ค้นหาHarmonize2012 / Harmonize2012 ทั้งหมด MOC

ตอนที่
ประเภท
ประเภทย่อย
รหัสสถิติ
รายการ
ข้อมูลสถิติ
76     อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม  Export   Import 
7601     อะลูมิเนียมที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอต)  Export   Import 
  760110 /KGM     อะลูมิเนียมไม่เจือ ที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป  Export   Import 
  76011000 001/KGM           ท่อนที่ใช้ทำลวด  Export   Import 
  76011000 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  760120 /KGM     อะลูมิเนียมเจือ ที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป  Export   Import 
  76012000 001/KGM           ท่อนที่ใช้ทำลวด  Export   Import 
  76012000 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  76020000 000/KGM           เศษและของที่ใช้ไม่ได้ที่เป็นอะลูมิเนียม  Export   Import 
7603     ผงอะลูมิเนียม และเกล็ดอะลูมิเนียม  Export   Import 
  76031000 000/KGM           ผงที่มีโครงสร้างแบบน็อนลาเมลลา  Export   Import 
  76032000 000/KGM           ผงที่มีโครงสร้างแบบลาเมลลา รวมทั้งเกล็ด  Export   Import 
7604     ท่อนเส้น และโพรไฟล์ ทำด้วยอะลูมิเนียม  Export   Import 
  760410 /KGM     ท่อน เส้น และโพรไฟล์ ทำด้วยอะลูมิเนียมไม่เจือ  Export   Import 
  76041010 000/KGM           ท่อนและเส้น  Export   Import 
  76041090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
        ทําด้วยอะลูมิเนียมเจือ    
  760421 /KGM     โพรไฟล์กลวงทำด้วยอะลูมิเนียมเจือ  Export   Import 
  76042110 000/KGM           โพรไฟล์ที่เป็นท่อปรุรู ชนิดที่เหมาะสำหรับใช้ทำอีแวโพเรเตอร์คอยล์ของเครื่องปรับอากาศสำหรับยานยนต์  Export   Import 
  76042190 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  760429 /KGM     ท่อน เส้น และโพรไฟล์อื่น ๆ (นอกจากโพรไฟล์กลวง) ทำด้วยอะลูมิเนียมเจือ  Export   Import 
  76042910 000/KGM           ท่อนและเส้นที่ได้จากการอัดรีด  Export   Import 
  76042930 000/KGM           โพรไฟล์รูป Y สำหรับทำซิป เป็นม้วน  Export   Import 
  76042990 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  76042990 001/KGM           โพรไฟล์อื่น ๆ  Export   Import 
  76042990 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
7605     ลวดอะลูมิเนียม  Export   Import 
        ท าด้วยอะลูมิเนียมไม่เจือ    
  76051100 000/KGM           ที่มีขนาดภาคตัดขวางส่วนที่ใหญ่ที่สุดเกิน 7 มิลลิเมตร  Export   Import 
  760519 /KGM     ลวด ทำด้วยอะลูมิเนียมไม่เจือ มีขนาดภาคตัดขวางส่วนที่ใหญ่ที่สุดไม่เกิน 7 มิลลิเมตร  Export   Import 
  76051910 000/KGM           ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 0.0508 มิลลิเมตร  Export   Import 
  76051990 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  76051990 001/KGM           เฉพาะเส้นลวดอะลูมิเนียม ซึ่งมีเนื้อสารเป็นอะลูมิเนียม ร้อยละ 99 และมีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 0.002 นิ้ว  Export   Import 
  76051990 900/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
         ท าด้วยอะลูมิเนียมเจือ    
  76052100 000/KGM           ที่มีขนาดภาคตัดขวางส่วนที่ใหญ่ที่สุดเกิน 7 มิลลิเมตร  Export   Import 
  76052900 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
7606     แผ่น แผ่นบาง และแถบทำด้วยอะลูมิเนียม มีความหนาเกิน 0.2 มิลลิเมตร  Export   Import 
         ท าเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า (รวมถึงสี่เหลี่ยมจัตุรัส)    
