ค้นหาHarmonize2012 / Harmonize2012 ทั้งหมด MOC

ตอนที่
ประเภท
ประเภทย่อย
รหัสสถิติ
รายการ
ข้อมูลสถิติ
84     เครื่องปฎิกรณ์นิวเคลียร์ บอยเลอร์ เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบของเครื่องดังกล่าว  Export   Import 
8401     เครื่องปฎิกรณ์นิวเคลียร์ แท่งเชื้อเพลิง (คาร์ทริดจ์) ที่ยังไม่ได้ใช้ของเครื่องปฎิกรณ์นิวเคลียร์ รวมทั้งเครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์สำหรับการแยกไอโซโทป  Export   Import 
  84011000 000/C62           เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์  Export   Import 
  84011000 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84012000 000/C62           เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์สำหรับใช้ในการแยก ไอโซโทปและส่วนประกอบของของดังกล่าว  Export   Import 
  840130 /KGM     แท่งเชื้อเพลิง (คาร์ทริดจ์) ที่ยังไม่ได้ใช้ของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์  Export   Import 
  84013000 001/KGM           เครื่องจักรอื่น ๆ  Export   Import 
  84013000 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  84014000 000/KGM           ส่วนประกอบของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์  Export   Import 
8402     บอยเลอร์กำเนิดไอน้ำหรือไออื่น ๆ (นอกจากบอยเลอร์สำหรับการทำความร้อนจากส่วนกลาง ซึ่งสามารถผลิตไอน้ำความดันต่ำได้ด้วย) รวมทั้งบอยเลอร์ทำน้ำร้อนยิ่งยวด  Export   Import 
        บอยเลอร์กำเนิดไอน้ำหรือไออื่น ๆ    
  840211 /-     บอยเลอร์หลอดน้ำ ที่ผลิตไอน้ำเกิน 45 ตันต่อชั่วโมง และชิ้นส่วนประกอบครบชุดสมบูรณ์ของของดังกล่าว  Export   Import 
  84021110 000/C62           ใช้ไฟฟ้า  Export   Import 
  84021110 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84021120 000/C62           ไม่ใช้ไฟฟ้า  Export   Import 
  84021120 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  840212 /-     บอยเลอร์หลอดน้ำ ที่ผลิตไอน้ำไม่เกิน 45 ตันต่อชั่วโมง และชิ้นส่วนประกอบครบชุดสมบูรณ์ของของดังกล่าว  Export   Import 
            ใช๎ไฟฟ้า    
  84021211 000/C62           บอยเลอร์ที่ผลิตไอน้ำเกิน 15 ตันต่อชั่วโมง  Export   Import 
  84021211 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84021219 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  84021219 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
            ไมํใช๎ไฟฟ้า    
  84021221 000/C62           บอยเลอร์ที่ผลิตไอน้ำเกิน 15 ตันต่อชั่วโมง  Export   Import 
  84021221 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84021229 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  84021229 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  840219 /-     บอยเลอร์กำเนิดไออื่น ๆ (นอกจากบอยเลอร์กำเนิดไอน้ำ บอยเลอร์สำหรับทำความร้อนจากส่วนกลาง ซึ่งสามารถผลิตไอน้ำความดันต่ำได้ด้วย) รวมถึงบอยเลอร์ลูกผสม และชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์ของของดังกล่าว  Export   Import 
            ใช๎ไฟฟ้า    
  84021911 000/C62           บอยเลอร์ที่ผลิตไอน้ำเกิน 15 ตันต่อชั่วโมง  Export   Import 
  84021911 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84021919 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  84021919 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
            ไมํใช๎ไฟฟ้า    
  84021921 000/C62           บอยเลอร์ที่ผลิตไอน้ำเกิน 15 ตันต่อชั่วโมง  Export   Import 
  84021921 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84021929 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  84021929 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  840220 /-     บอยเลอร์ทำน้ำร้อนยิ่งยวด และชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์ของของดังกล่าว  Export   Import 
  84022010 /-         ใช้ไฟฟ้า  Export   Import 
  84022010 001/C62           เฉพาะที่ผลิตไอน้ำเกิน 15 ตันต่อชั่วโมง  Export   Import 
  84022010 090/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  84022010 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84022020 /-         ไม่ใช้ไฟฟ้า  Export   Import 
  84022020 001/C62           เฉพาะที่ผลิตไอน้ำเกิน 15 ตันต่อชั่วโมง  Export   Import 
  84022020 090/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  84022020 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  840290 /KGM     ส่วนประกอบของบอยเลอร์กำเนิดไอน้ำหรือไออื่น ๆ (นอกจากบอยเลอร์สำหรับการทำความร้อนจากส่วนกลาง ซึ่งสามารถผลิตไอน้ำความดันต่ำได้ด้วย) รวมทั้งส่วนประกอบของบอยเลอร์ทำน้ำร้อนยิ่งยวด  Export   Import 
  84029010 000/KGM           ตัวถังหรือเปลือกของบอยเลอร์  Export   Import 
  84029090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
8403     บอยเลอร์สำหรับการทำความร้อนจากส่วนกลาง นอกจากของตามประเภทที่ 84.02 (บอยเลอร์กำเนิดไอน้ำหรือไออื่น ๆ)  Export   Import 
  84031000 000/C62           บอยเลอร์  Export   Import 
  840390 /KGM     ส่วนประกอบของบอยเลอร์สำหรับการทำความร้อนจากส่วนกลาง (นอกจากของตามประเภทที่ 84.02 (บอยเลอร์กำเนิดไอน้ำหรือไออื่นๆ))  Export   Import 
  84039010 000/KGM           ตัวถังหรือเปลือกของบอยเลอร์  Export   Import 
  84039090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
8404     เครื่องจักรโรงงานที่เป็นเครื่องช่วยสำหรับใช้งานร่วมกับบอยเลอร์ตามประเภทที่ 84.02 หรือ 84.03 (บอยเลอร์กำเนิดไอน้ำหรือไออื่นๆ หรือบอยเลอร์สำหรับทำความร้อนจากส่วนกลาง) เช่น เครื่องอุ่นน้ำเลี้ยง เครื่องทำไอดง เครื่องขจัดเขม่า เครื่องเก็บก๊าซเพื่อนำมาใช้ใหม่  Export   Import 
  840410 /-     เครื่องจักรโรงงานที่เป็นเครื่องช่วยสำหรับใช้งานร่วมกับบอยเลอร์ตามประเภทที่ 84.02 หรือ 84.03 (บอยเลอร์กำเนิดไอน้ำหรือไออื่นๆ หรือบอยเลอร์สำหรับทำความร้อนจากส่วนกลาง) เช่น เครื่องอุ่นน้ำเลี้ยง เครื่องทำไอดง เครื่องขจัดเขม่า เครื่องเก็บก๊าซเพื่อนำมาใช้ใหม่  Export   Import 
  84041010 000/C62           สำหรับใช้งานร่วมกับบอยเลอร์ตามประเภท 84.02  Export   Import 
  84041010 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84041020 000/C62           สำหรับใช้งานร่วมกับบอยเลอร์ตามประเภท 84.03  Export   Import 
  84041020 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84042000 000/C62           เครื่องควบแน่นสำหรับหน่วยจ่ายกำลังไอน้ำหรือไออื่น ๆ  Export   Import 
  84042000 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  840490 /KGM     ส่วนประกอบของเครื่องจักรโรงงานที่เป็นเครื่องช่วยสำหรับใช้งานร่วมกับบอยเลอร์ ตามประเภทที่ 84.02 หรือ 84.03 (บอยเลอร์กำเนิดไอน้ำหรือไออื่น ๆ หรือบอยเลอร์สำหรับทำความร้อนจากส่วนกลาง) เช่น เครื่องอุ่นน้ำเลี้ยง เครื่องขจัดเขม่า เครื่องเก็บก๊าซเพื่อนำมาใช  Export   Import 
            ของของตามประเภทยํอย 8404.10.10    
  84049011 000/KGM           ตัวถังหรือเปลือกของบอยเลอร์  Export   Import 
  84049019 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
            ของของตามประเภทยํอย 8404.10.20    
  84049021 000/KGM           ตัวถังหรือเปลือกของบอยเลอร์  Export   Import 
  84049029 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  84049090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
8405     เครื่องกำเนิดโพรดิวเซอร์ก๊าซหรือวอเตอร์ก๊าซ มีหรือไม่มีเครื่องทำให้ก๊าซบริสุทธิ์ รวมทั้งเครื่องกำเนิดก๊าซอะเซทิลีนและเครื่องกำเนิดก๊าซชนิดใช้น้ำที่คล้ายกัน มีหรือไม่มีเครื่องทำให้ก๊าซบริสุทธิ์  Export   Import 
  84051000 000/C62           เครื่องกำเนิดโพรดิวเซอร์ก๊าซหรือวอเตอร์ก๊าซ มีหรือไม่มี เครื่องทำให้ก๊าซบริสุทธิ์ เครื่องกำเนิดก๊าซอะเซทิลีนและ เครื่องกำเนิดก๊าซชนิดใช้น้ำที่คล้ายกัน มีหรือไม่มีเครื่องทำให้ ก๊าซบริสุทธิ์  Export   Import 
  84051000 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84059000 000/KGM           ส่วนประกอบ  Export   Import 
8406     เครื่องกังหันไอน้ำและเครื่องกังหันไออื่นๆ  Export   Import 
  840610 /C62     เครื่องกังหันไอน้ำและเครื่องกังหันไออื่น ๆ สำหรับขับเคลื่อนเรือ  Export   Import 
  84061000 001/C62           เฉพาะเครื่องกังหันที่มีกำลังตั้งแต่ 11,185 กิโลวัตต์ขึ้นไป  Export   Import 
  84061000 090/C62           เครื่องกังหันอื่น ๆ สำหรับขับเคลื่อนเรือ  Export   Import 
        เครื่องกังหันอื่น ๆ    
  84068100 000/C62           ให้กำลังเกิน 40 เมกะวัตต์  Export   Import 
  84068200 000/C62           ให้กำลังไม่เกิน 40 เมกะวัตต์  Export   Import 
  84069000 000/KGM           ส่วนประกอบ  Export   Import 
8407     เครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบเคลื่อนตรงหรือลูกสูบหมุน ชนิดจุดระเบิดด้วยประกายไฟ  Export   Import 
  840710 /-     เครื่องยนต์ที่ใช้กับอากาศยาน สันดาปภายในแบบลูกสูบเคลื่อนตรงหรือลูกสูบหมุน ชนิดจุดระเบิดด้วยประกายไฟ และชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์ของของดังกล่าว  Export   Import 
  84071000 001/C62           เฉพาะเครื่องยนต์ที่ใช้กับอากาศยานชนิดใช้ก๊าซหรือน้ำมันก๊าซโซลีนที่นำเข้ามาเพื่อใช้แทนของเก่าหรือใช้ซ่อม  Export   Import 
  84071000 090/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  84071000 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
        เครื่องยนต์ที่ใช้ขับเคลื่อนเรือ    
  840721 /-     เครื่องยนต์ติดท้ายเรือสันดาปภายในแบบลูกสูบเคลื่อนตรงหรือลูกสูบหมุน ชนิดจุดระเบิดด้วยประกายไฟ และชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์ของของดังกล่าว  Export   Import 
  84072110 000/C62           ให้กำลังไม่เกิน 22.38 กิโลวัตต์ (30 แรงม้า)  Export   Import 
  84072110 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84072190 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  84072190 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  840729 /-     เครื่องยนต์อื่น ๆ (นอกจากเครื่องยนต์ติดท้ายเรือ) ที่ใช้ขับเคลื่อนเรือ สันดาปภายในแบบลูกสูบเคลื่อนตรงหรือลูกสูบหมุน ชนิดจุดระเบิดด้วยประกายไฟ  Export   Import 
  84072920 000/C62           ให้กำลังไม่เกิน 22.38 กิโลวัตต์ (30 แรงม้า)  Export   Import 
  84072920 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84072990 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  84072990 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
        เครื่องยนต์แบบลูกสูบเคลื่อนตรงชนิดที่ใช้ขับเคลื่อนยานบกในตอนที่ 87    
  84073100 000/C62           มีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 50 ลูกบาศก์เซนติเมตร  Export   Import 
  84073100 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  840732 /-     เครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบเคลื่อนตรง ชนิดจุดระเบิดด้วยประกายไฟ ที่ใช้ขับเคลื่อนยานบกในตอนที่ 87 (ยานบก นอกจากรถที่เดินบนรางรถไฟหรือรางรถราง) มีความจุของกระบอกสูบเกิน 50 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 250 ลูกบาศก์เซนติเมตร และชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์ของขอ  Export   Import 
             เกิน 50 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 110 ลูกบาศก์ เซนติเมตร    
  84073211 000/C62           สำหรับยานบกตามประเภท 87.01  Export   Import 
  84073211 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84073212 000/C62           สำหรับยานบกตามประเภท 87.11  Export   Import 
  84073212 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84073219 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  84073219 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
             เกิน 110 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 250 ลูกบาศก์ เซนติเมตร    
  84073221 000/C62           สำหรับยานบกตามประเภท 87.01  Export   Import 
  84073221 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84073222 000/C62           สำหรับยานบกตามประเภท 87.11  Export   Import 
  84073222 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84073229 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  84073229 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  840733 /-     เครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบเคลื่อนตรง ชนิดจุดระเบิดด้วยประกายไฟ ที่ใช้ขับเคลื่อนยานบกในตอนที่ 87 (ยานบก นอกจากรถที่เดินบนรางรถไฟหรือรางรถราง) มีความจุของกระบอกสูบเกิน 250 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 1,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร และชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์ขอ  Export   Import 
  84073310 000/C62           สำหรับยานบกตามประเภท 87.01  Export   Import 
  84073310 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84073320 000/C62           สำหรับยานบกตามประเภท 87.11  Export   Import 
  84073320 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84073390 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  84073390 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  840734 /-     เครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบเคลื่อนตรง ชนิดจุดระเบิดด้วยประกายไฟ ที่ใช้ขับเคลื่อนยานบกในตอนที่ 87 (ยานบก นอกจากรถที่เดินบนรางรถไฟหรือรางรถราง) มีความจุของกระบอกสูบเกิน 1,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร และชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์ของของดังกล่าว  Export   Import 
  84073440 000/C62           สำหรับแทรกเตอร์ชนิดคนเดินตาม (พีเดสเตรียล คอนโทรลแทรกเตอร์) มีความจุของกระบอกสูบ ไม่เกิน 1,100 ลูกบาศก์เซนติเมตร  Export   Import 
  84073450 000/C62           สำหรับยานบกอื่น ๆ ตามประเภท 87.01  Export   Import 
  84073460 000/C62           สำหรับยานบกตามประเภท 87.11  Export   Import 
             อื่น ๆ    
  84073471 000/C62           มีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 2,000 ลูกบาศก์ เซนติเมตร  Export   Import 
  84073472 000/C62           มีความจุของกระบอกสูบเกิน 2,000 ลูกบาศก์ เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 3,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร  Export   Import 
  84073473 000/C62           มีความจุของกระบอกสูบเกิน 3,000 ลูกบาศก์ เซนติเมตร  Export   Import 
            อื่น ๆ    
  84073491 000/C62           สำหรับแทรกเตอร์ชนิดคนเดินตาม (พีเดสเตรียล คอนโทรลแทรกเตอร์) มีความจุของกระบอกสูบ ไม่เกิน 1,100 ลูกบาศก์เซนติเมตร  Export   Import 
  84073491 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84073492 000/C62           สำหรับยานบกอื่น ๆ ตามประเภท 87.01  Export   Import 
  84073492 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84073493 000/C62           สำหรับยานบกตามประเภท 87.11  Export   Import 
  84073493 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84073494 /-         มีความจุของกระบอกสูบไมํเกิน 2,000 ลูกบาศก์ เซนติเมตร  Export   Import 
  84073494 001/C62           ที่ใช้สำหรับรถยนต์และยานยนต์ ตามประเภทที่ 87.03 รถบรรทุกชนิดแวนและปิกอัพและรถที่มีลักษณะคล้ายกับรถดังกล่าวตามประเภทที่ 87.04  Export   Import 
  84073494 090/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  84073494 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84073495 000/C62           มีความจุของกระบอกสูบเกิน 2,000 ลูกบาศก์ เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 3,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร  Export   Import 
  84073495 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84073499 000/C62           มีความจุของกระบอกสูบเกิน 3,000 ลูกบาศก์ เซนติเมตร  Export   Import 
  84073499 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  840790 /-     เครื่องยนต์อื่น ๆ สันดาปภายในแบบลูกสูบเคลื่อนตรงหรือลูกสูบหมุน ชนิดจุดระเบิดด้วยประกายไฟ (นอกจากเครื่องยนต์ที่ใช้กับอากาศยาน เครื่องยนต์ที่ใช้ขับเคลื่อนเรือ และเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบเคลื่อนตรงชนิดจุดระเบิดด้วยประกายไฟ ที่ใช้ขับเคลื่อนยานบกในตอนท  Export   Import 
  84079010 /-         ให้กำลังไม่เกิน18.65กิโลวัตต์  Export   Import 
  84079010 001/C62           ที่การรถไฟฯนำเข้าหรือสั่งให้นำเข้ามาเพื่อใช้เฉพาะกับหัวรถจักรตามประเภทที่ 86.02  Export   Import 
  84079010 090/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  84079010 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84079020 /-         ให้กำลังเกิน18.65กิโลวัตต์แต่ไม่เกิน22.38กิโลวัตต์  Export   Import 
  84079020 001/C62           ที่การรถไฟฯนำเข้าหรือสั่งให้นำเข้ามาเพื่อใช้เฉพาะกับหัวรถจักรตามประเภทที่ 86.02  Export   Import 
  84079020 090/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  84079020 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84079090 /-         ให้กำลังเกิน22.38กิโลวัตต์  Export   Import 
  84079090 001/C62           ที่การรถไฟฯนำเข้าหรือสั่งให้นำเข้ามาเพื่อใช้เฉพาะกับหัวรถจักรตามประเภทที่ 86.02  Export   Import 
  84079090 090/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  84079090 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
8408     เครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบชนิดจุดระเบิดด้วยการอัด (เครื่องยนต์ดีเซลหรือกึ่งดีเซล)  Export   Import 
  840810 /-     เครื่องยนต์ที่ใช้ขับเคลื่อนเรือสันดาปภายในแบบลูกสูบชนิดจุดระเบิดด้วยการอัด (เครื่องยนต์ดีเซลหรือกึ่งดีเซล) และชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์ของของดังกล่าว  Export   Import 
  84081010 /-         ให๎กำลังไมํเกิน 22.38 กิโลวัตต์  Export   Import 
  84081010 001/C62           เครื่องยนต์ใหม่  Export   Import 
  84081010 801/C62           เครื่องยนต์เก่า  Export   Import 
  84081010 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84081020 /-         ให๎กำลังเกิน 22.38 กิโลวัตต์ แตํไมํเกิน 100 กิโลวัตต์  Export   Import 
  84081020 001/C62           เครื่องยนต์ใหม่  Export   Import 
  84081020 801/C62           เครื่องยนต์เก่า  Export   Import 
  84081020 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84081090 /-         อื่น ๆ  Export   Import 
  84081090 001/C62           เครื่องยนต์ใหม่  Export   Import 
  84081090 801/C62           เครื่องยนต์เก่า  Export   Import 
  84081090 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  840820 /-     เครื่องยนต์ที่ใช้ขับเคลื่อนยานบกในตอนที่ 87 (ยานบกนอกจากรถที่เดินบนรางรถไฟหรือรางรถราง) สันดาปภายในแบบลูกสูบชนิดจุดระเบิดด้วยการอัด (เครื่องยนต์ดีเซลหรือกึ่งดีเซล) และชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์ของของดังกล่าว  Export   Import 
  84082010 /C62         สำหรับยานบกตามประเภทยํอย 8701.10  Export   Import 
  84082010 001/C62           เครื่องยนต์ใหม่  Export   Import 
  84082010 801/C62           เครื่องยนต์เก่า  Export   Import 
             อื่น ๆ    
  84082021 /C62         มีความจุของกระบอกสูบไมํเกิน 2,000 ลูกบาศก์ เซนติเมตร  Export   Import 
  84082021 001/C62           เครื่องยนต์ใหม่  Export   Import 
