ค้นหาHarmonize2012 / Harmonize2012 ทั้งหมด MOC

ตอนที่
ประเภท
ประเภทย่อย
รหัสสถิติ
รายการ
ข้อมูลสถิติ
78     ตะกั่วและของทำด้วยตะกั่ว  Export   Import 
7801     ตะกั่วที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอต)  Export   Import 
  78011000 000/KGM           ตะกั่วบริสุทธิ์  Export   Import 
        อื่น ๆ    
  78019100 000/KGM           ที่มีธาตุอื่นอยู่ด้วยโดยมีพลวงเป็นส่วนใหญ่โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  780199 /KGM     ตะกั่วอื่น ๆ เช่น ตะกั่วไม่บริสุทธิ์ โลหะเจือที่มีตะกั่วและดีบุก ตะกั่วเจืออื่น ๆ เป็นต้น (นอกจากตะกั่วที่มีธาตุอื่นอยู่ด้วยโดยมีพลวงเป็นส่วนใหญ่โดยน้ำหนัก) ที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป  Export   Import 
  78019900 001/KGM           โลหะเจือที่มีตะกั่วและดีบุก  Export   Import 
  78019900 090/KGM           ตะกั่วเจืออื่น ๆ  Export   Import 
  78020000 000/KGM           เศษและของที่ใช้ไม่ได้ที่เป็นตะกั่ว  Export   Import 
7804     แผ่น แผ่นบาง แถบและฟอยล์ ทำด้วยตะกั่ว รวมทั้งผงตะกั่วและเกล็ดตะกั่ว  Export   Import 
  780411 /KGM     แผ่นบาง แถบ และฟอยล์ที่มีความหนาไม่เกิน 0.2 มิลลิเมตร (ไม่รวมถึงวัตถุรองรับ) ทำด้วยตะกั่ว  Export   Import 
  78041100 001/KGM           ฟอยล์  Export   Import 
  78041100 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  78041900 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  780420 /KGM     ผงตะกั่วและเกล็ดตะกั่ว  Export   Import 
  78042000 001/KGM           ผงตะกั่ว  Export   Import 
  78042000 002/KGM           เกล็ดตะกั่ว  Export   Import 
7806     ของอื่น ๆ ท้าด้วยตะกั่ว  Export   Import 
  78060020 000/KGM           ท่อน เส้น โพรไฟล์ และลวด ทำด้วยตะกั่ว  Export   Import 
  78060030 000/KGM           หลอดหรือท่อ และอุปกรณ์ติดตั้งของหลอดหรือท่อ (เช่น ข้อต่อ ข้องอ ปลอกเลื่อน) ทำด้วยตะกั่ว  Export   Import 
  78060090 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  78060090 001/KGM           ของชนิดที่ตามธรรมดาใช้ตามบ้านเรือน  Export   Import 
  78060090 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import