  760611 /KGM     แผ่น แผ่นบางและแถบทำเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า (รวมถึงสี่เหลี่ยมจัตุรัส) ทำด้วยอะลูมิเนียมไม่เจือ มีความหนาเกิน 0.2 มิลลิเมตร  Export   Import 
  76061110 000/KGM           ไม่มีลวดลายหรือทำลวดลายโดยการรีดหรือการอัด แต่ไม่ผ่านการปรับสภาพผิวอย่างอื่น  Export   Import 
  76061190 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  760612 /KGM     แผ่น แผ่นบางและแถบทำเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า (รวมถึงสี่เหลี่ยมจัตุรัส) ทำด้วยอะลูมิเนียมเจือ มีความหนาเกิน 0.2 มิลลิเมตร  Export   Import 
  76061210 /KGM         แผ่นสำหรับทำกระป๋องรวมถึงเอนสต็อกและแผ่นโลหะเล็กๆสำหรับใช้ทำจุกเป็นม้วน  Export   Import 
  76061210 001/KGM           เฉพาะที่มีความหนาไม่เกิน 0.50 มิลลิเมตร ตามประเภทที่3004 3104 3204 5042 5082 และ 5182 ตามมาตรฐาน AA หรือเทียบเท่า  Export   Import 
  76061210 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  76061220 000/KGM           แผ่นอะลูมิเนียมไม่ไวแสง ชนิดที่ใช้ในอุตสาหกรรมการพิมพ์  Export   Import 
            แผ่นบาง    
  76061231 /KGM         ทำด้วยอลูมิเนียมเจือชนิด5082หรือ5182มีความกว้างเกิน1,000มิลลิเมตรเป็นม้วน  Export   Import 
  76061231 001/KGM           ที่มีความหนาไม่เกิน 0.50 มิลลิเมตร  Export   Import 
  76061231 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  76061239 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  76061239 001/KGM           เฉพาะที่มีความหนาไม่เกิน 0.50 มิลลิเมตร ตามประเภทที่3004 3104 3204 5042 5082 และ 5182 ตามมาตรฐาน AA หรือเทียบเท่า  Export   Import 
  76061239 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  76061290 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
        อื่น ๆ    
  760691 /KGM     แผ่น แผ่นบางและแถบ ที่ทำเป็นรูปทรงอื่น ๆ (นอกจากรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า (รวมถึงสี่เหลี่ยมจัตุรัส)) ทำด้วยอะลูมิเนียมไม่เจือ มีความหนาเกิน 0.2 มิลลิเมตร  Export   Import 
  76069100 001/KGM           แผ่นและแผ่นบาง  Export   Import 
  76069100 002/KGM           แถบ  Export   Import 
  76069100 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  760692 /KGM     แผ่น แผ่นบางและแถบ ที่ทำเป็นรูปทรงอื่น ๆ (นอกจากรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า (รวมถึงสี่เหลี่ยมจัตุรัส)) ทำด้วยอะลูมิเนียมเจือ มีความหนาเกิน 0.2 มิลลิเมตร  Export   Import 
  76069200 001/KGM           เฉพาะที่มีความหนาไม่เกิน 0.50 มิลลิเมตร ตามประเภทที่3004 3104 3204 5042 5082 และ 5182 ตามมาตรฐาน AA หรือเทียบเท่า  Export   Import 
  76069200 002/KGM           แผ่นและแผ่นบาง  Export   Import 
  76069200 003/KGM           แถบ  Export   Import 
  76069200 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
7607     ฟอยล์อะลูมิเนียม (จะพิมพ์ หรือรองรับด้านหลังด้วยกระดาษ กระดาษแข็ง พลาสติก หรือวัตถุรองรับที่คล้ายกัน หรือไม่ก็ตาม) มีความหนา (ไม่รวมถึงวัตถุรองรับ) ไม่เกิน 0.2 มิลลิเมตร  Export   Import 
         ไม่มีวัตถุรองรับ    
  76071100 000/KGM           รีด แต่ไม่ได้ทำมากไปกว่านี้  Export   Import 
  760719 /KGM     ฟอยล์อะลูมิเนียม ไม่รีด ไม่รองรับด้านหลังด้วยกระดาษ กระดาษแข็ง พลาสติกหรือวัตถุรองรับที่คล้ายกัน มีความหนาไม่เกิน 0.2 มิลลิเมตร  Export   Import 
  76071900 001/KGM           ฟอยล์ทำด้วยอะลูมิเนียมเจือ เอ 1075 หรือ เอ 3903  Export   Import 
  76071900 002/KGM           ที่มีความกว้างเกินกว่า 1,200 มิลลิเมตร และความยาวเกินกว่า 28,000 เมตร ที่นำมาใช้ในอุตสาหกรรมผลิตบรรจุภัณฑ์กระดาษสำหรับบรรจุอาหารหรือเครื่องดื่มในระบบพาสเจอร์ไรซ์หรือยูเอชที  Export   Import 
