ค้นหาHarmonize2012 / Harmonize2012 ทั้งหมด MOC

ตอนที่
ประเภท
ประเภทย่อย
รหัสสถิติ
รายการ
ข้อมูลสถิติ
71     ไข่มุกธรรมชาติหรือไข่มุกเลี้ยง รัตนชาติหรือกึ่งรัตนชาติ โลหะมีค่า โลหะที่หุ้มติดด้วยโลหะมีค่า และของที่ทำด้วยของดังกล่าว เครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณที่เป็นของเทียม เหรียญกษาปน์  Export   Import 
7101     ไข่มุกธรรมชาติหรือไข่มุกเลี้ยง จะตกแต่งหรือคัดแล้วหรือไม่ก็ตาม แต่ไม่ได้ร้อยเข้าด้วยกันหรือประกอบกับตัวเรือน รวมทั้งไข่มุกธรรมชาติหรือไข่มุกเลี้ยง ซึ่งร้อยเข้าด้วยกันชั่วคราว เพื่อสะดวกแก่การขนส่ง  Export   Import 
  71011000 000/KGM           ไข่มุกธรรมชาติ  Export   Import 
        ไข่มุกเลี้ยง    
  71012100 000/KGM           ไม่ได้ตกแต่ง  Export   Import 
  71012200 000/KGM           ตกแต่งแล้ว  Export   Import 
7102     เพชร จะตกแต่งหรือไม่ก็ตาม แต่ไม่ได้ประกอบกับตัวเรือน  Export   Import 
  71021000 000/CTM           ไม่ได้คัด  Export   Import 
        ใช้ในทางอุตสาหกรรม    
  71022100 000/CTM           ไม่ได้ตกแต่งหรือเพียงแต่เลื่อย หรือทำให้แยก  Export   Import 
  71022900 000/CTM           อื่น ๆ  Export   Import 
        ไม่ใช้ในทางอุตสาหกรรม    
  71023100 000/CTM           ไม่ได้ตกแต่งหรือเพียงแต่เลื่อย หรือทำให้แยก  Export   Import 
  71023900 000/CTM           อื่น ๆ  Export   Import 
7103     รัตนชาติ (นอกจากเพชร) และกึ่งรัตนชาติ จะตกแต่งหรือคัดแล้วหรือไม่ก็ตาม แต่ไม่ได้ร้อยเข้าด้วยกันหรือประกอบกับตัวเรือน รวมทั้งรัตนชาติ (นอกจากเพชร) และกึ่งรัตนชาติที่ไม่ได้คัด ซึ่งร้อยเข้าด้วยกันชั่วคราวเพื่อสะดวกแก่การขนส่ง  Export   Import 
  710310 /KGM     รัตนชาติและกึ่งรัตนชาติ (เช่น หยก โอปอล์ บุษราคัม เพทาย โกเมน ทับทิม แซบไฟร์ มรกต เป็นต้น นอกจากเพชร) ไม่ได้ตกแต่งหรือเพียงแต่เลื่อยหรือทำเป็นรูปทรงอย่างหยาบ ๆ แต่ไม่ได้ร้อยเข้าด้วยกันหรือประกอบกับตัวเรือน รวมทั้งที่ไม่ได้คัด ซึ่งร้อยเข้าด้วยกันชั่วคราว  Export   Import 
  71031010 000/KGM           ทับทิม  Export   Import 
  71031020 000/KGM           หยก (เนไฟรต์ และเจไดต์)  Export   Import 
  71031090 /KGM         อื่น ๆ  Export   Import 
  71031090 001/KGM           โอปอล์  Export   Import 
  71031090 002/KGM           โทแพส  Export   Import 
  71031090 003/KGM           เพทาย  Export   Import 
  71031090 004/KGM           โกเมน  Export   Import 
  71031090 005/KGM           แซบไฟร์  Export   Import 
  71031090 006/KGM           มรกต  Export   Import 
  71031090 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
        ตกแต่งอย่างอื่น    
  710391 /KGM     ทับทิม แซปไฟร์และมรกต ตกแต่งอย่างอื่น (ไม่เพียงแต่เลื่อยหรือทำให้เป็นรูปทรงอย่างหยาบ ๆ) แต่ไม่ได้ร้อยเข้าด้วยกันหรือประกอบกับตัวเรือน รวมทั้งที่ไม่ได้คัด ซึ่งร้อยเข้าด้วยกันชั่วคราวเพื่อสะดวกแก่การขนส่ง  Export   Import 
