ค้นหาHarmonize2012 / Harmonize2012 ทั้งหมด MOC

ตอนที่
ประเภท
ประเภทย่อย
รหัสสถิติ
รายการ
ข้อมูลสถิติ
83     ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ  Export   Import 
8301     กุญแจสายยูและกุญแจอื่น ๆ (ชนิดที่ใช้ลูกกุญแจ ใช้รหัสหรือใช้ไฟฟ้า) ทำด้วยโลหะสามัญ แคลส์ปและโครงพร้อมแคลส์ปซึ่งมีกุญแจอยู่ด้วย ทำด้วยโลหะสามัญ ลูกกุญแจสำหรับของข้างต้น ทำด้วยโลหะสามัญ  Export   Import 
  83011000 000/KGM           กุญแจสายยู  Export   Import 
  83012000 000/KGM           กุญแจชนิดที่ใช้กับรถยนต์  Export   Import 
  83013000 000/KGM           กุญแจชนิดที่ใช้กับเฟอร์นิเจอร์  Export   Import 
  830140 /KGM     กุญแจชนิดอื่นๆ (นอกจากกุญแจสายยู กุญแจชนิดที่ใช้กับรถยนต์ และกุญแจชนิดที่ใช้กับเฟอร์นิเจอร์) ทำด้วยโลหะสามัญ  Export   Import 
  83014010 000/KGM           กุญแจมือ  Export   Import 
  83014090 /KGM         อื่น ๆ  Export   Import 
  83014090 001/KGM           ที่ใช้กับของตามประเภทที่ 42.02  Export   Import 
  83014090 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  83015000 000/KGM           แคลส์ปและโครงพร้อมแคลส์ป ซึ่งมีกุญแจอยู่ด้วย  Export   Import 
  83016000 000/KGM           ส่วนประกอบ  Export   Import 
  83017000 000/KGM           ลูกกุญแจที่แยกนำเข้าต่างหาก  Export   Import 
8302     อุปกรณ์สำหรับยึด อุปกรณ์ติดตั้ง (ฟิตติ้ง) และของที่คล้ายกัน ทำด้วยโลหะสามัญ เหมาะสำหรับใช้กับเฟอร์นิเจอร์ ประตู บันได หน้าต่าง มู่ลี่ ตัวถังรถ เครื่องอาน หีบเดินทางขนาดใหญ่ หีบเก็บของ กล่องเก็บของมีค่า หรือใช้กับของที่คล้ายกัน ที่วางหรือแขวน  Export   Import 
  83021000 000/KGM           บานพับ  Export   Import 
  830220 /KGM     ลูกล้อพร้อมอุปกรณ์สำหรับยึด ทำด้วยโลหะสามัญ  Export   Import 
  83022010 000/KGM           ลูกล้อที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง (รวมถึงยางล้อ) เกิน 100 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 250 มิลลิเมตร  Export   Import 
  83022090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  830230 /KGM     อุปกรณ์สำหรับยึด อุปกรณ์ติดตั้ง (ฟิตติ้ง) และของที่คล้ายกัน ที่เหมาะสำหรับใช้กับรถยนต์ ทำด้วยโลหะสามัญ  Export   Import 
  83023010 000/KGM           สายยู  Export   Import 
  83023090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
         อุปกรณ์ส าหรับยึด อุปกรณ์ติดตั้ง (ฟิตติ้ง) และของที่คล้ายกันอื่น ๆ    
  830241 /KGM     อุปกรณ์สำหรับยึด อุปกรณ์ติดตั้ง (ฟิตติ้ง) และของที่คล้ายกันอื่น ๆ (นอกจากบานพับ) ที่เหมาะสำหรับใช้กับอาคาร ทำด้วยโลหะสามัญ  Export   Import 
             สายยูและตะปูสองขาส าหรับประตู ตาขอและห่วง รวมทั้งกลอน    
  83024131 000/KGM           สายยู  Export   Import 
  83024139 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  83024190 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  830242 /KGM     อุปกรณ์สำหรับยึด อุปกรณ์ติดตั้ง (ฟิตติ้ง) และของที่คล้ายกันอื่น ๆ (นอกจากบานพับ ลูกล้อพร้อมอุปกรณ์สำหรับยึด) ที่เหมาะสำหรับใช้กับเฟอร์นิเจอร์ ทำด้วยโลหะสามัญ  Export   Import 
  83024220 000/KGM           สายยู  Export   Import 
