ค้นหาHarmonize2012 / Harmonize2012 ทั้งหมด MOC

ตอนที่
ประเภท
ประเภทย่อย
รหัสสถิติ
รายการ
ข้อมูลสถิติ
73     ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า  Export   Import 
7301     ชีตไพลิงทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า จะเจาะรู ตอกรู หรือทำโดยการประกอบส่วนต่าง ๆ เข้าด้วยกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งเหล็กหรือเหล็กกล้าที่เชื่อมให้เป็นมุม เป็นรูปทรงและเป็นหน้าตัดรูปต่าง ๆ  Export   Import 
  730110 /KGM     ชีตไพลิง ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า (เช่น เหล็กกล้าไม่เป็นสนิม เหล็กกล้าเจืออื่น ๆ เป็นต้น)  Export   Import 
  73011000 001/KGM           เหล็กกล้าไม่เป็นสนิม  Export   Import 
  73011000 002/KGM           เหล็กกล้าเจืออื่น ๆ  Export   Import 
  73011000 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  73012000 000/KGM           มุม รูปทรงและหน้าตัดรูปต่าง ๆ  Export   Import 
7302     วัตถุก่อสร้างรางรถไฟหรือรางรถรางที่ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าดังต่อไปนี้ ราง รางบังคับและรางที่ติดเฟืองหวี ลิ้นประแจหลีก หัวตะเข้ คันยึดเครื่องประแจ และ เครื่องสับรางอื่น ๆ หมอน เหล็กประกับราง แท่นจับราง ลิ่มยึดแท่นจับราง แผ่นรองราง เหล็กจับฐานราง  Export   Import 
  73021000 000/KGM           ราง  Export   Import 
  73023000 000/KGM           ลิ้นประแจหลีก หัวตะเข้ คันยึดเครื่องประแจ และเครื่องสับรางอื่น ๆ  Export   Import 
  73024000 000/KGM           เหล็กประกับรางและแผ่นรองราง  Export   Import 
  730290 /KGM     หมอน แท่นจับราง ลิ่มยึดแท่นจับราง เหล็กจับฐานราง แผ่นฐาน เหล็กยึดฐาน และวัตถุอื่น ๆ ที่ใช้เฉพาะสำหรับการต่อหรือยึดราง สำหรับรางรถไฟหรือรางรถราง ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า  Export   Import 
  73029010 000/KGM           หมอนหนุนราง  Export   Import 
  73029090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
7303     หลอดหรือท่อและโพรไฟล์กลวง ทำด้วยเหล็กหล่อ  Export   Import 
             หลอดและท่อ    
  73030011 000/KGM           หลอดและท่อชนิดฮับเลส  Export   Import 
  73030019 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  73030090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
7304     หลอดหรือท่อและโพรไฟล์กลวง ไร้ตะเข็บ ทำด้วยเหล็ก (นอกจากเหล็กหล่อ) หรือเหล็กกล้า  Export   Import 
        ท่อชนิดที่ใช้เป็นท่อส่งน้ ามันหรือก๊าซ    
  73041100 000/KGM           ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม  Export   Import 
  73041900 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
        ท่อผนังบ่อ (เคสซิง) หลอดและท่อเจาะชนิดที่ใช้ในการเจาะน้ ามันหรือก๊าซ    
  73042200 000/KGM           ท่อเจาะ ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม  Export   Import 
  73042300 000/KGM           ท่อเจาะอื่น ๆ  Export   Import 
  73042400 000/KGM           อื่น ๆ ที่ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม  Export   Import 
  73042900 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
        อื่น ๆ ที่มีภาคตัดขวางเป็นวงกลม ทําด้วยเหล็กหรือ    
  730431 /KGM     หลอดหรือท่อและโพรไฟล์กลวง ไร้ตะเข็บ ที่มีภาคตัดขวางเป็นวงกลม (นอกจากท่อส่งน้ำมันหรือก๊าซ ท่อผนังบ่อ หลอดและท่อเจาะชนิดที่ใช้ในการเจาะน้ำมันหรือก๊าซ) ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เจือ ได้จากการดึงเย็นหรือรีดเย็น (โคลด์รีดิวส์)  Export   Import 
  73043110 000/KGM           ท่อผนังก้านเจาะ (ดริลรอดเคสซิง) และท่อก้านเจาะ (ดริลรอดทิวบิง) ที่มีเกลียวนอกและเกลียวใน  Export   Import 
  73043120 000/KGM           ท่อทนแรงดันสูง  Export   Import 
  73043140 000/KGM           อื่น ๆ ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอกน้อยกว่า 140 มิลลิเมตร และมีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.45 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  73043190 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  730439 /KGM     หลอดหรือท่อและโพรไฟล์กลวงไร้ตะเข็บ ที่มีภาคตัดขวางเป็นวงกลม (นอกจากท่อส่งน้ำมันหรือก๊าซ ท่อผนังบ่อ หลอดและท่อเจาะชนิดที่ใช้ในการเจาะน้ำมันหรือก๊าซ) ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เจือ ได้จากวิธีอื่น (นอกจากการดึงเย็นหรือรีดเย็น (โคลด์รีดิวส์))  Export   Import 
  73043920 000/KGM           ท่อทนแรงดันสูง  Export   Import 
  73043940 000/KGM           อื่น ๆ ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอกน้อยกว่า 140 มิลลิเมตร และมีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.45 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  73043990 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
        อื่น ๆ ที่มีภาคตัดขวางเป็นวงกลม ท าด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม    
  73044100 000/KGM           ดึงเย็นหรือรีดเย็น (โคลด์รีดิวส์)  Export   Import 
  73044900 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
        อื่น ๆ ที่มีภาคตัดขวางเป็นวงกลม ทําด้วยเหล็กกล้าเจืออื่น ๆ    
  730451 /KGM     หลอดหรือท่อและโพรไฟล์กลวง ไร้ตะเข็บ ที่มีภาคตัดขวางเป็นวงกลม (นอกจากท่อส่งน้ำมันหรือก๊าซ ท่อผนังบ่อ หลอดและท่อเจาะชนิดที่ใช้ในการเจาะน้ำมันหรือก๊าซ) ทำด้วยเหล็กกล้าเจืออื่น ๆ ได้จากการดึงเย็นหรือรีดเย็น (โคลด์รีดิวส์)  Export   Import 