  84082021 002/C62           ที่ใช้สำหรับรถยนต์และยานยนต์ ตามประเภทที่ 87.03 รถบรรทุกชนิดแวนและปิกอัพและรถที่มีลักษณะคล้ายกับรถดังกล่าวตามประเภทที่ 87.04  Export   Import 
  84082021 090/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  84082021 801/C62           เครื่องยนต์เก่า  Export   Import 
  84082022 /C62         มีความจุของกระบอกสูบเกิน 2,000 ลูกบาศก์ เซนติเมตร แตํไมํเกิน 3,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร  Export   Import 
  84082022 001/C62           เครื่องยนต์ใหม่  Export   Import 
  84082022 002/C62           ที่ใช้สำหรับรถยนต์และยานยนต์ ตามประเภทที่ 87.03 รถบรรทุกชนิดแวนและปิกอัพและรถที่มีลักษณะคล้ายกับรถดังกล่าวตามประเภทที่ 87.04  Export   Import 
  84082022 090/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  84082022 801/C62           เครื่องยนต์เก่า  Export   Import 
  84082023 /C62         มีความจุของกระบอกสูบเกิน 3,500 ลูกบาศก์ เซนติเมตร  Export   Import 
  84082023 001/C62           เครื่องยนต์ใหม่  Export   Import 
  84082023 002/C62           ที่ใช้สำหรับรถยนต์และยานยนต์ ตามประเภทที่ 87.03 รถบรรทุกชนิดแวนและปิกอัพและรถที่มีลักษณะคล้ายกับรถดังกล่าวตามประเภทที่ 87.04  Export   Import 
  84082023 090/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  84082023 801/C62           เครื่องยนต์เก่า  Export   Import 
            อื่น ๆ    
  84082093 /-         สำหรับยานบกตามประเภทยํอย 8701.10  Export   Import 
  84082093 001/C62           เครื่องยนต์ใหม่  Export   Import 
  84082093 801/C62           เครื่องยนต์เก่า  Export   Import 
  84082093 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84082094 /-         มีความจุของกระบอกสูบไมํเกิน 2,000 ลูกบาศก์ เซนติเมตร  Export   Import 
  84082094 001/C62           เครื่องยนต์ใหม่  Export   Import 
  84082094 002/C62           ที่ใช้สำหรับรถยนต์และยานยนต์ ตามประเภทที่ 87.03 รถบรรทุกชนิดแวนและปิกอัพและรถที่มีลักษณะคล้ายกับรถดังกล่าวตามประเภทที่ 87.04  Export   Import 
  84082094 090/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  84082094 801/C62           เครื่องยนต์เก่า  Export   Import 
  84082094 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84082095 /-         มีความจุของกระบอกสูบเกิน 2,000 ลูกบาศก์ เซนติเมตร แตํไมํเกิน 3,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร  Export   Import 
  84082095 001/C62           เครื่องยนต์ใหม่  Export   Import 
  84082095 002/C62           ที่ใช้สำหรับรถยนต์และยานยนต์ ตามประเภทที่ 87.03 รถบรรทุกชนิดแวนและปิกอัพและรถที่มีลักษณะคล้ายกับรถดังกล่าวตามประเภทที่ 87.04  Export   Import 
  84082095 090/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  84082095 801/C62           เครื่องยนต์เก่า  Export   Import 
  84082095 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84082096 /-         มีความจุของกระบอกสูบเกิน 3,500 ลูกบาศก์ เซนติเมตร  Export   Import 
  84082096 001/C62           เครื่องยนต์ใหม่  Export   Import 
  84082096 002/C62           ที่ใช้สำหรับรถยนต์และยานยนต์ ตามประเภทที่ 87.03 รถบรรทุกชนิดแวนและปิกอัพและรถที่มีลักษณะคล้ายกับรถดังกล่าวตามประเภทที่ 87.04  Export   Import 
  84082096 090/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  84082096 801/C62           เครื่องยนต์เก่า  Export   Import 
  84082096 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  840890 /-     เครื่องยนต์อื่น ๆ สันดาปภายในแบบลูกสูบชนิดจุดระเบิดด้วยการอัด (เครื่องยนต์ดีเซลหรือกึ่งดีเซล) นอกจากเครื่องยนต์ที่ใช้ขับเคลื่อนเรือ เครื่องยนต์ที่ใช้ขับเคลื่อนยานบกในตอนที่ 87 (ยานบก นอกจากรถที่ใช้เดินบนรางรถไฟหรือรางรถราง) และชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์ของข  Export   Import 
  84089010 /-         ให้กำลังไม่เกิน18.65กิโลวัตต์  Export   Import 
  84089010 001/C62           เครื่องยนต์ใหม่  Export   Import 
  84089010 801/C62           เครื่องยนต์เก่า  Export   Import 
  84089010 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84089050 /-         ให้กำลังเกิน100กิโลวัตต์  Export   Import 
  84089050 001/C62           เครื่องยนต์ใหม่  Export   Import 
  84089050 801/C62           เครื่องยนต์เก่า  Export   Import 
  84089050 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
            อื่น ๆ    
  84089091 /-         สำหรับเครื่องจักรที่ใช้งานกับดิน  Export   Import 
  84089091 001/C62           เครื่องยนต์ใหม่  Export   Import 
  84089091 801/C62           เครื่องยนต์เก่า  Export   Import 
  84089091 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84089099 /-         อื่น ๆ  Export   Import 
  84089099 001/C62           เครื่องยนต์ใหม่  Export   Import 
  84089099 801/C62           เครื่องยนต์เก่า  Export   Import 
  84089099 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
8409     ส่วนประกอบที่เหมาะสำหรับใช้เฉพาะหรือส่วนใหญ่ใช้กับเครื่องยนต์ตามประเภทที่ 84.07 (เครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบเคลื่อนตรงหรือลูกสูบหมุนชนิดจุดระเบิดด้วยประกายไฟ) หรือ 84.08 (เครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบชนิดจุดระเบิดด้วยการอัด (เครื่องยนต์ดีเซลหรือกึ่  Export   Import 
  84091000 000/KGM           สำหรับเครื่องยนต์ที่ใช้กับอากาศยาน  Export   Import 
        อื่น ๆ    
  840991 /KGM     ส่วนประกอบที่เหมาะสำหรับใช้เฉพาะหรือส่วนใหญ่ใช้กับเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบชนิดจุดระเบิดด้วยประกายไฟ (เช่น คาร์บูเรเตอร์ ลูกสูบ แหวนลูกสูบ ก้านลูกสูบ ลิ้นไอเสีย เป็นต้น)  Export   Import 
             สำหรับเครื่องจักรตามประเภท 84.29 หรือ 84.30    
  84099111 000/KGM           คาร์บูเรเตอร์และส่วนประกอบของคาร์บูเรเตอร์  Export   Import 
  84099112 000/KGM           เสื้อสูบ  Export   Import 
  84099113 000/KGM           ปลอกสูบที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 50 มิลลิเมตร หรือมากกว่า แต่ไม่เกิน 155 มิลลิเมตร  Export   Import 
  84099114 000/KGM           ปลอกสูบอื่น ๆ  Export   Import 
  84099115 000/KGM           ฝาสูบและฝาครอบราวลิ้น  Export   Import 
  84099116 000/KGM           ลูกสูบที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 50 มิลลิเมตร หรือมากกว่า แต่ไม่เกิน 155 มิลลิเมตร  Export   Import 
  84099117 000/KGM           ลูกสูบอื่น ๆ  Export   Import 
  84099118 001/KGM           แหวนลูกสูบ  Export   Import 
  84099118 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  84099119 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  84099119 001/KGM           ก้านลูกสูบ  Export   Import 
  84099119 002/KGM           ลิ้นไอเสีย  Export   Import 
  84099119 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
             สำหรับยานบกตามประเภท 87.01    
  84099121 000/KGM           คาร์บูเรเตอร์และส่วนประกอบของคาร์บูเรเตอร์  Export   Import 
  84099122 000/KGM           เสื้อสูบ  Export   Import 
  84099123 000/KGM           ปลอกสูบที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 50 มิลลิเมตร หรือมากกว่า แต่ไม่เกิน 155 มิลลิเมตร  Export   Import 
  84099124 000/KGM           ปลอกสูบอื่น ๆ  Export   Import 
  84099125 000/KGM           ฝาสูบและฝาครอบราวลิ้น  Export   Import 
  84099126 000/KGM           ลูกสูบที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 50 มิลลิเมตร หรือมากกว่า แต่ไม่เกิน 155 มิลลิเมตร  Export   Import 
  84099127 000/KGM           ลูกสูบอื่น ๆ  Export   Import 
  84099128 001/KGM           แหวนลูกสูบ  Export   Import 
  84099128 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  84099129 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  84099129 001/KGM           แหวนลูกสูบ  Export   Import 
  84099129 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
             สำหรับยานบกตามประเภท 87.11    
  84099131 000/KGM           คาร์บูเรเตอร์และส่วนประกอบของคาร์บูเรเตอร์  Export   Import 
  84099132 000/KGM           เสื้อสูบ ห้องข้อเหวี่ยง  Export   Import 
  84099134 000/KGM           ปลอกสูบ  Export   Import 
  84099135 000/KGM           ฝาสูบและฝาครอบราวลิ้น  Export   Import 
  84099137 000/KGM           ลูกสูบ  Export   Import 
  84099138 001/KGM           แหวนลูกสูบ  Export   Import 
  84099138 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  84099139 001/KGM           ก้านลูกสูบ  Export   Import 
  84099139 002/KGM           ลิ้นไอเสีย  Export   Import 
  84099139 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
             สำหรับยานบกอื่น ๆ ในตอนที่ 87    
  84099141 000/KGM           คาร์บูเรเตอร์และส่วนประกอบของคาร์บูเรเตอร์  Export   Import 
  84099142 000/KGM           เสื้อสูบ ห้องข้อเหวี่ยง  Export   Import 
  84099143 000/KGM           ปลอกสูบที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 50 มิลลิเมตร หรือมากกว่า แต่ไม่เกิน 155 มิลลิเมตร  Export   Import 
  84099144 000/KGM           ปลอกสูบอื่น ๆ  Export   Import 
  84099145 000/KGM           ฝาสูบและฝาครอบราวลิ้น  Export   Import 
  84099146 000/KGM           ลูกสูบที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 50 มิลลิเมตร หรือมากกว่า แต่ไม่เกิน 155 มิลลิเมตร  Export   Import 
  84099147 000/KGM           ลูกสูบอื่น ๆ  Export   Import 
  84099148 001/KGM           แหวนลูกสูบ  Export   Import 
  84099148 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  84099149 001/KGM           ก้านลูกสูบ  Export   Import 
  84099149 002/KGM           ลิ้นไอเสีย  Export   Import 
  84099149 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
             สำหรับเครื่องยนต์ที่ใช้ขับเคลื่อนเรือมีกำลังไม่เกิน 22.38 กิโลวัตต์    
  84099151 000/KGM           เสื้อสูบ ห้องข้อเหวี่ยง  Export   Import 
  84099152 000/KGM           ปลอกสูบที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 50 มิลลิเมตรหรือมากกว่า แต่ไม่เกิน 155 มิลลิเมตร  Export   Import 
  84099153 000/KGM           ปลอกสูบอื่น ๆ  Export   Import 
  84099154 000/KGM           ลูกสูบที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 50 มิลลิเมตร  Export   Import 
  84099155 000/KGM           ลูกสูบอื่น ๆ  Export   Import 
  84099159 /KGM         อื่น ๆ  Export   Import 
  84099159 001/KGM           คาร์บูเรเตอร์  Export   Import 
  84099159 002/KGM           แหวนลูกสูบ  Export   Import 
  84099159 003/KGM           ก้านลูกสูบ  Export   Import 
  84099159 004/KGM           ลิ้นไอเสีย  Export   Import 
  84099159 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
             สำหรับเครื่องยนต์ที่ใช้ขับเคลื่อนเรือมีกำลัง เกิน 22.38 กิโลวัตต์    
  84099161 000/KGM           เสื้อสูบ ห้องข้อเหวี่ยง  Export   Import 
  84099162 000/KGM           ปลอกสูบที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 50 มิลลิเมตร หรือมากกว่า แต่ไม่เกิน 155 มิลลิเมตร  Export   Import 
  84099163 000/KGM           ปลอกสูบอื่น ๆ  Export   Import 
  84099164 000/KGM           ลูกสูบที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 50 มิลลิเมตร หรือมากกว่า แต่ไม่เกิน 155 มิลลิเมตร  Export   Import 
  84099165 000/KGM           ลูกสูบอื่น ๆ  Export   Import 
  84099169 /KGM         อื่น ๆ  Export   Import 
  84099169 001/KGM           คาร์บูเรเตอร์  Export   Import 
  84099169 002/KGM           แหวนลูกสูบ  Export   Import 
  84099169 003/KGM           ก้านลูกสูบ  Export   Import 
  84099169 004/KGM           ลิ้นไอเสีย  Export   Import 
  84099169 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
             สำหรับเครื่องยนต์อื่น ๆ    
  84099171 /KGM         คาร์บูเรเตอร์และส่วนประกอบของคาร์บูเรเตอร์  Export   Import 
  84099171 001/KGM           ที่การรถไฟฯนำเข้าหรือสั่งให้นำเข้ามาเพื่อใช้เฉพาะกับหัวรถจักรตามประเภทที่ 86.02  Export   Import 
  84099171 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  84099172 /KGM         เสื้อสูบ  Export   Import 
  84099172 001/KGM           ที่การรถไฟฯนำเข้าหรือสั่งให้นำเข้ามาเพื่อใช้เฉพาะกับหัวรถจักรตามประเภทที่ 86.02  Export   Import 
  84099172 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  84099173 /KGM         ปลอกสูบที่มีเส๎นผำศูนย์กลางภายใน 50 มิลลิเมตร หรือมากกวำ แตํไมํเกิน 155 มิลลิเมตร  Export   Import 
  84099173 001/KGM           ที่การรถไฟฯนำเข้าหรือสั่งให้นำเข้ามาเพื่อใช้เฉพาะกับหัวรถจักรตามประเภทที่ 86.02  Export   Import 
  84099173 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  84099174 /KGM         ปลอกสูบอื่นๆ  Export   Import 
  84099174 001/KGM           ที่การรถไฟฯนำเข้าหรือสั่งให้นำเข้ามาเพื่อใช้เฉพาะกับหัวรถจักรตามประเภทที่ 86.02  Export   Import 
  84099174 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  84099175 001/KGM           ที่การรถไฟฯนำเข้าหรือสั่งให้นำเข้ามาเพื่อใช้เฉพาะกับหัวรถจักรตามประเภทที่ 86.02  Export   Import 
  84099175 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  84099176 /KGM         ลูกสูบที่มีเส๎นผำศูนย์กลางภายนอก 50 มิลลิเมตร หรือมากกวำ แตํไมํเกิน 155 มิลลิเมตร  Export   Import 
  84099176 001/KGM           ที่การรถไฟฯนำเข้าหรือสั่งให้นำเข้ามาเพื่อใช้เฉพาะกับหัวรถจักรตามประเภทที่ 86.02  Export   Import 
  84099176 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  84099177 /KGM         ลูกสูบอื่น ๆ  Export   Import 
  84099177 001/KGM           ที่การรถไฟฯนำเข้าหรือสั่งให้นำเข้ามาเพื่อใช้เฉพาะกับหัวรถจักรตามประเภทที่ 86.02  Export   Import 
  84099177 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  84099178 001/KGM           ที่การรถไฟฯนำเข้าหรือสั่งให้นำเข้ามาเพื่อใช้เฉพาะกับหัวรถจักรตามประเภทที่ 86.02  Export   Import 
  84099178 002/KGM           แหวนลูกสูบ  Export   Import 
  84099178 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  84099179 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  84099179 001/KGM           ที่การรถไฟฯนำเข้าหรือสั่งให้นำเข้ามาเพื่อใช้เฉพาะกับหัวรถจักรตามประเภทที่ 86.02  Export   Import 
  84099179 002/KGM           ลิ้นไอเสีย  Export   Import 
  84099179 003/KGM           ก้านลูกสูบ  Export   Import 
  84099179 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  840999 /KGM     ส่วนประกอบที่เหมาะสำหรับใช้เฉพาะหรือส่วนใหญ่ใช้กับเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบชนิดจุดระเบิดด้วยการอัด (เครื่องยนต์ดีเซลหรือกึ่งดีเซล) เช่น ลูกสูบ แหวนลูกสูบ ก้านลูกสูบ เป็นต้น  Export   Import 
             สำหรับเครื่องยนต์ของเครื่องจักรตามประเภท 84.29 หรือ 84.30    
  84099911 000/KGM           คาร์บูเรเตอร์และส่วนประกอบของคาร์บูเรเตอร์  Export   Import 
  84099912 000/KGM           เสื้อสูบ  Export   Import 
  84099913 000/KGM           ปลอกสูบที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 50 มิลลิเมตร หรือมากกว่า แต่ไม่เกิน 155 มิลลิเมตร  Export   Import 
  84099914 000/KGM           ปลอกสูบอื่นๆ  Export   Import 
  84099915 000/KGM           ฝาสูบและฝาครอบราวลิ้น  Export   Import 
  84099916 000/KGM           ลูกสูบที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 50 มิลลิเมตร หรือมากกว่า แต่ไม่เกิน 155 มิลลิเมตร  Export   Import 
  84099917 000/KGM           ลูกสูบอื่น ๆ  Export   Import 
  84099918 001/KGM           แหวนลูกสูบ  Export   Import 
  84099918 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  84099919 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  84099919 001/KGM           ก้านลูกสูบ  Export   Import 
  84099919 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
             สำหรับเครื่องยนต์ของยานบกตามประเภท 87.01    
  84099921 000/KGM           คาร์บูเรเตอร์และส่วนประกอบของคาร์บูเรเตอร์  Export   Import 
  84099922 000/KGM           เสื้อสูบ  Export   Import 
  84099923 000/KGM           ปลอกสูบที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 50 มิลลิเมตร หรือมากกว่า แต่ไม่เกิน 155 มิลลิเมตร  Export   Import 
  84099924 000/KGM           ปลอกสูบอื่นๆ  Export   Import 
  84099925 000/KGM           ฝาสูบและฝาครอบราวลิ้น  Export   Import 
  84099926 000/KGM           ลูกสูบที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 50 มิลลิเมตร หรือมากกว่า แต่ไม่เกิน 155 มิลลิเมตร  Export   Import 
  84099927 000/KGM           ลูกสูบอื่น ๆ  Export   Import 
  84099928 001/KGM           แหวนลูกสูบ  Export   Import 
  84099928 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  84099929 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  84099929 001/KGM           ก้านลูกสูบ  Export   Import 
  84099929 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
             สำหรับเครื่องยนต์ของยานบกตามประเภท 87.11    
  84099931 000/KGM           คาร์บูเรเตอร์และส่วนประกอบของคาร์บูเรเตอร์  Export   Import 
  84099932 000/KGM           เสื้อสูบ ห้องข้อเหวี่ยง  Export   Import 
  84099933 000/KGM           ปลอกสูบ  Export   Import 
  84099934 000/KGM           ฝาสูบและฝาครอบราวลิ้น  Export   Import 
  84099935 000/KGM           ลูกสูบ  Export   Import 
  84099936 /KGM         แหวนลูกสูบและสลักลูกสูบ  Export   Import 
  84099936 001/KGM           แหวนลูกสูบ  Export   Import 
  84099936 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  84099939 /KGM         อื่น ๆ  Export   Import 
  84099939 001/KGM           ก้านลูกสูบ  Export   Import 
  84099939 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
             สำหรับเครื่องยนต์ของยานบกอื่น ๆ ในตอนที่ 87    
  84099941 000/KGM           คาร์บูเรเตอร์และส่วนประกอบของคาร์บูเรเตอร์  Export   Import 
  84099942 000/KGM           เสื้อสูบ ห้องข้อเหวี่ยง  Export   Import 
  84099943 000/KGM           ปลอกสูบที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 50 มิลลิเมตร หรือมากกว่า แต่ไม่เกิน 155 มิลลิเมตร  Export   Import 
  84099944 000/KGM           ปลอกสูบอื่นๆ  Export   Import 
  84099945 000/KGM           ฝาสูบและฝาครอบราวลิ้น  Export   Import 
  84099946 000/KGM           ลูกสูบที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 50 มิลลิเมตร หรือมากกว่า แต่ไม่เกิน 155 มิลลิเมตร  Export   Import 
  84099947 000/KGM           ลูกสูบอื่น ๆ  Export   Import 
  84099948 /KGM         แหวนลูกสูบและสลักลูกสูบ  Export   Import 
  84099948 001/KGM           แหวนลูกสูบ  Export   Import 
  84099948 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  84099949 /KGM         อื่น ๆ  Export   Import 
  84099949 001/KGM           ก้านลูกสูบ  Export   Import 