  83024290 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  830249 /KGM     อุปกรณ์สำหรับยึด อุปกรณ์ติดตั้ง (ฟิตติ้ง) และของที่คล้ายกันอื่น ๆ (นอกจากบานพับ ลูกล้อพร้อมอุปกรณ์สำหรับยึด) ที่เหมาะสำหรับใช้กับของอื่น ๆ (นอกจากของดังกล่าวที่เหมาะสำหรับใช้กับรถยนต์ อาคาร และเฟอร์นิเจอร์) ทำด้วยโลหะสามัญ  Export   Import 
  83024910 000/KGM           ชนิดที่เหมาะสำหรับเครื่องอาน  Export   Import 
            อื่น ๆ    
  83024991 000/KGM           สายยู  Export   Import 
  83024999 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  83025000 000/KGM           ที่วางหรือที่แขวนหมวก เท้าแขน และสิ่งติดตั้งถาวรที่คล้ายกัน  Export   Import 
  83026000 000/KGM           อุปกรณ์ปิดประตูอัตโนมัติ  Export   Import 
8303     ตู้นิรภัย กำปั่น ประตูห้องมั่นคง และล็อคเกอร์นิรภัยใช้เก็บของในห้องมั่นคง ที่หุ้มเกราะหรือเสริมให้แข็งแรง หีบใส่เงินหรือหีบใส่เอกสารสิทธิ์และของที่คล้ายกัน ทำด้วยโลหะสามัญ  Export   Import 
  83030000 001/KGM           ตู้นิรภัย  Export   Import 
  83030000 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
8304     ตู้เอกสาร ตู้บัตรดัชนี ถาดเอกสาร ที่วางกระดาษ ถาดใส่ปากกา ขาตั้งสำหรับแขวนตราประทับ และเครื่องอุปกรณ์ที่คล้ายกันที่ใช้ในสำนักงานหรือโต๊ะทำงาน ทำด้วยโลหะสามัญ นอกจากเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้ในสำนักงาน ตามประเภทที่ 94.03 (เฟอร์นิเจอร์ที่ใช้ในสำนักงานทำด้วยโลหะ ไม  Export   Import 
  83040010 000/KGM           ตู้เอกสารและตู้บัตรดัชนี  Export   Import 
            อื่น ๆ    
  83040091 000/KGM           ทำด้วยอะลูมิเนียม  Export   Import 
  83040099 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
8305     อุปกรณ์ติดตั้ง (ฟิตติ้ง) สำหรับแฟ้มเอกสาร คลิบหนีบจดหมาย มุมเสียบจดหมาย คลิบหนีบกระดาษ ป้ายดัชนี และของใช้ในสำนักงานที่คล้ายกัน ทำด้วยโลหะสามัญ รวมทั้งแถบลวดเย็บ (เช่น ใช้ในสำนักงาน ในกิจการเครื่องเบาะ ในการบรรจุหีบห่อ เป็นต้น) ทำด้วยโลหะสามัญ  Export   Import 
  830510 /KGM     อุปกรณ์ติดตั้ง (ฟิตติ้ง) สำหรับแฟ้มเอกสาร ทำด้วยโลหะสามัญ  Export   Import 
  83051010 000/KGM           สำหรับการเข้าเล่มด้วยลวดห่วงชนิดคู่  Export   Import 
  83051090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  830520 /KGM     แถบลวดเย็บ ( เช่น ใช้ในสำนักงาน ในกิจการเครื่องเบาะ ในการบรรจุหีบห่อ เป็นต้น) ทำด้วยโลหะสามัญ  Export   Import 
  83052010 000/KGM           ชนิดสำหรับใช้ในสำนักงาน  Export   Import 
  83052020 000/KGM           อื่น ๆ ที่ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า  Export   Import 
  83052090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  830590 /KGM     คลิบหนีบจดหมาย มุมเสียบจดหมาย คลิบหนีบกระดาษ ป้ายดัชนี และของใช้ในสำนักงานที่คล้ายกัน รวมถึงส่วนประกอบ ทำด้วยโลหะสามัญ  Export   Import 
  83059010 000/KGM           คลิบหนีบกระดาษ  Export   Import 
  83059090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
8306     ระฆัง ฆ้องและของที่คล้ายกัน ไม่ใช้ไฟฟ้า ทำด้วยโลหะสามัญ รูปหล่อขนาดเล็กและเครื่องประดับอื่น ๆ ทำด้วยโลหะสามัญ กรอบรูปถ่าย กรอบรูปภาพหรือกรอบ ที่คล้ายกัน ทำด้วยโลหะสามัญ รวมทั้งกระจกเงาทำด้วยโลหะสามัญ  Export   Import 
  830610 /KGM     ระฆัง ฆ้อง และของที่คล้ายกัน ไม่ใช้ไฟฟ้า ทำด้วยโลหะสามัญ  Export   Import 
