ค้นหาHarmonize2012 / Harmonize2012 ทั้งหมด MOC

ตอนที่
ประเภท
ประเภทย่อย
รหัสสถิติ
รายการ
ข้อมูลสถิติ
87     ยานบก นอกจากรถที่เดินบนรางรถไฟหรือรางรถราง ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของยานดังกล่าว  Export   Import 
8701     แทรกเตอร์ นอกจากแทรกเตอร์ตามประเภทที่ 87.09 (แทรกเตอร์ชนิดที่ใช้บนชานชลาสถานีรถไฟ)  Export   Import 
  870110 /-     แทรกเตอร์ชนิดคนเดินตาม และชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์ของของดังกล่าว  Export   Import 
            ก าลังไม่เกิน 22.5 กิโลวัตต์ จะใช้ไฟฟ้าหรือไม่ก็ตาม    
  87011011 000/C62           สำหรับใช้ในการเกษตร  Export   Import 
  87011011 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  87011019 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  87011019 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
            อื่น ๆ    
  87011091 000/C62           สำหรับใช้ในการเกษตร  Export   Import 
  87011091 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  87011099 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  87011099 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  870120 /-     แทรกเตอร์เดินบนถนนสำหรับลากรถกึ่งรถพ่วง และชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์ของของดังกล่าว  Export   Import 
  87012010 /KGM         ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  87012010 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  87012090 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  87013000 000/C62           แทรกเตอร์ตีนตะขาบ  Export   Import 
  87013000 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  870190 /-     แทรกเตอร์อื่น ๆ (นอกจากแทรกเตอร์ชนิดคนเดินตาม แทรกเตอร์เดินบนถนนสำหรับลากรถกึ่งรถพ่วง แทรกเตอร์ตีนตะขาบและแทรกเตอร์ตามประเภทที่ 87.09 (แทรกเตอร์ชนิดที่ใช้บนชานชลาสถานีรถไฟ)) และชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์ของของดังกล่าว  Export   Import 
  87019010 000/C62           แทรกเตอร์สำหรับใช้ในการเกษตร  Export   Import 
  87019010 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  87019090 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  87019090 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
8702     ยานยนต์สำหรับขนส่งบุคคลตั้งแต่สิบคนขึ้นไป (รวมถึงคนขับ)  Export   Import 
  870210 /-     ยานยนต์สำหรับขนส่งบุคคลตั้งแต่สิบคนขึ้นไป (รวมถึงคนขับ) ที่มีเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบมีลูกสูบที่จุดระเบิดโดยการอัด (ดีเซลหรือกึ่งดีเซล) และชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์ของของดังกล่าว  Export   Import 
  87021010 /KGM         รถยนต์ (รวมถึงรถลิมูซีนแบบขยายยาว แต่ไม่รวมถึง รถโดยสาร (โค้ช) รถโดยสารประจำทาง รถโดยสารประจำทางขนาดเล็ก หรือรถแวน)  Export   Import 
  87021010 999/KGM           รถยนต์ (รวมถึงรถลิมูซีนแบบขยายยาว แต่ไม่รวมถึง รถโดยสาร (โค้ช) รถโดยสารประจำทาง รถโดยสารประจำทางขนาดเล็ก หรือรถแวน)  Export   Import 
             รถโดยสาร (โค้ช) รถโดยสารประจำทาง หรือ รถโดยสารประจำทางขนาดเล็ก    
  87021041 999/KGM           น้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุก (จี.วี.ดับเบิลยู) อย่างน้อย 6 ตัน แต่ไม่เกิน 18 ตัน  Export   Import 
  87021049 /KGM         อื่น ๆ  Export   Import 
  87021049 999/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  87021050 /KGM         อื่น ๆ  Export   Import 
  87021050 999/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  87021060 000/C62           รถยนต์ (รวมถึงรถลิมูซีนแบบขยายยาว แต่ไม่รวมถึง รถโดยสาร (โค้ช) รถโดยสารประจำทาง รถโดยสารประจำทางขนาดเล็ก หรือรถแวน)  Export   Import 
             สำหรับขนส่งบุคคลตั้งแต่ 30 คนขึ้นไปและออกแบบ โดยเฉพาะเพื่อใช้ในท่าอากาศยาน    
  87021071 000/C62           น้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุก (จี.วี.ดับเบิลยู) อย่างน้อย 6 ตัน แต่ไม่เกิน 18 ตัน  Export   Import 
  87021079 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
             รถโดยสาร (โค้ช) รถโดยสารประจำทาง หรือ รถโดยสารประจำทางขนาดเล็ก อื่น ๆ    
  87021081 000/C62           น้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุก (จี.วี.ดับเบิลยู) อย่างน้อย 6 ตัน แต่ไม่เกิน 18 ตัน  Export   Import 
  87021089 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  87021090 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  870290 /-     ยานยนต์สำหรับขนส่งบุคคลตั้งแต่สิบคนขึ้นไป (รวมถึงคนขับ) ที่มีเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบมีลูกสูบที่จุดระเบิดด้วยประกายไฟ และชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์ของของดังกล่าว  Export   Import 
             ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์    
  87029012 /KGM         รถยนต์ (รวมถึงรถลิมูซีนแบบขยายยาว แต่ไม่รวมถึง รถโดยสาร (โค้ช) รถโดยสารประจำทาง รถโดยสารประจำทางขนาดเล็ก หรือรถแวน)  Export   Import 
  87029012 999/KGM           รถยนต์ (รวมถึงรถลิมูซีนแบบขยายยาว แต่ไม่รวมถึง รถโดยสาร (โค้ช) รถโดยสารประจำทาง รถโดยสารประจำทางขนาดเล็ก หรือรถแวน)  Export   Import 
  87029013 /KGM         สำหรับขนส่งบุคคลตั้งแต่สามสิบคนขึ้นไป  Export   Import 
  87029013 999/KGM           สำหรับขนส่งบุคคลตั้งแต่สามสิบคนขึ้นไป  Export   Import 
  87029014 /KGM         รถโดยสาร (โค้ช) รถโดยสารประจำทาง หรือ รถโดยสารประจำทางขนาดเล็ก อื่น ๆ  Export   Import 
  87029014 999/KGM           รถโดยสาร (โค้ช) รถโดยสารประจำทาง หรือ รถโดยสารประจำทางขนาดเล็ก อื่น ๆ  Export   Import 
  87029019 /KGM         อื่น ๆ  Export   Import 
  87029019 999/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
            อื่น ๆ    
  87029092 000/C62           รถยนต์ (รวมถึงรถลิมูซีนแบบขยายยาว แต่ไม่รวมถึง รถโดยสาร (โค้ช) รถโดยสารประจำทาง รถโดยสารประจำทางขนาดเล็ก หรือรถแวน)  Export   Import 
  87029093 000/C62           ออกแบบโดยเฉพาะเพื่อใช้ในท่าอากาศยาน  Export   Import 
  87029094 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  87029095 000/C62           รถโดยสาร (โค้ช) รถโดยสารประจำทาง หรือ รถโดยสารประจำทางขนาดเล็ก อื่น ๆ  Export   Import 
  87029099 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
8703     รถยนต์และยานยนต์อื่น ๆ ที่ออกแบบสำหรับขนส่งบุคคลเป็นหลัก นอกจากของตามประเภทที่ 87.02 (ยานยนต์สำหรับขนส่งบุคคลตั้งแต่สิบคนขึ้นไป (รวมถึงคนขับ)) รวมทั้งสเตชั่นแวกอนและรถแข่ง  Export   Import 
  870310 /-     ยานยนต์ที่ออกแบบโดยเฉพาะเพื่อการเดินทางบนหิมะ รวมทั้งรถที่ใช้ในสนามกอล์ฟและยานยนต์ที่คล้ายกัน และชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์ของของดังกล่าว  Export   Import 
  87031010 000/C62           รถที่ใช้ในสนามกอล์ฟและรถกอล์ฟบักกี  Export   Import 
  87031010 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  87031090 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  87031090 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
         ยานยนต์อื่น ๆ ที่มีเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบ เคลื่อนตรง ที่จุดระเบิดด้วยประกายไฟ    
  870321 /-     รถยนต์และยานยนต์อื่น ๆ ที่ออกแบบสำหรับขนส่งบุคคลเป็นหลัก นอกจากของตามประเภทที่ 87.02 (ยานยนต์สำหรับขนส่งบุคคลตั้งแต่สิบคนขึ้นไป (รวมถึงคนขับ)) ที่มีเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบเคลื่อนตรงที่จุดระเบิดด้วยประกายไฟ ซึ่งมีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 1,000 ล  Export   Import 
  87032110 000/C62           รถโกคาร์ต  Export   Import 
  87032110 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
             ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์    
  87032122 /KGM         ขับเคลื่อนสี่ล้อ  Export   Import 
  87032122 999/KGM           ขับเคลื่อนสี่ล้อ  Export   Import 
  87032123 /KGM         อื่น ๆ  Export   Import 
  87032123 999/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  87032124 000/C62           ขับเคลื่อนสี่ล้อ  Export   Import 
  87032129 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
             ยานยนต์อื่น ๆ ที่เป็นชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์    
  87032131 /KGM         ขับเคลื่อนสี่ล้อ  Export   Import 
  87032131 999/KGM           ขับเคลื่อนสี่ล้อ  Export   Import 
  87032139 /KGM         อื่น ๆ  Export   Import 
  87032139 999/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
            อื่น ๆ    
  87032191 000/C62           รถพยาบาล  Export   Import 
  87032192 000/C62           มอเตอร์โฮม  Export   Import 
  87032199 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  870322 /-     รถยนต์และยานยนต์อื่น ๆ ที่ออกแบบสำหรับขนส่งบุคคลเป็นหลัก นอกจากของตามประเภทที่ 87.02 (ยานยนต์สำหรับขนส่งบุคคลตั้งแต่สิบคนขึ้นไป (รวมถึงคนขับ)) ที่มีเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบเคลื่อนตรงที่จุดระเบิดด้วยประกายไฟ ซึ่งมีความจุของกระบอกสูบเกิน 1,000 ลูกบ  Export   Import 
            รถยนต์ (รวมถึงสเตชันแวกอน เอสยูวี และรถสปอร์ต แต่ไม่รวมรถขนส่งบุคคลชนิดแวน)    
  87032211 /KGM         ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  87032211 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  87032219 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
             ยานยนต์อื่น ๆ ที่เป็นชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์    
  87032221 /KGM         ขับเคลื่อนสี่ล้อ  Export   Import 
  87032221 999/KGM           ขับเคลื่อนสี่ล้อ  Export   Import 
  87032229 /KGM         อื่น ๆ  Export   Import 
  87032229 999/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
            อื่น ๆ    
  87032291 000/C62           รถพยาบาล  Export   Import 
  87032292 000/C62           มอเตอร์โฮม  Export   Import 