  84099949 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
             สำหรับเครื่องยนต์ที่ใช้ขับเคลื่อนเรือมีกำลังไม่เกิน 22.38 กิโลวัตต์    
  84099951 000/KGM           เสื้อสูบ ห้องข้อเหวี่ยง  Export   Import 
  84099952 000/KGM           ปลอกสูบที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 50 มิลลิเมตร หรือมากกว่า แต่ไม่เกิน 155 มิลลิเมตร  Export   Import 
  84099953 000/KGM           ปลอกสูบอื่น ๆ  Export   Import 
  84099954 000/KGM           ลูกสูบที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 50 มิลลิเมตร หรือมากกว่า แต่ไม่เกิน 155 มิลลิเมตร  Export   Import 
  84099955 000/KGM           ลูกสูบอื่น ๆ  Export   Import 
  84099959 /KGM         อื่น ๆ  Export   Import 
  84099959 001/KGM           แหวนลูกสูบ  Export   Import 
  84099959 002/KGM           ก้านลูกสูบ  Export   Import 
  84099959 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
             สำหรับเครื่องยนต์ที่ใช้ขับเคลื่อนเรือมีกำลังเกิน 22.38 กิโลวัตต์    
  84099961 000/KGM           เสื้อสูบ ห้องข้อเหวี่ยง  Export   Import 
  84099962 000/KGM           ปลอกสูบที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 50 มิลลิเมตร หรือมากกว่า แต่ไม่เกิน 155 มิลลิเมตร  Export   Import 
  84099963 000/KGM           ปลอกสูบอื่น ๆ  Export   Import 
  84099964 000/KGM           ลูกสูบที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 50 มิลลิเมตร หรือมากกว่า แต่ไม่เกิน 155 มิลลิเมตร  Export   Import 
  84099965 000/KGM           ลูกสูบอื่น ๆ  Export   Import 
  84099969 /KGM         อื่น ๆ  Export   Import 
  84099969 001/KGM           แหวนลูกสูบ  Export   Import 
  84099969 002/KGM           ก้านลูกสูบ  Export   Import 
  84099969 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
             สำหรับเครื่องยนต์อื่น ๆ    
  84099971 001/KGM           ที่การรถไฟฯนำเข้าหรือสั่งให้นำเข้ามาเพื่อใช้เฉพาะกับหัวรถจักรตามประเภทที่ 86.02  Export   Import 
  84099971 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  84099972 001/KGM           ที่การรถไฟฯนำเข้าหรือสั่งให้นำเข้ามาเพื่อใช้เฉพาะกับหัวรถจักรตามประเภทที่ 86.02  Export   Import 
  84099972 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  84099973 /KGM         ปลอกสูบที่มีเส๎นผำศูนย์กลางภายใน 50 มิลลิเมตร หรือมากกวำ แตํไมํเกิน 155 มิลลิเมตร  Export   Import 
  84099973 001/KGM           ที่การรถไฟฯนำเข้าหรือสั่งให้นำเข้ามาเพื่อใช้เฉพาะกับหัวรถจักรตามประเภทที่ 86.02  Export   Import 
  84099973 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  84099974 /KGM         ปลอกสูบอื่น ๆ  Export   Import 
  84099974 001/KGM           ที่การรถไฟฯนำเข้าหรือสั่งให้นำเข้ามาเพื่อใช้เฉพาะกับหัวรถจักรตามประเภทที่ 86.02  Export   Import 
  84099974 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  84099975 001/KGM           ที่การรถไฟฯนำเข้าหรือสั่งให้นำเข้ามาเพื่อใช้เฉพาะกับหัวรถจักรตามประเภทที่ 86.02  Export   Import 
  84099975 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  84099976 /KGM         ลูกสูบที่มีเส๎นผำศูนย์กลางภายนอก 50 มิลลิเมตร หรือมากกวำ แตํไมํเกิน 155 มิลลิเมตร  Export   Import 
  84099976 001/KGM           ที่การรถไฟฯนำเข้าหรือสั่งให้นำเข้ามาเพื่อใช้เฉพาะกับหัวรถจักรตามประเภทที่ 86.02  Export   Import 
  84099976 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  84099977 /KGM         ลูกสูบอื่น ๆ  Export   Import 
  84099977 001/KGM           ที่การรถไฟฯนำเข้าหรือสั่งให้นำเข้ามาเพื่อใช้เฉพาะกับหัวรถจักรตามประเภทที่ 86.02  Export   Import 
  84099977 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  84099978 001/KGM           ที่การรถไฟฯนำเข้าหรือสั่งให้นำเข้ามาเพื่อใช้เฉพาะกับหัวรถจักรตามประเภทที่ 86.02  Export   Import 
  84099978 002/KGM           แหวนลูกสูบ  Export   Import 
  84099978 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  84099979 001/KGM           ที่การรถไฟฯนำเข้าหรือสั่งให้นำเข้ามาเพื่อใช้เฉพาะกับหัวรถจักรตามประเภทที่ 86.02  Export   Import 
  84099979 002/KGM           ก้านลูกสูบ  Export   Import 
  84099979 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
8410     เครื่องกังหันไฮดรอลิก ล้อน้ำ และเครื่องควบคุม (เรกูเลเตอร์) ของเครื่องดังกล่าว  Export   Import 
        เครื่องกังหันไดรอลิกและล้อน้ำ    
  84101100 000/C62           มีกำลังไม่เกิน 1,000 กิโลวัตต์  Export   Import 
  84101100 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84101200 000/C62           มีกำลังเกิน 1,000 กิโลวัตต์แต่ไม่เกิน 10,000 กิโลวัตต์  Export   Import 
  84101200 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84101300 000/C62           มีกำลังเกิน 10,000 กิโลวัตต์  Export   Import 
  84101300 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84109000 000/KGM           ส่วนประกอบ รวมถึงเครื่องควบคุม (เรกูเลเตอร์)  Export   Import 
8411     เครื่องกังหันไอพ่น เครื่องกังหันใบพัดและเครื่องกังหันก๊าซอื่น ๆ  Export   Import 
        เครื่องกังหันไอพ่น    
  84111100 000/C62           มีแรงผลักดันไม่เกิน 25 กิโลนิวตัน  Export   Import 
  84111100 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84111200 000/C62           มีแรงผลักดันเกิน 25 กิโลนิวตัน  Export   Import 
  84111200 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
        เครื่องกังหันใบพัด    
  84112100 000/C62           มีกำลังไม่เกิน 1,100 กิโลวัตต์  Export   Import 
  84112100 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84112200 000/C62           มีกำลังเกิน 1,100 กิโลวัตต์  Export   Import 
  84112200 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
        เครื่องกังหันก?าซอื่น ๆ    
  84118100 000/C62           มีกำลังไม่เกิน 5,000 กิโลวัตต์  Export   Import 
  84118100 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84118200 000/C62           มีกำลังเกิน 5,000 กิโลวัตต์  Export   Import 
  84118200 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
        ส่วนประกอบ    
  84119100 000/KGM           ของเครื่องกังหันไอพ่นหรือเครื่องกังหันใบพัด  Export   Import 
  84119900 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
8412     เครื่องยนต์และมอเตอร์อื่น ๆ (นอกจากที่ระบุไว้ตามประเภทที่ 84.06 ถึง 84.08 หรือ 84.10 ถึง 84.11)  Export   Import 
  84121000 000/C62           เครื่องยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยแรงปฏิกิริยา (รีแอ็กชันเอนจิน) นอกจากเครื่องกังหันไอพ่น  Export   Import 
  84121000 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
        เครื่องยนต์และมอเตอร์ที่ใช้กําลังไดรอลิก    
  84122100 000/C62           เคลื่อนที่ในแนวตรง (กระบอกสูบ)  Export   Import 
  84122100 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84122900 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  84122900 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
        เครื่องยนต์และมอเตอร์ที่ใช้กําลังลม    
  84123100 000/C62           เคลื่อนที่ในแนวตรง (กระบอกสูบ)  Export   Import 
  84123100 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84123900 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  84123900 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84128000 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  84128000 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  841290 /KGM     ส่วนประกอบของเครื่องยนต์และมอเตอร์อื่น ๆ เช่น เครื่องยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยแรงปฏิกิริยา เครื่องยนต์และมอเตอร์ที่ใช้ไฮดรอลิก เครื่องยนต์และมอเตอร์ที่ใช้กำลังลม เป็นต้น (นอกจากส่วนประกอบของเครื่องยนต์และมอเตอร์ที่ระบุไว้ตามประเภทที่ 84.06 ถึง 84.08 หรือ  Export   Import 
  84129010 000/KGM           ของเครื่องยนต์ตามประเภทย่อย 8412.10  Export   Import 
  84129090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
8413     เครื่องสูบของเหลว จะมีอุปกรณ์สำหรับวัดติดอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งเครื่องตักยกของเหลว  Export   Import 
         เครื่องสูบที่ติดหรือออกแบบสำหรับติดอุปกรณ์สำหรับวัด    
  84131100 000/C62           เครื่องสูบสำหรับจ่ายเชื้อเพลิงหรือสารหล่อลื่นชนิดที่ใช้ ในปั้มน้ำมันหรืออู่ซ่อมรถ  Export   Import 
  84131100 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84131900 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  84131900 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  841320 /-     เครื่องสูบที่ใช้งานด้วยมือ (นอกจากเครื่องสูบที่ติดหรือออกแบบสำหรับติดอุปกรณ์สำหรับวัด) และชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์ของของดังกล่าว  Export   Import 
  84132010 000/C62           เครื่องสูบน้ำ  Export   Import 
  84132010 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84132090 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  84132090 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  841330 /-     เครื่องสูบเชื้อเพลิง สารหลื่อลื่นหรือสารตัวกลางทำความเย็น สำหรับเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบ และชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์ของของดังกล่าว  Export   Import 
             แบบเคลื่อนตรงหรือแบบหมุน    
  84133012 000/C62           เครื่องสูบน้ำหรือเครื่องสูบเชื้อเพลิงชนิดที่ใช้สำหรับ เครื่องยนต์ของยานยนต์ตามประเภท 87.02 87.03 หรือ 87.04  Export   Import 
  84133012 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84133019 /-         อื่น ๆ  Export   Import 
  84133019 001/C62           ที่การรถไฟฯนำเข้าหรือสั่งให้นำเข้ามาเพื่อใช้เฉพาะกับหัวรถจักรตามประเภทที่ 86.02  Export   Import 
  84133019 090/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  84133019 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
             เครื่องสูบแบบหมุนเหวี่ยง (เซนติฟิวกัล)    
  84133021 000/C62           เครื่องสูบน้ำหรือเครื่องสูบเชื้อเพลิงชนิดที่ใช้สำหรับ เครื่องยนต์ของยานยนต์ตามประเภท 87.02 87.03 หรือ 87.04  Export   Import 
  84133021 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84133029 /-         อื่น ๆ  Export   Import 
  84133029 001/C62           ที่การรถไฟฯนำเข้าหรือสั่งให้นำเข้ามาเพื่อใช้เฉพาะกับหัวรถจักรตามประเภทที่ 86.02  Export   Import 
  84133029 090/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  84133029 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
            สําหรับเครื่องจักรที่ใช้งานกับดินหรือยานยนต์    
  84133092 000/C62           เครื่องสูบน้ำหรือเครื่องสูบเชื้อเพลิงชนิดที่ใช้สำหรับ เครื่องยนต์ของยานยนต์ตามประเภท 87.02 87.03 หรือ 87.04  Export   Import 
  84133092 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84133099 /-         อื่น ๆ  Export   Import 
  84133099 001/C62           ที่การรถไฟฯนำเข้าหรือสั่งให้นำเข้ามาเพื่อใช้เฉพาะกับหัวรถจักรตามประเภทที่ 86.02  Export   Import 
  84133099 090/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  84133099 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84134000 000/C62           เครื่องสูบคอนกรีต  Export   Import 
  84134000 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  841350 /-     เครื่องสูบแบบลูกสูบเครื่องตรงอื่น ๆ (นอกจากเครื่องสูบที่ติดหรือออกแบบสำหรับติดอุปกรณ์สำหรับวัด และเครื่องสูบที่ใช้งานด้วยมืออื่น ๆ เครื่องสูบเชื้อเพลิง สารหล่อลื่นหรือตัวกลางทำความเย็น สำหรับเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบ เครื่องสูบคอนกรีต)  Export   Import 
  84135030 000/C62           เครื่องสูบน้ำที่มีอัตราการไหลไม่เกิน 8,000 ลูกบาศก์เมตร ต่อชั่วโมง  Export   Import 
  84135030 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84135040 000/C62           เครื่องสูบน้ำที่มีอัตราการไหลเกิน 8,000 ลูกบาศก์เมตร ต่อชั่วโมง แต่ไม่เกิน 13,000 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง  Export   Import 
  84135040 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84135090 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  84135090 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  841360 /-     เครื่องสูบแบบลูกสูบหมุนอื่น ๆ (นอกจากเครื่องสูบที่ติดหรือออกแบบสำหรับติดอุปกรณ์สำหรับวัด และเครื่องสูบที่ใช้งานด้วยมืออื่น ๆ เครื่องสูบเชื้อเพลิง สารหล่อลื่นหรือตัวกลางทำความเย็น สำหรับเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบ เครื่องสูบคอนกรีต) และชิ้นส่วนครบชุด  Export   Import 
  84136030 000/C62           เครื่องสูบน้ำที่มีอัตราการไหลไม่เกิน 8,000 ลูกบาศก์เมตร ต่อชั่วโมง  Export   Import 
  84136030 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84136040 000/C62           เครื่องสูบน้ำที่มีอัตราการไหลเกิน 8,000 ลูกบาศก์เมตร ต่อชั่วโมง แต่ไม่เกิน 13,000 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง  Export   Import 
  84136040 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84136090 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  84136090 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  841370 /-     เครื่องสูบหอยโข่ง (เครื่องสูบแบบหมุนเหวี่ยง) อื่น ๆ (นอกจากเครื่องสูบที่ติดหรือออกแบบสำหรับติดอุปกรณ์สำหรับวัด เครื่องสูบที่ใช้งานด้วยมืออื่น ๆ เครื่องสูบเชื้อเพลิง สารหล่อลื่นหรือตัวกลางทำความเย็น สำหรับเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบ เครื่องสูบคอนกรีต)  Export   Import 
             เครื่องสูบน้ำตอนเดียว เครื่องสูบน้ำที่มีเพลาเดียว ในแนวนอน เหมาะสำหรับขับเคลื่อนด้วยสายพานหรือ เชื่อมต่อโดยตรง นอกจากเครื่องสูบที่มีเพลาร่วมกับ เครื่องเริ่มแรง    
  84137011 000/C62           มีเส้นผ่าศูนย์กลางทางเข้าไม่เกิน 200 มิลลิเมตร  Export   Import 
  84137011 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84137019 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  84137019 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
             เครื่องสูบน้ำแบบจุ่ม (ซับเมิสซิเบิ้ล)    
  84137031 000/C62           มีเส้นผ่าศูนย์กลางทางเข้าไม่เกิน 200 มิลลิเมตร  Export   Import 
  84137031 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84137039 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  84137039 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
             เครื่องสูบน้ำอื่น ๆ ที่มีอัตราการไหลไม่เกิน 8,000 ลูกบาศก์ เมตรต่อชั่วโมง    
  84137041 000/C62           มีเส้นผ่าศูนย์กลางทางเข้าไม่เกิน 200 มิลลิเมตร  Export   Import 
  84137041 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84137049 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  84137049 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
             เครื่องสูบน้ำอื่น ๆ ที่มีอัตราการไหลเกิน 8,000 ลูกบาศก์ เมตรต่อชั่วโมง แต่ไม่เกิน 13,000 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง    
  84137051 000/C62           มีเส้นผ่าศูนย์กลางทางเข้าไม่เกิน 200 มิลลิเมตร  Export   Import 
  84137051 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84137059 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  84137059 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
            อื่น ๆ    
  84137091 000/C62           มีเส้นผ่าศูนย์กลางทางเข้าไม่เกิน 200 มิลลิเมตร  Export   Import 
  84137091 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84137099 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  84137099 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
        เครื่องสูบอื่น ๆ รวมถึงเครื่องตักยกของเหลว    
  841381 /-     เครื่องสูบของเหลวอื่น ๆ (นอกจากที่ระบุไว้ตามประเภทย่อยที่ 8413.11 ถึง 8413.70 เช่น เครื่องสูบที่ติดหรือออกแบบสำหรับติดอุปกรณ์สำหรับวัด เครื่องสูบที่ใช้งานด้วยมืออื่น ๆ เครื่องสูบเชื้อเพลิง สารหล่อลื่นหรือตัวกลางทำความเย็น สำหรับเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบล  Export   Import 
            เครื่องสูบน้ำที่มีอัตราการไหลไมํเกิน 8,000 ลูกบาศก์ เมตรตํอชั่วโมง    
  84138111 000/C62           เครื่องสูบน้ำที่มีอัตราการไหลไม่เกิน 8,000 ลูกบาศก์ เมตรต่อชั่วโมง  Export   Import 
  84138111 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84138112 000/C62           เครื่องสูบน้ำที่มีอัตราการไหลเกิน 8,000 ลูกบาศก์เมตร ต่อชั่วโมง แต่ไม่เกิน 13,000 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง  Export   Import 
  84138112 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84138119 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  84138119 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84138200 000/C62           เครื่องตักยกของเหลว  Export   Import 
  84138200 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
        ส่วนประกอบ    
  841391 /KGM     ส่วนประกอบของเครื่องสูบของเหลว (เช่น ส่วนประกอบของเครื่องสูบที่ติดหรือออกแบบสำหรับติดอุปกรณ์สำหรับวัด เครื่องสูบที่ใช้งานด้วยมืออื่น ๆ เครื่องสูบเชื้อเพลิง สารหล่อลื่นหรือตัวกลางทำความเย็น สำหรับเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบ เครื่องสูบคอนกรีต เป็นต้น)  Export   Import 
  84139110 000/KGM           ของเครื่องสูบตามประเภทย่อย 8413.20.10  Export   Import 
  84139120 000/KGM           ของเครื่องสูบตามประเภทย่อย 8413.20.90  Export   Import 
  84139130 000/KGM           ของเครื่องสูบตามประเภทย่อย 8413.70.11 และ 8413.70.19  Export   Import 
  84139140 000/KGM           ของเครื่องสูบแบบหมุนเหวี่ยง (เซนติฟิวกัล) อื่น ๆ  Export   Import 
  84139190 000/KGM           ของเครื่องสูบอื่น ๆ  Export   Import 
  84139200 000/KGM           ของเครื่องตักยกของเหลว  Export   Import 
8414     เครื่องสูบลมหรือสูบสูญญากาศ เครื่องอัดลมหรืออัดก๊าซอื่น ๆ และพัดลม รวมทั้งเครื่องระบายอากาศหรือเครื่องหมุนเวียนอากาศที่มีพัดลมประกอบร่วมอยู่ด้วย จะมีตัวกรองติดอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
  84141000 000/C62           เครื่องสูบสุญญากาศ  Export   Import 
  84141000 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  841420 /-     เครื่องสูบลมทำงานโดยใช้มือหรือเท้า (เช่น เครื่องสูบลมดังกล่าวสำหรับจักรยาน เป็นต้น) และชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์ของของดังกล่าว  Export   Import 
  84142010 000/C62           เครื่องสูบลมจักรยาน  Export   Import 
  84142010 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84142090 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  84142090 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  841430 /-     เครื่องอัดชนิดที่ใช้ในเครื่องทำความเย็น และชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์ของของดังกล่าว  Export   Import 
  84143020 000/C62           ชนิดที่ใช้สำหรับเครื่องปรับอากาศรถยนต์  Export   Import 