  73045110 000/KGM           ท่อผนังก้านเจาะ (ดริลรอดเคสซิง) และท่อก้านเจาะ (ดริลรอดทิวบิง) ที่มีเกลียวนอกและเกลียวใน  Export   Import 
  73045190 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  73045900 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  730490 /KGM     หลอดหรือท่อและโพรไฟล์กลวงอื่น ๆ ไร้ตะเข็บทำด้วยเหล็ก (นอกจากเหล็กหล่อ) หรือเหล็กกล้า (นอกจากที่ระบุไว้แล้วตามประเภทย่อย 7304.10 ถึง 7304.59)  Export   Import 
  73049010 000/KGM           ท่อทนแรงดันสูง  Export   Import 
  73049030 000/KGM           อื่น ๆ ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอกน้อยกว่า 140 มิลลิเมตร และมีคาร์บอนน้อยกว่าร้อยละ 0.45 โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  73049090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
7305     หลอดหรือท่ออื่นๆ (เช่น ชนิดเชื่อมตะเข็บ ย้ำหมุดหรือติดตะเข็บในลักษณะที่คล้ายกัน เป็นต้น นอกจากชนิดไร้ตะเข็บ) ที่มีภาคตัดขวางเป็นวงกลม เส้นผ่าศูนย์กลางรอบนอกเกิน 406.4 มิลลิเมตร ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า  Export   Import 
         ท่อชนิดที่ใช้เป็นท่อส่งน้ ามันหรือก๊าซ    
  73051100 000/KGM           เชื่อมตะเข็บแบบซับเมอร์จอาร์กตามแนวยาว  Export   Import 
  730512 /KGM     ท่อชนิดที่ใช้เป็นท่อส่งน้ำมันหรือก๊าซ เชื่อมตะเข็บตามแนวยาว มีภาคตัดขวางเป็นวงกลม เส้นผ่าศูนย์กลางรอบนอกเกิน 406.4 มิลลิเมตร ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า  Export   Import 
  73051210 000/KGM           เชื่อมตะเข็บด้วยความต้านทานไฟฟ้า (อีอาร์ดับบลิว)  Export   Import 
  73051290 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  730519 /KGM     ท่ออื่น ๆ ชนิดที่ใช้เป็นท่อส่งน้ำมันหรือก๊าซ เชื่อมตะเข็บแบบอื่น ๆ (นอกจากเชื่อมตะเข็บแบบซับเมอร์จอาร์กตามแนวยาว และเชื่อมตะเข็บตามแนวยาว) มีภาคตัดขวางเป็นวงกลม เส้นผ่าศูนย์กลางรอบนอกเกิน 406.4 มิลลิเมตร ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า  Export   Import 
  73051910 000/KGM           เชื่อมตะเข็บแบบซับเมอร์จอาร์ก ที่มีแนวเชื่อมขดเป็นวงคล้ายสปริง  Export   Import 
  73051990 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  73052000 000/KGM           ท่อผนังบ่อ (เคสซิง) ชนิดที่ใช้ในการเจาะน้ำมัน หรือก๊าซ  Export   Import 
        อื่น ๆ ชนิดเชื่อมตะเข็บ    
  730531 /KGM     หลอดหรือท่ออื่น ๆ (นอกจากท่อชนิดที่ใช้เป็นท่อส่งน้ำมันหรือก๊าซ และท่อผนังบ่อชนิดที่ใช้ในการเจาะน้ำมันหรือก๊าซ) เชื่อมตะเข็บตามแนวยาว มีภาคตัดขวางเป็นวงกลม เส้นผ่าศูนย์กลางรอบนอกเกิน 406.4 มิลลิเมตร ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า  Export   Import 
  73053110 000/KGM           หลอดและท่อทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม  Export   Import 
  73053190 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  730539 /KGM     หลอดหรือท่ออื่นๆ (นอกจากท่อชนิดที่ใช้เป็นท่อส่งน้ำมันหรือก๊าซ และท่อผนังบ่อชนิดที่ใช้ในการเจาะน้ำมันหรือก๊าซ) เชื่อมตะเข็บแบบอื่น ๆ (นอกจากเชื่อมตะเข็บตามแนวยาว) มีภาคตัดขวางเป็นวงกลม เส้นผ่าศูนย์กลางรอบนอกเกิน 406.4 มิลลิเมตร ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า  Export   Import 
  73053910 000/KGM           ท่อทนแรงดันสูง  Export   Import 
  73053990 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  73059000 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
7306     หลอดหรือท่อ และโพรไฟล์กลวงอื่นๆ (เช่น ชนิดตะเข็บเปิด หรือเชื่อมตะเข็บ ย้ำหมุดหรือติดตะเข็บในลักษณะที่คล้ายกัน เป็นต้น นอกจากชนิดไร้ตะเข็บ) ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า (นอกจากที่ระบุไว้ในประเภทที่ 73.05)  Export   Import 
         ท่อชนิดที่ใช้เป็นท่อส่งน้ ามันหรือก๊าซ    
  730611 /KGM     หลอดหรือท่อ และโพรไพล์กลวงอื่น ๆ (เช่น ชนิดตะเข็บเปิดหรือเชื่อมตะเข็บ ย้ําหมุดหรือติดตะเข็บ ในลักษณะที่คล้ายกัน)ทําด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า- - ชนิดเชื่อมตะเข็บ ทําด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม  Export   Import 
  73061110 000/KGM           เชื่อมตะเข็บด้วยความต้านทานไฟฟ้า ที่มีแนวเชื่อมตามแนวยาว (อีอาร์ดับบลิว)  Export   Import 
  73061120 000/KGM           เชื่อมตะเข็บแบบซับเมอร์จอาร์ก ที่มีแนวเชื่อมขดเป็นวงคล้ายสปริง  Export   Import 
  73061190 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  730619 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  73061910 000/KGM           เชื่อมตะเข็บด้วยความต้านทานไฟฟ้า ที่มีแนวเชื่อมตามแนวยาว (อีอาร์ดับบลิว)  Export   Import 
  73061920 000/KGM           เชื่อมตะเข็บแบบซับเมอร์จอาร์ก ที่มีแนวเชื่อมขดเป็นวงคล้ายสปริง  Export   Import 
  73061990 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
        ท่อผนังบ่อ (เคสซิง) และหลอด ชนิดที่ใช้ในการเจาะน้ ามันหรือก๊าซ    
  73062100 000/KGM           ชนิดเชื่อมตะเข็บ ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม  Export   Import 
  73062900 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  730630 /KGM     หลอดหรือท่อและโพรไฟล์กลวงอื่นๆ ชนิดเชื่อมตะเข็บ มีภาคตัดขวางเป็นวงกลม ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่เจือ (นอกจากที่ระบุไว้ในประเภทที่ 73.05)  Export   Import 
  73063010 000/KGM           ท่อบอยเลอร์  Export   Import 