  71039110 000/KGM           ทับทิม  Export   Import 
  71039190 /KGM         อื่น ๆ  Export   Import 
  71039190 001/KGM           แซบไฟร์  Export   Import 
  71039190 002/KGM           มรกต  Export   Import 
  710399 /CTM     รัตนชาติและกึ่งรัตนชาติอื่น ๆ เช่น หยก โอปอล์ บุษราคัม เพทาย โกเมน เป็นต้น (นอกจากทับทิม แซบไฟร์และมรกต) ตกแต่งอย่างอื่น (ไม่เพียงแต่เลื่อยหรือทำให้เป็นรูปทรงอย่างหยาบ ๆ) แต่ไม่ได้ร้อยเข้าด้วยกันหรือประกอบกับตัวเรือน รวมทั้งที่ไม่ได้คัด ซึ่งร้อยเข้าด้  Export   Import 
  71039900 001/CTM           โกเมน  Export   Import 
  71039900 090/CTM           อื่น ๆ  Export   Import 
7104     รัตนชาติหรือกึ่งรัตนชาติที่ได้จากการสังเคราะห์หรือทำขึ้นใหม่ จะตกแต่งหรือคัดแล้วหรือไม่ก็ตาม แต่ไม่ได้ร้อยเข้าด้วยกันหรือประกอบกับตัวเรือน รวมทั้งรัตนชาติหรือกึ่งรัตนชาติที่ได้จากการสังเคราะห์หรือทำขึ้นใหม่ที่ไม่ได้คัด ซึ่งร้อยเข้าด้วยกันชั่วคราวเพื่อสะด  Export   Import 
  710410 /KGM     พีเอโซอิเล็กทริกควอร์ตซ์ จะตกแต่งหรือคัดแล้วหรือไม่ก็ตาม แต่ไม่ได้ร้อยเข้าด้วยกันหรือประกอบกับตัวเรือน รวมทั้งที่ไม่ได้คัด ซึ่งร้อยเข้าด้วยกันชั่วคราวเพื่อสะดวกแก่การขนส่ง  Export   Import 
  71041010 000/KGM           ไม่ได้ตกแต่ง  Export   Import 
  71041020 000/KGM           ตกแต่งแล้ว  Export   Import 
  710420 /KGM     รัตนชาติหรือกึ่งรัตนชาติที่ได้จากการสังเคราะห์หรือทำขึ้นใหม่ เช่น เซอร์โคเนีย เป็นต้น (นอกจากพีเอโซอิเล็กทริกควอร์ตซ์) ไม่ได้ตกแต่งหรือเพียงแต่เลื่อยหรือทำเป็นรูปทรงอย่างหยาบ ๆ แต่ไม่ได้ร้อยเข้าด้วยกันหรือประกอบกับตัวเรือน รวมทั้งไม่ได้คัด ซึ่งร้อยเข้  Export   Import 
  71042000 001/KGM           เซอร์โคเนีย  Export   Import 
  71042000 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  710490 /KGM     รัตนชาติหรือกึ่งรัตนชาติที่ได้จากการสังเคราะห์หรือทำขึ้นใหม่ (เช่น เซอร์โคเนีย เป็นต้น) ตกแต่งอย่างอื่น (ไม่เพียงแต่เลื่อยหรือทำเป็นรูปทรงอย่างหยาบ ๆ) แต่ไม่ได้ร้อยเข้าด้วยกันหรือประกอบกับตัวเรือน รวมทั้งไม่ได้คัด ซึ่งร้อยเข้าด้วยกันชั่วคราวเพื่อสะด  Export   Import 
  71049000 001/KGM           เซอร์โคเนีย  Export   Import 
  71049000 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
7105     ฝุ่นและผงของรัตนชาติหรือกึ่งรัตนชาติที่ได้จากธรรมชาติหรือจากการสังเคราะห์  Export   Import 
  71051000 000/CTM           ของเพชร  Export   Import 
  71059000 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
7106     เงิน (รวมถึงเงินชุบด้วยทองคำหรือแพลทินัม) ยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอต) หรืออยู่ในลักษณะกึ่งสำเร็จรูปหรือเป็นผง  Export   Import 
  71061000 000/KGM           เป็นผง  Export   Import 
        อื่น ๆ    