  76071900 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  76072000 000/KGM           มีวัตถุรองรับ  Export   Import 
7608     หลอดหรือท่อ ทำด้วยอะลูมิเนียม  Export   Import 
  76081000 000/KGM           ทำด้วยอะลูมิเนียมไม่เจือ  Export   Import 
  76082000 000/KGM           ทำด้วยอะลูมิเนียมเจือ  Export   Import 
  76090000 000/KGM           อุปกรณ์ติดตั้งทำด้วยอะลูมิเนียม ของหลอดหรือท่อ (เช่น ข้อต่อ ข้องอ ปลอกเลื่อน)  Export   Import 
7610     สิ่งก่อสร้าง (ไม่รวมถึงอาคารสำเร็จรูปตามประเภทที่ 94.06) และส่วนประกอบของสิ่งก่อสร้าง (เช่น สะพานและส่วนของสะพาน คอหอย เสาที่มีโครงประสานกัน หลังคา โครงหลังคา ประตูหน้าต่าง กรอบของประตูหน้าต่าง และธรณีประตู ระเบียง เสาชนิดพิลลาร์และคอลัมน์ เป็นต้น) ทำด้ว  Export   Import 
  76101000 000/KGM           ประตู หน้าต่าง กรอบของประตูหน้าต่าง และธรณีประตู  Export   Import 
  761090 /KGM     สิ่งก่อสร้าง (ไม่รวมถึงอาคารสำเร็จรูปตามประเภทที่ 94.06) และส่วนประกอบของสิ่งก่อสร้าง เช่น สะพานและส่วนของสะพาน หอคอย เสาที่มีโครงประสานกัน หลังคา โครงหลังคา ระเบียง เสาชนิดพิลลาร์และคอลัมน์ เป็นต้น (นอกจากประตู หน้าต่าง กรอบของประตูหน้าต่าง และธรณีประต  Export   Import 
  76109020 000/KGM           หลังคาลอย (โฟลตทิงรูฟ) แบบภายนอกหรือภายใน สำหรับถังเก็บของเหลว  Export   Import 
  76109090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  76110000 000/KGM           เรเซอวัวร์ แท้งก์ แว้ต และภาชนะที่คล้ายกัน สำหรับใช้บรรจุวัตถุใดก็ตาม (นอกจากก๊าซอัดหรือก๊าซเหลว) ทำด้วยอะลูมิเนียม ที่มีความจุเกิน 300 ลิตร จะบุด้านในหรือหุ้มฉนวนความร้อนหรือไม่ก็ตาม แต่ต้องไม่มีเครื่องอุปกรณ์กลหรือเครื่องอุปกรณ์ความร้อนประกอบติดอยู่ด้ว  Export   Import 
7612     คาสก์ ดรัม กระป๋อง หีบและภาชนะที่คล้ายกัน (รวมถึงภาชนะรูปทรงกระบอกแบบแข็งหรือแบบบีบพับได้) สำหรับบรรจุวัตถุใดก็ตาม (นอกจากก๊าซอัดหรือก๊าซเหลว) ทำด้วยอะลูมิเนียม ที่มีความจุไม่เกิน 300 ลิตร จะบุด้านในหรือหุ้มฉนวนความร้อนหรือไม่ก็ตาม แต่ต้องไม่มีเครื่องอุป  Export   Import 
  76121000 000/KGM           ภาชนะรูปทรงกระบอกแบบบีบพับได้  Export   Import 
  761290 /KGM     คาสก์ ดรัม กระป๋อง หีบและภาชนะที่คล้ายกัน (รวมถึงภาชนะรูปทรงกระบอกแบบแข็ง) สำหรับบรรจุวัตถุใดก็ตาม(นอกจากก๊าซอัดหรือก๊าซเหลว) ทำด้วยอะลูมิเนียมที่มีความจุไม่เกิน 300 ลิตร จะบุด้านในหรือหุ้มฉนวนความร้อนหรือไม่ก็ตาม แต่ต้องไม่มีเครื่องอุปกรณ์กลหรือเครื่องอ  Export   Import 
  76129010 000/KGM           ภาชนะไร้ตะเข็บ ชนิดที่เหมาะสำหรับบรรจุนมดิบ  Export   Import 
  76129090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
7613     ภาชนะอะลูมิเนียม สำหรับบรรจุก๊าซอัดหรือก๊าซเหลว  Export   Import 
  76130000 001/KGM           ถังบรรจุก๊าซธรรมชาติอัดทำด้วยอะลูมิเนียม  Export   Import 
  76130000 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
7614     ลวดเกลียว เคเบิล แถบถักและของที่คล้ายกัน ทำด้วยอะลูมิเนียม ไม่มีฉนวนไฟฟ้า  Export   Import 
  761410 /KGM     ลวดเกลียว เคเบิล แถบถักและของที่คล้ายกัน ทำด้วยอะลูมิเนียม ที่มีแกนทำด้วยเหล็กกล้า ไม่มีฉนวนไฟฟ้า  Export   Import 
            เคเบิล    
  76141011 000/KGM           ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 25.3 มิลลิเมตร  Export   Import 
  76141012 000/KGM           ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางเกิน 25.3 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 28.28 มิลลิเมตร  Export   Import 