  87032299 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  870323 /-     รถยนต์และยานยนต์อื่น ๆ ที่ออกแบบสำหรับขนส่งบุคคลเป็นหลัก นอกจากของตามประเภทที่ 87.02 (ยานยนต์สำหรับขนส่งบุคคลตั้งแต่สิบคนขึ้นไป (รวมถึงคนขับ)) ที่มีเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบเคลื่อนตรงที่จุดระเบิดด้วยประกายไฟ ซึ่งมีความจุของกระบอกสูบเกิน 1,500 ลูก  Export   Import 
  87032310 000/C62           รถพยาบาล  Export   Import 
  87032310 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
             รถบรรทุกศพ    
  87032321 /KGM         ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  87032321 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  87032329 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
             รถขนส่งบุคคลชนิดแวนสำหรับนักโทษ    
  87032331 /KGM         ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  87032331 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  87032339 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  87032340 000/C62           มอเตอร์โฮม  Export   Import 
  87032340 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
             รถยนต์ (รวมถึงสเตชันแวกอน เอสยูวี และรถสปอร์ต แต่ไม่รวมรถขนส่งบุคคลชนิดแวน) ที่เป็นชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์    
  87032351 999/KGM           ความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 1,800 ลูกบาศก์ เซนติเมตร  Export   Import 
  87032352 999/KGM           ความจุของกระบอกสูบเกิน 1,800 ลูกบาศก์ เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 2,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร  Export   Import 
  87032353 999/KGM           ความจุของกระบอกสูบเกิน 2,000 ลูกบาศก์ เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร  Export   Import 
  87032354 999/KGM           ความจุของกระบอกสูบเกิน 2,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร  Export   Import 
             รถยนต์ (รวมถึงสเตชันแวกอน เอสยูวี และรถสปอร์ต แต่ไม่รวมรถขนส่งบุคคลชนิดแวน) อื่น ๆ    
  87032361 000/C62           ความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 1,800 ลูกบาศก์ เซนติเมตร  Export   Import 
  87032362 000/C62           ความจุของกระบอกสูบเกิน 1,800 ลูกบาศก์ เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 2,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร  Export   Import 
  87032363 000/C62           ความจุของกระบอกสูบเกิน 2,000 ลูกบาศก์ เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร  Export   Import 
  87032364 000/C62           ความจุของกระบอกสูบเกิน 2,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร  Export   Import 
             ยานยนต์อื่น ๆ ที่เป็นชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์    
  87032371 /KGM         ความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 1,800 ลูกบาศก์ เซนติเมตร  Export   Import 
  87032371 999/KGM           ความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 1,800 ลูกบาศก์ เซนติเมตร  Export   Import 
  87032372 /KGM         ความจุของกระบอกสูบเกิน 1,800 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 2,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร  Export   Import 
  87032372 999/KGM           ความจุของกระบอกสูบเกิน 1,800 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 2,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร  Export   Import 
  87032373 /KGM         ความจุของกระบอกสูบเกิน 2,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร  Export   Import 
  87032373 999/KGM           ความจุของกระบอกสูบเกิน 2,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร  Export   Import 
  87032374 /KGM         ความจุของกระบอกสูบเกิน 2,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร  Export   Import 
  87032374 999/KGM           ความจุของกระบอกสูบเกิน 2,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร  Export   Import 
            อื่น ๆ    
  87032391 000/C62           ความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 1,800 ลูกบาศก์ เซนติเมตร  Export   Import 
  87032392 000/C62           ความจุของกระบอกสูบเกิน 1,800 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 2,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร  Export   Import 
  87032393 000/C62           ความจุของกระบอกสูบเกิน 2,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร  Export   Import 
  87032394 000/C62           ความจุของกระบอกสูบเกิน 2,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร  Export   Import 
  870324 /-     รถยนต์และยานยนต์อื่น ๆ ที่ออกแบบสำหรับขนส่งบุคคลเป็นหลัก นอกจากของตามประเภทที่ 87.02 (ยานยนต์สำหรับขนส่งบุคคลตั้งแต่สิบคนขึ้นไป (รวมถึงคนขับ)) ที่มีเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบเคลื่อนตรงที่จุดระเบิดด้วยประกายไฟ ซึ่งมีความจุของกระบอกสูบเกิน 3,000 ลูกบ  Export   Import 
  87032410 000/C62           รถพยาบาล  Export   Import 
  87032410 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
             รถบรรทุกศพ    
  87032421 /KGM         ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  87032421 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  87032429 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
             รถขนส่งบุคคลชนิดแวนสำหรับนักโทษ    
  87032431 /KGM         ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  87032431 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  87032439 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
             รถยนต์ (รวมถึงสเตชันแวกอน เอสยูวี และรถสปอร์ต แต่ไม่รวมรถขนส่งบุคคลชนิดแวน) ที่เป็นชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์    
  87032441 /KGM         ขับเคลื่อนสี่ล้อ  Export   Import 
  87032441 999/KGM           ขับเคลื่อนสี่ล้อ  Export   Import 
  87032449 /KGM         อื่น ๆ  Export   Import 
  87032449 999/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
             รถยนต์ (รวมถึงสเตชันแวกอน เอสยูวี และรถสปอร์ต แต่ไม่รวมรถขนส่งบุคคลชนิดแวน) อื่น ๆ    
  87032451 000/C62           ขับเคลื่อนสี่ล้อ  Export   Import 
  87032459 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  87032470 000/C62           มอเตอร์โฮม  Export   Import 
             ยานยนต์อื่น ๆ ที่เป็นชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์    
  87032481 /KGM         ขับเคลื่อนสี่ล้อ  Export   Import 
  87032481 999/KGM           ขับเคลื่อนสี่ล้อ  Export   Import 
  87032489 /KGM         อื่น ๆ  Export   Import 
  87032489 999/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
            อื่น ๆ    
  87032491 000/C62           ขับเคลื่อนสี่ล้อ  Export   Import 
  87032499 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
         ยานยนต์อื่น ๆ ที่มีเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบมีลูกสูบ ที่จุดระเบิดโดยการอัด (ดีเซลหรือกึ่งดีเซล)    
  870331 /-     รถยนต์และยานยนต์อื่น ๆ ที่ออกแบบสำหรับขนส่งบุคคลเป็นหลัก นอกจากของตามประเภทที่ 87.02 (ยานยนต์สำหรับขนส่งบุคคลตั้งแต่สิบคนขึ้นไป (รวมถึงคนขับ)) ที่มีเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบมีลูกสูบที่จุดระเบิดด้วยการอัด (ดีเซลหรือกึ่งดีเซล) ซึ่งมีความจุของกระบอกสูบไม่  Export   Import 
             รถยนต์ (รวมถึงสเตชันแวกอน เอสยูวี และรถสปอร์ต แต่ไม่รวมรถขนส่งบุคคลชนิดแวน) ที่เป็นชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์    
  87033111 /KGM         ขับเคลื่อนสี่ล้อ  Export   Import 
  87033111 999/KGM           ขับเคลื่อนสี่ล้อ  Export   Import 
  87033119 /KGM         อื่น ๆ  Export   Import 
  87033119 999/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  87033120 000/C62           รถยนต์ (รวมถึงสเตชันแวกอน เอสยูวี และรถสปอร์ต แต่ไม่รวมรถขนส่งบุคคลชนิดแวน) อื่น ๆ  Export   Import 
  87033140 000/C62           รถพยาบาล  Export   Import 
  87033140 999/C62           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  87033150 000/C62           มอเตอร์โฮม  Export   Import 
  87033150 999/C62           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
             ยานยนต์อื่นๆ ที่เป็นชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์    
  87033181 /KGM         ขับเคลื่อนสี่ล้อ  Export   Import 
  87033181 999/KGM           ขับเคลื่อนสี่ล้อ  Export   Import 
  87033189 /KGM         อื่น ๆ  Export   Import 
  87033189 999/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
            อื่น ๆ    
  87033191 000/C62           ขับเคลื่อนสี่ล้อ  Export   Import 
  87033199 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  870332 /-     รถยนต์และยานยนต์อื่น ๆ ที่ออกแบบสำหรับขนส่งบุคคลเป็นหลัก นอกจากของตามประเภทที่ 87.02 (ยานยนต์สำหรับขนส่งบุคคลตั้งแต่สิบคนขึ้นไป (รวมถึงคนขับ)) ที่มีเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบมีลูกสูบที่จุดระเบิดด้วยการอัด (ดีเซลหรือกึ่งดีเซล) ซึ่งมีความจุของกระบอกสูบเ  Export   Import 
  87033210 000/C62           รถพยาบาล  Export   Import 
  87033210 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
             รถบรรทุกศพ    
  87033221 /KGM         ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  87033221 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  87033229 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
             รถขนส่งบุคคลชนิดแวนสำหรับนักโทษ    
  87033231 /KGM         ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  87033231 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  87033239 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
             ความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 2,000 ลูกบาศก์ เซนติเมตร    
  87033242 /KGM         ขับเคลื่อนสี่ล้อ  Export   Import 
  87033242 999/KGM           ขับเคลื่อนสี่ล้อ  Export   Import 
  87033243 /KGM         อื่น ๆ  Export   Import 
  87033243 999/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  87033244 /KGM         ขับเคลื่อนสี่ล้อ  Export   Import 
  87033244 999/KGM           ขับเคลื่อนสี่ล้อ  Export   Import 
  87033249 /KGM         อื่น ๆ  Export   Import 
  87033249 999/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
             ความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 2,000 ลูกบาศก์ เซนติเมตร    
  87033252 000/C62           ขับเคลื่อนสี่ล้อ  Export   Import 
  87033253 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  87033254 000/C62           ขับเคลื่อนสี่ล้อ  Export   Import 
  87033259 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  87033260 000/C62           มอเตอร์โฮม  Export   Import 
  87033260 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
             ความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 2,000 ลูกบาศก์ เซนติเมตร    
  87033271 /KGM         ขับเคลื่อนสี่ล้อ  Export   Import 
  87033271 999/KGM           ขับเคลื่อนสี่ล้อ  Export   Import 
  87033272 /KGM         อื่น ๆ  Export   Import 
  87033272 999/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  87033273 /KGM         ขับเคลื่อนสี่ล้อ  Export   Import 
  87033273 999/KGM           ขับเคลื่อนสี่ล้อ  Export   Import 
  87033279 /KGM         อื่น ๆ  Export   Import 
  87033279 999/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
            อื่น ๆ    
  87033292 000/C62           ขับเคลื่อนสี่ล้อ  Export   Import 
  87033293 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  87033294 000/C62           ขับเคลื่อนสี่ล้อ  Export   Import 
  87033299 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  870333 /-     รถยนต์และยานยนต์อื่น ๆ ที่ออกแบบสำหรับขนส่งบุคคลเป็นหลัก นอกจากของตามประเภทที่ 87.02 (ยานยนต์สำหรับขนส่งบุคคลตั้งแต่สิบคนขึ้นไป (รวมถึงคนขับ)) ที่มีเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบมีลูกสูบที่จุดระเบิดด้วยการอัด (ดีเซลหรือกึ่งดีเซล) ซึ่งมีความจุของกระบอกสูบเก  Export   Import 
  87033310 000/C62           รถพยาบาล  Export   Import 
  87033310 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
             รถบรรทุกศพ    
  87033321 /KGM         ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  87033321 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  87033329 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
             รถขนส่งบุคคลชนิดแวนสำหรับนักโทษ    
  87033331 /KGM         ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  87033331 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  87033339 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
             ความจุของกระบอกสูบเกิน 2,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 3,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร    
  87033343 /KGM         ขับเคลื่อนสี่ล้อ  Export   Import 
  87033343 999/KGM           ขับเคลื่อนสี่ล้อ  Export   Import 
  87033344 /KGM         อื่น ๆ  Export   Import 
  87033344 999/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  87033345 /KGM         ขับเคลื่อนสี่ล้อ  Export   Import 
  87033345 999/KGM           ขับเคลื่อนสี่ล้อ  Export   Import 
  87033349 /KGM         อื่น ๆ  Export   Import 
  87033349 999/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
             ความจุของกระบอกสูบเกิน 2,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 3,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร    
  87033353 000/C62           ขับเคลื่อนสี่ล้อ  Export   Import 
  87033354 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  87033355 000/C62           ขับเคลื่อนสี่ล้อ  Export   Import 
  87033359 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  87033370 000/C62           มอเตอร์โฮม  Export   Import 
  87033370 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
             ยานยนต์อื่นๆ ที่เป็นชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์    
  87033381 /KGM         ขับเคลื่อนสี่ล้อ  Export   Import 
  87033381 999/KGM           ขับเคลื่อนสี่ล้อ  Export   Import 
  87033389 /KGM         อื่น ๆ  Export   Import 
  87033389 999/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
            อื่น ๆ    
  87033391 000/C62           ขับเคลื่อนสี่ล้อ  Export   Import 
  87033399 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  870390 /-     รถยนต์และยานยนต์อื่น ๆ ที่ออกแบบสำหรับขนส่งบุคคลเป็นหลัก (นอกจากของตามประเภทที่ 87.02 (ยานยนต์สำหรับขนส่งบุคคลตั้งแต่สิบคนขึ้นไป รวมถึงคนขับ) และนอกจากรถยนต์และยานยนต์ดังกล่าว ที่ระบุไว้ตามประเภทย่อยที่ 8703.10 ถึง 8703.33) รวมทั้งรถสเตชั่นแวกอนและรถแ  Export   Import 
             ยานยนต์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้า    
  87039011 000/C62           รถพยาบาล  Export   Import 
  87039011 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  87039012 000/C62           รถโกคาร์ต  Export   Import 
  87039012 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  87039013 /KGM         ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  87039013 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  87039019 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  87039050 /KGM         รถยนต์ (รวมถึงสเตชันแวกอน เอสยูวี และรถสปอร์ต แต่ไม่รวมรถขนส่งบุคคลชนิดแวน) ที่เป็นชิ้นส่วนครบชุด สมบูรณ์  Export   Import 
  87039050 999/KGM           รถยนต์ (รวมถึงสเตชันแวกอน เอสยูวี และรถสปอร์ต แต่ไม่รวมรถขนส่งบุคคลชนิดแวน) ที่เป็นชิ้นส่วนครบชุด สมบูรณ์  Export   Import 
  87039070 000/C62           รถยนต์ (รวมถึงสเตชันแวกอน เอสยูวี และรถสปอร์ต แต่ไม่รวมรถขนส่งบุคคลชนิดแวน) อื่น ๆ  Export   Import 
  87039080 /KGM         ยานยนต์อื่น ๆ ที่เป็นชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  87039080 999/KGM           ยานยนต์อื่น ๆ ที่เป็นชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  87039090 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
8704     ยานยนต์สำหรับขนส่งของ  Export   Import 
  870410 /-     รถดั้มพ์ (ดั้มเพอร์) ที่ออกแบบเพื่อใช้งานนอกทางหลวง และชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์ของของดังกล่าว  Export   Import 
             ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์    
  87041013 /KGM         น้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุก (จี.วี.ดับเบิลยู) ไม่เกิน 5 ตัน  Export   Import 
  87041013 999/KGM           น้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุก (จี.วี.ดับเบิลยู) ไม่เกิน 5 ตัน  Export   Import 
  87041014 /KGM         น้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุก (จี.วี.ดับเบิลยู) เกิน 5 ตัน แต่ไม่เกิน 10 ตัน  Export   Import 
  87041014 999/KGM           น้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุก (จี.วี.ดับเบิลยู) เกิน 5 ตัน แต่ไม่เกิน 10 ตัน  Export   Import 
  87041015 /KGM         น้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุก (จี.วี.ดับเบิลยู) เกิน 10 ตัน แต่ไม่เกิน 20 ตัน  Export   Import 
  87041015 999/KGM           น้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุก (จี.วี.ดับเบิลยู) เกิน 10 ตัน แต่ไม่เกิน 20 ตัน  Export   Import 
  87041016 /KGM         น้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุก (จี.วี.ดับเบิลยู) เกิน 20 ตัน แต่ไม่เกิน 24 ตัน  Export   Import 
  87041016 999/KGM           น้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุก (จี.วี.ดับเบิลยู) เกิน 20 ตัน แต่ไม่เกิน 24 ตัน  Export   Import 
  87041017 /KGM         น้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุก (จี.วี.ดับเบิลยู) เกิน 24 ตัน แต่ไม่เกิน 45 ตัน  Export   Import 
  87041017 999/KGM           น้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุก (จี.วี.ดับเบิลยู) เกิน 24 ตัน แต่ไม่เกิน 45 ตัน  Export   Import 
  87041018 /KGM         น้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุก (จี.วี.ดับเบิลยู) เกิน 45 ตัน  Export   Import 
  87041018 999/KGM           น้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุก (จี.วี.ดับเบิลยู) เกิน 45 ตัน  Export   Import 
             อื่น ๆ    
  87041023 000/C62           น้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุก (จี.วี.ดับเบิลยู) ไม่เกิน 5 ตัน  Export   Import 
  87041024 /KGM         น้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุก (จี.วี.ดับเบิลยู) เกิน 5 ตัน แต่ไม่เกิน 10 ตัน  Export   Import 
  87041024 999/KGM           น้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุก (จี.วี.ดับเบิลยู) เกิน 5 ตัน แต่ไม่เกิน 10 ตัน  Export   Import 
  87041025 000/C62           น้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุก (จี.วี.ดับเบิลยู) เกิน 10 ตัน แต่ไม่เกิน 20 ตัน  Export   Import 
  87041026 000/C62           น้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุก (จี.วี.ดับเบิลยู) เกิน 20 ตัน แต่ไม่เกิน 24 ตัน  Export   Import 
  87041027 000/C62           น้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุก (จี.วี.ดับเบิลยู) เกิน 24 ตัน แต่ไม่เกิน 45 ตัน  Export   Import 
  87041028 000/C62           น้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุก (จี.วี.ดับเบิลยู) เกิน 45 ตัน  Export   Import 