  710691 /KGM     เงิน (รวมถึงเงินชุบด้วยทองคำหรือแพลทินัม) และสารเจือเงิน ที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป  Export   Import 
  71069100 001/KGM           เงิน  Export   Import 
  71069100 002/KGM           สารเจือเงิน  Export   Import 
  710692 /KGM     เงิน (รวมถึงเงินชุบด้วยทองคำหรือแพลทินัม) ที่เป็นเงินแท่ง สารเจือเงิน และเงินกึ่งสำเร็จรูปอื่น ๆ  Export   Import 
  71069200 001/KGM           สารเจือเงิน  Export   Import 
  71069200 002/KGM           เงินกึ่งสำเร็จรูปอื่น ๆ  Export   Import 
  71070000 000/KGM           โลหะสามัญที่หุ้มติดด้วยเงิน ที่ไม่ได้จัดทำมากไปกว่าขั้นกึ่งสำเร็จรูป  Export   Import 
7108     ทองคำ (รวมถึงทองคำชุบด้วยแพลทินัม) ยังไม่ได้ขึ้นรูป หรืออยู่ในลักษณะ กึ่งสำเร็จรูปหรือเป็นผง  Export   Import 
         ไม่ใช่เงินตรา    
  71081100 000/KGM           เป็นผง  Export   Import 
  71081200 000/KGM           อื่น ๆ ในลักษณะที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป  Export   Import 
  71081300 000/KGM           อื่น ๆ ในลักษณะกึ่งสำเร็จรูป  Export   Import 
  71082000 000/KGM           เงินตรา  Export   Import 
  71090000 000/KGM           โลหะสามัญหรือเงิน ที่หุ้มติดด้วยทองคำ ไม่ได้ทำมากไปกว่าขั้นกึ่งสำเร็จรูป  Export   Import 
7110     แพลทินัม ยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอต) หรืออยู่ในลักษณะกึ่งสำเร็จรูป หรือเป็นผง  Export   Import 
        แพลทินัม    
  71101100 000/KGM           ยังไม่ได้ขึ้นรูป หรือเป็นผง  Export   Import 
  711019 /-     แพลทินัม ในลักษณะกึ่งสำเร็จรูป  Export   Import 
        แพลเลเดียม    
  71102100 000/KGM           ยังไม่ได้ขึ้นรูป หรือเป็นผง  Export   Import 
  71102900 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
        โรเดียม    
  71103100 000/KGM           ยังไม่ได้ขึ้นรูป หรือเป็นผง  Export   Import 
  71103900 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
        อิริเดียม ออสเมียม และรูทีเนียม    
  71104100 000/KGM           ยังไม่ได้ขึ้นรูป หรือเป็นผง  Export   Import 
  71104900 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
7111     โลหะสามัญ เงินหรือทองคำ ที่หุ้มด้วยแพลทินัมที่ไม่ได้ทำมากไปกว่าขั้นกึ่งสำเร็จรูป  Export   Import 
  71110010 000/KGM           เงินหรือทองคำ ที่หุ้มติดด้วยแพลทินัม  Export   Import 
  71110090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
7112     เศษและของที่ใช้ไม่ได้ ทำด้วยโลหะมีค่าหรือโลหะที่หุ้มติดด้วยโลหะมีค่า รวมทั้งเศษและของที่ใช้ไม่ได้อื่น ๆ ที่มีโลหะมีค่าหรือสารประกอบโลหะมีค่าชนิดที่ส่วนใหญ่ใช้สำหรับสกัดโลหะมีค่า  Export   Import 
  71123000 000/KGM           เถ้าที่มีโลหะมีค่าหรือสารประกอบโลหะมีค่า  Export   Import 