  73063020 000/KGM           ท่อเหล็กกล้าชุบทองแดง หรือเคลือบฟลูออโรเรซินหรือสังกะสีโครเมต มีเส้นผ่าศูนย์กลางรอบนอกไม่เกิน 15 มิลลิเมตร  Export   Import 
  73063030 000/KGM           ท่อชนิดที่ใช้เป็นเปลือกหุ้ม (ท่อทำความร้อน) สำหรับชิ้นส่วนทำความร้อนของเตารีดไฟฟ้าหรือหม้อหุงข้าวไฟฟ้า มีเส้นผ่าศูนย์กลางรอบนอกไม่เกิน 12 มิลลิเมตร  Export   Import 
  73063040 000/KGM           ท่อทนแรงดันสูง  Export   Import 
  73063090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  730640 /KGM     หลอดหรือท่อและโพรไฟล์กลวงอื่นๆ ชนิดเชื่อมตะเข็บ มีภาคตัดขวางเป็นวงกลม ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม (นอกจากที่ระบุไว้ในประเภทที่ 73.05)  Export   Import 
  73064010 /KGM         ท่อบอยเลอร์  Export   Import 
  73064010 010/KGM           ที่ทำจากเหล็กกล้าไร้สนิมรีดร้อน  Export   Import 
  73064010 020/KGM           ที่ทำจากเหล็กกล้าไร้สนิมรีดเย็น  Export   Import 
  73064020 /KGM         ท่อและหลอดทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิมที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางรอบนอกเกิน105มิลลิเมตร  Export   Import 
  73064020 010/KGM           ที่ทำจากเหล็กกล้าไร้สนิมรีดร้อน  Export   Import 
  73064020 020/KGM           ที่ทำจากเหล็กกล้าไร้สนิมรีดเย็น  Export   Import 
  73064030 /KGM         ท่อและหลอดมีนิกเกิลอย่างน้อยร้อยละ30โดยน้ำหนักมีเส้นผ่าศูนย์กลางรอบนอกไม่เกิน10มิลลิเมตร  Export   Import 
  73064030 010/KGM           ที่ทำจากเหล็กกล้าไร้สนิมรีดร้อน  Export   Import 
  73064030 020/KGM           ที่ทำจากเหล็กกล้าไร้สนิมรีดเย็น  Export   Import 
  73064090 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  73064090 010/KGM           ที่ทำจากเหล็กกล้าไร้สนิมรีดร้อน  Export   Import 
  73064090 020/KGM           ที่ทำจากเหล็กกล้าไร้สนิมรีดเย็น  Export   Import 
  730650 /KGM     หลอดหรือท่อและโพรไฟล์กลวงอื่น ๆ ชนิดเชื่อมตะเข็บ มีภาคตัดขวางเป็นวงกลม ทำด้วยเหล็กกล้าเจืออื่น ๆ (นอกจากที่ระบุไว้ในประเภทที่ 73.05)  Export   Import 
  73065010 000/KGM           ท่อบอยเลอร์  Export   Import 
  73065090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  730661 /KGM     ส่วนประกอบ  Export   Import 
  73066100 010/KGM           ที่ทำจากเหล็กกล้า  Export   Import 
  73066100 021/KGM           ที่ทำจากเหล็กกล้าไร้สนิมรีดร้อน  Export   Import 
  73066100 022/KGM           ที่ทำจากเหล็กกล้าไร้สนิมรีดเย็น  Export   Import 
  730669 /KGM     ของเครื่องเซ็นตริฟิวจ์ รวมถึงเครื่องทําให้แห้งโดยวิธีหมุนเหวี่ยง  Export   Import 
  73066900 001/KGM           ที่มีภาคตัดขวางเป็นรูปสี่เหลี่ยมนอกจากรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือสี่เหลี่ยมผืนผ้า  Export   Import 
  73066900 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  730690 /KGM     หลอดหรือท่อและโพรไฟล์กลวงอื่นๆ (เช่น ชนิดตะเข็บเปิดหรือเชื่อมตะเข็บ ย้ำหมุดหรือติดตะเข็บในลักษณะที่คล้ายกัน เป็นต้น นอกจากชนิดไร้ตะเข็บ) ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า (นอกจากที่ระบุไว้ตามประเภทย่อยที่ 7306.10 ถึง 7306.60 และประเภทที่ 73.05)  Export   Import 
  73069010 000/KGM           หลอดและท่อชนิดเชื่อมตะเข็บด้วยวิธีแล่นประสานด้วยทองแดง  Export   Import 
  73069090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
7307     อุปกรณ์ติดตั้งของหลอดหรือท่อ (เช่น ข้อต่อ ข้องอ ปลอกเลื่อน) ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า  Export   Import 
         อุปกรณ์ติดตั้งที่ได้จากการหล่อ    
  730711 /KGM     อุปกรณ์ติดตั้งของหลอดหรือท่อ ที่ได้จากการหล่อ ทำด้วยเหล็กหล่อที่ตีแผ่ไม่ได้  Export   Import 
  73071110 000/KGM           อุปกรณ์ติดตั้งสำหรับหลอดหรือท่อชนิดฮับเลส  Export   Import 
  73071190 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  73071900 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
         อื่น ๆ ท าด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม    
  730721 /KGM     หน้าแปลน ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม  Export   Import 
  73072110 000/KGM           ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางภายในน้อยกว่า 15 เซนติเมตร  Export   Import 
  73072190 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  730722 /KGM     ข้องอและปลอกเลื่อนที่มีเกลียวนอก ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม  Export   Import 
  73072210 000/KGM           ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางภายในน้อยกว่า 15 เซนติเมตร  Export   Import 
  73072290 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  730723 /KGM     อุปกรณ์ติดตั้งสำหรับการเชื่อมชน ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม  Export   Import 
  73072310 000/KGM           ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางภายในน้อยกว่า 15 เซนติเมตร  Export   Import 
  73072390 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  730729 /KGM     อุปกรณ์ติดตั้งอื่น ๆ ของหลอดหรือท่อ (นอกจากหน้าแปลน ข้องอและปลอกเลื่อนที่มีเกลียวนอก อุปกรณ์ติดตั้งสำหรับการเชื่อมชน) ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม  Export   Import 
  73072910 000/KGM           ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางภายในน้อยกว่า 15 เซนติเมตร  Export   Import 