  83061010 000/KGM           สำหรับจักรยาน  Export   Import 
  83061020 000/KGM           อื่น ๆ ทำด้วยทองแดง  Export   Import 
  83061090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
         รูปหล่อขนาดเล็กและเครื่องประดับอื่น ๆ    
  83062100 000/KGM           ที่ชุบด้วยโลหะมีค่า  Export   Import 
  830629 /KGM     รูปหล่อขนาดเล็ก และเครื่องประดับอื่นๆ ทำด้วยโลหะสามัญ  Export   Import 
  83062910 000/KGM           ทำด้วยทองแดงหรือตะกั่ว  Export   Import 
  83062920 000/KGM           ทำด้วยนิกเกิล  Export   Import 
  83062930 000/KGM           ทำด้วยอะลูมิเนียม  Export   Import 
  83062990 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  830630 /KGM     กรอบรูปถ่าย กรอบรูปภาพหรือกรอบที่คล้ายกัน รวมทั้งกระจกเงา ทำด้วยโลหะสามัญ  Export   Import 
  83063010 000/KGM           ทำด้วยทองแดง  Export   Import 
            อื่น ๆ    
  83063091 000/KGM           กระจกเงาโลหะ สำหรับสะท้อนภาพจราจรตามทางแยกหรือตามมุมทาง  Export   Import 
  83063099 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
8307     หลอดหรือท่อที่อ่อนงอได้ ทำด้วยโลหะสามัญ มีหรือไม่มีอุปกรณ์ติดตั้ง (ฟิตติ้ง)  Export   Import 
  83071000 000/KGM           ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า  Export   Import 
  83079000 000/KGM           ทำด้วยโลหะสามัญอื่น ๆ  Export   Import 
8308     แคลส์ป โครงพร้อมแคลส์ป หัวเข็มขัด หัวเข็มขัดชนิดแคลส์ป ตาขอ ห่วง ตาไก่และของที่คล้ายกัน ทำด้วยโลหะสามัญ ชนิดที่ใช้กับเสื้อผ้า รองเท้า ผ้าใบบังแดด กระเป๋าถือ ของที่ใช้ในการเดินทาง หรือของอื่นที่จัดทำแล้ว รวมทั้งหมุดย้ำที่เป็นรูปทรงกระบอกหรือสองข  Export   Import 
  830810 /KGM     ตาขอ ห่วง และตาไก่ และของที่คล้ายกัน ชนิดที่ใช้กับเสื้อผ้า รองเท้า ผ้าใบบังแดด กระเป๋าถือ ของที่ใช้ในการเดินทาง หรือของอื่นที่จัดทำแล้ว ทำด้วยโลหะสามัญ  Export   Import 
  83081000 001/KGM           ชนิดที่ใช้กับรองเท้า และของตามประเภทที่ 42.02  Export   Import 
  83081000 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  830820 /KGM     หมุดย้ำที่เป็นรูปทรงกระบอกหรือสองขา ทำด้วยโลหะสามัญ  Export   Import 
  83082000 001/KGM           ชนิดที่ใช้กับรองเท้า และของตามประเภทที่ 42.02  Export   Import 
  83082000 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  830890 /KGM     แคลส์ป โครงพร้อมแคลส์ป หัวเข็มขัด หัวเข็มขัดชนิดแคลส์ป และของที่คล้ายกัน ชนิดที่ใช้กับเสื้อผ้า รองเท้า ผ้าใบบังแดด กระเป๋าถือ ของที่ใช้ในการเดินทาง หรือของอื่นที่จัดทำแล้ว ทำด้วยโลหะสามัญ รวมถึงส่วนประกอบ รวมทั้งลูกปัดและเลื่อมทำด้วยโลหะสามัญ  Export   Import 
  83089010 000/KGM           ลูกปัด  Export   Import 
  83089090 /KGM         อื่น ๆ  Export   Import 
  83089090 001/KGM           แคลส์ป โครงพร้อมแคลส์ป สำหรับกระเป๋าถือ และของที่คล้ายกัน  Export   Import 
  83089090 002/KGM           หัวเข็มขัด และหัวเข็มขัดที่มีขอเกี่ยว  Export   Import 
  83089090 003/KGM           ชนิดที่ใช้กับรองเท้า และของตามประเภทที่ 42.02  Export   Import 
  83089090 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
8309     จุกและฝา (รวมถึง จุกจีบ ฝาเกลียว และจุกริน) ปลอกหุ้มปากขวด ฝาถังชนิดเกลียว ฝาครอบ ปากถัง สิ่งที่ใช้ปิดผนึกและอุปกรณ์ประกอบอย่างอื่นที่ใช้ในการบรรจุ ทำด้วยโลหะสามัญ  Export   Import 
  83091000 000/KGM           จุกจีบ  Export   Import 
  830990 /KGM     จุกและฝา รวมถึงฝาเกลียวและจุกริน (นอกจากจุกจีบ) ปลอกหุ้มปากขวด ฝาถังชนิดเกลียว ฝาครอบ ปากถัง สิ่งที่ใช้ปิดผนึกและอุปกรณ์ประกอบอย่างอื่นที่ใช้ในการบรรจุ ทำด้วยโลหะสามัญ  Export   Import 
  83099010 000/KGM           ปลอกหุ้มปากขวด  Export   Import 
  83099020 000/KGM           ฝากระป๋องอะลูมิเนียม  Export   Import 
  83099060 000/KGM           ฝากระป๋องอัดความดัน ทำด้วยแผ่นเหล็กชุบดีบุก  Export   Import 
  83099070 000/KGM           ฝาอื่น ๆ สำหรับกระป๋อง  Export   Import 
             อื่น ๆ ท าด้วยอะลูมิเนียม    
  83099081 000/KGM           ฝาขวดและฝาเกลียว  Export   Import 
  83099089 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
            อื่น ๆ    
  83099091 000/KGM           ฝาขวดและฝาเกลียว  Export   Import 
  83099099 /KGM         อื่น ๆ  Export   Import 
  83099099 001/KGM           สิ่งที่ใช้ผนึกปากขวด  Export   Import 
  83099099 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
8310     ป้ายเครื่องหมาย ป้ายชื่อ ป้ายที่อยู่ และป้ายที่คล้ายกัน ตัวเลข ตัวอักษรและสัญญลักษณ์อื่นๆ ทำด้วยโลหะสามัญ แต่ไม่รวมถึงของตามประเภทที่ 94.05 (เครื่องหมายที่มีแสงสว่าง ป้ายชื่อที่มีแสงสว่างและของที่คล้ายกัน ซึ่งมีแหล่งกำเนิดแสงติดอยู่อย่างถาวร)  Export   Import 
  83100000 001/KGM           เฉพาะป้ายชื่อที่นำเข้ามาเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมผลิตรองเท้า และของตามประเภทที่ 42.02  Export   Import 
  83100000 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
8311     ลวด เส้น หลอด แผ่น อิเล็กโทรดและผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน ทำด้วยโลหะสามัญหรือโลหะคาร์ไบด์เคลือบหรือทำแกนกลางด้วยวัตถุจำพวกฟลักซ์ ชนิดที่ใช้ในการบัดกรี เป่าแล่น เชื่อมหรือพอกโลหะหรือโลหะคาร์ไบด์ รวมทั้งลวดและเส้นที่ทำด้วยผงโลหะสามัญซึ่งเกาะหรือติดรวมกัน ใช้ใ  Export   Import 
  83111000 000/KGM           อิเล็กโทรดทำด้วยโลหะสามัญ ที่เคลือบ สำหรับใช้ในการเชื่อมไฟฟ้าแบบอาร์กเวลดิง  Export   Import 
  831120 /KGM     ลวดที่ทำด้วยโลหะสามัญ มีแกนกลาง สำหรับใช้ในการเชื่อมไฟฟ้าแบบอาร์กเวลดิง  Export   Import 
  83112020 000/KGM           ลวดมีแกนกลาง ทำด้วยเหล็กกล้าเจือที่มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 4.5 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก และมีโครเมียมตั้งแต่ร้อยละ 20 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก  Export   Import 
  83112090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  831130 /KGM     เส้นที่เคลือบ ลวดที่มีแกนกลาง ทำด้วยโลหะสามัญ สำหรับใช้ในการบัดกรี เป่าแล่น หรือการเชื่อมด้วยเปลวไฟ  Export   Import 
  83113020 000/KGM           ลวดมีแกนกลาง ทำด้วยเหล็กกล้าเจือที่มีคาร์บอนตั้งแต่ร้อยละ 4.5 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก และมีโครเมียมตั้งแต่ร้อยละ 20 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก  Export   Import 
  83113090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  83119000 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import