         อื่น ๆ ที่มีเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบมีลูกสูบที่จุดระเบิด โดยการอัด (ดีเซลหรือกึ่งดีเซล)    
  870421 /-     ยานยนต์สำหรับขนส่งของ ที่มีเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบมีลูกสูบที่จุดระเบิดโดยการอัด (ดีเซลหรือกึ่งดีเซล) มีน้ำหนักรถรวมกับน้ำหนักบรรทุก (จี วี ดับบลิว) ไม่เกิน 5 ตัน (เช่น รถบรรทุกชนิดแวนและชนิดปิกอัพ และรถที่มีลักษณะคล้ายกับรถดังกล่าว เป็นต้น) และชิ้นส่ว  Export   Import 
            ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์    
  87042111 /KGM         รถบรรทุกชนิดแวนทำเป็นห้องเย็น  Export   Import 
  87042111 999/KGM           รถบรรทุกที่มีห้องเย็น  Export   Import 
  87042119 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  87042119 999/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
             อื่น ๆ    
  87042121 000/C62           รถบรรทุกที่มีห้องเย็น  Export   Import 
  87042122 000/C62           รถเก็บขยะที่มีอุปกรณ์สำหรับอัดขยะ  Export   Import 
  87042123 000/C62           ยานยนต์บรรทุกของเหลวหรือก๊าซ รวมทั้งรถบรรทุก ซีเมนต์ที่เป็นของกอง  Export   Import 
  87042124 000/C62           ยานยนต์หุ้มเกราะใช้สำหรับบรรทุกของมีค่า  Export   Import 
  87042125 000/C62           รถบรรทุกที่มีฮุกลิฟท์  Export   Import 
  87042129 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  870422 /-     ยานยนต์สำหรับขนส่งของ ที่มีเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบมีลูกสูบที่จุดระเบิดโดยการอัด (ดีเซลหรือกึ่งดีเซล) มีน้ำหนักรถรวมกับน้ำหนักบรรทุก (จี วี ดับบลิว) เกิน 5 ตัน แต่ไม่เกิน 20 ตัน และชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์ของของดังกล่าว  Export   Import 
            ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์    
  87042211 /KGM         รถบรรทุกชนิดแวนทำเป็นห้องเย็น  Export   Import 
  87042211 999/KGM           รถบรรทุกที่มีห้องเย็น  Export   Import 
  87042219 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  87042219 999/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
             อื่น ๆ    
  87042221 000/C62           รถบรรทุกที่มีห้องเย็น  Export   Import 
  87042222 000/C62           รถเก็บขยะที่มีอุปกรณ์สำหรับอัดขยะ  Export   Import 
  87042223 000/C62           ยานยนต์บรรทุกของเหลวหรือก๊าซ รวมทั้งรถบรรทุก ซีเมนต์ที่เป็นของกอง  Export   Import 
  87042224 000/C62           ยานยนต์หุ้มเกราะใช้สำหรับบรรทุกของมีค่า  Export   Import 
  87042225 000/C62           รถบรรทุกที่มีฮุกลิฟท์  Export   Import 
  87042229 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
            ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์    
  87042231 /KGM         รถบรรทุกชนิดแวนทำเป็นห้องเย็น  Export   Import 
  87042231 999/KGM           รถบรรทุกที่มีห้องเย็น  Export   Import 
  87042239 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  87042239 999/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
             อื่น ๆ    
  87042241 000/C62           รถบรรทุกที่มีห้องเย็น  Export   Import 
  87042242 000/C62           รถเก็บขยะที่มีอุปกรณ์สำหรับอัดขยะ  Export   Import 
  87042243 000/C62           ยานยนต์บรรทุกของเหลวหรือก๊าซ รวมทั้งรถบรรทุก ซีเมนต์ที่เป็นของกอง  Export   Import 
  87042244 000/C62           ยานยนต์หุ้มเกราะใช้สำหรับบรรทุกของมีค่า  Export   Import 
  87042245 000/C62           รถบรรทุกที่มีฮุกลิฟท์  Export   Import 
             อื่น ๆ    
  87042251 000/C62           น้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุก (จี.วี.ดับเบิลยู) เกิน 6 ตัน แต่ไม่เกิน 10 ตัน  Export   Import 
  87042259 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  870423 /-     ยานยนต์สำหรับขนส่งของ ที่มีเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบมีลูกสูบที่จุดระเบิดโดยการอัด (ดีเซลหรือกึ่งดีเซล) มีน้ำหนักรถรวมกับน้ำหนักบรรทุก (จี วี ดับบลิว) เกิน 20 ตัน และชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์ของของดังกล่าว  Export   Import 
            ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์    
  87042311 000/C62           รถบรรทุกที่มีห้องเย็น  Export   Import 
  87042319 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
             อื่น ๆ    
  87042321 000/C62           รถบรรทุกที่มีห้องเย็น  Export   Import 
  87042322 000/C62           รถเก็บขยะที่มีอุปกรณ์สำหรับอัดขยะ  Export   Import 
  87042323 000/C62           ยานยนต์บรรทุกของเหลวหรือก๊าซ รวมทั้งรถบรรทุก ซีเมนต์ที่เป็นของกอง  Export   Import 
  87042324 000/C62           ยานยนต์หุ้มเกราะใช้สำหรับบรรทุกของมีค่า  Export   Import 
  87042325 000/C62           รถบรรทุกที่มีฮุกลิฟท์  Export   Import 
  87042329 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
             ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์    
  87042351 /KGM         รถบรรทุกที่มีห้องเย็น  Export   Import 
  87042351 999/KGM           รถบรรทุกที่มีห้องเย็น  Export   Import 
  87042359 /KGM         อื่น ๆ  Export   Import 
  87042359 999/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
             อื่น ๆ    
  87042361 000/C62           รถบรรทุกที่มีห้องเย็น  Export   Import 
  87042362 000/C62           รถเก็บขยะที่มีอุปกรณ์สำหรับอัดขยะ  Export   Import 
  87042363 000/C62           ยานยนต์บรรทุกของเหลวหรือก๊าซ รวมทั้งรถบรรทุก ซีเมนต์ที่เป็นของกอง  Export   Import 
  87042364 000/C62           ยานยนต์หุ้มเกราะใช้สำหรับบรรทุกของมีค่า  Export   Import 
  87042365 000/C62           รถบรรทุกที่มีฮุกลิฟท์  Export   Import 
  87042366 000/C62           รถดั้มพ์ (ดั้มเพอร์)  Export   Import 
  87042369 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
             ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์    
  87042371 /KGM         รถบรรทุกที่มีห้องเย็น  Export   Import 
  87042371 999/KGM           รถบรรทุกที่มีห้องเย็น  Export   Import 
  87042379 /KGM         อื่น ๆ  Export   Import 
  87042379 999/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
             อื่น ๆ    
  87042381 000/C62           รถบรรทุกที่มีห้องเย็น  Export   Import 
  87042382 000/C62           รถเก็บขยะที่มีอุปกรณ์สำหรับอัดขยะ  Export   Import 
  87042383 000/C62           ยานยนต์บรรทุกของเหลวหรือก๊าซ รวมทั้งรถบรรทุก ซีเมนต์ที่เป็นของกอง  Export   Import 
  87042384 000/C62           ยานยนต์หุ้มเกราะใช้สำหรับบรรทุกของมีค่า  Export   Import 
  87042385 000/C62           รถบรรทุกที่มีฮุกลิฟท์  Export   Import 
  87042386 000/C62           รถดั้มพ์ (ดั้มเพอร์)  Export   Import 
  87042389 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
         อื่น ๆ ที่มีเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบที่จุดระเบิด ด้วยประกายไฟ    
  870431 /-     ยานยนต์สำหรับขนส่งของ ที่มีเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบมีลูกสูบที่จุดระเบิดด้วยประกายไฟ มีน้ำหนักรถรวมกับน้ำหนักบรรทุก (จี วี ดับบลิว) ไม่เกิน 5 ตัน (เช่น รถบรรทุกชนิดแวนและชนิดปิกอัพ และรถที่มีลักษณะคล้ายกับรถดังกล่าว เป็นต้น) และชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์ของข  Export   Import 
            ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์    
  87043111 /KGM         รถบรรทุกชนิดแวนทำเป็นห้องเย็น  Export   Import 
  87043111 999/KGM           รถบรรทุกที่มีห้องเย็น  Export   Import 
  87043119 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  87043119 999/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
             อื่น ๆ    
  87043121 000/C62           รถบรรทุกที่มีห้องเย็น  Export   Import 
  87043122 000/C62           รถเก็บขยะที่มีอุปกรณ์สำหรับอัดขยะ  Export   Import 
  87043123 000/C62           ยานยนต์บรรทุกของเหลวหรือก๊าซ รวมทั้งรถบรรทุก ซีเมนต์ที่เป็นของกอง  Export   Import 
  87043124 000/C62           ยานยนต์หุ้มเกราะใช้สำหรับบรรทุกของมีค่า  Export   Import 
  87043125 000/C62           รถบรรทุกที่มีฮุกลิฟท์  Export   Import 
  87043129 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  870432 /-     ยานยนต์สำหรับขนส่งของ ที่มีเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบมีลูกสูบที่จุดระเบิดด้วยประกายไฟ มีน้ำหนักรถรวมกับน้ำหนักบรรทุก (จี วี ดับบลิว) เกิน 5 ตัน และชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์ของของดังกล่าว  Export   Import 
            ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์    
  87043211 /KGM         รถบรรทุกชนิดแวนทำเป็นห้องเย็น  Export   Import 
  87043211 999/KGM           รถบรรทุกที่มีห้องเย็น  Export   Import 
  87043219 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  87043219 999/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
             อื่น ๆ    
  87043221 000/C62           รถบรรทุกที่มีห้องเย็น  Export   Import 
  87043222 000/C62           รถเก็บขยะที่มีอุปกรณ์สำหรับอัดขยะ  Export   Import 
  87043223 000/C62           ยานยนต์บรรทุกของเหลวหรือก๊าซ รวมทั้งรถบรรทุก ซีเมนต์ที่เป็นของกอง  Export   Import 
  87043224 000/C62           ยานยนต์หุ้มเกราะใช้สำหรับบรรทุกของมีค่า  Export   Import 
  87043225 000/C62           รถบรรทุกที่มีฮุกลิฟท์  Export   Import 
  87043229 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
            ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์    
  87043231 /KGM         รถบรรทุกชนิดแวนทำเป็นห้องเย็น  Export   Import 
  87043231 999/KGM           รถบรรทุกที่มีห้องเย็น  Export   Import 
  87043239 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  87043239 999/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
             อื่น ๆ    