  84143020 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  84143020 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84143030 000/C62           อื่น ๆ แบบซีลยูนิตสำหรับเครื่องปรับอากาศ  Export   Import 
  84143030 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  84143030 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84143040 000/C62           อื่น ๆ ที่มีขนาดทำความเย็นเกิน 21.10 กิโลวัตต์หรือ ที่มีปริมาตรการอัดต่อรอบตั้งแต่ 220 ลูกบาศก์ เซนติเมตรขึ้นไป  Export   Import 
  84143040 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  84143040 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84143090 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  84143090 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  84143090 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84144000 000/C62           เครื่องอัดลมที่ติดตั้งบนแชสซีส์ที่มีล้อ ใช้สำหรับลากจูง  Export   Import 
  84144000 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
        พัดลม    
  841451 /-     พัดลมแบบตั้งโต๊ะ ตั้งพื้น ติดผนัง ติดหน้าต่าง ติดเพดานหรือติดหลังคา ที่มีมอเตอร์ไฟฟ้าในตัวซึ่งให้กำลังไม่เกิน 125 วัตต์ และชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์ของของดังกล่าว  Export   Import 
  84145110 000/C62           พัดลมแบบตั้งโต๊ะและพัดลมแบบกล่อง  Export   Import 
  84145110 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
            อื่น ๆ    
  84145191 000/C62           มีตะแกรงป้องกัน  Export   Import 
  84145191 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84145199 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  84145199 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  841459 /-     พัดลมอื่น ๆ (นอกจากพัดลมแบบตั้งโต๊ะ ตั้งพื้น ติดผนัง ติดหน้าต่าง ติดเพดานหรือติดหลังคา ที่มีมอเตอร์ไฟฟ้าในตัวซึ่งให้กำลังไม่เกิน 125 วัตต์) และชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์ของของดังกล่าว  Export   Import 
  84145920 /-         พัดลมป้องกันการระเบิด ชนิดที่ใช๎ในเหมืองใต๎ดิน  Export   Import 
  84145920 001/C62           ที่การรถไฟฯนำเข้าหรือสั่งให้นำเข้ามาเพื่อใช้เฉพาะกับหัวรถจักรตามประเภทที่ 86.02  Export   Import 
  84145920 090/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  84145920 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84145930 /-         เครื่องเป่าลม  Export   Import 
  84145930 001/C62           ที่การรถไฟฯนำเข้าหรือสั่งให้นำเข้ามาเพื่อใช้เฉพาะกับหัวรถจักรตามประเภทที่ 86.02  Export   Import 
  84145930 090/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  84145930 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
             อื่น ๆ    
  84145941 /-         มีตะแกรงป้องกัน  Export   Import 
  84145941 001/C62           ที่การรถไฟฯนำเข้าหรือสั่งให้นำเข้ามาเพื่อใช้เฉพาะกับหัวรถจักรตามประเภทที่ 86.02  Export   Import 
  84145941 090/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  84145941 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84145949 /-         อื่น ๆ  Export   Import 
  84145949 001/C62           ที่การรถไฟฯนำเข้าหรือสั่งให้นำเข้ามาเพื่อใช้เฉพาะกับหัวรถจักรตามประเภทที่ 86.02  Export   Import 
  84145949 090/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  84145949 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84145950 /-         เครื่องเป่าลม  Export   Import 
  84145950 001/C62           ที่การรถไฟฯนำเข้าหรือสั่งให้นำเข้ามาเพื่อใช้เฉพาะกับหัวรถจักรตามประเภทที่ 86.02  Export   Import 
  84145950 090/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  84145950 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
            อื่น ๆ    
  84145991 /-         มีตะแกรงป้องกัน  Export   Import 
  84145991 001/C62           ที่การรถไฟฯนำเข้าหรือสั่งให้นำเข้ามาเพื่อใช้เฉพาะกับหัวรถจักรตามประเภทที่ 86.02  Export   Import 
  84145991 090/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  84145991 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84145999 /-         อื่น ๆ  Export   Import 
  84145999 001/C62           ที่การรถไฟฯนำเข้าหรือสั่งให้นำเข้ามาเพื่อใช้เฉพาะกับหัวรถจักรตามประเภทที่ 86.02  Export   Import 
  84145999 090/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  84145999 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  841460 /C62     เครื่องระบายอากาศหรือเครื่องหมุนเวียนอากาศ ที่มีพัดลมประกอบร่วมอยู่ด้วย และมีด้านตามแนวนอนยาวที่สุดไม่เกิน 120 เซนติเมตร  Export   Import 
             มีตัวกรองติดอยู่ด้วย    
  84146011 000/C62           ตู้หมุนเวียนอากาศชนิดลามินาร์แอร์โฟลว์  Export   Import 
  84146019 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
            อื่น ๆ    
  84146091 000/C62           เหมาะสำหรับใช้ในทางอุตสาหกรรม  Export   Import 
  84146099 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  841480 /C62     เครื่องอัดลมหรืออัดก๊าซอื่น ๆ (นอกจากที่ระบุไว้ตามประเภทย่อยที่ 8414.30 ถึง 8414.40) และชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์ของของดังกล่าว  Export   Import 
             มีตัวกรองติดอยู่ด้วย    
  84148013 000/C62           ตู้หมุนเวียนอากาศชนิดลามินาร์แอร์โฟลว์  Export   Import 
  84148014 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  84148015 000/C62           ไม่มีตัวกรองติดอยู่ด้วย เหมาะสำหรับใช้ใน ทางอุตสาหกรรม  Export   Import 
  84148019 000/C62           ไม่มีตัวกรองติดอยู่ด้วย ไม่เหมาะสำหรับใช้ใน ทางอุตสาหกรรม  Export   Import 
  84148030 000/C62           เครื่องกำเนิดกำลังชนิดลูกสูบลอย (ฟรี-พิสตัน) สำหรับ ใช้กับเครื่องกังหันก๊าซ  Export   Import 
             เครื่องอัด นอกจากเครื่องอัดตามประเภทย่อย 8414.30 และ 8414.40    
  84148041 /C62         โมดูลอัดก๊าซสำหรับใช้ในการเจาะน้ำมัน  Export   Import 
  84148041 001/C62           เฉพาะเครื่องอัดลมแบบสกรู  Export   Import 
  84148041 002/C62           เฉพาะเครื่องอัดลมแบบเวน  Export   Import 
  84148041 003/C62           เฉพาะเครื่องอัดลมแบบเทอร์โบ  Export   Import 
  84148041 004/C62           เฉพาะเครื่องอัดลมแบบลูกสูบ  Export   Import 
  84148041 090/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  84148049 /C62         อื่น ๆ  Export   Import 
  84148049 001/C62           ที่การรถไฟฯนำเข้าหรือสั่งให้นำเข้ามาเพื่อใช้เฉพาะกับหัวรถจักรตามประเภทที่ 86.02  Export   Import 
  84148049 002/C62           เฉพาะเครื่องอัดลมแบบสกรู  Export   Import 
  84148049 003/C62           เฉพาะเครื่องอัดลมแบบเวน  Export   Import 
  84148049 004/C62           เฉพาะเครื่องอัดลมแบบเทอร์โบ  Export   Import 
  84148049 005/C62           เฉพาะเครื่องอัดลมแบบลูกสูบ  Export   Import 
  84148049 090/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  84148050 000/C62           เครื่องสูบลม  Export   Import 
  84148090 /C62         อื่น ๆ  Export   Import 
  84148090 001/C62           เฉพาะที่การรถไฟฯนำเข้าหรือสั่งให้นำเข้ามาเพื่อใช้เฉพาะกับหัวรถจักรตามประเภทที่ 86.02  Export   Import 
  84148090 002/C62           เฉพาะเครื่องมือกลไฟฟ้าสำหรับใช้งานด้วยมือที่มีมอเตอร์ไฟฟ้าในตัว  Export   Import 
  84148090 090/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  841490 /C62     ส่วนประกอบของเครื่องสูบลมหรือสูบสูญญากาศ เครื่องอัดลมหรืออัดก๊าซอื่น ๆ และพัดลม รวมทั้งเครื่องระบายอากาศหรือเครื่องหมุนเวียนอากาศที่มีพัดลมประกอบร่วมอยู่ด้วย  Export   Import 
             ของเครื่องสูบหรือเครื่องอัด    
  84149013 /C62         ของของตามประเภทยํอย 8414.10  Export   Import 
  84149013 001/C62           เฉพาะที่การรถไฟฯนำเข้าหรือสั่งให้นำเข้ามาเพื่อใช้เฉพาะกับหัวรถจักรตามประเภทที่ 86.02  Export   Import 
  84149013 002/C62           เฉพาะเครื่องมือกลไฟฟ้าสำหรับใช้งานด้วยมือที่มีมอเตอร์ไฟฟ้าในตัว  Export   Import 
  84149013 090/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  84149014 /C62         ของของตามประเภทยํอย 8414.20  Export   Import 
  84149014 001/C62           เฉพาะที่การรถไฟฯนำเข้าหรือสั่งให้นำเข้ามาเพื่อใช้เฉพาะกับหัวรถจักรตามประเภทที่ 86.02  Export   Import 
  84149014 002/C62           เฉพาะเครื่องมือกลไฟฟ้าสำหรับใช้งานด้วยมือที่มีมอเตอร์ไฟฟ้าในตัว  Export   Import 
  84149014 090/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  84149015 /C62         ของของตามประเภทยํอย 8414.30  Export   Import 
  84149015 001/C62           เฉพาะที่การรถไฟฯนำเข้าหรือสั่งให้นำเข้ามาเพื่อใช้เฉพาะกับหัวรถจักรตามประเภทที่ 86.02  Export   Import 
  84149015 002/C62           เฉพาะเครื่องมือกลไฟฟ้าสำหรับใช้งานด้วยมือที่มีมอเตอร์ไฟฟ้าในตัว  Export   Import 
  84149015 090/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  84149016 /C62         ของของตามประเภทยํอย 8414.40  Export   Import 
  84149016 001/C62           เฉพาะที่การรถไฟฯนำเข้าหรือสั่งให้นำเข้ามาเพื่อใช้เฉพาะกับหัวรถจักรตามประเภทที่ 86.02  Export   Import 
  84149016 002/C62           เฉพาะเครื่องมือกลไฟฟ้าสำหรับใช้งานด้วยมือที่มีมอเตอร์ไฟฟ้าในตัว  Export   Import 
  84149016 090/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  84149019 /C62         อื่น ๆ  Export   Import 
  84149019 001/C62           เฉพาะที่การรถไฟฯนำเข้าหรือสั่งให้นำเข้ามาเพื่อใช้เฉพาะกับหัวรถจักรตามประเภทที่ 86.02  Export   Import 
  84149019 002/C62           เฉพาะเครื่องมือกลไฟฟ้าสำหรับใช้งานด้วยมือที่มีมอเตอร์ไฟฟ้าในตัว  Export   Import 
  84149019 090/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
             ของพัดลม    
  84149021 /C62         ชนิดที่เหมาะสำหรับใช๎กับของตามประเภท 84.15 84.18 85.09 หรือ 85.16  Export   Import 
  84149021 001/C62           เฉพาะที่การรถไฟฯนำเข้าหรือสั่งให้นำเข้ามาเพื่อใช้เฉพาะกับหัวรถจักรตามประเภทที่ 86.02  Export   Import 
  84149021 002/C62           เฉพาะเครื่องมือกลไฟฟ้าสำหรับใช้งานด้วยมือที่มีมอเตอร์ไฟฟ้าในตัว  Export   Import 
  84149021 090/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  84149029 /C62         อื่น ๆ  Export   Import 
  84149029 001/C62           เฉพาะที่การรถไฟฯนำเข้าหรือสั่งให้นำเข้ามาเพื่อใช้เฉพาะกับหัวรถจักรตามประเภทที่ 86.02  Export   Import 
  84149029 002/C62           เฉพาะเครื่องมือกลไฟฟ้าสำหรับใช้งานด้วยมือที่มีมอเตอร์ไฟฟ้าในตัว  Export   Import 
  84149029 090/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
             ของเครื่องระบายหรือเครื่องหมุนเวียนอากาศ    
  84149031 /C62         ของของตามประเภทยํอย 8414.60  Export   Import 
  84149031 001/C62           เฉพาะที่การรถไฟฯนำเข้าหรือสั่งให้นำเข้ามาเพื่อใช้เฉพาะกับหัวรถจักรตามประเภทที่ 86.02  Export   Import 
  84149031 002/C62           เฉพาะเครื่องมือกลไฟฟ้าสำหรับใช้งานด้วยมือที่มีมอเตอร์ไฟฟ้าในตัว  Export   Import 
  84149031 090/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  84149032 /C62         ของของตามประเภทยํอย 8414.80  Export   Import 
  84149032 001/C62           เฉพาะที่การรถไฟฯนำเข้าหรือสั่งให้นำเข้ามาเพื่อใช้เฉพาะกับหัวรถจักรตามประเภทที่ 86.02  Export   Import 
  84149032 002/C62           เฉพาะเครื่องมือกลไฟฟ้าสำหรับใช้งานด้วยมือที่มีมอเตอร์ไฟฟ้าในตัว  Export   Import 
  84149032 090/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
8415     เครื่องปรับอากาศที่ประกอบด้วยพัดลม ซึ่งขับด้วยมอเตอร์และมีส่วนที่ใช้สำหรับเปลี่ยนอุณหภูมิและความชื้น รวมถึงเครื่องดังกล่าวที่ไม่สามารถแยกควบคุมความชื้นต่างหากได้  Export   Import 
  841510 /-     เครื่องปรับอากาศที่ประกอบด้วยพัดลม ซึ่งขับด้วยมอเตอร์และมีส่วนที่ใช้สำหรับเปลี่ยนอุณหภูมิและความชื้น รวมถึงเครื่องดังกล่าวที่ไม่สามารถแยกควบคุมความชื้นต่างหากได้ แบบติดหน้าต่างหรือติดผนัง ที่มีส่วนประกอบสมบูรณ์ในตัวหรือเป็น "ระบบแยกส่วน" และชิ้นส่วนครบชุ  Export   Import 
  84151010 000/C62           ให้กำลังไม่เกิน 26.38 กิโลวัตต์  Export   Import 
  84151010 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  84151010 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84151090 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  84151090 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  84151090 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  841520 /-     เครื่องปรับอากาศที่ประกอบด้วยพัดลมซึ่งขับด้วยมอเตอร์และมีส่วนที่ใช้สำหรับเปลี่ยนอุณหภูมิและความชื้น รวมถึงเครื่องจักรดังกล่าวที่ไม่สามารถแยกควบคุมความชื้นต่างหากได้ ชนิดที่ใช้สำหรับบุคคลในยานยนต์  Export   Import 
  84152010 /-         ให๎กำลังไมํเกิน 26.38 กิโลวัตต์  Export   Import 
  84152010 001/C62           เฉพาะเครื่องปรับอากาศที่มีขนาดทำความเย็นเกิน 72,000 บี.ที.ยู ต่อชั่วโมงและมีอัตราการส่งลมเย็นของเครื่องเป่าลมแต่ละเครื่องเกิน 67.96 ลูกบาศก์เมตรต่อนาที  Export   Import 
  84152010 090/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  84152010 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  84152010 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84152090 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  84152090 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  84152090 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
         อื่น ๆ    
  841581 /-     เครื่องปรับอากาศอื่น ๆ (นอกจากเครื่องปรับอากาศแบบติดหน้าต่างหรือติดผนัง หรือชนิดที่ใช้สำหรับบุคคลในยานยนต์) ที่มีหน่วยทำความเย็นและมีวาล์วสำหรับเปลี่ยนระหว่างวงจรความเย็นและวงจรความร้อนประกอบร่วมอยู่ด้วย และชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์ของของดังกล่าว  Export   Import 
            ชนิดที่ใช้ในอากาศยาน    
  84158111 000/C62           ให้กำลังไม่เกิน 21.10 กิโลวัตต์  Export   Import 
  84158111 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  84158111 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84158112 000/C62           ให้กำลังเกิน 21.10 กิโลวัตต์ และที่มีอัตราการส่ง ลมเย็นของเครื่องเป่าลมแต่ละเครื่องเกิน 67.96 ลูกบาศก์เมตรต่อนาที  Export   Import 
  84158112 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  84158112 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84158119 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  84158119 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  84158119 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
             สำหรับใช้ในรถที่เดินบนรางรถไฟ    
  84158121 /-         ให๎กำลังไมํเกิน 26.38 กิโลวัตต์  Export   Import 
  84158121 001/C62           เฉพาะเครื่องปรับอากาศที่มีขนาดทำความเย็นเกิน 72,000 บี.ที.ยู ต่อชั่วโมงและมีอัตราการส่งลมเย็นของเครื่องเป่าลมแต่ละเครื่องเกิน 67.96 ลูกบาศก์เมตรต่อนาที  Export   Import 
  84158121 090/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  84158121 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  84158121 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84158129 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  84158129 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  84158129 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
             ชนิดที่ใช้ในยานยนต์ (นอกจากของตามประเภทย่อย 8415.20)    
  84158131 /-         ให๎กำลังไมํเกิน 26.38 กิโลวัตต์  Export   Import 
  84158131 001/C62           เฉพาะเครื่องปรับอากาศที่มีขนาดทำความเย็นเกิน 72,000 บี.ที.ยู ต่อชั่วโมงและมีอัตราการส่งลมเย็นของเครื่องเป่าลมแต่ละเครื่องเกิน 67.96 ลูกบาศก์เมตรต่อนาที  Export   Import 
  84158131 090/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  84158131 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  84158131 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84158139 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  84158139 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  84158139 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
            ชนิดที่ใช้ในอากาศยาน    
  84158191 000/C62           ให้กำลังเกิน 21.10 กิโลวัตต์ และที่มีอัตราการส่ง ลมเย็นของเครื่องเป่าลมแต่ละเครื่องเกิน 67.96 ลูกบาศก์เมตรต่อนาที  Export   Import 
  84158191 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  84158191 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84158193 000/C62           ให้กำลังไม่เกิน 21.10 กิโลวัตต์  Export   Import 
  84158193 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  84158193 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84158194 000/C62           ให้กำลังเกิน 21.10 กิโลวัตต์ แต่ไม่เกิน 26.38 กิโลวัตต์  Export   Import 
  84158194 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  84158194 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84158199 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  84158199 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  84158199 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  841582 /-     เครื่องปรับอากาศที่ประกอบด้วยพัดลม ซึ่งขับด้วยมอเตอร์และมีส่วนที่ใช้สำหรับเปลี่ยนอุณหภูมิและความชื้น รวมถึงเครื่องดังกล่าวที่ไม่สามารถแยกควบคุมความชื้นต่างหากได้ (นอกจากเครื่องปรับอากาศที่ระบุไว้ตามประเภทย่อยที่ 8415.10 ถึง 8415.20 หรือ 8415.81) มีหน่วยท  Export   Import 
            ชนิดที่ใช้ในอากาศยาน    
  84158211 000/C62           ให้กำลังเกิน 21.10 กิโลวัตต์ และที่มีอัตราการส่ง ลมเย็นของเครื่องเป่าลมแต่ละเครื่องเกิน 67.96 ลูกบาศก์เมตรต่อนาที  Export   Import 
  84158211 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  84158211 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84158219 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  84158219 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  84158219 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
             สำหรับใช้ในรถที่เดินบนรางรถไฟ    
  84158221 /-         ให๎กำลังไมํเกิน 26.38 กิโลวัตต์  Export   Import 
  84158221 001/C62           เฉพาะเครื่องปรับอากาศที่มีขนาดทำความเย็นเกิน 72,000 บี.ที.ยู ต่อชั่วโมงและมีอัตราการส่งลมเย็นของเครื่องเป่าลมแต่ละเครื่องเกิน 67.96 ลูกบาศก์เมตรต่อนาที  Export   Import 
  84158221 090/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  84158221 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  84158221 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84158229 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  84158229 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  84158229 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
             ชนิดที่ใช้ในยานยนต์ (นอกจากของตามประเภทย่อย 8415.20)    
  84158231 /-         ให๎กำลังไมํเกิน 26.38 กิโลวัตต์  Export   Import 
