ค้นหาHarmonize2012 / Harmonize2012 ทั้งหมด MOC

ตอนที่
ประเภท
ประเภทย่อย
รหัสสถิติ
รายการ
ข้อมูลสถิติ
75     นิกเกิลและของทำด้วยนิกเกิล  Export   Import 
7501     นิกเกิลแมตต์ นิกเกิลออกไซด์ซินเตอร์ และผลิตภัณฑ์ขั้นกลางอื่น ๆ ของโลหะกรรมทางนิกเกิล  Export   Import 
  75011000 000/KGM           นิกเกิลแมตต์  Export   Import 
  75012000 000/KGM           นิกเกิลออกไซด์ซินเตอร์และผลิตภัณฑ์ขั้นกลางอื่น ๆ ของโลหะกรรมทางนิกเกิล  Export   Import 
7502     นิกเกิลที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอต)  Export   Import 
  75021000 000/KGM           นิกเกิลไม่เจือ  Export   Import 
  75022000 000/KGM           นิกเกิลเจือ  Export   Import 
  75030000 000/KGM           เศษและของที่ใช้ไม่ได้ที่เป็นนิกเกิล  Export   Import 
  75040000 000/KGM           ผงนิกเกิลและเกล็ดนิกเกิล  Export   Import 
7505     ท่อน เส้น โพรโฟล์และลวด ทำด้วยนิกเกิล  Export   Import 
        ท่อน เส้น และโพรไฟล์    
  75051100 000/KGM           ทำด้วยนิกเกิลไม่เจือ  Export   Import 
  75051200 000/KGM           ทำด้วยนิกเกิลเจือ  Export   Import 
        ลวด    
  75052100 000/KGM           ทำด้วยนิกเกิลไม่เจือ  Export   Import 
  75052200 000/KGM           ทำด้วยนิกเกิลเจือ  Export   Import 
7506     แผ่น แผ่นบาง แถบและฟอยล์ ทำด้วยนิกเกิล  Export   Import 
  750610 /KGM     แผ่น แผ่นบาง แถบและฟอยล์ ทำด้วยนิกเกิลไม่เจือ  Export   Import 
  75061000 001/KGM           ฟอยล์ที่มีวัตถุรองรับ  Export   Import 
  75061000 002/KGM           แผ่น แผ่นบางและแถบ  Export   Import 
  75061000 003/KGM           ฟอยล์  Export   Import 
  750620 /KGM     แผ่น แผ่นบาง แถบและฟอยล์ ทำด้วยนิกเกิลเจือ  Export   Import 
  75062000 001/KGM           ฟอยล์ที่มีวัตถุรองรับ  Export   Import 
  75062000 002/KGM           แผ่น แผ่นบางและแถบ  Export   Import 
  75062000 003/KGM           ฟอยล์  Export   Import 
7507     หลอดหรือท่อ และอุปกรณ์ติดตั้งของหลอดหรือท่อ (เช่น ข้อต่อ ข้องอ ปลอกเลื่อน เป็นต้น) ทำด้วยนิกเกิล  Export   Import 
        หลอดและท่อ    
  75071100 000/KGM           ทำด้วยนิกเกิลไม่เจือ  Export   Import 
  75071200 000/KGM           ทำด้วยนิกเกิลเจือ  Export   Import 
  75072000 000/KGM           อุปกรณ์ติดตั้งของหลอดหรือท่อ  Export   Import 
7508     ของอื่น ๆ ทำด้วยนิกเกิล (นอกจากของที่ระบุไว้ตามประเภทที่ 75.05 ถึง 75.07)  Export   Import 
  750810 /KGM     ของที่มีลักษณะแบบผ้า ตะแกรงและตาข่าย ทำด้วยลวดนิกเกิล  Export   Import 
  75081000 001/KGM           ของชนิดที่ตามธรรมดาใช้ตามบ้านเรือน  Export   Import 
  75081000 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  750890 /KGM     ของอื่น ๆ ทำด้วยนิกเกิล (นอกจากของที่มีลักษณะแบบผ้า ตะแกรงและตาข่าย ทำด้วยลวดนิกเกิล และของที่ระบุไว้ตามประเภทที่ 75.05 ถึง 75.07)  Export   Import 
  75089030 000/KGM           สลักเกลียวและแป้นเกลียว  Export   Import 
  75089040 000/KGM           ของอื่น ๆ ที่เหมาะสำหรับใช้ในการก่อสร้าง  Export   Import 
  75089050 000/KGM           แอโนดสำหรับการชุบฉาบผิวโลหะด้วยไฟฟ้า รวมถึงแอโนดที่ผลิตโดยการแยกสลายด้วยไฟฟ้า  Export   Import 
  75089090 /KGM         อื่น ๆ  Export   Import 
  75089090 001/KGM           ของชนิดที่ตามธรรมดาใช้ตามบ้านเรือน  Export   Import 
  75089090 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import