  87043241 000/C62           รถบรรทุกที่มีห้องเย็น  Export   Import 
  87043242 000/C62           รถเก็บขยะที่มีอุปกรณ์สำหรับอัดขยะ  Export   Import 
  87043243 000/C62           ยานยนต์บรรทุกของเหลวหรือก๊าซ รวมทั้งรถบรรทุก ซีเมนต์ที่เป็นของกอง  Export   Import 
  87043244 000/C62           ยานยนต์หุ้มเกราะใช้สำหรับบรรทุกของมีค่า  Export   Import 
  87043245 000/C62           รถบรรทุกที่มีฮุกลิฟท์  Export   Import 
  87043246 000/C62           น้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุก (จี.วี.ดับเบิลยู) เกิน 6 ตัน แต่ไม่เกิน 10 ตัน  Export   Import 
  87043249 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
            ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์    
  87043251 /KGM         รถบรรทุกชนิดแวนทำเป็นห้องเย็น  Export   Import 
  87043251 999/KGM           รถบรรทุกที่มีห้องเย็น  Export   Import 
  87043259 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  87043259 999/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
             อื่น ๆ    
  87043261 000/C62           รถบรรทุกที่มีห้องเย็น  Export   Import 
  87043262 000/C62           รถเก็บขยะที่มีอุปกรณ์สำหรับอัดขยะ  Export   Import 
  87043263 000/C62           ยานยนต์บรรทุกของเหลวหรือก๊าซ รวมทั้งรถบรรทุก ซีเมนต์ที่เป็นของกอง  Export   Import 
  87043264 000/C62           ยานยนต์หุ้มเกราะใช้สำหรับบรรทุกของมีค่า  Export   Import 
  87043265 000/C62           รถบรรทุกที่มีฮุกลิฟท์  Export   Import 
  87043269 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
             ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์    
  87043272 /KGM         รถบรรทุกที่มีห้องเย็น  Export   Import 
  87043272 999/KGM           รถบรรทุกที่มีห้องเย็น  Export   Import 
  87043279 /KGM         อื่น ๆ  Export   Import 
  87043279 999/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
             อื่น ๆ    
  87043281 000/C62           รถบรรทุกที่มีห้องเย็น  Export   Import 
  87043282 000/C62           รถเก็บขยะที่มีอุปกรณ์สำหรับอัดขยะ  Export   Import 
  87043283 000/C62           ยานยนต์บรรทุกของเหลวหรือก๊าซ รวมทั้งรถบรรทุก ซีเมนต์ที่เป็นของกอง  Export   Import 
  87043284 000/C62           ยานยนต์หุ้มเกราะใช้สำหรับบรรทุกของมีค่า  Export   Import 
  87043285 000/C62           รถบรรทุกที่มีฮุกลิฟท์  Export   Import 
  87043286 000/C62           รถดั้มพ์ (ดั้มเพอร์)  Export   Import 
  87043289 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
            อื่น ๆ    
  87043291 /KGM         รถบรรทุกที่มีห้องเย็น  Export   Import 
  87043291 999/KGM           รถบรรทุกที่มีห้องเย็น  Export   Import 
  87043292 /KGM         อื่น ๆ  Export   Import 
  87043292 999/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  87043293 000/C62           รถบรรทุกที่มีห้องเย็น  Export   Import 
  87043294 000/C62           รถเก็บขยะที่มีอุปกรณ์สำหรับอัดขยะ  Export   Import 
  87043295 000/C62           ยานยนต์บรรทุกของเหลวหรือก๊าซ รวมทั้งรถบรรทุก ซีเมนต์ที่เป็นของกอง  Export   Import 
  87043296 000/C62           ยานยนต์หุ้มเกราะใช้สำหรับบรรทุกของมีค่า  Export   Import 
  87043297 000/C62           รถบรรทุกที่มีฮุกลิฟท์  Export   Import 
  87043298 000/C62           รถดั้มพ์ (ดั้มเพอร์)  Export   Import 
  87043299 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  870490 /-     ยานยนต์อื่น ๆ สำหรับขนส่งของ เช่น รถบรรทุกชนิดแวนและชนิดปิกอัพและรถที่มีลักษณะคล้ายกัน เป็นต้น (นอกจากรถดั้มพ์ที่ออกแบบเพื่อใช้งานนอกทางหลวง ยานยนต์ที่มีเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบที่จุดระเบิดโดยการอัด (ดีเซลหรือกึ่งดีเซล) และที่จุดระเบิดด้วยป  Export   Import 
  87049010 /KGM         ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  87049010 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
            อื่น ๆ    
  87049091 000/C62           น้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุก (จี.วี.ดับเบิลยู) ไม่เกิน 5 ตัน  Export   Import 
  87049092 000/C62           น้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุก (จี.วี.ดับเบิลยู) เกิน 5 ตัน แต่ไม่เกิน 10 ตัน  Export   Import 
  87049093 000/C62           น้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุก (จี.วี.ดับเบิลยู) เกิน 10 ตัน แต่ไม่เกิน 20 ตัน  Export   Import 
  87049094 000/C62           น้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุก (จี.วี.ดับเบิลยู) เกิน 20 ตัน แต่ไม่เกิน 45 ตัน  Export   Import 
  87049099 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
8705     ยานยนต์สำหรับใช้งานพิเศษ นอกจากยานยนต์ที่ออกแบบสำหรับขนส่งบุคคลหรือของเป็นหลัก (เช่น รถยกลากรถเสีย รถปั้นจั่น รถดับเพลิง รถผสมคอนกรีต รถกวาดถนน รถสำหรับฉีดพ่น โรงซ่อมเคลื่อนที่ หน่วยรังสีวิทยาเคลื่อนที่ เป็นต้น)  Export   Import 
  87051000 000/C62           รถปั้นจั่น  Export   Import 
  87051000 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  87052000 000/C62           เดอร์ริกที่เคลื่อนที่ได้สำหรับใช้ในการเจาะ  Export   Import 
  87052000 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  87053000 000/C62           รถดับเพลิง  Export   Import 
  87053000 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  87054000 000/C62           รถผสมคอนกรีต  Export   Import 
  87054000 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  870590 /-     ยานยนต์อื่น ๆ สำหรับใช้งานพิเศษ นอกจากยานยนต์ที่ออกแบบสำหรับขนส่งบุคคลหรือของเป็นหลัก (ไม่รวมรถปั้นจั่น เดอร์ริกที่เคลื่อนที่ได้สำหรับใช้ในการเจาะ รถดับเพลิง รถผสมคอนกรีต) และชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์ของของดังกล่าว  Export   Import 
  87059050 000/C62           ยานยนต์ทำความสะอาดถนน รวมถึงรถสูบบ่อซึม คลินิกเคลื่อนที่ และรถสำหรับฉีดพ่นทุกชนิด  Export   Import 
  87059050 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  87059090 /-         อื่นๆ  Export   Import 
  87059090 001/C62           เฉพาะรถช่วยผู้ติดอัคคีภัย  Export   Import 
  87059090 090/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  87059090 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
8706     แชสซีล์ที่มีเครื่องยนต์ติดตั้ง สำหรับยานยนต์ตามประเภทที่ 87.01 ถึง 87.05 (รถแทรกเตอร์ ยานยนต์สำหรับขนส่งบุคคลตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป (รวมถึงคนขับ) รถยนต์และยานยนต์อื่นๆ ที่ออกแบบสำหรับขนส่งบุคคลเป็นหลัก รวมถึงสเตชั่นแวกอนและรถแข่ง ยานยนต์สำหรับขนส่งของ ยาน  Export   Import 
            ส าหรับยานยนต์ตามประเภท 87.01    
  87060011 000/C62           สำหรับแทรกเตอร์ที่ใช้ในการเกษตร ตามประเภทย่อย 8701.10 หรือ 8701.90  Export   Import 
  87060019 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
             สำหรับยานยนต์ตามประเภท 87.02    
  87060021 000/C62           สำหรับรถยนต์ (รวมถึงรถลิมูซีนแบบขยายยาว แต่ไม่รวมถึงรถโดยสาร (โค้ช) รถโดยสารประจำทาง รถโดยสารประจำทางขนาดเล็ก หรือรถแวน)  Export   Import 
  87060029 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
             สำหรับยานยนต์ตามประเภท 87.03    
  87060031 000/C62           สำหรับรถโกคาร์ตและรถที่ใช้ในสนามกอล์ฟ รวมทั้ง รถกอล์ฟบักกี  Export   Import 
  87060032 000/C62           สำหรับรถพยาบาล  Export   Import 
  87060033 000/C62           สำหรับรถยนต์ (รวมถึงสเตชันแวกอน เอสยูวี และ รถสปอร์ต แต่ไม่รวมรถขนส่งบุคคลชนิดแวน)  Export   Import 
  87060039 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  87060040 000/C62           สำหรับยานยนต์ตามประเภท 87.04  Export   Import 
  87060050 000/C62           สำหรับยานยนต์ตามประเภท 87.05  Export   Import 
8707     ตัวถัง (รวมถึงแค้ป) สำหรับยานยนต์ตามประเภทที่ 87.01 ถึง 87.05 (รถแทรกเตอร์ ยานยนต์สำหรับขนส่งบุคคลตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป (รวมถึงคนขับ) รถยนต์และยานยนต์อื่นๆ ที่ออกแบบสำหรับขนส่งบุคคลเป็นหลัก รวมถึงสเตชั่นแวกอนและรถแข่ง ยานยนต์สำหรับขนส่งของ ยานยนต์สำ  Export   Import 
  870710 /C62     ตัวถัง (รวมทั้งแค้ป) สำหรับยานยนต์ตามประเภทที่ 87.03 (รถยนต์และยานยนต์อื่น ๆ สำหรับขนส่งบุคคลเป็นหลัก นอกจากของตามประเภทที่ 87.02 (ยานยนต์สำหรับขนส่งบุคคลตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป รวมถึงคนขับ) รวมทั้งสเตชั่นแวกอนและรถแข่ง)  Export   Import 
  87071010 000/C62           สำหรับรถโกคาร์ตและรถที่ใช้ในสนามกอล์ฟ รวมทั้ง รถกอล์ฟบักกี  Export   Import 
  87071020 000/C62           สำหรับรถพยาบาล  Export   Import 
  87071090 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  870790 /C62     ตัวถัง (รวมทั้งแค้ป) สำหรับยานยนต์ตามประเภท 87.01 ถึง 87.02 และ 87.04 ถึง 87.05 (รถแทรกเตอร์ ยานยนต์สำหรับขนส่งบุคคลตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป (รวมถึงคนขับ) ยานยนต์สำหรับขนส่งของ ยานยนต์สำหรับใช้งานพิเศษ)  Export   Import 
  87079010 000/C62           สำหรับยานยนต์ตามประเภท 87.01  Export   Import 
             สำหรับยานยนต์ตามประเภท 87.02    
  87079021 000/C62           สำหรับรถยนต์ (รวมถึงรถลิมูซีนแบบขยายยาว แต่ไม่รวมถึงรถโดยสาร (โค้ช) รถโดยสารประจำทาง รถโดยสารประจำทางขนาดเล็ก หรือรถแวน)  Export   Import 
  87079029 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  87079030 000/C62           สำหรับยานยนต์ตามประเภท 87.05  Export   Import 
  87079090 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
8708     ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของยานยนต์ตามประเภทที่ 87.01 ถึง 87.05 (รถแทรกเตอร์ ยานยนต์สำหรับขนส่งบุคคลตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป (รวมถึงคนขับ) รถยนต์และยานยนต์อื่นๆ ที่ออกแบบสำหรับขนส่งบุคคลเป็นหลัก รวมถึงสเตชั่นแวกอนและรถแข่ง ยานยนต์สำหรับขนส่งของ ยานยนต์สำหรั  Export   Import 
