ค้นหาHarmonize2012 / Harmonize2012 ทั้งหมด MOC

ตอนที่
ประเภท
ประเภทย่อย
รหัสสถิติ
รายการ
ข้อมูลสถิติ
80     ดีบุกและของที่ทำด้วยดีบุก  Export   Import 
8001     ดีบุกที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป (อันรอต)  Export   Import 
  800110 /KGM     ดีบุกไม่เจือ ที่ยังไม่ขึ้นรูป  Export   Import 
  80011000 001/KGM           ที่มีโลหะดีบุกไม่เจือ ตั้งแต่ 9985% ขึ้นไป โดยน้ำหนัก  Export   Import 
  80011000 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  800120 /KGM     ดีบุกเจือ ที่ยังไม่ได้ขึ้นรูป  Export   Import 
  80012000 001/KGM           โลหะเจือดีบุกและตะกั่ว  Export   Import 
  80012000 090/KGM           ดีบุกเจืออื่น ๆ  Export   Import 
  80020000 000/KGM           เศษและของที่ใช้ไม่ได้ที่เป็นดีบุก  Export   Import 
8003     ท่อน เส้น โพรไฟล์ และลวดทำด้วยดีบุก  Export   Import 
  80030010 000/KGM           แท่งดีบุกสำหรับบัดกรี  Export   Import 
  80030090 /KGM         อื่น ๆ  Export   Import 
  80030090 001/KGM           ท่อน เส้นและโพรไฟล์  Export   Import 
  80030090 002/KGM           ลวด  Export   Import 
8007     ของอื่น ๆ ท าด้วยดีบุก  Export   Import 
  80070020 /KGM         แผ่น แผ่นบาง และแถบ ทำด้วยดีบุก มีความหนาเกิน 0.2 มิลลิเมตร  Export   Import 
  80070020 001/KGM           แผ่นและแผ่นบาง  Export   Import 
  80070020 002/KGM           แถบ  Export   Import 
  80070030 /KGM         ฟอยล์(จะพิมพ์หรือรองรับด้านหลังด้วยกระดาษกระดาษแข็งพลาสติกหรือวัตถุรองรับที่คล้ายกันหรือไม่ก็ตาม)มีความหนา(ไม่รวมถึงวัตถุรองรับ)ไม่เกิน0.2มิลลิเมตรรวมทั้งผงดีบุกและเกล็ดดีบุก  Export   Import 
  80070030 001/KGM           ฟอยล์ที่มีวัตถุรองรับ  Export   Import 
  80070030 002/KGM           ผงและเกล็ด  Export   Import 
  80070030 090/KGM           ฟอยล์อื่น ๆ  Export   Import 
  80070040 000/KGM           หลอด ท่อ และอุปกรณ์ติดตั้งของหลอดหรือท่อ (เช่น ข้อต่อ ข้องอ ปลอกเลื่อน)  Export   Import 
            อื่น ๆ    
  80070091 000/KGM           กล่องใส่บุหรี่หรือหีบใส่บุหรี่ รวมทั้งที่เขี่ยบุหรี่  Export   Import 
  80070092 000/KGM           ของใช้ตามบ้านเรือนอี่น ๆ  Export   Import 
  80070099 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import