  73072990 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
        อื่น ๆ    
  730791 /KGM     หน้าแปลน ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า (นอกจากเหล็กหล่อหรือเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม)  Export   Import 
  73079110 000/KGM           ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางภายในน้อยกว่า 15 เซนติเมตร  Export   Import 
  73079190 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  730792 /KGM     ข้องอและปลอกเลื่อน ที่มีเกลียวนอก ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า (นอกจากเหล็กหล่อหรือเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม)  Export   Import 
  73079210 000/KGM           ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางภายในน้อยกว่า 15 เซนติเมตร  Export   Import 
  73079290 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  730793 /KGM     อุปกรณ์ติดตั้งสำหรับการเชื่อมชน ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า (นอกจากเหล็กหล่อหรือเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม)  Export   Import 
  73079310 000/KGM           ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางภายในน้อยกว่า 15 เซนติเมตร  Export   Import 
  73079390 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  730799 /KGM     อุปกรณ์ติดตั้งอื่น ๆ ของหลอดหรือท่อ (นอกจากหน้าแปลน ข้องอและปลอกเลื่อนที่มีกลียวนอก อุปกรณ์ติดตั้งสำหรับการเชื่อมชน) ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า (นอกจากเหล็กหล่อหรือเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม)  Export   Import 
  73079910 000/KGM           ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางภายในน้อยกว่า 15 เซนติเมตร  Export   Import 
  73079990 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
7308     สิ่งก่อสร้าง (ไม่รวมถึงอาคารสำเร็จรูปตามประเภทที่ 94.06)และส่วนประกอบของสิ่งก่อสร้าง (เช่น สะพานและส่วนของสะพาน ประตูน้ำ หอคอย เสาที่มีโครงประสานกัน หลังคา โครงหลังคา ประตูหน้าต่าง กรอบของประตูหน้าต่าง และธรณีประตู บานเลื่อน ลูกกรง เสาแบบพิลลาร์และคอลัมน  Export   Import 
  730810 /KGM     สะพานและส่วนของสะพาน ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า  Export   Import 
  73081010 000/KGM           ชนิดโมดูลสำเร็จรูปที่ต่อเชื่อมโดยเชียร์คอนเนคเตอร์  Export   Import 
  73081090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  730820 /KGM     หอคอยและเสาที่มีโครงประสานกัน ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า  Export   Import 
            เสาที่มีโครงประสานกัน    
  73082011 000/KGM           ชนิดโมดูลสำเร็จรูปที่ต่อเชื่อมโดยเชียร์คอนเนคเตอร์  Export   Import 
  73082019 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
            เสาที่มีโครงประสานกัน    
  73082021 /KGM         ชนิดโมดูลสำเร็จรูปที่ต่อเชื่อมโดยเชียร์คอนเนคเตอร์  Export   Import 
  73082021 001/KGM           เฉพาะเสาโครงเหล็ก (สตีลทาวเวอร์) สำหรับติดตั้งสายส่งไฟฟ้าแรงสูงตั้งแต่ 66,000 โวลต์ขึ้นไป  Export   Import 
  73082021 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  73082029 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  73082029 001/KGM           เฉพาะเสาโครงเหล็ก (สตีลทาวเวอร์) สำหรับติดตั้งสายส่งไฟฟ้าแรงสูงตั้งแต่ 66,000 โวลต์ขึ้นไป  Export   Import 
  73082029 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  73083000 000/KGM           ประตู หน้าต่าง กรอบของประตูหน้าต่าง และธรณีประตู  Export   Import 
  730840 /KGM     อุปกรณ์สำหรับนั่งร้าน เหล็กแบบ เสาค้ำยันหรือสิ่งค้ำยันในการก่อสร้าง  Export   Import 
  73084010 000/KGM           ชนิดโมดูลสำเร็จรูปที่ต่อเชื่อมโดยเชียร์คอนเนคเตอร์  Export   Import 
  73084090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  730890 /KGM     สิ่งก่อสร้าง (ไม่รวมถึงอาคารสำเร็จรูปตามประเภทที่ 94.06) และส่วนประกอบของสิ่งก่อสร้างอื่นๆ (นอกจากที่ระบุไว้ตามประเภทย่อยที่ 7308.10 ถึง 7308.40) ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า รวมทั้งแผ่น เส้น มุม รูปทรง หน้าตัดรูปต่าง ๆ หลอดหรือท่อและของที่คล้ายกันที่ทำไว้เ  Export   Import 
  73089020 000/KGM           ชนิดโมดูลสำเร็จรูปที่ต่อเชื่อมโดยเชียร์คอนเนคเตอร์  Export   Import 
  73089040 000/KGM           แผ่นหรือแผ่นบาง ทำด้วยเหล็กเคลือบสังกะสี ที่เป็นลูกฟูกและดัดโค้ง จัดทำสำหรับใช้เป็นท่อวางสายใต้ดิน ท่อระบายน้ำ หรืออุโมงค์  Export   Import 
  73089050 000/KGM           รางสำหรับเรือ  Export   Import 
  73089060 000/KGM           รางสำหรับเดินสายเคเบิล ชนิดปรุรู  Export   Import 
            อื่น ๆ    
  73089092 000/KGM           ราวเหล็กกันถนน  Export   Import 
  73089099 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
7309     เรเซอวัวร์ แท้งก์ แว้ตหรือภาชนะที่คล้ายกันสำหรับใช้บรรจุวัตถุใดก็ตาม (นอกจากก๊าซอัดหรือก๊าซเหลว) ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า ที่มีความจุเกิน 300 ลิตร จะบุด้านในหรือหุ้มฉนวนความร้อนหรือไม่ก็ตาม แต่ต้องไม่มีเครื่องอุปกรณ์กลหรือเครื่องอุปกรณ์ความร้อนประกอบติ  Export   Import 
             ชนิดที่ใช้ส าหรับการขนส่งหรือการบรรจุสินค้า    