  870810 /KGM     กันชนและส่วนประกอบของกันชนของยานยนต์ตามประเภท 87.01 ถึง 87.05 (รถแทรกเตอร์ ยานยนต์สำหรับขนส่งบุคคลตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป (รวมถึงคนขับ) รถยนต์และยานยนต์อื่นๆ ที่ออกแบบสำหรับขนส่งบุคคลเป็นหลัก รวมถึงสเตชั่นแวกอนและรถแข่ง ยานยนต์สำหรับขนส่งของ ยานยนต์สำหรับใช้  Export   Import 
  87081010 000/KGM           สำหรับยานยนต์ตามประเภท 87.01  Export   Import 
  87081090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
        ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ ของตัวถัง (รวมถึงแค้ป)    
  87082100 000/KGM           เข็มขัดนิรภัย  Export   Import 
  870829 /KGM     ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ ของตัวถัง (รวมถึงแค้ป) นอกจากเข็มขัดนิรภัย ของยานยนต์ตามประเภทที่ 87.01 ถึง 87.05 (รถแทรกเตอร์ ยานยนต์สำหรับขนส่งบุคคลตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป (รวมถึงคนขับ) รถยนต์และยานยนต์อื่น ๆ ที่ออกแบบสำหรับขนส่งบุคคลเป็นหลัก รวมถึงสเตชั่  Export   Import 
             องค์ประกอบของชุดประกอบประตูด้านใน    
  87082911 000/KGM           สำหรับยานยนต์ตามประเภท 87.01  Export   Import 
  87082912 000/KGM           สำหรับยานยนต์ตามประเภท 87.03  Export   Import 
  87082914 000/KGM           สำหรับยานยนต์ตามประเภท 87.02 หรือ 87.04  Export   Import 
  87082919 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  87082920 000/KGM           ส่วนประกอบของเข็มขัดนิรภัย  Export   Import 
            อื่น ๆ    
  87082992 000/KGM           สำหรับยานยนต์ตามประเภท 87.01  Export   Import 
  87082993 000/KGM           ชุดตกแต่งติดตั้งภายใน รวมทั้งบังโคลน  Export   Import 
  87082994 000/KGM           ขาตั้งฝากระโปรงห้องเครื่อง  Export   Import 
  87082995 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  87082996 000/KGM           ชุดตกแต่งติดตั้งภายใน รวมทั้งบังโคลน  Export   Import 
  87082997 000/KGM           ขาตั้งฝากระโปรงห้องเครื่อง  Export   Import 
  87082998 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  87082999 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  870830 /KGM     หม้อพักท่อไอเสีย และท่อไอเสีย รวมทั้งประกอบของของดังกล่าว  Export   Import 
  87083010 000/KGM           สำหรับยานยนต์ตามประเภท 87.01  Export   Import 
             สำหรับยานยนต์ตามประเภท 87.03    
  87083021 000/KGM           ดรัมเบรก จานเบรก หรือท่อน้ำมันเบรก  Export   Import 
  87083029 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  87083030 000/KGM           ดรัมเบรก จานเบรก หรือท่อน้ำมันเบรกสำหรับยานยนต์ ตามประเภท 87.02 หรือ 87.04  Export   Import 
  87083090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  870840 /KGM     พวงมาลัย แกนพวงมาลัย และกระปุกเกียร์พวงมาลัย (สเตียริงบอกซ์)รวมทั้งส่วนประกอบของของดังกล่าว  Export   Import 
             กระปุกเกียร์ที่ยังไม่ได้ประกอบ    
  87084011 000/KGM           สำหรับยานยนต์ตามประเภท 87.03  Export   Import 
  87084013 000/KGM           สำหรับยานยนต์ตามประเภท 87.04 หรือ 87.05  Export   Import 
  87084014 000/KGM           สำหรับยานยนต์ตามประเภท 87.01  Export   Import 
  87084019 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
             กระปุกเกียร์ที่ประกอบแล้ว    
  87084025 000/KGM           สำหรับยานยนต์ตามประเภท 87.01  Export   Import 
  87084026 000/KGM           สำหรับยานยนต์ตามประเภท 87.03  Export   Import 
  87084027 000/KGM           สำหรับยานยนต์ตามประเภท 87.04 หรือ 87.05  Export   Import 
  87084029 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
            อื่น ๆ    
  87084091 000/KGM           สำหรับยานยนต์ตามประเภท 87.01  Export   Import 
  87084092 000/KGM           สำหรับยานยนต์ตามประเภท 87.03  Export   Import 
  87084099 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  870850 /KGM     ถุงลมนิรภัยพร้อมระบบพองลม รวมทั้งส่วนประกอบของของดังกล่าว  Export   Import 
             ที่ยังไม่ได้ประกอบ    
  87085011 000/KGM           สำหรับยานยนต์ตามประเภท 87.03  Export   Import 
  87085013 000/KGM           สำหรับยานยนต์ตามประเภท 87.04 หรือ 87.05  Export   Import 
  87085015 000/KGM           สำหรับยานยนต์ตามประเภท 87.01  Export   Import 
  87085019 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
             ที่ประกอบแล้ว    
  87085025 000/KGM           สำหรับยานยนต์ตามประเภท 87.01  Export   Import 
  87085026 000/KGM           สำหรับยานยนต์ตามประเภท 87.03  Export   Import 
  87085027 000/KGM           สำหรับยานยนต์ตามประเภท 87.04 หรือ 87.05  Export   Import 
  87085029 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
            อื่น ๆ    
  87085091 000/KGM           เฟืองบายศรีและเฟืองเล็ก  Export   Import 
  87085092 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  87085093 000/KGM           สำหรับยานยนต์ตามประเภท 87.03  Export   Import 
  87085099 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  870870 /KGM     ล้อและส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของล้อของยานยนต์ตามประเภทที่ 87.01 ถึง 87.05 (รถแทรกเตอร์ ยานยนต์สำหรับขนส่งบุคคลตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป (รวมถึงคนขับ) รถยนต์และยานยนต์อื่นๆ ที่ออกแบบสำหรับขนส่งบุคคลเป็นหลัก รวมถึงสเตชั่นแวกอนและรถแข่ง ยานยนต์สำหรับขนส่งของ  Export   Import 
             ฝาครอบดุมล้อ    
  87087015 000/KGM           สำหรับยานยนต์ตามประเภท 87.01  Export   Import 
  87087016 000/KGM           สำหรับยานยนต์ตามประเภท 87.03  Export   Import 
  87087017 000/KGM           สำหรับยานยนต์ตามประเภท 87.02 หรือ 87.04  Export   Import 
  87087019 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
             ล้อที่ติดมากับยางรถ    
  87087021 000/KGM           สำหรับยานยนต์ตามประเภท 87.01  Export   Import 
  87087022 000/KGM           สำหรับยานยนต์ตามประเภท 87.03  Export   Import 
  87087029 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
             ล้อที่ไม่ติดมากับยางรถ    
  87087031 000/KGM           สำหรับยานยนต์ตามประเภท 87.01  Export   Import 
  87087032 000/KGM           สำหรับยานยนต์ตามประเภท 87.03  Export   Import 
  87087039 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
            อื่น ๆ    
  87087095 000/KGM           สำหรับยานยนต์ตามประเภท 87.01  Export   Import 
  87087096 000/KGM           สำหรับยานยนต์ตามประเภท 87.02 หรือ 87.04  Export   Import 
  87087097 000/KGM           สำหรับยานยนต์ตามประเภท 87.03  Export   Import 
  87087099 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  870880 /KGM     อื่น ๆ ที่ใช้ฟิล์มม้วนที่มีความกว้างน้อยกว่า35 มิลลิเมตร  Export   Import 
             ระบบกันสะเทือน    
  87088015 000/KGM           สำหรับยานยนต์ตามประเภท 87.01  Export   Import 
  87088016 000/KGM           สำหรับยานยนต์ตามประเภท 87.03  Export   Import 
  87088017 000/KGM           สำหรับยานยนต์ตามประเภทย่อย 8704.10 หรือ ประเภท 87.05  Export   Import 
  87088019 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
            อื่น ๆ    
  87088091 000/KGM           สำหรับยานยนต์ตามประเภท 87.01  Export   Import 
  87088092 000/KGM           สำหรับยานยนต์ตามประเภท 87.03  Export   Import 
  87088099 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
        ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ    
  870891 /KGM     อื่น ๆ ที่ใช้ฟิล์มม้วนที่มีความกว้าง 35 มิลลิเมตร  Export   Import 
             หม้อน้ำ    
  87089115 000/KGM           สำหรับยานยนต์ตามประเภท 87.01  Export   Import 
  87089116 000/KGM           สำหรับยานยนต์ตามประเภท 87.03  Export   Import 
  87089117 000/KGM           สำหรับยานยนต์ตามประเภท 87.02 หรือ 87.04  Export   Import 
  87089119 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
            อื่น ๆ    
  87089191 000/KGM           สำหรับยานยนต์ตามประเภท 87.01  Export   Import 
  87089192 000/KGM           สำหรับยานยนต์ตามประเภท 87.03  Export   Import 
  87089199 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  870892 /KGM      ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ  Export   Import 
  87089210 000/KGM           สำหรับยานยนต์ตามประเภท 87.01  Export   Import 
  87089220 000/KGM           สำหรับยานยนต์ตามประเภท 87.03  Export   Import 
  87089240 000/KGM           สำหรับยานยนต์ตามประเภท 87.02 หรือ 87.04  Export   Import 
  87089290 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  870893 /KGM     คลัตช์และส่วนประกอบของคลัตช์ของยานยนต์ตามประเภท 87.01 ถึง 87.05 (รถแทรกเตอร์ ยานยนต์สำหรับขนส่งบุคคลตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป (รวมถึงคนขับ) รถยนต์และยานยนต์อื่นๆ ที่ออกแบบสำหรับขนส่งบุคคลเป็นหลัก รวมถึงสเตชั่นแวกอนและรถแข่ง ยานยนต์สำหรับขนส่งของ ยานยนต์สำหรับ  Export   Import 
  87089350 000/KGM           สำหรับยานยนต์ตามประเภท 87.01  Export   Import 
  87089360 000/KGM           สำหรับยานยนต์ตามประเภท 87.03  Export   Import 
  87089370 000/KGM           สำหรับยานยนต์ตามประเภท 87.04 หรือ 87.05  Export   Import 
  87089390 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  870894 /KGM     ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของยานยนต์ตามประเภทที่ 87.01 ถึง87.05- ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ- - พวงมาลัย แกนพวงมาลัย และกระปุกเกียร์พวงมาลัย (สเตียริงบอกซ์)รวมทั้งส่วนประกอบของของดังกล่าว  Export   Import 
  87089410 000/KGM           พวงมาลัยพร้อมทั้งถุงลมนิรภัย  Export   Import 
            อื่น ๆ    
  87089494 000/KGM           สำหรับยานยนต์ตามประเภท 87.01  Export   Import 