  84158231 001/C62           เฉพาะเครื่องปรับอากาศที่มีขนาดทำความเย็นเกิน 72,000 บี.ที.ยู ต่อชั่วโมงและมีอัตราการส่งลมเย็นของเครื่องเป่าลมแต่ละเครื่องเกิน 67.96 ลูกบาศก์เมตรต่อนาที  Export   Import 
  84158231 090/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  84158231 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  84158231 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84158239 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  84158239 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  84158239 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
            ชนิดที่ใช้ในอากาศยาน    
  84158291 /-         ให๎กำลังไมํเกิน 26.38 กิโลวัตต์  Export   Import 
  84158291 001/C62           เฉพาะเครื่องปรับอากาศที่มีขนาดทำความเย็นเกิน 72,000 บี.ที.ยู ต่อชั่วโมงและมีอัตราการส่งลมเย็นของเครื่องเป่าลมแต่ละเครื่องเกิน 67.96 ลูกบาศก์เมตรต่อนาที  Export   Import 
  84158291 090/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  84158291 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  84158291 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84158299 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  84158299 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  84158299 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  841583 /-     เครื่องปรับอากาศที่ประกอบด้วยพัดลม ซึ่งขับด้วยมอเตอร์และมีส่วนที่ใช้สำหรับเปลี่ยนอุณหภูมิและความชื้น รวมถึงเครื่องดังกล่าวที่ไม่สามารถแยกควบคุมความชื้นต่างหากได้ (นอกจากเครื่องปรับอากาศที่ระบุไว้ตามประเภทย่อยที่ 8415.10 ถึง 8415.20 หรือ 8415.81) ที่ไม่มี  Export   Import 
            ชนิดที่ใช้ในอากาศยาน    
  84158311 000/C62           ให้กำลังเกิน 21.10 กิโลวัตต์ และที่มีอัตราการส่ง ลมเย็นของเครื่องเป่าลมแต่ละเครื่องเกิน 67.96 ลูกบาศก์เมตรต่อนาที  Export   Import 
  84158311 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  84158311 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84158319 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  84158319 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  84158319 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
             สำหรับใช้ในรถที่เดินบนรางรถไฟ    
  84158321 /-         ให๎กำลังไมํเกิน 26.38 กิโลวัตต์  Export   Import 
  84158321 001/C62           เฉพาะเครื่องปรับอากาศที่มีขนาดทำความเย็นเกิน 72,000 บี.ที.ยู ต่อชั่วโมงและมีอัตราการส่งลมเย็นของเครื่องเป่าลมแต่ละเครื่องเกิน 67.96 ลูกบาศก์เมตรต่อนาที  Export   Import 
  84158321 090/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  84158321 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  84158321 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84158329 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  84158329 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  84158329 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
             ชนิดที่ใช้ในยานยนต์ (นอกจากของตามประเภทย่อย 8415.20)    
  84158331 /-         ให๎กำลังไมํเกิน 26.38 กิโลวัตต์  Export   Import 
  84158331 001/C62           เฉพาะเครื่องปรับอากาศที่มีขนาดทำความเย็นเกิน 72,000 บี.ที.ยู ต่อชั่วโมงและมีอัตราการส่งลมเย็นของเครื่องเป่าลมแต่ละเครื่องเกิน 67.96 ลูกบาศก์เมตรต่อนาที  Export   Import 
  84158331 090/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  84158331 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  84158331 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84158339 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  84158339 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  84158339 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
            ชนิดที่ใช้ในอากาศยาน    
  84158391 /-         ให๎กำลังไมํเกิน 26.38 กิโลวัตต์  Export   Import 
  84158391 001/C62           เฉพาะเครื่องปรับอากาศที่มีขนาดทำความเย็นเกิน 72,000 บี.ที.ยู ต่อชั่วโมงและมีอัตราการส่งลมเย็นของเครื่องเป่าลมแต่ละเครื่องเกิน 67.96 ลูกบาศก์เมตรต่อนาที  Export   Import 
  84158391 090/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  84158391 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  84158391 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84158399 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  84158399 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  84158399 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  841590 /KGM     ส่วนประกอบของเครื่องปรับอากาศที่ประกอบด้วยพัดลมซึ่งขับด้วยมอเตอร์และมีส่วนที่ใช้ปรับเปลี่ยนอุณหภูมิและความชื้น รวมถึงเครื่องจักรดังกล่าวที่ไม่สามารถแยกควบคุมความชื้นต่างหากได้  Export   Import 
             ของเครื่องปรับอากาศที่ให้กำลังไม่เกิน 21.10 กิโลวัตต์    
  84159013 000/KGM           ชนิดที่ใช้ในอากาศยานหรือรถที่เดินบนรางรถไฟ  Export   Import 
  84159013 800/KGM           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  84159014 000/KGM           ชุดอีแวโพเรเตอร์หรือชุดคอนเดนเซอร์ สำหรับ เครื่องปรับอากาศสำหรับยานยนต์  Export   Import 
  84159014 800/KGM           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  84159019 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  84159019 800/KGM           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
             ที่มีอัตราการส่งลมเย็นของเครื่องเป่าลมแต่ละเครื่อง เกิน 67.96 ลูกบาศก์เมตรต่อนาที    
  84159024 000/KGM           ชนิดที่ใช้ในอากาศยานหรือรถที่เดินบนรางรถไฟ  Export   Import 
  84159024 800/KGM           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  84159025 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  84159025 800/KGM           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  84159026 000/KGM           ชนิดที่ใช้ในอากาศยานหรือรถที่เดินบนรางรถไฟ  Export   Import 
  84159026 800/KGM           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  84159029 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  84159029 800/KGM           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
             ที่มีอัตราการส่งลมเย็นของเครื่องเป่าลมแต่ละเครื่อง เกิน 67.96 ลูกบาศก์เมตรต่อนาที    
  84159034 000/KGM           ชนิดที่ใช้ในอากาศยานหรือรถที่เดินบนรางรถไฟ  Export   Import 
  84159034 800/KGM           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  84159035 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  84159035 800/KGM           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  84159036 000/KGM           ชนิดที่ใช้ในอากาศยานหรือรถที่เดินบนรางรถไฟ  Export   Import 
  84159036 800/KGM           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  84159039 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  84159039 800/KGM           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
             ที่มีอัตราการส่งลมเย็นของเครื่องเป่าลมแต่ละเครื่อง เกิน 67.96 ลูกบาศก์เมตรต่อนาที    
  84159044 000/KGM           ชนิดที่ใช้ในอากาศยานหรือรถที่เดินบนรางรถไฟ  Export   Import 
  84159044 800/KGM           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  84159045 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  84159045 800/KGM           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  84159046 000/KGM           ชนิดที่ใช้ในอากาศยานหรือรถที่เดินบนรางรถไฟ  Export   Import 
  84159046 800/KGM           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  84159049 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  84159049 800/KGM           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
8416     เครื่องพ่นหรือฉีดเชื้อเพลิงของเตาเผา สำหรับใช้กับเชื้อเพลิงเหลว หรือเชื้อเพลิงป่นหรือก๊าซ เครื่องเติมเชื้อเพลิงที่เป็นเครื่องกล รวมถึงตะกรับ เครื่องขับขี้เถ้าที่เป็นเครื่องกล และเครื่องใช้ที่คล้ายกันของเครื่องเติมเชื้อเ  Export   Import 
  84161000 000/C62           เครื่องพ่นหรือฉีดเชื้อเพลิงของเตาเผาสำหรับใช้กับ เชื้อเพลิงเหลว  Export   Import 
  84161000 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84162000 000/C62           เครื่องพ่นหรือฉีดเชื้อเพลิงอื่น ๆ ของเตาเผา รวมถึง เครื่องพ่นหรือฉีดเชื้อเพลิงแบบผสม  Export   Import 
  84162000 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84163000 000/C62           เครื่องเติมเชื้อเพลิงที่เป็นเครื่องกล รวมถึงตะกรับ เครื่องขับขี้เถ้าที่เป็นเครื่องกลและเครื่องใช้ที่คล้ายกันของ เครื่องเติมเชื้อเพลิงดังกล่าว  Export   Import 
  84163000 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84169000 000/KGM           ส่วนประกอบ  Export   Import 
8417     เตาเผาและเตาอบ ชนิดที่ใช้ในอุตสาหกรรมหรือตามห้องปฏิบัติการ รวมถึงเตาเผาขยะ ไม่ใช้ไฟฟ้า  Export   Import 
  84171000 000/C62           เตาเผาและเตาอบสำหรับย่าง หลอม หรือกรรมวิธีให้ ความร้อนอื่น ๆ แก่สินแร่ แก่ไพไรต์หรือโลหะ  Export   Import 
  84171000 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84172000 000/C62           เตาอบเบเกอรี่ รวมถึงเตาอบบิสกิต  Export   Import 
  84172000 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84178000 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  84178000 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84179000 000/KGM           ส่วนประกอบ  Export   Import 
8418     ตู้เย็น ตู้แช่แข็ง และเครื่องอุปกรณ์อื่นๆ สำหรับทำความเย็นหรือทำให้เย็นจนแข็ง ใช้ไฟฟ้าหรือสิ่งอื่น รวมทั้งฮีตปั้ม นอกจากเครื่องปรับอากาศ ตามประเภทที่ 84.15  Export   Import 
  841810 /-     ตู้เย็นที่มีตู้แช่แข็งประกอบอยู่ด้วย โดยมีประตูนอกแยกกัน และชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์ของของดังกล่าว  Export   Import 
  84181010 000/C62           ชนิดที่ใช้ตามบ้านเรือน  Export   Import 
  84181010 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  84181010 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84181090 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  84181090 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  84181090 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
        ตู้เย็นชนิดที่ใช้ตามบ้านเรือน    
  84182100 000/C62           แบบคอมเพรสชัน  Export   Import 
  84182100 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  84182100 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84182900 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  84182900 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  84182900 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  841830 /-     ตู้แช่แข็งแบบเปิดด้านหน้า ความจุไม่เกิน 800 ลิตร และชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์ของของดังกล่าว  Export   Import 
  84183010 000/C62           ความจุไม่เกิน 200 ลิตร  Export   Import 
  84183010 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  84183010 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84183090 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  84183090 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  84183090 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  841840 /-     ตู้แช่แข็งแบบเปิดด้านบน ความจุไม่เกิน 900 ลิตร และชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์ของของดังกล่าว  Export   Import 
  84184010 000/C62           ความจุไม่เกิน 200 ลิตร  Export   Import 
  84184010 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  84184010 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84184090 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  84184090 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  84184090 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  841850 /-     ตู้ เคาน์เตอร์แสดงสินค้า ตู้โชว์อื่น ๆ (นอกจากตู้เย็นและตู้แช่แข็ง) และเฟอร์นิเจอร์ที่คล้ายกัน ที่มีเครื่องทำความเย็นหรือทำให้เย็นจนแข็ง และชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์ของของดังกล่าว  Export   Import 
             เคาน์เตอร์แสดงสินค้า ตู้โชว์ และของที่เหมือนกัน ที่มีเครื่องอุปกรณ์ทำความเย็น ความจุเกิน 200 ลิตร    
  84185011 000/C62           ชนิดที่เหมาะสำหรับใช้ในทางการแพทย์ ศัลยกรรม หรือใช้ตามห้องปฏิบัติการ  Export   Import 
  84185011 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  84185011 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84185019 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  84185019 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  84185019 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
            อื่น ๆ    
  84185091 000/C62           ชนิดที่เหมาะสำหรับใช้ในทางการแพทย์ ศัลยกรรม หรือใช้ตามห้องปฏิบัติการ  Export   Import 
  84185091 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  84185091 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84185099 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  84185099 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  84185099 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
        เครื่องอุปกรณ์ทําความเย็นหรือทําให้เย็นจนแข็งอื่น ๆ รวมทั้งฮิตปั๊ม    
  841861 /-     เครื่องอุปกรณ์ทำความเย็นหรือทำให้เย็นจนแข็งอื่น ๆ แบบคอมเพรสชันที่มีคอนเดนเซอร์เป็นตัวแลกเปลี่ยนความร้อน (นอกจากที่ระบุไว้ตามประเภทย่อยที่ 8418.10 ถึง 8418.50 และเครื่องปรับอากาศตามประเภทที่ 84.15) และชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์ของของดังกล่าว  Export   Import 
  84186100 001/C62           เฉพาะฮีตปั๊มที่ธรรมดาไม่ได้ใช้ตามบ้านเรือน  Export   Import 
  84186100 002/C62           เฉพาะเครื่องทำความเย็นขนาดเกิน 72,000 บี.ที.ยู ต่อชั่วโมงขึ้นไป ที่ใช้เป็นส่วนประกอบของเครื่องปรับอากาศ  Export   Import 
  84186100 003/C62           เฉพาะเครื่องทำความเย็นที่มีขนาดตั้งแต่ 10 ตัน ความเย็นขึ้นไป และทำความเย็นได้ 20 องศาเซลเซียส หรือเย็นมากกว่า  Export   Import 
  84186100 090/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  84186100 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  84186100 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  841869 /-     เครื่องอุปกรณ์ทำความเย็นหรือทำให้เย็นจนแข็งอื่น ๆ (นอกจากแบบคอมเพรสชันที่มีคอนเดนเซอร์เป็นตัวแลกเปลี่ยนความร้อน และที่ระบุไว้ตามประเภทย่อยที่ 8418.10 ถึง 8418.50 และเครื่องปรับอากาศตามประเภทที่ 84.15) และชิ้นส่วนครบชุดสมบ  Export   Import 
  84186910 000/C62           เครื่องทำความเย็นสำหรับเครื่องดื่ม  Export   Import 
  84186910 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  84186910 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84186930 000/C62           เครื่องทำความเย็นสำหรับน้ำดื่ม  Export   Import 
  84186930 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  84186930 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
             เครื่องทำน้ำเย็นที่มีขนาดทำความเย็นเกิน 21.10 กิโลวัตต์    
  84186941 000/C62           สำหรับเครื่องปรับอากาศ  Export   Import 
  84186941 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  84186941 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84186949 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  84186949 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  84186949 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84186950 000/C62           เครื่องทำน้ำแข็งเกล็ด  Export   Import 
  84186950 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  84186950 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84186990 /-         อื่นๆ  Export   Import 
  84186990 001/C62           เฉพาะเครื่องทำความเย็นขนาดเกิน 72,000 บี.ที.ยู. ต่อชั่วโมงขึ้นไป ที่ใช้เป็นส่วนประกอบของเครื่องปรับอากาศ  Export   Import 
  84186990 002/C62           เฉพาะเครื่องถนอมอาหารชนิดแช่แข็งระบบไนโตรเจน  Export   Import 
  84186990 003/C62           เฉพาะเครื่องทำความเย็นสำหรับรถบรรทุก  Export   Import 
  84186990 090/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  84186990 800/C62           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  84186990 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
        อื่น ๆ    
  84189100 000/KGM           เฟอร์นิเจอร์ที่ออกแบบสำหรับติดตั้งเครื่องอุปกรณ์ทำ ความเย็นหรือทำให้เย็นจนแข็ง  Export   Import 
  84189100 800/KGM           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  841899 /KGM     ส่วนประกอบอื่น ๆ เช่น คอนเดนเซอร์ อีวาปอเรเตอร์ เป็นต้น (นอกจากเฟอร์นิเจอร์ที่ออกแบบติดตั้งอุปกรณ์สำหรับทำความเย็น หรือทำให้เย็นจนแข็ง) ของตู้เย็น ตู้แช่แข็ง และเครื่องอุปกรณ์อื่น ๆ สำหรับทำความเย็นหรือทำให้เย็นจนแข็ง ที่ใช้ไฟฟ้าหรือใช้สิ่งอื่น  Export   Import 
  84189910 /KGM         อีแวโพเรเตอร์และคอนเดนเซอร์  Export   Import 
  84189910 001/KGM           เฉพาะอีแวโพเรเตอร์ชนิดมีครีบที่มีระยะห่างระหว่างครีบ ไม่ต่ำกว่า 4 มิลลิเมตร  Export   Import 
  84189910 002/KGM           เฉพาะคอนเดนเซอร์ชนิดอีแวโพเรทีฟคอนเดนเซอร์ ที่ระบายความร้อนได้ไม่ต่ำกว่า 30,000 กิโลแคลอรีต่อชั่วโมงที่ใช้กับเครื่องทำความเย็น  Export   Import 
  84189910 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
  84189910 800/KGM           ที่ใช้แล้ว  Export   Import 
  84189940 000/KGM           แผงอะลูมิเนียมโรลบอนด์ชนิดที่ใช้สำหรับของตาม ประเภทย่อย 8418.10.10 8418.21.00 หรือ 8418.29.00  Export   Import 
  84189990 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
8419     เครื่องจักร เครื่องจักรโรงงาน หรือเครื่องอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ  Export   Import 
        เครื่องทําน้ำร้อนแบบทําน้ำร้อนชั่วขณะหรือแบบทําน้ำร้อนเก็บสะสมที่ไม่ใช้ไฟฟ้า    
  841911 /-     เครื่องทำน้ำร้อนแบบทำน้ำร้อนชั่วขณะ ที่ใช้ก๊าซ และชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์ของของดังกล่าว  Export   Import 
  84191110 000/C62           ชนิดที่ใช้ตามบ้านเรือน  Export   Import 
  84191110 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84191190 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  84191190 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  841919 /-     เครื่องทำน้ำร้อนแบบทำน้ำร้อนชั่วขณะ หรือแบบทำน้ำร้อนเก็บสะสม ที่ไม่ใช้ไฟฟ้า (นอกจากเครื่องทำน้ำร้อนแบบทำน้ำร้อนชั่วขณะ ที่ใช้ก๊าซ) และชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์ของของดังกล่าว  Export   Import 
  84191910 000/C62           ชนิดที่ใช้ตามบ้านเรือน  Export   Import 
  84191910 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84191990 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  84191990 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84192000 000/C62           เครื่องสเตอร์รีไลส์ที่ใช้ในทางการแพทย์ ศัลยกรรม หรือใช้ตามห้องปฏิบัติการ  Export   Import 
  84192000 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
        เครื่องทําให้แห้ง    
  841931 /-     เครื่องทำให้แห้งสำหรับผลิตภัณฑ์เกษตร และชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์ของของดังกล่าว  Export   Import 
  84193110 000/C62           ใช้ไฟฟ้า  Export   Import 
  84193110 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84193120 000/C62           ไม่ใช้ไฟฟ้า  Export   Import 
  84193120 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  841932 /-     เครื่องทำให้แห้งสำหรับไม้ เยื่อกระดาษ กระดาษหรือกระดาษแข็ง และชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์ของของดังกล่าว  Export   Import 
  84193210 000/C62           ใช้ไฟฟ้า  Export   Import 
  84193210 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84193220 000/C62           ไม่ใช้ไฟฟ้า  Export   Import 
  84193220 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  841939 /-     เครื่องทำให้แห้งอื่น ๆ เช่น เครื่องทำให้แห้งที่เป็นเครื่องมือกลไฟฟ้า สำหรับใช้งานด้วยมือ ที่มีมอเตอร์ไฟฟ้าในตัว เป็นต้น (นอกจากเครื่องทำให้แห้งสำหรับผลิตภัณฑ์เกษตรหรือสำหรับไม้ เยื่อกระดาษ กระดาษหรือกระดาษแข็ง) และชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์ของของดังกล่าว  Export   Import 
            ใช๎ไฟฟ้า    
  84193911 000/C62           เครื่องจักรสำหรับใช้กระทำกับวัตถุโดยกรรมวิธี ที่เกี่ยวข้องกับการทำให้ร้อน สำหรับการผลิต แผงวงจรพิมพ์ แผงการเดินสายแบบพิมพ์ หรือ แผงวงจรไฟฟ้า  Export   Import 
  84193911 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84193919 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  84193919 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84193920 000/C62           ไม่ใช้ไฟฟ้า  Export   Import 
  84193920 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  841940 /-     เครื่องจักรโรงงานที่ใช้ในการกลั่นหรือการกลั่นลำดับส่วน และชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์ของของดังกล่าว  Export   Import 
  84194010 000/C62           ใช้ไฟฟ้า  Export   Import 
  84194010 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84194020 000/C62           ไม่ใช้ไฟฟ้า  Export   Import 
  84194020 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  841950 /-     เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน และชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์ของของดังกล่าว  Export   Import 
  84195010 000/C62           หอทำความเย็น  Export   Import 
  84195010 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84195090 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  84195090 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  841960 /-     เครื่องจักรสำหรับทำอากาศหรือก๊าซให้เป็นของเหลว และชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์ของของดังกล่าว  Export   Import 
  84196010 000/C62           ใช้ไฟฟ้า  Export   Import 
  84196010 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84196020 000/C62           ไม่ใช้ไฟฟ้า  Export   Import 
  84196020 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
        เครื่องจักร เครื่องจักรโรงงานและเครื่องอุปกรณ์อื่น ๆ    
  841981 /-     เครื่องจักร เครื่องจักรโรงงาน หรือเครื่องอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ สำหรับทำเครื่องดื่มร้อน หรือหุงต้มหรืออุ่นอาหาร และชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์ของของดังกล่าว  Export   Import 
  84198110 000/C62           ใช้ไฟฟ้า  Export   Import 
  84198110 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84198120 000/C62           ไม่ใช้ไฟฟ้า  Export   Import 
  84198120 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  841989 /-     อื่น ๆ  Export   Import 
             ใช้ไฟฟ้า    
  84198913 000/C62           เครื่องจักรสำหรับใช้กระทำกับวัตถุโดยกรรมวิธี ที่เกี่ยวข้องกับการทำให้ร้อน สำหรับการผลิต แผงวงจรพิมพ์ แผงการเดินสายแบบพิมพ์ หรือ แผงวงจรไฟฟ้า  Export   Import 
  84198913 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84198919 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  84198919 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84198920 000/C62           ไม่ใช้ไฟฟ้า  Export   Import 
  84198920 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  841990 /KGM     เครื่องจักร เครื่องจักรโรงงาน หรือเครื่องอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ- ส่วนประกอบ  Export   Import 
             ของของที่ใช้ไฟฟ้า    
  84199012 000/KGM           ส่วนประกอบของเครื่องจักรสำหรับใช้กระทำกับวัตถุ โดยกรรมวิธีที่เกี่ยวข้องกับการทำให้ร้อน สำหรับ การผลิตแผงวงจรพิมพ์ แผงการเดินสายแบบพิมพ์ หรือแผงวงจรไฟฟ้า  Export   Import 
  84199013 000/KGM           เคสซิ่งสำหรับหอทำความเย็น  Export   Import 
  84199019 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
             ของของที่ไม่ใช้ไฟฟ้า    
  84199021 000/KGM           ชนิดที่ใช้ตามบ้านเรือน  Export   Import 
  84199029 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
8420     เครื่องรีดชนิดคาเลนเดอริงหรือเครื่องรีดอื่น ๆ ที่ใช้ลูกกลิ้ง และลูกกลิ้งของเครื่องดังกล่าว นอกจากเครื่องรีดโลหะหรือแก้ว  Export   Import 
  842010 /-     เครื่องรีดชนิดคาเลนเดอริงหรือเครื่องรีดอื่น ๆ ที่ใช้ลูกกลิ้ง เช่น เครื่องรีดยางแผ่น เป็นต้น (นอกจากเครื่องรีดโลหะหรือแก้ว) และชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์ของของดังกล่าว  Export   Import 
  84201010 000/C62           เครื่องอุปกรณ์สำหรับใช้งานกับฟิล์มไวแสงหรือ น้ำยาไวแสง ชั้นไวแสง เพสต์สำหรับใช้บัดกรี วัตถุสำหรับ บัดกรีหรือวัตถุยึดติดบนแผ่นฐาน แผงวงจรพิมพ์ แผ่นฐานแผงการเดินสายแบบพิมพ์หรือส่วนประกอบ ของของดังกล่าว  Export   Import 
  84201020 /-         เครื่องรีดที่เหมาะสำหรับใช๎ตามบ๎านเรือน  Export   Import 
  84201020 001/C62           เครื่องรีดยางแผ่น  Export   Import 
  84201020 090/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  84201020 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84201090 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  84201090 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
        ส่วนประกอบ    
  842091 /KGM     ลูกกลิ้งของเครื่องรีดชนิดคาเลนเดอริงหรือเครื่องรีดอื่นๆ ที่ใช้ลูกกลิ้ง (นอกจากเครื่องรีดโลหะหรือแก้ว)  Export   Import 
  84209110 000/KGM           ส่วนประกอบของเครื่องอุปกรณ์สำหรับใช้งานกับ ฟิล์มไวแสงหรือน้ำยาไวแสง ชั้นไวแสง เพสต์สำหรับใช้ บัดกรี วัตถุสำหรับบัดกรีหรือวัตถุยึดติดบนแผ่นฐาน แผงวงจรพิมพ์ แผ่นฐานแผงการเดินสายแบบพิมพ์ หรือส่วนประกอบของของดังกล่าว  Export   Import 
  84209190 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  842099 /KGM     ส่วนประกอบอื่น ๆ (ไม่รวมลูกกลิ้ง) ของเครื่องรีดชนิดคาเลนเดอริงหรือเครื่องรีดอื่นๆ ที่ใช้ลูกกลิ้ง (นอกจากเครื่องรีดโลหะหรือแก้ว)  Export   Import 
  84209910 000/KGM           ส่วนประกอบของเครื่องอุปกรณ์สำหรับใช้งานกับ ฟิล์มไวแสงหรือน้ำยาไวแสง ชั้นไวแสง เพสต์สำหรับใช้ บัดกรี วัตถุสำหรับบัดกรีหรือวัตถุยึดติดบนแผ่นฐาน แผงวงจรพิมพ์ แผ่นฐานแผงการเดินสายแบบพิมพ์ หรือส่วนประกอบของของดังกล่าว  Export   Import 
  84209990 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
8421     เครื่องเซ็นตริฟ?วจ์ รวมถึงเครื่องทําให้แห้งโดยวิธีหมุนเหวี่ยงเครื่องจักรหรือเครื่องอุปกรณ์ที่ใช้กรองของเหลวหรือก?าซหรือทําให้ของเหลวหรือก?าซบริสุทธิ์  Export   Import 
        เครื่องเซ็นตริฟ?วจ์ รวมถึงเครื่องทําให้แห้งโดยวิธีหมุนเหวี่ยง    
  84211100 000/C62           เครื่องแยกครีม  Export   Import 
  84211100 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84211200 000/C62           เครื่องทำให้เสื้อผ้าแห้ง  Export   Import 
  84211200 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  842119 /-     อื่น ๆ  Export   Import 
  84211910 000/C62           ชนิดที่ใช้สำหรับการผลิตน้ำตาล  Export   Import 
  84211910 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84211990 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  84211990 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
         เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์ที่ใช้กรองของเหลวหรือ ทำให้ของเหลวบริสุทธ    
  842121 /-     เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์สำหรับกรองน้ำหรือทำให้น้ำบริสุทธิ์ และชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์ของของดังกล่าว  Export   Import 
            ที่มีความสามารถไมํเกิน 500 ลิตรตํอชั่วโมง    
  84212111 000/C62           เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์ที่ใช้กรองสำหรับใช้ ตามบ้านเรือน  Export   Import 
  84212111 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84212119 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  84212119 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
             เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์ที่ใช้กรองของเหลวหรือ ทำให้ของเหลวบริสุทธิ์    
  84212122 000/C62           ใช้ไฟฟ้า  Export   Import 
  84212122 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84212123 000/C62           ไม่ใช้ไฟฟ้า  Export   Import 
  84212123 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  842122 /-     เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์สำหรับกรองเครื่องดื่มหรือทำให้เครื่องดื่มบริสุทธิ์ (นอกจากน้ำ) และชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์ของของดังกล่าว  Export   Import 
  84212230 000/C62           ใช้ไฟฟ้า ที่มีความสามารถเกิน 500 ลิตรต่อชั่วโมง  Export   Import 
  84212230 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84212290 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  84212290 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  842123 /-     เครื่องกรองน้ำมันสำหรับเครื่องยนต์สันดาปภายใน และชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์ของของดังกล่าว  Export   Import 
            สำหรับเครื่องจักรตามประเภท 84.29 หรือ 84.30    
  84212311 000/C62           เครื่องกรองน้ำมันหล่อลื่น  Export   Import 
  84212311 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84212319 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  84212319 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
            สำหรับยานยนต์ในตอนที่ 87    
  84212321 000/C62           เครื่องกรองน้ำมันหล่อลื่น  Export   Import 
  84212321 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84212329 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  84212329 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
            อื่น ๆ    
  84212391 000/C62           เครื่องกรองน้ำมันหล่อลื่น  Export   Import 
  84212391 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84212399 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  84212399 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  842129 /-     เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์ที่ใช้กรองของเหลวหรือทำให้ของเหลวบริสุทธิ์อื่น ๆ (นอกจากเครื่องสำหรับกรองน้ำหรือทำให้น้ำบริสุทธิ์ เครื่องกรองเครื่องดื่มหรือทำให้เครื่องดื่มบริสุทธิ์ เครื่องกรองน้ำมันสำหรับเครื่องยนต์สันดาปภายใน) และชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์ของขอ  Export   Import 
  84212910 000/C62           ชนิดที่เหมาะสำหรับใช้ในทางการแพทย์ ศัลยกรรม หรือใช้ตามห้องปฏิบัติการ  Export   Import 
  84212910 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84212920 000/C62           ชนิดที่ใช้สำหรับการผลิตน้ำตาล  Export   Import 
  84212920 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84212930 000/C62           ชนิดที่ใช้ในการขุดเจาะน้ำมัน  Export   Import 
  84212930 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84212940 000/C62           อื่น ๆ เครื่องกรองน้ำมันเชื้อเพลิง  Export   Import 
  84212940 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84212950 000/C62           อื่น ๆ เครื่องกรองน้ำมันหล่อลื่น  Export   Import 
  84212950 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84212990 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  84212990 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
        เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์ที่ใช้กรองก?าซหรือทําให้ก?าซบริสุทธิ์    
  842131 /-     เครื่องกรองอากาศของท่อไอดี สำหรับเครื่องยนต์สันดาปภายใน และชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์ของของดังกล่าว  Export   Import 
  84213110 000/C62           สำหรับเครื่องจักรตามประเภท 84.29 หรือ 84.30  Export   Import 
  84213110 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84213120 000/C62           สำหรับยานยนต์ในตอนที่ 87  Export   Import 
  84213120 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84213190 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  84213190 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  842139 /-     เครื่องจักรและเครื่องอุปกรณ์ที่ใช้กรองก๊าซหรือทำให้ก๊าซบริสุทธิ์อื่น ๆ (นอกจากเครื่องกรองอากาศของท่อไอดี สำหรับเครื่องยนต์สันดาปภายใน) และชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์ของของดังกล่าว  Export   Import 
  84213920 000/C62           เครื่องทำให้อากาศบริสุทธิ์  Export   Import 
  84213920 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84213990 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  84213990 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
        อื่น ๆ    
  842191 /KGM     เครื่องเซ็นตริฟ?วจ์ รวมถึงเครื่องทําให้แห้งโดยวิธีหมุนเหวี่ยงเครื่องจักรหรือเครื่องอุปกรณ์ที่ใช้กรองของเหลวหรือก?าซหรือทําให้ของเหลวหรือก?าซบริสุทธิ์- - ของเครื่องเซ็นตริฟ?วจ์ รวมถึงเครื่องทําให้แห้งโดยวิธีหมุนเหวี่ยง  Export   Import 
  84219110 000/KGM           ของของตามประเภทย่อย 8421.12.00  Export   Import 
  84219120 000/KGM           ของของตามประเภทย่อย 8421.19.10  Export   Import 
  84219190 000/KGM           ของของตามประเภทย่อย 8421.11.00 หรือ 8421.19.90  Export   Import 
  842199 /KGM     ส่วนประกอบของเครื่องจักรหรือเครื่องอุปกรณ์ที่ใช้กรองของเหลวหรือก๊าซ หรือทำให้ของเหลวหรือก๊าซบริสุทธิ์  Export   Import 
  84219920 000/KGM           ไส้กรองของเครื่องกรองตามประเภทย่อย 8421.23  Export   Import 
  84219930 000/KGM           ของของตามประเภทย่อย 8421.31  Export   Import 
            อื่น ๆ    
  84219991 000/KGM           ของของตามประเภทย่อย 8421.29.20  Export   Import 
  84219994 000/KGM           ของของตามประเภทย่อย 8421.21.11  Export   Import 
  84219995 000/KGM           ของของตามประเภทย่อย 8421.23.11 8421.23.19 8421.23.91 หรือ 8421.23.99  Export   Import 
  84219999 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
8422     เครื่องล้างจาน เครื่องจักรสำหรับทำให้ขวดหรือภาชนะบรรจุอื่น ๆ สะอาดหรือแห้ง เครื่องจักรที่ใช้บรรจุ ปิด ผนึกหรือปิดป้ายสลากขวด กระป๋อง กล่อง ถุงหรือภาชนะบรรจุอื่น ๆ เครื่องจักรสำหรับหุ้มปลอกขวด กระปุก หลอด และภาชนะบรรจุที่คล้ายกัน เครื่องจักรอื่นๆ ที่ใช้  Export   Import 
        เครื่องล้างจาน    
  84221100 000/C62           ชนิดใช้ตามบ้านเรือน  Export   Import 
  84221100 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84221900 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  84221900 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84222000 000/C62           เครื่องจักรสำหรับทำให้ขวดหรือภาชนะบรรจุอื่น ๆ สะอาดหรือแห้ง  Export   Import 
  84222000 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  842230 /-     เครื่องจักรสำหรับบรรจุ ปิด ผนึกหรือปิดป้ายสลากขวด กระป๋อง กล่อง ถุงหรือภาชนะบรรจุอื่น ๆ รวมถึงเครื่องจักรสำหรับหุ้มปลอกขวด กระปุก หลอดและภาชนะที่คล้ายกัน รวมทั้งเครื่องจักรสำหรับบรรจุเครื่องดื่มอัดลม และชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์ของของดังกล่าว  Export   Import 
  84223000 001/C62           เครื่องจักรสำหรับบรรจุ ปิดผนึก หุ้มปลอก หรือปิดป้ายสลากขวด, กระป๋อง, กล่อง, ถุงหรือภาชนะบรรจุอื่นๆ  Export   Import 
  84223000 002/C62           เครื่องจักรสำหรับบรรจุเครื่องดื่มอัดลม  Export   Import 
  84223000 003/C62           เฉพาะเครื่องมือกลไฟฟ้าสำหรับใช้งานด้วยมือที่มีมอเตอร์ไฟฟ้าในตัว  Export   Import 
  84223000 090/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  84223000 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  842240 /-     เครื่องจักรอื่น ๆ (นอกจากที่ระบุไว้ตามประเภทย่อยที่ 8422.30) ที่ใช้ในการบรรจุหรือห่อหุ้ม (รวมถึงเครื่องห่อหุ้มแบบฮีตชริงก์) และชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์ของของดังกล่าว  Export   Import 
  84224000 001/C62           เฉพาะเครื่องมือกลไฟฟ้าสำหรับใช้งานด้วยมือที่มีมอเตอร์ไฟฟ้าในตัว  Export   Import 
  84224000 090/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  84224000 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  842290 /KGM     ส่วนประกอบของเครื่องจักรที่ระบุตามประเภทที่ 84. 22 (เช่น เครื่องล้างจาน เครื่องจักรสำหรับทำให้ขวดหรือภาชนะอื่นๆ สะอาดหรือแห้ง เครื่องจักรสำหรับหุ้มปลอกขวด กระปุก หลอดและภาชนะที่คล้ายกัน เครื่องจักรสำหรับบรรจุเครื่องดื่มอัดลม เครื่องจักรอื่น ๆ ที่  Export   Import 
  84229010 000/KGM           ของเครื่องจักรตามประเภทย่อย 8422.11  Export   Import 
  84229090 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  84229090 001/KGM           เฉพาะเครื่องมือกลไฟฟ้าสำหรับใช้งานด้วยมือที่มีมอเตอร์ไฟฟ้าในตัว  Export   Import 
  84229090 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
8423     เครื่องชั่ง (ไม่รวมถึงเครื่องชั่งที่มีความไว 5 เซนติกรัม หรือไวกว่า) รวมถึงเครื่องนับหรือตรวจสอบจำนวนโดยวิธีชั่ง และตุ้มน้ำหนักทุกชนิดของเครื่องชั่ง  Export   Import 
  842310 /C62     เครื่องชั่งน้ำหนักตัว เครื่องชั่งทารก รวมทั้งเครื่องชั่งที่ใช้ตามบ้านเรือน  Export   Import 
  84231010 000/C62           ใช้ไฟฟ้า  Export   Import 
  84231020 000/C62           ไม่ใช้ไฟฟ้า  Export   Import 
  842320 /-     เครื่องชั่งสำหรับชั่งของบนเครื่องลำเลียงอย่างต่อเนื่อง และชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์ของของดังกล่าว  Export   Import 
  84232010 000/C62           ใช้ไฟฟ้า  Export   Import 
  84232010 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84232020 000/C62           ไม่ใช้ไฟฟ้า  Export   Import 
  84232020 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  842330 /-     เครื่องชั่งแบบตั้งค่าน้ำหนักคงที่ และเครื่องชั่งสำหรับถ่ายเทของตามน้ำหนักที่กำหนดลงในถุงหรือภาชนะ รวมทั้งเครื่องชั่งแบบฮอปเปอร์ และชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์ของของดังกล่าว  Export   Import 
  84233010 000/C62           ใช้ไฟฟ้า  Export   Import 
  84233010 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84233020 000/C62           ไม่ใช้ไฟฟ้า  Export   Import 
  84233020 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
        เครื่องชั่งอื่น ๆ    
  842381 /-     เครื่องชั่งอื่น ๆ (นอกจากเครื่องชั่งน้ำหนักตัว เครื่องชั่งทารก รวมทั้งเครื่องชั่งที่ใช้ตามบ้านเรือน เครื่องชั่งสำหรับชั่งของบนเครื่องลำเลียงอย่างต่อเนื่อง เครื่องชั่งแบบตั้งค่าน้ำหนักคงที่ และเครื่องชั่งสำหรับถ่ายเทของตามน้ำหนักที่กำหนดลงในถุงหรือภาชนะ ร  Export   Import 
  84238110 000/C62           ใช้ไฟฟ้า  Export   Import 
  84238110 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84238120 000/C62           ไม่ใช้ไฟฟ้า  Export   Import 
  84238120 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  842382 /-     เครื่องชั่งอื่น ๆ (นอกจากเครื่องชั่งน้ำหนักตัว เครื่องชั่งทารก รวมทั้งเครื่องชั่งที่ใช้ตามบ้านเรือน เครื่องชั่งสำหรับชั่งของบนเครื่องลำเลียงอย่างต่อเนื่อง เครื่องชั่งแบบตั้งค่าน้ำหนักคงที่ และเครื่องชั่งสำหรับถ่ายเทของตามน้ำหนักที่กำหนดลงในถุงหรือภ  Export   Import 
            ใช๎ไฟฟ้า    
  84238211 000/C62           ชั่งน้ำหนักได้สูงสุดไม่เกิน 1,000 กิโลกรัม  Export   Import 
  84238211 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84238219 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  84238219 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
            ชั่งน้ำหนักได๎สูงสุดไมํเกิน 1,000 กิโลกรัม    
  84238221 000/C62           ชั่งน้ำหนักได้สูงสุดไม่เกิน 1,000 กิโลกรัม  Export   Import 
  84238221 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84238229 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  84238229 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  842389 /-     เครื่องชั่งอื่น ๆ (นอกจากเครื่องชั่งน้ำหนักตัว เครื่องชั่งทารก รวมทั้งเครื่องชั่งที่ใช้ตามบ้านเรือน เครื่องชั่งสำหรับชั่งของบนเครื่องลำเลียงอย่างต่อเนื่อง เครื่องชั่งแบบตั้งค่าน้ำหนักคงที่ และเครื่องชั่งสำหรับถ่ายเทของตามน้ำหนักที่กำหนดลงในถุงหรือภา  Export   Import 
  84238910 000/C62           ใช้ไฟฟ้า  Export   Import 
  84238910 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84238920 000/C62           ไม่ใช้ไฟฟ้า  Export   Import 
  84238920 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  842390 /KGM     ตุ้มน้ำหนักทุกชนิดของเครื่องชั่ง รวมทั้งส่วนประกอบของเครื่องชั่ง  Export   Import 
  84239010 000/KGM           ตุ้มน้ำหนักของเครื่องชั่ง  Export   Import 
            ส่วนประกอบอื่น ๆ ของเครื่องชั่ง    
  84239021 000/KGM           ของเครื่องจักรที่ใช้ไฟฟ้า  Export   Import 
  84239029 000/KGM           ของเครื่องจักรที่ไม่ใช้ไฟฟ้า  Export   Import 
8424     ##############################################################################################################################################################################################################################################################  Export   Import 
  842410 /-     เครื่องดับเพลิง จะบรรจุสิ่งดับเพลิง (ชาร์จ) หรือไม่ก็ตาม และชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์ของของดังกล่าว  Export   Import 
  84241010 /-         ชนิดที่เหมาะสำหรับใช้กับอากาศยาน  Export   Import 
  84241010 001/C62           เครื่องดับเพลิงที่บรรจุสิ่งดับเพลิง (ชาร์จ) ที่มีฮาลอน 1211 หรือฮาลอน 1301 หรือ ฮาลอน 2402  Export   Import 
  84241010 002/C62           เครื่องดับเพลิงที่บรรจุสิ่งดับเพลิง (ชาร์จ) อื่นๆ  Export   Import 
  84241010 003/C62           เครื่องดับเพลิงที่ไม่ได้บรรจุสิ่งดับเพลิง (ชาร์จ)  Export   Import 
  84241010 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84241090 /-         อื่นๆ  Export   Import 
  84241090 001/C62           เครื่องดับเพลิงที่บรรจุสิ่งดับเพลิง (ชาร์จ) ที่มีฮาลอน 1211 หรือฮาลอน 1301 หรือ ฮาลอน 2402  Export   Import 
  84241090 002/C62           เครื่องดับเพลิงที่บรรจุสิ่งดับเพลิง (ชาร์จ) อื่นๆ  Export   Import 
  84241090 003/C62           เครื่องดับเพลิงที่ไม่ได้บรรจุสิ่งดับเพลิง (ชาร์จ)  Export   Import 
  84241090 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  842420 /C62     หัวฉีดและเครื่องใช้ที่คล้ายกัน  Export   Import 
            ใช๎ไฟฟ้า    
  84242011 000/C62           ใช้ในการเกษตรหรือการทำสวน  Export   Import 
  84242019 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
            ไมํใช๎ไฟฟ้า    
  84242021 000/C62           ใช้ในการเกษตรหรือการทำสวน  Export   Import 
  84242029 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  842430 /-     เครื่องพ่นไอน้ำหรือพ่นทราย และเครื่องจักรที่คล้ายกันสำหรับฉีดพุ่งให้เป็นลำ และชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์ของของดังกล่าว  Export   Import 
  84243000 001/KGM           เฉพาะเครื่องมือกลไฟฟ้าสำหรับใช้งานด้วยมือที่มีมอเตอร์ไฟฟ้าในตัว  Export   Import 
  84243000 090/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  84243000 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
        เครื่องใช้อื่น ๆ    
  842481 /-     เครื่องใช้กล สำหรับฉีดพ่นของเหลวหรือผงให้พุ่งเป็นลำ เป็นฝอยหรือเป็นละออง ใช้ในการเกษตรหรือการทำสวน (เช่น เครื่องพ่นยากำจัดศัตรูพืช เป็นต้น) และชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์ของของดังกล่าว  Export   Import 
  84248110 000/C62           ระบบการให้น้ำแบบหยด  Export   Import 
  84248110 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84248130 000/C62           เครื่องฉีดพ่นสารฆ่าแมลงที่ใช้แรงคน  Export   Import 
  84248130 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84248140 000/C62           อื่น ๆ ไม่ใช้ไฟฟ้า  Export   Import 
  84248140 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84248150 000/C62           อื่น ๆ ใช้ไฟฟ้า  Export   Import 
  84248150 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  842489 /-      เครื่องใช้อื่น ๆ อื่น ๆ  Export   Import 
  84248910 000/C62           เครื่องฉีดพ่นที่ใช้แรงคนชนิดที่ใช้ตามบ้านเรือนมี ความจุไม่เกิน 3 ลิตร  Export   Import 
  84248910 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84248920 000/C62           หัวฉีดที่มีหลอดจุ่ม  Export   Import 
  84248920 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84248940 000/oC6           เครื่องอุปกรณ์สำหรับการขึ้นรูปแบบเปียก โดย การฉีด พ่นสารละลายทางเคมีหรือเคมีไฟฟ้าให้พุ่งเป็นลำ เป็นฝอยหรือเป็นละออง ลงบนแผ่นฐานแผงวงจรพิมพ์ แผ่นฐานแผงการเดินสายแบบพิมพ์ เครื่องอุปกรณ์ฉีดพ่นเฉพาะที่โดยใช้ของเหลว เพสต์สำหรับใช้บัดกรี โซลเดอร์บอลล์ สารยึดติ  Export   Import 
  84248950 /-         อื่นๆใช้ไฟฟ้า  Export   Import 
  84248950 001/C62           เฉพาะอุปกรณ์ที่ใช้กับยานยนต์สำหรับทำความสะอาดกระจกหน้า ไฟฟน้าหรือหน้าต่าง  Export   Import 
  84248950 090/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  84248950 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84248990 /-         อื่นๆไม่ใช้ไฟฟ้า  Export   Import 
  84248990 001/C62           เฉพาะอุปกรณ์ที่ใช้กับยานยนต์สำหรับทำความสะอาดกระจกหน้า ไฟฟน้าหรือหน้าต่าง  Export   Import 
  84248990 090/C62           อื่นๆ  Export   Import 
  84248990 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  842490 /KGM      ส่วนประกอบ  Export   Import 
  84249010 000/KGM           ของเครื่องดับเพลิง  Export   Import 
            ใช๎ไฟฟ้า    
  84249021 000/KGM           ของของตามประเภทย่อย 8424.20.11  Export   Import 
  84249023 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  84249024 000/KGM           ของของตามประเภทย่อย 8424.20.21  Export   Import 
  84249029 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  84249030 000/KGM           ของเครื่องพ่นไอน้ำหรือพ่นทรายและเครื่องจักรที่ คล้ายกันสำหรับฉีดพุ่งให้เป็นลำ  Export   Import 
            อื่น ๆ    
  84249093 000/KGM           ของของตามประเภทย่อย 8424.81.10  Export   Import 
  84249094 000/KGM           ของของตามประเภทย่อย 8424.81.30 หรือ 8424.81.40  Export   Import 
  84249095 000/KGM           ของของตามประเภทย่อย 8424.81.50  Export   Import 
  84249099 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  84249099 001/KGM           เฉพาะเครื่องมือกลไฟฟ้าสำหรับใช้งานด้วยมือ ที่มีมอเตอร์ไฟฟ้าในตัว  Export   Import 
  84249099 090/KGM           อื่นๆ  Export   Import 
8425     เครื่องผ่อนแรงที่ใช้ลูกรอกและเครื่องชักรอกนอกจากเครื่องชักรอกแบบสกิป เครื่องกว้านแบบนอนและแบบตั้ง แม่แรง  Export   Import 
        เครื่องผ่อนแรงที่ใช้ลูกรอกและเครื่องชักรอกนอกจากเครื่องชักรอกแบบสกิปหรือเครื่องชักรอกชนิดที่ใช้สําหรับยกยาน    
  84251100 000/C62           ที่ได้กำลังจากมอเตอร์ไฟฟ้า  Export   Import 
  84251100 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84251900 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  84251900 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
        เครื่องกว้านแบบนอนอื่น ๆ รวมทั้งเครื่องกว้านแบบตั้ง    
  84253100 000/C62           ที่ได้กำลังจากมอเตอร์ไฟฟ้า  Export   Import 
  84253100 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84253900 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  84253900 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
        แม่แรง รวมทั้งเครื่องชักรอกชนิดที่ใช้สําหรับยกยาน    
  84254100 000/C62           ระบบแม่แรงชนิดติดตั้งถาวรในอู่ซ่อมรถ  Export   Import 
  84254100 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  842542 /-     แม่แรง (นอกจากระบบแม่แรงชนิดติดตั้งถาวรในอู่ซ่อมรถ) และเครื่องชักรอกชนิดที่ใช้สำหรับยกยาน ที่ใช้ระบบไฮดรอลิก และชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์ของของดังกล่าว  Export   Import 
  84254210 000/C62           แม่แรงชนิดที่ใช้ในเครื่องกลไกยกกะบะหลังสำหรับ รถบรรทุก  Export   Import 
  84254290 /-         อื่นๆ  Export   Import 
  84254290 001/C62           แม่แรง  Export   Import 
  84254290 002/C62           เครื่องชักรอก  Export   Import 
  84254290 090/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  84254290 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  842549 /-     แม่แรงอื่น ๆ (นอกจากระบบแม่แรงชนิดติดตั้งถาวรในอู่ซ่อมรถ แม่แรงที่ใช้ระบบไฮดรอลิก) และเครื่องชักรอกอื่น ๆ (นอกจากเครื่องชักรอกที่ใช้ระบบไฮดรอลิก) ชนิดที่ใช้สำหรับยกยาน และชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์ของของดังกล่าว  Export   Import 
  84254910 /-         ใช้ไฟฟ้า  Export   Import 
  84254910 001/C62           แม่แรง  Export   Import 
  84254910 002/C62           เครื่องชักรอก  Export   Import 
  84254910 090/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  84254910 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84254920 /-         ไม่ใช้ไฟฟ้า  Export   Import 
  84254920 001/C62           แม่แรง  Export   Import 
  84254920 002/C62           เครื่องชักรอก  Export   Import 
  84254920 090/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  84254920 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
8426     ชิปส์เดอร์ริก ปั้นจั่น รวมถึงปั้นจั่นแบบเคเบิล รวมทั้งโครงยกของชนิดเคลื่อนที่ได้ เครื่องขนย้ายแบบสแตรดเดิล และรถใช้งาน (เวิร์กทรัก) ที่มีปั้นจั่นติดอยู่ด้วย  Export   Import 
        ปั้นจั่นแบบโอเวอร์เดทราเวลลิง แบบทรานสปอร์เตอร์แบบแกนทรี แบบบริดจ์ โครงยกของชนิดเคลื่อนที่ได้ และเครื่องขนยฝ้ายแบบสแตรดเดิ้ล    
  84261100 000/C62           ปั้นจั่นแบบโอเวอร์เฮดทราเวลลิง ติดตั้งบนฐานรองที่อยู่ กับที่  Export   Import 
  84261100 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84261200 000/C62           โครงยกของชนิดเคลื่อนที่ได้แบบมีล้อและเครื่องขนย้าย แบบสแตรดเดิ้ล  Export   Import 
  84261200 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  842619 /-     ปั้นจั่นแบบทรานสปอร์เตอร์ แบบแกนทรี แบบบริดจ์ และชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์ของของดังกล่าว  Export   Import 
  84261920 000/C62           ปั้นจั่นแบบบริดจ์  Export   Import 
  84261920 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84261930 000/C62           ปั้นจั่นแบบแกนทรี  Export   Import 
  84261930 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84261990 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  84261990 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84262000 000/C62           ปั้นจั่นแบบทาวเวอร์  Export   Import 
  84262000 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84263000 000/C62           ปั้นจั่นแบบจิบชนิดพอร์ทัลหรือชนิดพีเดสทัล  Export   Import 
  84263000 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
        เครื่องจักรอื่น ๆ ชนิดขับเคลื่อนได้ในตัว    
  84264100 000/C62           มีล้อ  Export   Import 
  84264100 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84264900 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  84264900 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
        เครื่องจักรอื่น ๆ    
  84269100 000/C62           ออกแบบสำหรับติดตั้งบนยานบกที่วิ่งบนถนน  Export   Import 
  84269100 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84269900 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  84269900 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
8427     รถฟอร์กลิฟต์ รวมทั้งรถใช้งาน (เวิร์กทรัก) อื่นๆ ที่มีเครื่องอุปกรณ์สำหรับยกหรือขนย้ายติดอยู่ด้วย นอกจากปั้นจั่น  Export   Import 
  84271000 000/C62           รถใช้งานชนิดขับเคลื่อนได้ในตัวที่ได้กำลังจาก มอเตอร์ไฟฟ้า  Export   Import 
  84271000 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84272000 000/C62           รถใช้งานชนิดขับเคลื่อนได้ในตัวอื่น ๆ  Export   Import 
  84272000 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84279000 000/C62           รถใช้งานอื่น ๆ  Export   Import 
  84279000 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
8428     เครื่องจักรอื่น ๆ สําหรับยก ขนยฝ้าย บรรทุกหรือขนถ่าย (เช่นลิฟต์ บันไดเลื่อน เครื่องลําเลียง เครื่องเทเลเฟอริก)  Export   Import 
  842810 /-     ลิฟต์ และเครื่องชักรอกแบบสกิป และชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์ของของดังกล่าว  Export   Import 
  84281010 000/C62           ลิฟต์สำหรับคนโดยสาร  Export   Import 
  84281010 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
            ลิฟต์อื่น ๆ    
  84281021 000/C62           ชนิดที่ใช้ในอาคาร  Export   Import 
  84281021 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84281029 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  84281029 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84281090 000/C62           เครื่องชักรอกแบบสกิป  Export   Import 
  84281090 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  842820 /-     เครื่องยกและเครื่องลำเลียงแบบนิวมาติก ที่ใช้สำหรับยก ขนย้าย บรรทุกหรือขนถ่าย และชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์ของของดังกล่าว  Export   Import 
  84282010 000/C62           ชนิดที่ใช้ในการเกษตร  Export   Import 
  84282010 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84282020 000/C62           เครื่องจักรอัตโนมัติสำหรับเคลื่อนย้าย ขนย้าย และ จัดเก็บแผงวงจรพิมพ์ แผงการเดินสายแบบพิมพ์หรือ แผงวงจรไฟฟ้า  Export   Import 
  84282020 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84282090 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  84282090 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
        เครื่องยกและเครื่องลําเลียงอื่น ๆ ที่ทํางานอย่างต่อเนื่องสําหรับขนส่งของหรือวัตถุ    
  84283100 000/C62           ออกแบบเป็นพิเศษสำหรับใช้ใต้ดิน  Export   Import 
  84283100 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  842832 /-     เครื่องยกและเครื่องลำเลียง แบบบักเกต ที่ทำงานอย่างต่อเนื่องสำหรับขนส่งของหรือวัตถุ และชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์ของของดังกล่าว  Export   Import 
  84283210 000/C62           ชนิดที่ใช้ในการเกษตร  Export   Import 
  84283210 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84283290 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  84283290 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  842833 /-     เครื่องยกและเครื่องลำเลียง แบบสายพาน ที่ทำงานอย่างต่อเนื่องสำหรับขนส่งของหรือวัตถุ และชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์ของของดังกล่าว  Export   Import 
  84283310 000/C62           ชนิดที่ใช้ในการเกษตร  Export   Import 
  84283310 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84283320 000/C62           เครื่องจักรอัตโนมัติสำหรับเคลื่อนย้าย ขนย้าย และ จัดเก็บแผงวงจรพิมพ์ แผงการเดินสายแบบพิมพ์ หรือ แผงวงจรไฟฟ้า  Export   Import 
  84283320 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84283390 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  84283390 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  842839 /-     อื่น ๆ  Export   Import 
  84283910 000/C62           ชนิดที่ใช้ในการเกษตร  Export   Import 
  84283910 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84283930 000/C62           เครื่องจักรอัตโนมัติสำหรับเคลื่อนย้าย ขนย้าย และ จัดเก็บแผงวงจรพิมพ์ แผงการเดินสายแบบพิมพ์ หรือ แผงวงจรไฟฟ้า  Export   Import 
  84283930 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84283990 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  84283990 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84284000 000/C62           บันไดเลื่อนและทางเลื่อน  Export   Import 
  84284000 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84286000 000/C62           เครื่องเทเลเฟอริก แชร์ลิฟต์ สกีแดรกไลน์ รวมทั้ง เครื่องกลไกฉุดลากสำหรับเครื่องฟิวนิคิวลาร์  Export   Import 
  84286000 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  842890 /-     เครื่องจักรอื่น ๆ สําหรับยก ขนยฝ้าย บรรทุกหรือขนถ่าย (เช่นลิฟต์ บันไดเลื่อน เครื่องลําเลียง เครื่องเทเลเฟอริก)- เครื่องจักรอื่น ๆ  Export   Import 
  84289020 000/C62           เครื่องจักรอัตโนมัติสำหรับเคลื่อนย้าย ขนย้าย และจัดเก็บ แผงวงจรพิมพ์ แผงการเดินสายแบบพิมพ์ หรือ แผงวงจรไฟฟ้า  Export   Import 
  84289020 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84289030 000/C62           วากอนพุชเชอร์ที่ใช้ในเหมืองแร่ เครื่องย้ายสับเปลี่ยนราง (ทราเวอร์เซอร์) สำหรับหัวรถจักรหรือรถตู้ แท่นยกถ่าย รถตู้ (วากอนทิปเปอร์) และเครื่องอุปกรณ์ที่คล้ายกัน สำหรับขนย้ายตู้รถไฟ  Export   Import 
  84289030 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84289090 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  84289090 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
8429     บลูโดเซอร์ แองเกิลโดเซอร์ เครื่องเกรด เครื่องเกลี่ย เครื่องขูด เครื่องตักเชิงกล เครื่องขุด เครื่องตักย้าย เครื่องกระทุ้ง และเครื่องบดถนน ชนิดขับเคลื่อนได้ในตัว  Export   Import 
        บูลโดเซอร์ และแองเกิลโดเซอร์    
  84291100 000/C62           แบบตีนตะขาบ  Export   Import 
  84291100 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84291900 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  84291900 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84292000 000/C62           เครื่องเกรดและเครื่องเกลี่ย  Export   Import 
  84292000 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84293000 000/C62           เครื่องขูด  Export   Import 
  84293000 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  842940 /-     เครื่องกระทุ้งและเครื่องบดถนน ชนิดขับเคลื่อนได้ในตัว และชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์ของของดังกล่าว  Export   Import 
  84294030 000/C62           เครื่องกระทุ้ง  Export   Import 
  84294030 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84294040 000/C62           เครื่องบดถนนแบบสั่นสะเทือนชนิดดรัมเรียบ ที่มีแรงเหวี่ยงหนีศูนย์ต่อดรัมไม่เกิน 20 ตัน  Export   Import 
  84294040 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84294050 000/C62           เครื่องบดถนนแบบสั่นสะเทือนอื่น ๆ  Export   Import 
  84294050 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84294090 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  84294090 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
        เครื่องตักเชิงกล เครื่องขุด และเครื่องตักยฝ้าย    
  84295100 000/C62           เครื่องตักย้ายแบบฟรอนต์เอนด์  Export   Import 
  84295100 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84295200 000/C62           เครื่องจักรที่โครงสร้างส่วนบนหมุนได้ 360 องศา  Export   Import 
  84295200 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84295900 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  84295900 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
8430     เครื่องจักรอื่น ๆ (นอกจากที่ระบุไว้ตามประเภทที่ 84.29) สำหรับเคลื่อนย้าย เกรด เกลี่ย ขูด ขุด กระทุ้ง อัดแน่น สกัด หรือเจาะคว้าน ที่ใช้กับดิน แร่ธาตุหรือสินแร่ รวมทั้งเครื่องตอกเสาเข็ม เครื่องถอนเสาเข็ม เครื่องกวาดหิมะและเป่าหิมะ  Export   Import 
  84301000 000/C62           เครื่องตอกเสาเข็มและเครื่องถอนเสาเข็ม  Export   Import 
  84301000 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84302000 000/C62           เครื่องกวาดหิมะและเครื่องเป่าหิมะ  Export   Import 
  84302000 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
        เครื่องตัดถ่านหินหรือหิน และเครื่องจักรสําหรับขุดอุโมงค์    
  84303100 000/C62           ชนิดขับเคลื่อนได้ในตัว  Export   Import 
  84303100 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84303900 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  84303900 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
        เครื่องจักรอื่น ๆ สําหรับเจาะคว้านหรือขุดเจาะ    
  84304100 000/C62           ชนิดขับเคลื่อนได้ในตัว  Export   Import 
  84304100 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  843049 /-     เครื่องจักรสำหรับเจาะคว้านหรือขุดเจาะ ที่ใช้กับดิน แร่ธาตุหรือสินแร่ ชนิดขับเคลื่อนได้ในตัวไม่ได้ และชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์ของของดังกล่าว  Export   Import 
  84304910 000/C62           แท่นหลุมผลิตปิโตรเลียมและแท่นรวมกระบวนการผลิต ปิโตรเลียมที่เหมาะสำหรับใช้ในการเจาะ  Export   Import 
  84304910 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84304990 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  84304990 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84305000 000/C62           เครื่องจักรอื่น ๆ ชนิดขับเคลื่อนได้ในตัว  Export   Import 
  84305000 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
        เครื่องจักรอื่น ๆ ชนิดขับเคลื่อนในตัวไม่ได้    
  84306100 000/C62           เครื่องจักรสำหรับกระทุ้งหรืออัดแน่น  Export   Import 
  84306100 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84306900 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  84306900 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
8431     ส่วนประกอบที่เหมาะสําหรับใช้เฉพาะหรือส่วนใหญ่ใช้กับเครื่องจักรตามประเภทที่ 84.25 ถึง 84.30  Export   Import 
  843110 /KGM     ส่วนประกอบที่เหมาะสำหรับใช้เฉพาะหรือส่วนใหญ่ใช้กับเครื่องจักรตามประเภทที่ 84.25 (เครื่องผ่อนแรงที่ใช้ลูกรอกและเครื่องชักรอก นอกจากเครื่องชักรอกแบบสกิป เครื่องกว้านแบบนอนและแบบตั้ง แม่แรง)  Export   Import 
            ของเครื่องจักรที่ใช๎ไฟฟ้า    
  84311013 000/KGM           ของของตามประเภทย่อย 8425.11.00 8425.31.00 หรือ 8425.49.10  Export   Import 
  84311019 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
            ของเครื่องจักรที่ไมํใช๎ไฟฟ้า    
  84311022 000/KGM           ของของตามประเภทย่อย 8425.19.00 8425.39.00 8425.41.00 8425.42.10 หรือ 8425.42.90  Export   Import 
  84311029 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  84312000 000/KGM           ของเครื่องจักรตามประเภท 84.27  Export   Import 
        ของเครื่องจักรตามประเภทที่ 84.28    
  843131 /KGM     ส่วนประกอบของลิฟต์ ของเครื่องชักรอกแบบสกิปหรือบันไดเลื่อน  Export   Import 
  84313110 000/KGM           ของของตามประเภทย่อย 8428.10.21 8428.10.29 หรือ 8428.10.90  Export   Import 
  84313120 000/KGM           ของของตามประเภทย่อย 8428.10.10 หรือ 8428.40.00  Export   Import 
  843139 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  84313910 000/KGM           ของของตามประเภทย่อย 8428.20.10 8428.32.10 8428.33.10 หรือ 8428.39.10  Export   Import 
  84313920 000/KGM           ของของตามประเภทย่อย 8428.90  Export   Import 
  84313940 000/KGM           ของเครื่องจักรอัตโนมัติสำหรับเคลื่อนย้าย ขนย้าย และจัดเก็บแผงวงจรพิมพ์ แผงการเดินสายแบบพิมพ์ หรือแผงวงจรไฟฟ้า  Export   Import 
  84313990 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
        ของเครื่องจักรตามประเภทที่ 84.26 84.29 หรือ 84.30    
  843141 /KGM     บักเกต ที่ตัก ที่ตักแบบก้ามปูและแบบกรงเล็บ  Export   Import 
  84314110 000/KGM           สำหรับเครื่องจักรตามประเภท 84.26  Export   Import 
  84314190 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  84314200 000/KGM           ใบมีดสำหรับบูลโดเซอร์หรือแองเกิลโดเซอร์  Export   Import 
  84314300 000/KGM           ส่วนประกอบของเครื่องจักรสำหรับเจาะคว้านหรือ ขุดเจาะ ตามประเภทย่อย 8430.41 หรือ 8430.49  Export   Import 
  843149 /KGM     ส่วนประกอบของเครื่องจักรอื่น ๆ (นอกจากที่ระบุไว้ตามประเภทย่อยที่ 8431.41 ถึง 8431.43) ตามประเภทที่ 84.26 (เช่น ปั้นจั่น โครงยกของชนิดเคลื่อนที่ได้ เครื่องขนย้ายแบบสแตรดเดิล รถใช้งาน (เวิร์กทรัก) ที่มีปั้นจั่นติดอยู่ด้วย เป็นต้น) 84.29 (เช่น บลูโดเชอร  Export   Import 
  84314910 000/KGM           ส่วนประกอบของเครื่องจักรตามประเภท 84.26  Export   Import 
  84314920 000/KGM           ขอบตัดหรือคมตัดชนิดที่ใช้สำหรับเครื่องขูด เครื่องเกรด หรือเครื่องเกลี่ย  Export   Import 
  84314940 000/KGM           ขอบตัดหรือคมตัดชนิดที่ใช้สำหรับบูลโดเซอร์หรือ แองเกิลโดเซอร์  Export   Import 
  84314950 000/KGM           ของเครื่องบดถนน  Export   Import 
  84314960 000/KGM           ของของตามประเภทย่อย 8430.20.00  Export   Import 
  84314990 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
8432     เครื่องจักรที่ใช้ในการเกษตร การทำสวนหรือการป่าไม้ สำหรับการเตรียมดินหรือเพาะปลูก รวมทั้งเครื่องบดสนามหญ้าหรือสนามกีฬา  Export   Import 
  84321000 000/C62           เครื่องไถ  Export   Import 
  84321000 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
        เครื่องคราด เครื่องพรวนดิน เครื่องกําจัดตอ เครื่องกําจัดวัชพืชและเครื่องขุด    
  84322100 000/C62           เครื่องคราดแบบจาน  Export   Import 
  84322100 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84322900 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  84322900 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84323000 000/C62           เครื่องหว่านเมล็ด เครื่องปลูกและเครื่องย้ายต้นกล้า  Export   Import 
  84323000 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84324000 000/C62           เครื่องหว่านปุ๋ย  Export   Import 
  84324000 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  843280 /-     เครื่องจักรอื่น ๆ ที่ใช้ในการเกษตร การทำสวนหรือการป่าไม้ สำหรับการเตรียมดินหรือเพาะปลูก (นอกจากที่ระบุไว้ตามประเภทย่อยที่ 8423.10 ถึง 8423.40) รวมทั้งเครื่องบดสนามหญ้าหรือสนามกีฬา และชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์ของของดังกล่าว  Export   Import 
  84328010 000/C62           ใช้ในการเกษตรหรือการทำสวน  Export   Import 
  84328010 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84328020 000/C62           เครื่องบดสนามหญ้าหรือสนามกีฬา  Export   Import 
  84328020 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84328090 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  84328090 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  843290 /KGM     ส่วนประกอบของเครื่องจักรที่ใช้ในการเกษตร การทำสวนหรือการป่าไม้ สำหรับการเตรียมดินหรือการเพาะปลูก รวมทั้งส่วนประกอบของเครื่องบดสนามหญ้าหรือสนามกีฬา  Export   Import 
  84329010 000/KGM           ของเครื่องจักรตามประเภทย่อย 8432.80.90  Export   Import 
  84329020 000/KGM           ของเครื่องบดสนามหญ้าหรือสนามกีฬา  Export   Import 
  84329090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
8433     เครื่องจักรสำหรับเก็บเกี่ยวหรือนวด รวมถึงเครื่องทำฟ่อนฟางหรือฟ่อนหญ้า เครื่องตัดหญ้า รวมทั้งเครื่องจักรสำหรับทำความสะอาด คัดหรือแยกขนาดไข่ ผลไม้หรือผลิตผลอื่น ๆ ทางการเกษตร นอกจากเครื่องจักรตามประเภทที่ 84.37 (เครื่องจักรทำความสะอาด คัดหรือแยกขนาดเมล็ดพื  Export   Import 
        เครื่องตัดหญ้าสําหรับสนามหญ้า สวนสาธารณะหรือสนามกีฬา    
  84331100 000/C62           ขับด้วยมอเตอร์ มีอุปกรณ์สำหรับตัดซึ่งหมุนตาม แนวนอน  Export   Import 
  84331100 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  843319 /-     เครื่องตัดหญ้าอื่น ๆ (นอกจากเครื่องตัดหญ้าที่ขับด้วยมอเตอร์ มีอุปกรณ์สำหรับตัดซึ่งหมุนตามแนวนอน) สำหรับสนามหญ้า สวนสาธารณะหรือสนามกีฬา และชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์ของของดังกล่าว  Export   Import 
  84331910 000/C62           ไม่ขับด้วยมอเตอร์  Export   Import 
  84331910 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84331990 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  84331990 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84332000 000/C62           เครื่องตัดหญ้าอื่น ๆ รวมถึงแผ่นตัด (คัตเตอร์บาร์) สำหรับ ติดตั้งกับแทรกเตอร์  Export   Import 
  84332000 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84333000 000/C62           เครื่องจักรอื่น ๆ สำหรับจัดทำหญ้าแห้ง  Export   Import 
  84333000 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84334000 000/C62           เครื่องทำฟ่อนฟางหรือฟ่อนหญ้า รวมถึงเครื่องดังกล่าวที่มี เครื่องเก็บ  Export   Import 
  84334000 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
        เครื่องจักรอื่น ๆ สําหรับเก็บเกี่ยว เครื่องจักรสําหรับนวด    
  84335100 000/C62           เครื่องจักรที่มีทั้งเครื่องเก็บเกี่ยวและเครื่องนวด  Export   Import 
  84335100 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84335200 000/C62           เครื่องจักรอื่น ๆ สำหรับนวด  Export   Import 
  84335200 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84335300 000/C62           เครื่องจักรสำหรับเก็บเกี่ยวรากหรือหัวพืช  Export   Import 
  84335300 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  843359 /-     เครื่องจักรสำหรับเก็บเกี่ยวอื่น ๆ (นอกจากเครื่องจักรที่มีทั้งเครื่องเก็บเกี่ยวและเครื่องนวด เครื่องจักรสำหรับเก็บเกี่ยวรากหรือหัวพืช) และชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์ของของดังกล่าว  Export   Import 
  84335910 000/C62           เครื่องเก็บฝ้ายและเครื่องหีบฝ้าย  Export   Import 
  84335910 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84335990 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  84335990 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  843360 /-     เครื่องจักรสำหรับทำความสะอาด คัดหรือแยกขนาดไข่ ผลไม้หรือผลิตผลอื่น ๆ ทางการเกษตร และชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์ของของดังกล่าว  Export   Import 
  84336010 000/C62           ใช้ไฟฟ้า  Export   Import 
  84336010 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84336020 000/C62           ไม่ใช้ไฟฟ้า  Export   Import 
  84336020 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  843390 /KGM     ส่วนประกอบของเครื่องจักรตามประเภทที่ 84.33 (เช่น เครื่องจักรสำหรับเก็บเกี่ยวหรือนวด เครื่องตัดหญ้าสำหรับสนามหญ้า สวนสาธารณะหรือสนามกีฬา เครื่องจักรสำหรับทำความสะอาด คัดหรือแยกขนาดไข่ ผลไม้หรือผลิตผลอื่นๆ ทางการเกษตร เป็นต้น)  Export   Import 
  84339010 000/KGM           ลูกล้อที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง (รวมถึงยางล้อ) เกิน 100 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 250 มิลลิเมตร หากว่าความกว้าง ของขอบล้อหรือยางที่ประกอบนั้นเกิน 30 มิลลิเมตร  Export   Import 
  84339020 000/KGM           อื่น ๆ ของของตามประเภทย่อย 8433.11 หรือ 8433.19.90  Export   Import 
  84339030 000/KGM           อื่น ๆ ของของตามประเภทย่อย 8433.19.10  Export   Import 
  84339090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
8434     เครื่องรีดนมและเครื่องจักรทำผลิตภัณฑ์นม  Export   Import 
  843410 /-     เครื่องรีดนม และชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์ของของดังกล่าว  Export   Import 
  84341010 000/C62           ใช้ไฟฟ้า  Export   Import 
  84341010 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84341020 000/C62           ไม่ใช้ไฟฟ้า  Export   Import 
  84341020 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  843420 /-     เครื่องจักรทำผลิตภัณฑ์นม และชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์ของของดังกล่าว  Export   Import 
  84342010 000/C62           ใช้ไฟฟ้า  Export   Import 
  84342010 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84342020 000/C62           ไม่ใช้ไฟฟ้า  Export   Import 
  84342020 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  843490 /KGM     ส่วนประกอบของเครื่องรีดนม และเครื่องจักรทำผลิตภัณฑ์นม  Export   Import 
  84349010 000/KGM           ของเครื่องจักรที่ใช้ไฟฟ้า  Export   Import 
  84349020 000/KGM           ของเครื่องจักรที่ไม่ใช้ไฟฟ้า  Export   Import 
8435     เครื่องอัด เครื่องคั้น และเครื่องจักรที่คล้ายกัน ใช้ในการผลิตไวน์ ไซเดอร์ น้ำผลไม้หรือเครื่องดื่มที่คล้ายกัน  Export   Import 
  843510 /-     เครื่องอัด เครื่องคั้น และเครื่องจักรที่คล้ายกัน ใช้ในการผลิตไวน์ ไซเดอร์ น้ำผลไม้หรือเครื่องดื่มที่คล้ายกัน และชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์ของของดังกล่าว  Export   Import 
  84351010 000/C62           ใช้ไฟฟ้า  Export   Import 
  84351010 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84351020 000/C62           ไม่ใช้ไฟฟ้า  Export   Import 
  84351020 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  843590 /KGM     ส่วนประกอบของเครื่องอัด เครื่องคั้น และเครื่องจักรที่คล้ายกัน ใช้ในการผลิตไวน์ ไซเดอร์ น้ำผลไม้ หรือเครื่องดื่มที่คล้ายกัน  Export   Import 
  84359010 000/KGM           ของเครื่องจักรที่ใช้ไฟฟ้า  Export   Import 
  84359010 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84359020 000/KGM           ของเครื่องจักรที่ไม่ใช้ไฟฟ้า  Export   Import 
  84359020 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
8436     เครื่องจักรอื่น ๆ ที่ใช้ในการเกษตร การทำสวน การป่าไม้ (นอกจากที่ระบุไว้ตามประเภทที่ 84.32 ถึง 84.35) การเลี้ยงสัตว์ปีกเลี้ยง หรือการเลี้ยงผึ้ง รวมถึงเครื่องเพาะชำที่มีอุปกรณ์กล หรือเครื่องอุปกรณ์ความร้อนติดอยู่ด้วย รวมทั้งเครื่องฟักไข่และเครื่องกก  Export   Import 
  843610 /-     เครื่องจักรสำหรับเตรียมอาหารสัตว์ และชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์ของของดังกล่าว  Export   Import 
  84361010 000/C62           ใช้ไฟฟ้า  Export   Import 
  84361010 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84361020 000/C62           ไม่ใช้ไฟฟ้า  Export   Import 
  84361020 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
        เครื่องจักรสําหรับเลี้ยงสัตว์ป?กเลี้ยง รวมถึงเครื่องฟ?กไข่ และเครื่องกกลูกสัตว์ป?กเลี้ยง    
  843621 /-     เครื่องฟักไข่และเครื่องกกลูกสัตว์ปีกเลี้ยง และชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์ของของดังกล่าว  Export   Import 
  84362110 000/C62           ใช้ไฟฟ้า  Export   Import 
  84362110 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84362120 000/C62           ไม่ใช้ไฟฟ้า  Export   Import 
  84362120 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  843629 /-     เครื่องจักรสำหรับเลี้ยงสัตว์ปีกเลี้ยง และชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์ของของดังกล่าว  Export   Import 
  84362910 000/C62           ใช้ไฟฟ้า  Export   Import 
  84362910 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84362920 000/C62           ไม่ใช้ไฟฟ้า  Export   Import 
  84362920 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  843680 /-     เครื่องจักรอื่น ๆ ที่ใช้ในการเกษตร การทำสวน การป่าไม้ (นอกจากเครื่องจักรดังกล่าวที่ระบุไว้ตามประเภทที่ 84.32 ถึง 84.35 และเครื่องจักรสำหรับเตรียมอาหารสัตว์) การเลี้ยงผึ้ง รวมถึงเครื่องเพาะชำที่มีอุปกรณ์กล หรือเครื่องอุปกรณ์ความร้อนติดอยู่ และชิ้นส่วนครบช  Export   Import 
            ใช๎ไฟฟ้า    
  84368011 000/C62           ใช้ในการเกษตรหรือการทำสวน  Export   Import 
  84368011 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  84368019 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  84368019 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
            ไมํใช๎ไฟฟ้า    
  84368021 000/C62           ใช้ในการเกษตรหรือการทำสวน