  73090011 000/KGM           บุด้านในหรือหุ้มฉนวนความร้อน  Export   Import 
  73090019 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
            อื่น ๆ    
  73090091 000/KGM           บุด้านในหรือหุ้มฉนวนความร้อน  Export   Import 
  73090099 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
7310     แท้งก์ คาสก์ ดรัม กระป๋อง หีบ และภาชนะที่คล้ายกันสำหรับใช้บรรจุวัตถุใดก็ตาม (นอกจากก๊าชอัดหรือก๊าซเหลว) ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า ที่มีความจุไม่เกิน 300 ลิตร จะบุด้านในหรือหุ้มฉนวนความร้อนหรือไม่ก็ตาม แต่ต้องไม่มีเครื่องอุปกรณ์กลหรือเครื่องอุปก  Export   Import 
  731010 /KGM     แท้งก์ คาสก์ ดรัม กระป๋อง หีบและภาชนะที่คล้ายกัน สำหรับใช้บรรจุวัตถุใดก็ตาม (นอกจากก๊าซอัดหรือก๊าซเหลว) ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า ที่มีความจุตั้งแต่ 50 ลิตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 300 ลิตร จะบุด้านในหรือหุ้มฉนวนความร้อนหรือไม่ก็ตาม แต่ต้องไม่มีเครื่องอุปกรณ์กล  Export   Import 
  73101010 000/KGM           ทำด้วยแผ่นเหล็กเคลือบดีบุก  Export   Import 
  73101090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
        ที่มีความจุน้อยกว่า 50 ลิตร    
  731021 /KGM     กระป๋องที่ต้องปิดโดยวิธีบัดกรีหรือเม้มขอบ สำหรับใช้บรรจุวัตถุใดก็ตาม (นอกจากก๊าซอัดหรือก๊าซเหลว) ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า ที่มีความจุน้อยกว่า 50 ลิตร จะบุด้านในหรือหุ้มฉนวนความร้อนหรือไม่ก็ตาม แต่ต้องไม่มีเครื่องอุปกรณ์กลหรือเครื่องอุปกรณ์ความร้อนประกอบต  Export   Import 
  73102110 000/KGM           ที่มีความจุน้อยกว่า 1 ลิตร  Export   Import 
            อื่น ๆ    
  73102191 000/KGM           ทำด้วยแผ่นเหล็กเคลือบดีบุก  Export   Import 
  73102199 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  731029 /KGM     แท้งก์ คาสก์ ดรัม กระป๋องอื่น ๆ (นอกจากกระป๋องที่ต้องปิดโดยวิธีบัดกรีหรือเม้มขอบ) หีบและภาชนะที่คล้ายกัน สำหรับใช้บรรจุวัตถุใดก็ตาม (นอกจากก๊าซอัดหรือก๊าซเหลว) ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า ที่มีความจุน้อยกว่า 50 ลิตร จะบุด้านในหรือหุ้มฉนวนความร้อนหรือไม่ก  Export   Import 
  73102910 000/KGM           ที่มีความจุน้อยกว่า 1 ลิตร  Export   Import 
            อื่น ๆ    
  73102991 000/KGM           ทำด้วยแผ่นเหล็กเคลือบดีบุก  Export   Import 
  73102999 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
7311     ภาชนะสำหรับบรรจุก๊าซอัดหรือก๊าซเหลว ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า  Export   Import 
             ถังทรงกระบอกไร้ตะเข็บท าด้วยเหล็กกล้า    
  73110021 /KGM         ที่มีความจุน้อยกว่า 30 ลิตร  Export   Import 
  73110021 001/KGM           ถังบรรจุก๊าซธรรมชาติอัดทำด้วยเหล็กกล้า  Export   Import 
  73110021 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  73110022 /KGM         ที่มีความจุตั้งแต่ 30 ลิตร ขึ้นไปแต่น้อยกว่า 110 ลิตร  Export   Import 
  73110022 001/KGM           ถังบรรจุก๊าซธรรมชาติอัดทำด้วยเหล็กกล้า  Export   Import 
  73110022 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  73110029 /KGM         อื่น ๆ  Export   Import 
  73110029 001/KGM           ถังบรรจุก๊าซธรรมชาติอัดทำด้วยเหล็กกล้า  Export   Import 
  73110029 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
            อื่น ๆ    
  73110093 000/KGM           ที่มีความจุน้อยกว่า 30 ลิตร  Export   Import 
  73110094 000/KGM           ที่มีความจุตั้งแต่ 30 ลิตร ขึ้นไปแต่น้อยกว่า 110 ลิตร  Export   Import 
  73110099 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
7312     ลวดเกลียว โรป เคเบิล แถบถัก สลิง และของที่คล้ายกัน ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้าไม่หุ้มฉนวนไฟฟ้า  Export   Import 
  731210 /KGM     ลวดเกลียว โรปและเคเบิล ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า ไม่หุ้มฉนวนไฟฟ้า  Export   Import 
  73121010 000/KGM           ล็อคคอยล์ แฟลทเทนสแตรนด์และน็อนโรเทติงไวร์โรป  Export   Import 
  73121020 000/KGM           ชุบหรือเคลือบด้วยทองเหลือง และมีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 3 มิลลิเมตร  Export   Import 
            อื่น ๆ    
  73121091 000/KGM           ลวดเกลียวชนิดอัดแรงทำด้วยเหล็กกล้า  Export   Import 
  73121099 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  73129000 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  73130000 000/KGM           ลวดหนามทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า แถบหรือลวดเดี่ยวที่บิดเป็นเกลียวมีหรือไม่มีหนามและลวดคู่ตีเกลียวหลวม ๆ ชนิดที่ใช้ทำรั้ว ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า  Export   Import 
7314     ของที่มีลักษณะแบบผ้า (รวมถึงแบบที่เป็นวง) ตะแกรง ตาข่ายและรั้ว ทำด้วยลวดเหล็กหรือลวดเหล็กกล้า รวมทั้งเอกซ์แพนเด็ดเมทัลทำด้ยเหล็กหรือเหล็กกล้า  Export   Import 
        ของที่มีลักษณะแบบผ้าที่ได้จากการทอ    
  73141200 000/KGM           แถบที่เป็นวงสำหรับใช้กับเครื่องจักร ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม  Export   Import 
  73141400 000/KGM           ของอื่น ๆ ที่มีลักษณะแบบผ้าที่ได้จากการทอ ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม  Export   Import 