  87089495 000/KGM           สำหรับยานยนต์ตามประเภท 87.03  Export   Import 
  87089499 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  870895 /KGM     ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของยานยนต์ตามประเภทที่ 87.01 ถึง87.05- ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ- - ถุงลมนิรภัยพร้อมระบบพองลม รวมทั้งส่วนประกอบของของดังกล่าว  Export   Import 
  87089510 000/KGM           ถุงลมนิรภัยพร้อมระบบพองลม  Export   Import 
  87089590 000/KGM           ส่วนประกอบ  Export   Import 
  870899 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  87089910 000/KGM           สำหรับยานยนต์ตามประเภท 87.01  Export   Import 
             ถังเชื้อเพลิงรวมทั้งส่วนประกอบของของดังกล่าว    
  87089921 000/KGM           ถังเชื้อเพลิง  Export   Import 
  87089923 000/KGM           ส่วนประกอบ  Export   Import 
  87089930 000/KGM           คันเร่ง เบรก หรือคันเหยียบคลัตช์  Export   Import 
  87089940 000/KGM           ถาดวางแบตเตอรี่และฐานยึดแบตเตอรี่  Export   Import 
  87089950 000/KGM           แผ่นป้องลมหม้อน้ำ  Export   Import 
             โครงแชสซีส์หรือส่วนประกอบของของดังกล่าว    
  87089961 000/KGM           สำหรับยานยนต์ตามประเภท 87.02  Export   Import 
  87089962 000/KGM           สำหรับยานยนต์ตามประเภท 87.03  Export   Import 
  87089963 000/KGM           สำหรับยานยนต์ตามประเภท 87.04  Export   Import 
  87089970 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  87089990 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
8709     รถใช้งาน (เวิร์กทรัก) ชนิดขับเคลื่อนได้ในตัว ไม่ติดตั้งเครื่องอุปกรณ์สำหรับยกหรือขนย้าย ชนิดที่ใช้ในโรงงาน โรงพักสินค้า บริเวณท่าเรือหรือท่าอากาศยาน เพื่อ ขนส่งของในระยะใกล้ แทรกเตอร์ที่ใช้บนชานชลาสถานีรถไฟ รวมทั้งส่วนประกอบของยานดังกล่าว  Export   Import 
        ยาน    
  87091100 000/C62           ที่ใช้ไฟฟ้า  Export   Import 
  87091100 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  87091900 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  87091900 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  87099000 000/KGM           ส่วนประกอบ  Export   Import 
  87100000 000/C62           รถถังและยานรบหุ้มเกราะอื่น ๆ ที่ขับด้วยมอเตอร์ จะติดตั้งอาวุธด้วยหรือไม่ก็ตาม และส่วนประกอบของยานดังกล่าว  Export   Import 
8711     รถจักรยานยนต์ (รวมถึงโมเพ็ด) และรถจักรยานที่ติดตั้งมอเตอร์ช่วย (มีหรือไม่มีรถพ่วงข้าง) รวมทั้งรถพ่วงข้าง  Export   Import 
  871110 /-     รถจักรยานยนต์(รวมถึงโมเพ็ด) และรถจักรยานที่ติดตั้งมอเตอร์ช่วย (มีหรือไม่มีรถพ่วงข้าง) มีเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบเคลื่อนตรงที่มีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 50 ลูกบาศก์เซนติเมตร และชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์ของของดังกล่าว  Export   Import 
             ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์    
  87111012 /KGM         โมเพ็ดและรถจักรยานที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์  Export   Import 
  87111012 999/KGM           โมเพ็ดและรถจักรยานที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์  Export   Import 
  87111013 /KGM         รถจักรยานยนต์อื่น ๆ และมอเตอร์สกูตเตอร์  Export   Import 
  87111013 999/KGM           รถจักรยานยนต์อื่น ๆ และมอเตอร์สกูตเตอร์  Export   Import 
  87111019 /KGM         อื่น ๆ  Export   Import 
  87111019 999/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
            อื่น ๆ    
  87111092 000/C62           โมเพ็ดและรถจักรยานที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์  Export   Import 
  87111093 000/C62           รถจักรยานยนต์อื่น ๆ และมอเตอร์สกูตเตอร์  Export   Import 
  87111099 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  871120 /-     รถจักรยานยนต์ (รวมถึงโมเพ็ด) และรถจักรยานที่ติดตั้งมอเตอร์ช่วย (มีหรือไม่มีรถพ่วงข้าง) มีเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบเคลื่อนตรงที่มีความจุของกระบอกสูบเกิน 50 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 250 ลูกบาศก์เซนติเมตร และชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์ของของดังกล่าว  Export   Import 
  87112010 000/C62           รถจักรยานยนต์แบบโมโตครอส  Export   Import 
  87112010 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  87112020 000/C62           โมเพ็ดและรถจักรยานที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์  Export   Import 
             รถจักรยานยนต์ (มีหรือไม่มีรถพ่วงข้าง) รวมถึง มอเตอร์สกูตเตอร์    
  87112031 999/KGM           ความจุของกระบอกสูบเกิน 150 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 200 ลูกบาศก์เซนติเมตร  Export   Import 
  87112032 999/KGM           ความจุของกระบอกสูบเกิน 200 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 250 ลูกบาศก์เซนติเมตร  Export   Import 
  87112039 /KGM         อื่น ๆ  Export   Import 
  87112039 999/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
             อื่น ๆ    
  87112045 /KGM         ความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 200 ลูกบาศก์เซนติเมตร  Export   Import 
  87112045 999/KGM           ความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 200 ลูกบาศก์เซนติเมตร  Export   Import 
  87112049 /KGM         อื่น ๆ  Export   Import 
  87112049 999/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
             รถจักรยานยนต์ (มีหรือไม่มีรถพ่วงข้าง) รวมถึง มอเตอร์สกูตเตอร์    
  87112051 000/C62           ความจุของกระบอกสูบเกิน 150 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 200 ลูกบาศก์เซนติเมตร  Export   Import 
  87112052 000/C62           ความจุของกระบอกสูบเกิน 200 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 250 ลูกบาศก์เซนติเมตร  Export   Import 
  87112059 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  87112090 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  871130 /-     รถจักรยานยนต์ (รวมถึงโมเพ็ด) และรถจักรยานที่ติดตั้งมอเตอร์ช่วย (มีหรือไม่มีรถพ่วงข้าง) มีเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบเคลื่อนตรงที่มีความจุของกระบอกสูบเกิน 250 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 500 ลูกบาศก์เซนติเมตร และชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์ของของดังกล่าว  Export   Import 
  87113010 000/C62           รถจักรยานยนต์แบบโมโตครอส  Export   Import 
  87113010 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  87113030 /KGM         อื่น ๆ ที่เป็นชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  87113030 999/KGM           อื่น ๆ ที่เป็นชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  87113090 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  871140 /-     รถจักรยานยนต์ (รวมถึงโมเพ็ด) และรถจักรยานที่ติดตั้งมอเตอร์ช่วย (มีหรือไม่มีรถพ่วงข้าง) มีเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบเคลื่อนตรงที่มีความจุของกระบอกสูบเกิน 500 ลูกบาศก์เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 800 ลูกบาศก์เซนติเมตร และชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์ของของดังกล่าว  Export   Import 
  87114010 000/C62           รถจักรยานยนต์แบบโมโตครอส  Export   Import 
  87114010 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  87114020 /KGM         อื่นๆที่เป็นชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  87114020 999/KGM           อื่นๆ ที่เป็นชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  87114090 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  871150 /-     รถจักรยานยนต์ (รวมถึงโมเพ็ด) และรถจักรยานที่ติดตั้งมอเตอร์ช่วย (มีหรือไม่มีรถพ่วงข้าง) มีเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบเคลื่อนตรงที่มีความจุของกระบอกสูบเกิน 800 ลูกบาศก์เซนติเมตร และชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์ของของดังกล่าว  Export   Import 
  87115020 /KGM         ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  87115020 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  87115090 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  871190 /-     รถจักรยานยนต์ (รวมถึงโมเพ็ด) และรถจักรยานยนต์ที่ติดตั้งมอเตอร์ช่วย (มีหรือไม่มีรถพ่วง) อื่น ๆ (นอกจากของที่ระบุไว้ตามประเภทย่อยที่ 8711.10 ถึง 8711.50) รวมทั้งรถพ่วงข้าง และชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์ของของดังกล่าว  Export   Import 
  87119040 000/C62           รถพ่วงข้าง  Export   Import 
  87119040 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
             อื่น ๆ ที่เป็นชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์    
  87119051 /KGM         รถจักรยานยนต์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้า  Export   Import 
  87119051 999/KGM           รถจักรยานยนต์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้า  Export   Import 
  87119052 /KGM         อื่นๆ ที่มีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 200 ลูกบาศก์ เซนติเมตร  Export   Import 
  87119052 999/KGM           อื่นๆ ที่มีความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 200 ลูกบาศก์ เซนติเมตร  Export   Import 
  87119053 /KGM         อื่นๆ ที่มีความจุของกระบอกสูบเกิน 200 ลูกบาศก์ เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 500 ลูกบาศก์เซนติเมตร  Export   Import 
  87119053 999/KGM           อื่นๆ ที่มีความจุของกระบอกสูบเกิน 200 ลูกบาศก์ เซนติเมตร แต่ไม่เกิน 500 ลูกบาศก์เซนติเมตร  Export   Import 
  87119054 /KGM         อื่นๆ ที่มีความจุของกระบอกสูบเกิน 500 ลูกบาศก์ เซนติเมตร  Export   Import 
  87119054 999/KGM           อื่นๆ ที่มีความจุของกระบอกสูบเกิน 500 ลูกบาศก์ เซนติเมตร  Export   Import 