        อื่น ๆ    
  71129100 000/KGM           ของทองคำ รวมถึงโลหะที่หุ้มติดด้วยทองคำ แต่ไม่รวมถึงเศษผงของทองคำที่มีโลหะมีค่าอื่น ๆ ปนอยู่  Export   Import 
  71129200 000/KGM           ของแพลทินัม รวมถึงโลหะที่หุ้มติดด้วยแพลทินัม แต่ไม่ รวมถึงเศษผงของแพลทินัมที่มีโลหะมีค่าอื่น ๆ ปนอยู่  Export   Import 
  711299 /KGM     เศษและของที่ใช้ไม่ได้ของโลหะมีค่าอื่น ๆ (นอกจากทองคำ แพลทินัม) หรือของโลหะที่หุ้มติดด้วยโลหะมีค่าอื่น ๆ (นอกจากทองคำ แพลทินัม) รวมถึงเศษและของที่ใช้ไม่ได้อื่น ๆ ที่มีโลหะมีค่าหรือสารประกอบโลหะมีค่าชนิดที่ส่วนใหญ่ใช้สำหรับสกัดโลหะมีค่า (นอกจากของดังกล่าว  Export   Import 
  71129910 000/KGM           ของเงิน รวมถึงโลหะที่หุ้มติดด้วยเงิน แต่ไม่รวมถึงเศษผงของเงินที่มีโลหะมีค่าอื่น ๆ ปนอยู่  Export   Import 
  71129990 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
7113     เครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณและส่วนประกอบของของดังกล่าว ทำด้วยโลหะมีค่า หรือทำด้วยโลหะที่หุ้มติดด้วยโลหะมีค่า  Export   Import 
        ทําด้วยโลหะมีค่า จะชุบหรือหุ้มติดด้วยโลหะมีค่าหรือไม่ก็    
  711311 /KGM     เครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณและส่วนประกอบของของดังกล่าว ทำด้วยเงิน จะชุบหรือหุ้มติดด้วยโลหะมีค่าอื่นๆ หรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
  71131110 000/KGM           ส่วนประกอบ  Export   Import 
  71131190 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  711319 /-     เครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณและส่วนประกอบของของดังกล่าว ทำด้วยโลหะมีค่าอื่น ๆ เช่น ทองคำ สารเจือทอง แพลทินัม เป็นต้น (นอกจากเงิน) จะชุบหรือหุ้มติดด้วยโลหะมีค่าหรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
  71131910 000/KGM           ส่วนประกอบ  Export   Import 
  71131990 /-         อื่นๆ  Export   Import 
  71131990 001/GRM           ทำด้วยทอง  Export   Import 
  71131990 002/GRM           ทำด้วยสารเจือทอง  Export   Import 
  71131990 003/GRM           ทำด้วยแพลทินัม  Export   Import 
  71131990 090/KGM           ทำด้วยโลหะมีค่าอื่น ๆ  Export   Import 
  711320 /KGM     เครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณและส่วนประกอบของของดังกล่าว ทำด้วยโลหะสามัญที่หุ้มติดด้วยโลหะมีค่า  Export   Import 
  71132010 000/KGM           ส่วนประกอบ  Export   Import 
  71132090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
7114     เครื่องทองหรือเครื่องเงินและส่วนประกอบของของดังกล่าว ทำด้วยโลหะมีค่า หรือทำด้วยโลหะที่หุ้มติดด้วยโลหะมีค่า  Export   Import 
  71141100 000/KGM           ทำด้วยเงิน จะชุบหรือหุ้มติดด้วยโลหะมีค่าอื่น ๆ หรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
  711419 /KGM     เครื่องทองหรือเครื่องเงินและส่วนประกอบของของดังกล่าว ทำด้วยโลหะมีค่าอื่น ๆ เช่น ทองคำ สารเจือทอง เป็นต้น (นอกจากเงิน) จะชุบหรือหุ้มติดด้วยโลหะมีค่าหรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
  71141900 001/KGM           ทำด้วยทอง  Export   Import 
  71141900 002/KGM           ทำด้วยสารเจือทอง  Export   Import 
  71141900 090/KGM           ทำด้วยโลหะมีค่าอื่น ๆ  Export   Import 
  71142000 000/KGM           ทำด้วยโลหะสามัญที่หุ้มติดด้วยโลหะมีค่า  Export   Import 
7115     ของอื่นๆ ทำด้วยโลหะมีค่าหรือทำด้วยโลหะที่หุ้มติดด้วยโลหะมีค่า (นอกจากของตามประเภทที่ 71.13 ถึง 71.14)  Export   Import 
  71151000 000/KGM           ตัวคะตะไลส์ที่มีลักษณะแบบผ้าหรือตะแกรงทำด้วย แพลทินัม  Export   Import 
  711590 /KGM     ของอื่น ๆ ทำด้วยโลหะมีค่าหรือทำด้วยโลหะที่หุ้มติดด้วยโลหะมีค่า เช่น หม้อกลั่น ชามและเครื่องประกอบทำด้วยทองคำขาว สำหรับใช้ในห้องทดลองวิทยาศาสตร์ เป็นต้น (นอกจากตัวคะตะไลส์ที่มีลักษณะแบบผ้าหรือตะแกรงทำด้วยแพลทินัม และของตามประเภทที่ 71.13 ถึง 71.14)  Export   Import 
  71159010 000/KGM           ทำด้วยทองคำหรือเงิน  Export   Import 
  71159020 000/KGM           ทำด้วยโลหะที่หุ้มติดด้วยทองคำหรือเงิน  Export   Import 
  71159090 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  71159090 001/KGM           หม้อกลั่น ชามและเครื่องประกอบทำด้วยทองคำขาว สำหรับใช้ในห้องทดลองวิทยาศาสตร์  Export   Import 
  71159090 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
7116     ของทำด้วยไข่มุกธรรมชาติหรือไข่มุกเลี้ยง ทำด้วยรัตนชาติหรือกึ่งรัตนชาติ (ธรรมชาติ สังเคราะห์ หรือทำขึ้นใหม่)  Export   Import 
  71161000 000/KGM           ทำด้วยไข่มุกธรรมชาติหรือไข่มุกเลี้ยง  Export   Import 
  71162000 000/KGM           ทำด้วยรัตนชาติหรือกึ่งรัตนชาติ (ธรรมชาติ สังเคราะห์หรือทำขึ้นใหม่)  Export   Import 
7117     เครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณที่เป็นของเทียม  Export   Import 
        ทําด้วยโลหะสามัญ จะชุบด้วยโลหะมีค่าหรือไม่ก็ตาม    
  711711 /KGM     กระดุมข้อมือเชิ้ตและสตัด ที่เป็นเครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณที่เป็นของเทียม ทำด้วยโลหะสามัญ จะชุบด้วยโลหะมีค่าหรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
  71171110 000/KGM           ส่วนประกอบ  Export   Import 
  71171190 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  711719 /KGM     เครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณที่เป็นของเทียมอื่นๆ (นอกจากกระดุมข้อมือเชิ้ตและสตัด) ทำด้วยโลหะสามัญ จะชุบด้วยโลหะมีค่าหรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
  71171910 000/KGM           กำไล  Export   Import 
  71171920 000/KGM           เครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณที่เป็นของเทียมอื่น ๆ  Export   Import 