  731419 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  73141910 000/KGM           แถบที่เป็นวงสำหรับใช้กับเครื่องจักร นอกจากทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม  Export   Import 
  73141990 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  73141990 001/KGM           แถบที่เป็นของอื่น ๆ สำหรับใช้กับเครื่องจักร  Export   Import 
  73141990 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  73142000 000/KGM           ตะแกรง ตาข่าย และรั้ว ที่เชื่อมตรงจุดตัด ทำด้วยลวดที่มีขนาดภาคตัดขวางใหญ่ที่สุดตั้งแต่ 3 มิลลิเมตรขึ้นไป และแต่ละช่องมีขนาดตั้งแต่ 100 ตารางเซนติเมตรขึ้นไป  Export   Import 
        ตะแกรง ตาข่ายและรั้วอื่น ๆ ที่เชื่อมตรงจุดตัด    
  73143100 000/KGM           ชุบหรือเคลือบด้วยสังกะสี  Export   Import 
  73143900 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
        ของที่มีลักษณะแบบผ้า ตะแกรง ตาข่ายและรั้วอื่น ๆ    
  73144100 000/KGM           ชุบหรือเคลือบด้วยสังกะสี  Export   Import 
  73144200 000/KGM           เคลือบด้วยพลาสติก  Export   Import 
  73144900 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  73145000 000/KGM           เอกซ์แพนเด็ดเมทัล  Export   Import 
7315     โซ่และส่วนประกอบของโซ่ ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า  Export   Import 
        โซ่ชนิดใช้ข้อต่อ (อาร์ทิคิวเลเต็ดลิงก์) ต่อกันเป็นข้อ ๆ    
  731511 /KGM     โซ่แบบโรลเลอร์ ใช้ข้อต่อต่อกันเป็นข้อๆ ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า  Export   Import 
  73151110 000/KGM           โซ่สำหรับรถจักรยานสองล้อหรือรถจักรยานยนต์  Export   Import 
            อื่น ๆ    
  73151191 000/KGM           ชนิดส่งกำลัง มีความยาวของพิตช์ไม่น้อยกว่า 6 มิลลิเมตร และไม่เกิน 32 มิลลิเมตร  Export   Import 
  73151199 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  731512 /KGM     โซ่ชนิดใช้ข้อต่อต่อกันเป็นข้อๆ อื่นๆ (นอกจากโซ่แบบโรลเลอร์) ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า  Export   Import 
  73151210 000/KGM           โซ่สำหรับรถจักรยานสองล้อหรือรถจักรยานยนต์  Export   Import 
  73151290 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  731519 /KGM     ส่วนประกอบของโซ่ชนิดใช้ข้อต่อต่อกันเป็นข้อ ๆ ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า  Export   Import 
  73151910 000/KGM           ของโซ่สำหรับรถจักรยานสองล้อหรือรถจักรยานยนต์  Export   Import 
  73151990 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  73152000 000/KGM           โซ่ชนิดสคิด  Export   Import 
        โซ่อื่น ๆ    
  73158100 000/KGM           แบบสตัดลิงก์  Export   Import 
  73158200 000/KGM           อื่น ๆ แบบเวลเด็ดลิงก์  Export   Import 
  731589 /KGM     โซ่อื่นๆ (นอกจากโซ่ชนิดใช้ข้อต่อต่อกันเป็นข้อ ๆ โซ่ชนิดสคิด โซ่แบบสตัดลิงก์ และโซ่เวลเด็ดลิงก์) ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า  Export   Import 
  73158910 000/KGM           โซ่สำหรับรถจักรยานสองล้อหรือรถจักรยานยนต์  Export   Import 
  73158990 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  731590 /KGM     ส่วนประกอบของโซ่อื่นๆ (นอกจากส่วนประกอบของโซ่ชนิดใช้ข้อต่อต่อกันเป็นข้อ ๆ หรือของโซ่ชนิดสคิด) ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า  Export   Import 
  73159020 000/KGM           ของโซ่สำหรับรถจักรยานสองล้อหรือรถจักรยานยนต์  Export   Import 
  73159090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  73160000 000/KGM           สมอ สมอเกา และส่วนประกอบของของดังกล่าว ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า  Export   Import 
7317     ตะปู ตะปูสั้นหัวใหญ่ หมุดกด ตะปูชนิดคอร์รูเกต ตะปูสองขา (นอกจากของตามประเภทที่ 83.05) และของที่คล้ายกัน ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า จะมีหัวทำด้วยวัตถุอื่นหรือไม่ก็ตาม แต่ไม่รวมถึงของดังกล่าวที่มีหัวทำด้วยทองแดง  Export   Import 
  73170010 000/KGM           ตะปูลวด  Export   Import 
  73170020 000/KGM           ตะปูสองขา  Export   Import 
  73170090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
7318     ตะปูควง สลักเกลียว แป้นเกลียว ตะปูเกลียวหัวเหลี่ยม ตะปูเกลียวหัวตะขอ หมุดย้ำ สลัก สลักผ่า แหวนรอง (รวมถึงแหวนสปริง) และของที่คล้ายกัน ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า  Export   Import 
         ของที่มีเกลียว    
  73181100 000/KGM           ตะปูเกลียวหัวเหลี่ยม  Export   Import 
  73181200 000/KGM           ตะปูควงอื่น ๆ สำหรับใช้กับไม้  Export   Import 
  73181300 000/KGM           ตะปูเกลียวหัวตะขอและตะปูเกลียวหัววงแหวน  Export   Import 
  73181400 000/KGM           ตะปูควงชนิดทำเกลียวในได้ในตัว  Export   Import 
  73181500 000/KGM           ตะปูควงและสลักเกลียวอื่น ๆ จะมีแป้นเกลียวหรือแหวนรองหรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
  73181600 000/KGM           แป้นเกลียว  Export   Import 
  73181900 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
        ของที่ไม่มีเกลียว    
  73182100 000/KGM           แหวนสปริงและแหวนล็อกอื่น ๆ  Export   Import 
  73182200 000/KGM           แหวนรองอื่น ๆ  Export   Import 
  73182300 000/KGM           หมุดย้ำ  Export   Import 
  73182400 000/KGM           สลักและสลักผ่า  Export   Import 
  73182900 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
7319     เข็มเย็บ เข็มถักนิต เข็มบอดคิน เข็มถักโครเซต์ เข็มเจาะรูเพื่อการปักและของที่คล้ายกัน สำหรับใช้งานด้วยมือ ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า รวมทั้งเข็มซ่อนปลายและเข็มอื่น ๆ ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น  Export   Import 
  73194000 000/KGM           เข็มซ่อนปลายและเข็มหมุดอื่น ๆ  Export   Import 
  731990 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  73199010 000/KGM           เข็มเย็บ เข็มชุน หรือเข็มปัก  Export   Import 
  73199090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
7320     สปริงและแผ่นที่ใช้เป็นสปริง ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า  Export   Import 
  732010 /KGM     แหนบรถยนต์ และแผ่นที่ใช้เป็นแหนบดังกล่าว ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า  Export   Import 
             เหมาะส าหรับยานยนต์หรือเครื่องจักรตามประเภท 84.29 หรือ 84.30    
  73201011 000/KGM           เหมาะสำหรับใช้กับยานยนต์ตามประเภท 87.02 87.03 หรือ 87.04  Export   Import 
  73201019 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  73201090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  732020 /KGM     สปริงขดแบบก้นหอย ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า  Export   Import 
  73202010 000/KGM           เหมาะสำหรับยานยนต์หรือเครื่องจักรตามประเภท 84.29 หรือ 84.30  Export   Import 
  73202090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  732090 /KGM     สปริงและแผ่นที่ใช้เป็นสปริงอื่นๆ (นอกจากแหนบรถยนต์ และแผ่นที่ใช้เป็นแหนบดังกล่าว สปริงขดแบบก้นหอย) ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า  Export   Import 
  73209010 000/KGM           เหมาะสำหรับใช้กับยานยนต์  Export   Import 
  73209090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
7321     เตา เตาชุด เตาย่าง เตาที่มีภาชนะหุงต้มในตัว (รวมถึงเตาที่มีบอยเลอร์สำหรับการทำความร้อนจากส่วนกลาง) เตาบาร์บีคิว เตาบราเซียร์ หัวเตาแก๊ส แผ่นใช้สำหรับอุ่นอาหาร และเครื่องใช้ที่คล้ายกันสำหรับใช้ในครอบครัว ไม่ใช้ไฟฟ้า ส่วนประกอบของของดังกล่าว ทำด้วยเหล็  Export   Import 
        เครื่องใช้ในการหุงต้ม และแผ่นใช้ส าหรับอุ่นอาหาร    
  73211100 000/C62           ที่ใช้ก๊าซเชื้อเพลิง หรือที่ใช้ได้ทั้งก๊าซเชื้อเพลิงและเชื้อเพลิงอื่น ๆ  Export   Import 
  73211200 000/C62           ที่ใช้เชื้อเพลิงเหลว  Export   Import 
  73211900 000/C62           อื่น ๆ รวมถึงเครื่องใช้ที่ใช้เชื้อเพลิงแข็ง  Export   Import 
        เครื่องใช้อื่น ๆ    
  73218100 000/C62           ที่ใช้ก๊าซเชื้อเพลิง หรือที่ใช้ได้ทั้งก๊าซเชื้อเพลิงและเชื้อเพลิงอื่น ๆ  Export   Import 
  73218200 000/C62           ที่ใช้เชื้อเพลิงเหลว  Export   Import 
  73218900 000/C62           อื่น ๆ รวมถึงเครื่องใช้ที่ใช้เชื้อเพลิงแข็ง  Export   Import 
  732190 /KGM     ส่วนประกอบของเตา เตาชุด เตาย่าง เตาที่มีภาชนะหุงต้มในตัว (รวมถึงเตาบอยเลอร์สำหรับทำความร้อนจากส่วนกลาง) เตาบาร์บีคิว เตาบราเซียร์ หัวเตาแก๊ส แผ่นใช้สำหรับอุ่นอาหาร และเครื่องใช้ที่คล้ายกันสำหรับใช้ในครอบครัว ไม่ใช้ไฟฟ้า ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า  Export   Import 
  73219010 000/KGM           ของเตาที่ใช้น้ำมันก๊าด  Export   Import 
  73219020 000/KGM           ของเครื่องใช้ในการหุงต้ม และแผ่นใช้สำหรับอุ่นอาหารที่ใช้ก๊าซเชื้อเพลิง  Export   Import 
  73219090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
7322     เครื่องกระจายความร้อนสำหรับการทำด้วยความร้อนจากส่วนกลาง ไม่ได้ทำความร้อนด้วยไฟฟ้า และส่วนประกอบของเครื่องดังกล่าว ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า รวมทั้งเครื่องทำอากาศร้อนและเครื่องจ่ายอากาศร้อน (รวมถึงเครื่องที่จ่ายได้ทั้งอากาศธรรมชาติหรืออากาศที่ปรับสภาพแล้ว)  Export   Import 
        เครื่องกระจายความร้อนและส่วนประกอบของเครื่องดังกล่าว    
  73221100 000/KGM           ทำด้วยเหล็กหล่อ  Export   Import 
  73221900 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  73229000 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
7323     ของใช้บนโต๊ะอาหาร ของใช้ในครัวหรือของใช้ในบ้านเรือนอื่น ๆ และส่วนประกอบของของดังกล่าว ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า ฝอยเหล็กหรือฝอยเหล็กกล้า รวมทั้งของที่ใช้ขัดหม้อ แผ่น ถุงมือและสิ่งของที่คล้ายกันสำหรับขัดหรือขัดถู ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า  Export   Import 
  73231000 000/KGM           ฝอยเหล็กหรือฝอยเหล็กกล้า รวมทั้งของที่ใช้ขัดหม้อ แผ่น ถุงมือและของที่คล้ายกันสำหรับขัดหรือขัดถู  Export   Import 
        อื่น ๆ    
  732391 /KGM     ของใช้บนโต๊ะอาหาร ของใช้ในครัวหรือของใช้ในบ้านเรือนอื่นๆ และส่วนประกอบของของดังกล่าว ทำด้วยเหล็กหล่อ ไม่เคลือบหรือทำให้ผิวมันด้วยเอนาเมล  Export   Import 
  73239110 000/KGM           เครื่องครัว  Export   Import 
  73239120 000/KGM           ที่เขี่ยบุหรี่  Export   Import 
  73239190 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  73239200 000/KGM           ทำด้วยเหล็กหล่อ เคลือบหรือทำให้ผิวมันด้วยเอนาเมล  Export   Import 
  732393 /KGM     ของใช้บนโต๊ะอาหาร ของใช้ในครัวหรือของใช้ในบ้านเรือนอื่นๆ และส่วนประกอบของของดังกล่าว ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม  Export   Import 