            อื่น ๆ    
  87119091 000/C62           รถจักรยานยนต์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้า  Export   Import 
  87119099 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
8712     รถจักรยานสองล้อและรถจักรยานอื่น (รวมถึงรถสามล้อส่งของ) ที่ไม่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์  Export   Import 
  87120010 000/C62           รถจักรยานสองล้อชนิดที่ใช้แข่งขัน  Export   Import 
  87120010 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  87120020 000/C62           รถจักรยานสองล้อที่ออกแบบเพื่อให้เด็กขับขี่  Export   Import 
  87120020 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  87120030 000/C62           รถจักรยานสองล้ออื่น ๆ  Export   Import 
  87120030 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  87120090 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  87120090 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
8713     รถสำหรับคนพิการ จะขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์หรือขับเคลื่อนทางกลโดยวิธีอื่นหรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
  87131000 000/C62           ไม่ได้ขับเคลื่อนทางกล  Export   Import 
  87131000 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  87139000 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  87139000 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
8714     ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของยานตามประเภทที่ 87.11 ถึง 87.13 (รถจักรยานยนต์ (รวมถึงโมเพ็ด) และรถจักรยานที่ติดตั้งมอเตอร์ช่วย (มีหรือไม่มีรถพ่วงข้าง) รวมทั้งรถพ่วงข้าง รถจักรยานสองล้อและรถจักรยานอื่น ๆ (รวมถึงสามล้อส่งของ)  Export   Import 
  871410 /-     ของรถจักรยานยนต์ (รวมถึงโมเพ็ด)  Export   Import 
  87141010 000/C62           อานรถ  Export   Import 
  87141020 000/KGM           ซี่ล้อและหมุดยึดซี่ล้อติดกับขอบล้อ  Export   Import 
  87141090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  871420 /KGM     ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของรถสำหรับคนพิการ  Export   Import 
            ลูกล้อ    
  87142011 000/KGM           ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง (รวมถึงยางล้อ) เกิน 75 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 100 มิลลิเมตร หากว่าความกว้างของขอบล้อ หรือยางที่ประกอบนั้นไม่น้อยกว่า 30 มิลลิเมตร  Export   Import 
  87142012 000/KGM           ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง (รวมถึงยางล้อ) เกิน 100 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 250 มิลลิเมตร หากว่าความกว้างของขอบล้อ หรือยางที่ประกอบนั้นไม่น้อยกว่า 30 มิลลิเมตร  Export   Import 
  87142019 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  87142090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
        อื่น ๆ    
  871491 /KGM     โครง ตะเกียบรถและส่วนประกอบของของดังกล่าวของรถจักรยานสองล้อ และรถจักรยานอื่นๆ (รวมถึงรถสามล้อส่งของ) ที่ไม่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ รวมทั้งรถจักรยานที่ติดตั้งมอเตอร์ช่วย  Export   Import 
  87149110 000/KGM           สำหรับรถจักรยานสองล้อตามประเภทย่อย 8712.00.20  Export   Import 
            อื่น ๆ    
  87149191 /KGM         ส่วนประกอบของตะเกียบรถ  Export   Import 
  87149191 001/KGM           ที่ใช้กับรถจักรยานชนิดที่ใช้แข่งขัน  Export   Import 
  87149191 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  87149199 /KGM         อื่น ๆ  Export   Import 
  87149199 001/KGM           ที่ใช้กับรถจักรยานชนิดที่ใช้แข่งขัน  Export   Import 
  87149199 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  871492 /KGM     วงล้อและซี่ล้อของรถจักรยานสองล้อ และรถจักรยานอื่นๆ (รวมถึงรถสามล้อส่งของ) ที่ไม่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ รวมทั้งรถจักรยานที่ติดตั้งมอเตอร์ช่วย  Export   Import 
  87149210 000/KGM           สำหรับรถจักรยานสองล้อตามประเภทย่อย 8712.00.20  Export   Import 
  87149290 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  87149290 001/KGM           ที่ใช้กับรถจักรยานชนิดที่ใช้แข่งขัน  Export   Import 
  87149290 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  871493 /KGM     ดุมล้อ (นอกจากที่ครอบเบรกดุมล้อและเบรกดุมล้อ) และล้อซี่เฟืองแบบฟรีวิลของรถจักรยานสองล้อ และรถจักรยานอื่นๆ (รวมถึงรถสามล้อส่งของ) ที่ไม่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ รวมทั้งรถจักรยานที่ติดตั้งมอเตอร์ช่วย  Export   Import 
  87149310 000/KGM           สำหรับรถจักรยานสองล้อตามประเภทย่อย 8712.00.20  Export   Import 
  87149390 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  87149390 001/KGM           ที่ใช้กับรถจักรยานชนิดที่ใช้แข่งขัน  Export   Import 
  87149390 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  871494 /KGM     เบรก รวมถึงที่ครอบเบรกดุมล้อและเบรกดุมล้อและส่วนประกอบของของดังกล่าวของรถจักรยานสองล้อ และรถจักรยานอื่นๆ (รวมถึงรถสามล้อส่งของ) ที่ไม่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ รวมทั้งรถจักรยานที่ติดตั้งมอเตอร์ช่วย  Export   Import 
  87149410 000/KGM           สำหรับรถจักรยานสองล้อตามประเภทย่อย 8712.00.20  Export   Import 
  87149490 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  87149490 001/KGM           ที่ใช้กับรถจักรยานชนิดที่ใช้แข่งขัน  Export   Import 
  87149490 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  871495 /C62     อานรถของรถจักรยานสองล้อ และรถจักรยานอื่นๆ (รวมถึงรถสามล้อส่งของ) ที่ไม่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ รวมทั้งรถจักรยานที่ติดตั้งมอเตอร์ช่วย  Export   Import 
  87149510 000/C62           สำหรับรถจักรยานสองล้อตามประเภทย่อย 8712.00.20  Export   Import 
  87149590 /C62         อื่นๆ  Export   Import 
  87149590 001/C62           ที่ใช้กับรถจักรยานชนิดที่ใช้แข่งขัน  Export   Import 
  87149590 090/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  871496 /KGM     คันเหยียบ เฟืองข้อเหวี่ยงและส่วนประกอบของของดังกล่าวของรถจักรยานสองล้อ และรถจักรยานอื่นๆ (รวมถึงรถสามล้อส่งของ) ที่ไม่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ รวมทั้งรถจักรยานที่ติดตั้งมอเตอร์ช่วย  Export   Import 
  87149610 000/KGM           สำหรับรถจักรยานสองล้อตามประเภทย่อย 8712.00.20  Export   Import 
  87149690 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  87149690 001/KGM           ที่ใช้กับรถจักรยานชนิดที่ใช้แข่งขัน  Export   Import 
  87149690 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  871499 /KGM     ส่วนประกอบอื่น ๆ ของรถจักรยานสองล้อและรถจักรยานอื่น ๆ (รวมถึงสามล้อส่งของ) ที่ไม่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ รวมทั้งรถจักรยานที่ติดตั้งมอเตอร์ช่วย (นอกจากโครง ตะเกียบรถ วงล้อและซี่ล้อ ดุมล้อ และล้อซี่เฟืองแบบฟรีวิล เบรก รวมถึงที่ครอบเบรกดุมล้อและเบรกดุมล้อ อ  Export   Import 
             สำหรับรถจักรยานสองล้อตามประเภทย่อย 8712.00.20    
  87149911 000/KGM           คันบังคับ แกนของอานนั่ง บังโคลน แผ่นสะท้อนแสง ที่วางสัมภาระ สายเคเบิลควบคุม ขายึดหรือห่วงขายึด ไฟหน้า รวมทั้งอุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ  Export   Import 
  87149912 000/KGM           เฟืองล้อขับและข้อเหวี่ยงบันได รวมทั้งส่วนประกอบ อื่น ๆ  Export   Import 
            อื่น ๆ    
  87149991 /KGM         คันบังคับ แกนของอานนั่ง บังโคลน แผ่นสะท้อนแสง ที่วางสัมภาระ สายเคเบิลควบคุม ขายึดหรือห่วงขายึด ไฟหน้า รวมทั้งอุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ  Export   Import 
  87149991 001/KGM           ที่ใช้กับรถจักรยานชนิดที่ใช้แข่งขัน  Export   Import 
  87149991 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  87149992 /KGM         เฟืองล้อขับและข้อเหวี่ยงบันได รวมทั้งส่วนประกอบ อื่น ๆ  Export   Import 
  87149992 001/KGM           ที่ใช้กับรถจักรยานชนิดที่ใช้แข่งขัน  Export   Import 
  87149992 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
8715     รถเข็นเด็ก และส่วนประกอบของรถดังกล่าว  Export   Import 
  87150000 001/C62           รถเข็นเด็ก  Export   Import 
  87150000 002/KGM           ส่วนประกอบ  Export   Import 
8716     รถพ่วงและรถกึ่งรถพ่วง (เซมิเทรลเลอร์) ยานอื่นๆ ที่ไม่ได้ขับเคลื่อนทางกล รวมทั้งส่วนประกอบของยานดังกล่าว  Export   Import 
  87161000 000/C62           รถพ่วงและรถกึ่งรถพ่วง แบบคาราวานสำหรับใช้เป็น ที่อยู่อาศัยหรือที่พักแรม  Export   Import 
  87161000 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  87162000 000/C62            รถพ่วงและรถกึ่งรถพ่วงที่มีเครื่องขนถ่ายของได้ในตัวสำหรับ ใช้ในการเกษตร  Export   Import 
  87162000 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
         รถพ่วงและรถกึ่งรถพ่วงอื่น ๆ สำหรับใช้ในการขนส่งของ    
  87163100 000/C62           รถพ่วงและรถกึ่งรถพ่วงสำหรับบรรจุของเหลวหรือก๊าซ (แท้งเกอร์)  Export   Import 
  87163100 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  871639 /-     รถพ่วงและรถกึ่งรถพ่วงอื่นๆ สำหรับใช้ในการขนส่งของ (นอกจากรถพ่วงและรถกึ่งรถพ่วงสำหรับบรรจุของเหลวหรือก๊าซ) และชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์ของของดังกล่าว  Export   Import 
  87163940 000/C62           รถพ่วงและรถกึ่งรถพ่วงที่ใช้ในการเกษตร  Export   Import 
  87163940 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
            อื่น ๆ    
  87163991 000/C62           ที่มีขนาดบรรทุกเกินกว่า 200 ตัน  Export   Import 
  87163991 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  87163999 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  87163999 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  87164000 000/C62           รถพ่วงและรถกึ่งรถพ่วงอื่น ