ค้นหาHarmonize2012 / Harmonize2012 ทั้งหมด MOC

ตอนที่
ประเภท
ประเภทย่อย
รหัสสถิติ
รายการ
ข้อมูลสถิติ
86     หัวรถจักรของรถไฟหรือรถราง รถที่เดินบนรางและส่วนประกอบของของดังกล่าว สิ่งติดตั้งถาวรและอุปกรณ์ติดตั้งสำหรับรางรถไฟหรือรถราง และส่วนประกอบของสิ่งดังกล่าว เครื่องอุปกรณ์กล (รวมถึงที่เป็นเครื่องกลไฟฟ้า) สำหรับให้สัญญาณทางจราจรทุกชนิด  Export   Import 
8601     หัวรถจักรที่ใช้กำลังจากแหล่งจ่ายไฟฟ้าภายนอกหรือจากหม้อสะสมไฟฟ้า  Export   Import 
  86011000 000/C62           ใช้กำลังจากแหล่งจ่ายไฟฟ้าภายนอก  Export   Import 
  86011000 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  86012000 000/C62           ใช้กำลังจากหม้อสะสมไฟฟ้า  Export   Import 
  86012000 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
8602     หัวรถจักรอื่น ๆ (นอกจากหัวรถจักรที่ใช้กำลังจากแหล่งจ่ายไฟฟ้าภายนอกหรือจากหม้อสะสมไฟฟ้า) รวมทั้งรถสัมภาระของหัวรถจักร  Export   Import 
  86021000 000/C62           หัวรถจักรดีเซลไฟฟ้า  Export   Import 
  86021000 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  86029000 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  86029000 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
8603     รถโดยสาร รถสินค้าชนิดตู้และชนิดกะบะ ที่เดินบนรางรถไฟหรือรางรถราง ชนิดขับเคลื่อนได้ในตัว นอกจากของตามประเภทที่ 86.04 (ยานซ่อมบำรุงทางรถไฟหรือรถราง เช่น โรงซ่อมเคลื่อนที่ รถปั้นจั่น รถวางราง เป็นต้น)  Export   Import 
  86031000 000/C62           ใช้กำลังจากแหล่งจ่ายไฟฟ้าภายนอก  Export   Import 
  86031000 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  86039000 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  86039000 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  86040000 000/C62           ยานซ่อมบำรุงทางรถไฟหรือทางรถราง จะขับเคลื่อนได้ในตัวหรือไม่ก็ตาม (เช่น โรงซ่อมเคลื่อนที่ รถปั่นจั่น รถอัดหินโรยทาง รถสำหรับวางราง รถทดสอบ และรถตรวจสอบราง)  Export   Import 
  86040000 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  86050000 000/C62           รถโดยสารที่เดินบนรางรถไฟหรือรางรถราง ไม่ใช่ชนิดขับเคลื่อนได้ในตัว รวมทั้งรถบรรทุกสัมภาระ รถที่ทำการไปรษณีย์ และรถที่ใช้ในกิจการพิเศษอื่น ๆ ที่เดินบนรางรถไฟหรือรางรถราง ไม่ใช่ชนิดขับเคลื่อนได้ในตัว (ไม่รวมถึงรถตามประเภท 86.04)  Export   Import 
  86050000 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
8606     รถสินค้าชนิดตู้ทึบและตู้โปร่งที่เดินบนรางรถไฟหรือรางรถราง ไม่ใช่ชนิดขับเคลื่อนได้ในตัว  Export   Import 
  86061000 000/C62           แท้งค์แวกอนและที่คล้ายกัน  Export   Import 
  86061000 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  86063000 000/C62           รถสินค้าชนิดตู้ทึบและตู้โปร่งที่ถ่ายสินค้าได้ในตัว นอกจากของตามประเภทย่อย 8606.10  Export   Import 
  86063000 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
        อื่น ๆ    
  86069100 000/C62           ชนิดมีหลังคาและชนิดปิดทึบ  Export   Import 
  86069100 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  86069200 000/C62           ชนิดเปิดที่เปิดด้านข้างไม่ได้ และมีความสูงเกิน 60 เซนติเมตร  Export   Import 
  86069200 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  86069900 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  86069900 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
8607     ส่วนประกอบของหัวรถจักรของรถไฟหรือรถราง หรือรถที่เดินบนราง  Export   Import 
        โบกี้ บิสเซลโบกี้ เพลา และล้อ และส่วนประกอบของ ของดังกล่าว    
  86071100 000/KGM           โบกี้ขับเคลื่อนและบิสเซลโบกี้ขับเคลื่อน  Export   Import 
  86071200 000/KGM           โบกี้และบิสเซลโบกี้อื่น ๆ  Export   Import 
  86071900 000/KGM           อื่น ๆ รวมถึงส่วนประกอบ  Export   Import 
        เบรกและส่วนประกอบของเบรก    
  86072100 000/KGM           เบรกลม และส่วนประกอบของเบรกลม  Export   Import 
  86072900 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  86073000 000/KGM           ตาขอและอุปกรณ์ต่อพ่วงอื่น ๆ กันชนและส่วนประกอบของของดังกล่าว  Export   Import 
        อื่น ๆ    
  86079100 000/KGM           ของหัวรถจักร  Export   Import 
  86079900 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
8608     สิ่งติดตั้งถาวร อุปกรณ์ติดตั้งสำหรับรางรถไฟ หรือรางรถราง รวมทั้งเครื่องอุปกรณ์กล (รวมถึงที่เป็นเครื่องกลไฟฟ้า)สำหรับให้สัญญาณ ให้ความปลอดภัยหรือควบคุมการจราจรสำหรับทางรถไฟ ทางรถราง ถนน แม่น้ำ ลำคลอง สถานที่จอดรถ ท่าเรือ สนามบิน รวมทั้งส่วนประกอบของของดั  Export   Import 
  86080020 000/KGM           เครื่องอุปกรณ์ที่เป็นเครื่องกลไฟฟ้า  Export   Import 
  86080090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
8609     คอนเทนเนอร์ (รวมถึงคอนเทนเนอร์สำหรับขนส่งของไหล) ที่ออกแบบและติดตั้งเป็นพิเศษสำหรับการขนส่งตั้งแต่ 1 วิธีขึ้นไป  Export   Import 
  86090000 001/KGM           เฉพาะคอนเทนเนอร์ชนิดตู้แห้ง  Export   Import 
  86090000 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import