  73239310 000/KGM           เครื่องครัว  Export   Import 
  73239320 000/KGM           ที่เขี่ยบุหรี่  Export   Import 
  73239390 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  73239400 000/KGM           ทำด้วยเหล็ก (นอกจากเหล็กหล่อ) หรือเหล็กกล้า เคลือบ หรือทำให้ผิวมันด้วยเอนาเมล  Export   Import 
  732399 /KGM     ของใช้บนโต๊ะอาหาร ของใช้ในครัวหรือของใช้ในบ้านเรือนอื่น ๆ และส่วนประกอบของของดังกล่าว ทำด้วยเหล็ก (นอกจากเหล็กหล่อ) หรือเหล็กกล้า (นอกจากเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม) ไม่เคลือบหรือทำให้ผิวมันด้วยเอนาเมล  Export   Import 
  73239910 000/KGM           เครื่องครัว  Export   Import 
  73239920 000/KGM           ที่เขี่ยบุหรี่  Export   Import 
  73239990 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
7324     เครื่องสุขภัณฑ์และส่วนประกอบของของดังกล่าว ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า  Export   Import 
  732410 /KGM     อ่างล้างชามและอ่างล้างหน้า ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม  Export   Import 
  73241010 000/KGM           อ่างล้างชาม  Export   Import 
  73241090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
         อ่างอาบน้ า    
  732421 /KGM     อ่างอาบน้ำ ทำด้วยเหล็กหล่อ จะเคลือบหรือทำให้ผิวมันด้วยเอนาเมลหรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
  73242110 000/KGM           อ่างอาบน้ำรูปทรงยาว  Export   Import 
  73242190 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  73242900 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  732490 /KGM     เครื่องสุขภัณฑ์อื่น ๆ (นอกจากอ่างล้างชาม และอ่างล้างหน้า (ทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม) อ่างอาบน้ำ) รวมถึงส่วนประกอบของของดังกล่าว ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า  Export   Import 
  73249010 000/KGM           โถส้วมชักโครกหรือโถปัสสาวะ (ชนิดติดตั้งถาวร)  Export   Import 
  73249030 000/KGM           ภาชนะรองรับอุจจาระหรือปัสสาวะบนเตียง และโถปัสสาวะ (ชนิดหิ้วได้)  Export   Import 
            อื่น ๆ    
  73249091 000/KGM           ส่วนประกอบสำหรับอ่างล้างชามและอ่างอาบน้ำ  Export   Import 
  73249093 000/KGM           ส่วนประกอบสำหรับโถส้วมชักโครกหรือโถปัสสาวะ (ชนิดติดตั้งถาวร)  Export   Import 
  73249099 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
7325     ของอื่นๆ ที่ได้จากการหล่อ (นอกจากของที่ระบุไว้ตามประเภทที่ 73.03 73.07 หรือ 73.22 ถึง 73.24) ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า  Export   Import 
  732510 /KGM     ของอื่น ๆ (นอกจากของที่ระบุไว้ตามประเภทที่ 73.03 73.07 หรือ 73.22 ถึง 73.24) ที่ได้จากการหล่อ ทำด้วยเหล็กหล่อที่ตีแผ่ไม่ได้  Export   Import 
  73251020 000/KGM           ฝาปิดท่อ ฝาตะแกรงปิดท่อ และโครงของของดังกล่าว  Export   Import 
  73251090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
        อื่น ๆ    
  73259100 000/KGM           ลูกกลมสำหรับบดและของที่คล้ายกันใช้กับเครื่องจักรสำหรับบด  Export   Import 
  732599 /KGM     ของอื่นๆ ที่ได้จากการหล่อ (นอกจากลูกกลมสำหรับบดและของที่คล้ายกันใช้กับเครื่องจักรสำหรับบด และของที่ระบุไว้ตามประเภทที่ 73.03 73.07 หรือ 73.22 ถึง 73.24) ทำด้วยเหล็ก (นอกจากเหล็กหล่อที่ตีแผ่ไม่ได้) หรือเหล็กกล้า  Export   Import 
  73259920 000/KGM           ฝาปิดท่อ ฝาตะแกรงปิดท่อ และโครงของของดังกล่าว  Export   Import 
  73259990 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
7326     ของอื่น ๆ ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า (นอกจากของที่ระบุไว้ตามประเภทที่ 73.01 ถึง 73.25)  Export   Import 
        ท าด้วยการตีหรือตอกพิมพ์ แต่ไม่ได้ท ามากไปกว่านี้    
  73261100 000/KGM           ลูกกลมสำหรับบดและของที่คล้ายกันใช้กับเครื่องจักรสำหรับบด  Export   Import 
  73261900 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  732620 /KGM     ของทำด้วยลวดเหล็กหรือลวดเหล็กกล้า เช่น ตะกร้า ตะแกรงหรือสิ่งที่คล้ายกัน หุ้มหรือเคลือบด้วยพลาสติก เป็นต้น (นอกจากของที่ระบุไว้ตามประเภทย่อยที่ 7314.20 ถึง 7314.49)  Export   Import 
  73262050 000/KGM           กรงสำหรับสัตว์ปีกเลี้ยงหรือสิ่งที่คล้ายกัน  Export   Import 
  73262090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  732690 /KGM     ของอื่น ๆ ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า (นอกจากของทำด้วยการตีหรือตอกพิมพ์ ของทำด้วยลวดเหล็กหรือลวดเหล็กกล้า และของที่ระบุไว้ตามประเภทที่ 73.01 ถึง 73.25)  Export   Import 
  73269010 000/KGM           หางเสือสำหรับเรือ  Export   Import 
  73269030 000/KGM           ชุดประกอบสำหรับจับยึดทำด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิมพร้อมปลอกยาง ชนิดที่ใช้สำหรับท่อเหล็กหล่อชนิดฮับเลส  Export   Import 
  73269060 000/KGM           ตะเกียงบุนเซ็น  Export   Import 
  73269070 000/KGM           เกือกม้า เดือยส้นรองเท้าขี่ม้า  Export   Import 
            อื่น ๆ    
  73269091 000/KGM           กล่องใส่บุหรี่หรือหีบใส่บุหรี่  Export   Import 
  73269099 /KGM         อื่น ๆ  Export   Import 
  73269099 001/KGM           ชนิดที่ใช้เป็นส่วนประกอบในยานยนต์โดยสาร  Export   Import 
  73269099 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import