  76141019 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  76141090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  761490 /KGM     ลวดเกลียว เคเบิล แถบถักและของที่คล้ายกัน ทำด้วยอะลูมิเนียม ไม่มีแกนทำด้วยเหล็กกล้า ไม่มีฉนวนไฟฟ้า  Export   Import 
            เคเบิล    
  76149011 000/KGM           ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 25.3 มิลลิเมตร  Export   Import 
  76149012 000/KGM           ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางเกิน 25.3 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 28.28 มิลลิเมตร  Export   Import 
  76149019 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  76149090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
7615     ของใช้บนโต๊ะอาหาร ของใช้ในครัวหรือของใช้ตามบ้านเรือนอื่นๆ และส่วนประกอบของของดังกล่าว ทำด้วยอะลูมิเนียม ของที่ใช้ขัดหม้อ แผ่น ถุงมือและของที่คล้ายกันสำหรับขัดหรือถู ทำด้วยอะลูมิเนียม เครื่องสุขภัณฑ์และส่วนประกอบของเครื่องสุขภัณฑ์ทำด้วยอะลูมิเนียม  Export   Import 
  761510 /KGM     ของใช้บนโต๊ะอาหาร ของใช้ในครัว หรือของใช้ตามบ้านเรือนอื่น ๆ และส่วนประกอบของของดังกล่าว ของที่ใช้ขัดหม้อ แผ่น ถุงมือ และของที่คล้ายกัน สาหรับขัดมันหรือขัดถู  Export   Import 
  76151010 000/KGM           ของที่ใช้ขัดหม้อ แผ่น ถุงมือ และของที่คล้ายกัน สำหรับขัดมันหรือขัดถู  Export   Import 
  76151090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  761520 /KGM     เครื่องสุขภัณฑ์และส่วนประกอบของของดังกล่าว ทำด้วยอะลูมิเนียม  Export   Import 
  76152020 000/KGM           ภาชนะรองรับอุจจาระหรือปัสสาวะบนเตียง โถปัสสาวะและภาชนะใส่ปัสสาวะ  Export   Import 
  76152090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
7616     ของอื่นๆ ทำด้วยอะลูมิเนียม (นอกจากของที่ระบุไว้ตามประเภทที่ 76.04 ถึง 76.15)  Export   Import 
  761610 /KGM     ตะปู ตะปูไม่มีหัว ตะปูสองขา (นอกจากของตามประเภทที่ 83.05) ตะปูควง สลักเกลียว แป้นเกลียว ตะปูเกลียวหัวตะขอ หมุดย้ำ สลัก สลักผ่า แหวนรองและของที่คล้ายกัน ทำด้วยอะลูมิเนียม  Export   Import 
  76161010 000/KGM           ตะปู  Export   Import 
  76161020 000/KGM           ตะปูสองขาและตะขอ สลักเกลียวและแป้นเกลียว  Export   Import 
  76161090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
        อื่น ๆ    
  76169100 000/KGM           ของที่มีลักษณะแบบผ้า ตะแกรง ตาข่ายและรั้ว ทำด้วยลวดอะลูมิเนียม  Export   Import 
  761699 /KGM     ของอื่น ๆ ทำด้วยอะลูมิเนียม (นอกจากของที่ระบุไว้ตามประเภทที่ 76.04 ถึง 76.15 และประเภทย่อยที่ 7616.10 หรือ 7616.91)  Export   Import 
  76169920 000/KGM           ปลอกหุ้มชนิดที่เหมาะสำหรับใช้ในการผลิตดินสอ  Export   Import 
  76169930 000/KGM           อะลูมิเนียมหล่อ รูปทรงกลม มีความหนาเกินหนึ่งในสิบของเส้นผ่าศูนย์กลาง  Export   Import 
  76169940 000/KGM           กระสวย แกนม้วน หลอด และสิ่งรองรับที่คล้ายกัน สำหรับด้ายสิ่งทอ  Export   Import 
  76169960 000/KGM           รางและถ้วยชนิดที่ใช้สำหรับรับน้ำยาง  Export   Import 
            อื่น ๆ    
  76169991 000/KGM           กล่องใส่บุหรี่หรือหีบใส่บุหรี่ รวมทั้งฉากบังตาหรือมู่ลี่  Export   Import 
  76169992 000/KGM           เอกซ์แพนเด็ดเมทัลทำด้วยอะลูมิเนียม  Export   Import 
  76169999 /KGM         อื่น ๆ  Export   Import 
  76169999 001/KGM           เฉพาะชุดคันชักพร้อมล้อสำหรับติดตั้งกับกระเป๋าเดินทาง  Export   Import 
  76169999 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import