  71171990 000/KGM           ส่วนประกอบ  Export   Import 
  711790 /KGM     เครื่องเพชรพลอยรูปพรรณที่เป็นของเทียมอื่นๆ (นอกจากที่ทำด้วยโลหะสามัญ จะชุบโลหะมีค่าหรือไม่ก็ตาม)  Export   Import 
             ก าไล    
  71179011 000/KGM           ทำด้วยพลาสติกล้วน หรือทำด้วยแก้วล้วน  Export   Import 
  71179012 000/KGM           ทำด้วยไม้ กระดองเต่าที่จัดทำแล้ว เขี้ยวงา กระดูก เขาสัตว์ หินปะการัง เปลือกหอยมุกและวัสดุแกะสลักจากสัตว์อื่นๆ วัสดุแกะสลักจากพืชที่จัดทำแล้ว หรือวัสดุแกะสลักจากแร่ที่จัดทำแล้ว อย่างใดอย่างหนึ่งล้วน  Export   Import 
  71179013 000/KGM           ทำด้วยเซรามิกชนิดพอร์ซเลนล้วน หรือทำด้วยเซรามิกชนิดเนื้อละเอียด (ไชน่า) ล้วน  Export   Import 
  71179019 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
             เครื่องเพชรพลอยและรูปพรรณที่เป็นของเทียมอื่น ๆ    
  71179021 000/KGM           ทำด้วยพลาสติกล้วน หรือทำด้วยแก้วล้วน  Export   Import 
  71179022 000/KGM           ทำด้วยไม้ กระดองเต่าที่จัดทำแล้ว เขี้ยวงา กระดูก เขาสัตว์ หินปะการัง เปลือกหอยมุกและวัสดุแกะสลักจากสัตว์อื่นๆ วัสดุแกะสลักจากพืชที่จัดทำแล้ว หรือวัสดุแกะสลักจากแร่ที่จัดทำแล้ว อย่างใดอย่างหนึ่งล้วน  Export   Import 
  71179023 000/KGM           ทำด้วยเซรามิกชนิดพอร์ซเลนล้วน หรือทำด้วยเซรามิกชนิดเนื้อละเอียด (ไชน่า) ล้วน  Export   Import 
  71179029 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
            อื่น ๆ    
  71179091 000/KGM           ทำด้วยพลาสติกล้วน หรือทำด้วยแก้วล้วน  Export   Import 
  71179092 000/KGM           ทำด้วยไม้ กระดองเต่าที่จัดทำแล้ว เขี้ยวงา กระดูก เขาสัตว์ หินปะการัง เปลือกหอยมุกและวัสดุแกะสลักจากสัตว์อื่นๆ วัสดุแกะสลักจากพืชที่จัดทำแล้ว หรือวัสดุแกะสลักจากแร่ที่จัดทำแล้ว อย่างใดอย่างหนึ่งล้วน  Export   Import 
  71179093 000/KGM           ทำด้วยเซรามิกชนิดพอร์ซเลนล้วน หรือทำด้วยเซรามิกชนิดเนื้อละเอียด (ไชน่า) ล้วน  Export   Import 
  71179099 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
7118     เหรียญกษาปน์  Export   Import 
  711810 /KGM     เหรียญกษาปน์ (นอกจากเหรียญทองคำ) ที่ใช้ชำระหนี้ตามกฎหมายไม่ได้  Export   Import 
  71181010 000/KGM           เหรียญเงิน  Export   Import 
  71181090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  711890 /KGM     เหรียญกษาปน์อื่น ๆ (ยกเว้น เหรียญกษาปน์ (นอกจากเหรียญทองคำ) ที่ใช้ชำระหนี้ตามกฏหมายไม่ได้)  Export   Import 
  71189010 000/KGM           เหรียญทองคำ จะใช้ชำระหนี้ตามกฎหมายได้หรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
  71189020 000/KGM           เหรียญเงิน ที่ใช้ชำระหนี้ตามกฎหมายได้  Export   Import 
  71189090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import