052400 000/KGM           พิมพ์  Export   Import 
        ทําด้วยเส้นใยสังเคราะห์    
  600531 /KGM     ผ้าถักแบบวาร์พนิต (รวมถึงผ้าดังกล่าวที่ทำจากเครื่องถักนิตแบบแกลลูน) ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์ ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว นอกจากของตามประเภทที่ 60.01 ถึง 60.04  Export   Import 
  60053110 000/KGM           ผ้าถักแบบนิตสำหรับชุดว่ายน้ำทำด้วยโพลิเอสเทอร์และโพลิบิวทิลีนเทเรฟทาเลต ที่มีโพลิเอสเทอร์ผสมมากกว่าโดยน้ำหนัก  Export   Import 
  60053190 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  600532 /KGM     ผ้าถักแบบวาร์พนิต (รวมถึงผ้าดังกล่าวที่ทำจากเครื่องถักนิตแบบแกลลูน) ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์ ย้อมสี นอกจากของตามประเภทที่ 60.01 ถึง 60.04  Export   Import 
  60053210 000/KGM           ผ้าถักแบบนิตสำหรับชุดว่ายน้ำทำด้วยโพลิเอสเทอร์และโพลิบิวทิลีนเทเรฟทาเลต ที่มีโพลิเอสเทอร์ผสมมากกว่าโดยน้ำหนัก  Export   Import 
  60053290 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  600533 /KGM     ผ้าถักแบบวาร์พนิต (รวมถึงผ้าดังกล่าวที่ทำจากเครื่องถักนิตแบบแกลลูน) ถักด้วยด้ายสีต่างๆ ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์ นอกจากของตามประเภทที่ 60.01 ถึง 60.04  Export   Import 
  60053310 000/KGM           ผ้าถักแบบนิตสำหรับชุดว่ายน้ำทำด้วยโพลิเอสเทอร์และโพลิบิวทิลีนเทเรฟทาเลต ที่มีโพลิเอสเทอร์ผสมมากกว่าโดยน้ำหนัก  Export   Import 
  60053390 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  600534 /KGM     ผ้าถักแบบวาร์พนิต (รวมถึงผ้าดังกล่าวที่ทำจากเครื่องถักนิตแบบแกลลูน) ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์ พิมพ์ นอกจากของตามประเภทที่ 60.01 ถึง 60.04  Export   Import 
  60053410 000/KGM           ผ้าถักแบบนิตสำหรับชุดว่ายน้ำทำด้วยโพลิเอสเทอร์และโพลิบิวทิลีนเทเรฟทาเลต ที่มีโพลิเอสเทอร์ผสมมากกว่าโดยน้ำหนัก  Export   Import 
  60053490 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
        ท าด้วยเส้นใยเทียม    
  60054100 000/KGM           ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว  Export   Import 
  60054200 000/KGM           ย้อมสี  Export   Import 
  60054300 000/KGM           ถักด้วยด้ายสีต่างๆ  Export   Import 
  60054400 000/KGM           พิมพ์  Export   Import 
  600590 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  60059010 000/KGM           ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์  Export   Import 
  60059090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
6006     ผ้าอื่น ๆ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ (นอกจากของตามประเภทที่ 60.01 ถึง 60.05)  Export   Import 
  60061000 000/KGM           ทำด้วยขนแกะหรือขนละเอียดของสัตว์  Export   Import 
        ท าด้วยฝ้าย    
  60062100 000/KGM           ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว  Export   Import 
  60062200 000/KGM           ย้อมสี  Export   Import 
  60062300 000/KGM           ถักด้วยด้ายสีต่างๆ  Export   Import 
  60062400 000/KGM           พิมพ์  Export   Import 
        ทําด้วยเส้นใยสังเคราะห์    
  600631 /KGM     ผ้าอื่นๆ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์ ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว (นอกจากของตามประเภทที่ 60.01 ถึง 60.05)  Export   Import 
  60063110 000/KGM           ตาข่ายเส้นใยไนลอนชนิดที่ใช้เป็นวัตถุรองรับสำหรับกระเบื้องโมเสก  Export   Import 
  60063120 000/KGM           ผ้ายืด (ที่มีด้ายยางประกอบ)  Export   Import 
  60063190 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  600632 /KGM     ผ้าอื่นๆ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์ ย้อมสี (นอกจากของตามประเภทที่ 60.01 ถึง 60.05)  Export   Import 
  60063210 000/KGM           ตาข่ายเส้นใยไนลอนชนิดที่ใช้เป็นวัตถุรองรับสำหรับกระเบื้องโมเสก  Export   Import 
  60063220 000/KGM           ผ้ายืด (ที่มีด้ายยางประกอบ)  Export   Import 
  60063290 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  600633 /KGM     ผ้าอื่นๆ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ ถักด้วยด้ายสีต่างๆ ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์ (นอกจากของตามประเภทที่ 60.01 ถึง 60.05)  Export   Import 
  60063310 000/KGM           ผ้ายืด (ที่มีด้ายยางประกอบ)  Export   Import 
  60063390 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  600634 /KGM     ผ้าอื่นๆ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ ทำด้วยเส้นใยสังเคราะห์ พิมพ์ (นอกจากของตามประเภทที่ 60.01 ถึง 60.05)  Export   Import 
  60063410 000/KGM           ผ้ายืด (ที่มีด้ายยางประกอบ)  Export   Import 
  60063490 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
         ท าด้วยเส้นใยเทียม    
  600641 /KGM     ผ้าอื่นๆ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ ทำด้วยเส้นใยเทียม ไม่ได้ฟอกหรือฟอกแล้ว (นอกจากของตามประเภทที่ 60.01 ถึง 60.05)  Export   Import 
  60064110 000/KGM           ผ้ายืด (ที่มีด้ายยางประกอบ)  Export   Import 
  60064190 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  600642 /KGM     ผ้าอื่นๆ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ ทำด้วยเส้นใยเทียม ย้อมสี (นอกจากของตามประเภทที่ 60.01 ถึง 60.05)  Export   Import 
  60064210 000/KGM           ผ้ายืด (ที่มีด้ายยางประกอบ)  Export   Import 
  60064290 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  600643 /KGM     ผ้าอื่นๆ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ ถักด้วยด้ายสีต่างๆ ทำด้วยเส้นใยเทียม (นอกจากของตามประเภทที่ 60.01 ถึง 60.05)  Export   Import 
  60064310 000/KGM           ผ้ายืด (ที่มีด้ายยางประกอบ)  Export   Import 
  60064390 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  600644 /KGM     ผ้าอื่นๆ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ ทำด้วยเส้นใยเทียม พิมพ์ (นอกจากของตามประเภทที่ 60.01 ถึง 60.05)  Export   Import 
  60064410 000/KGM           ผ้ายืด (ที่มีด้ายยางประกอบ)  Export   Import 
  60064490 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  60069000 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import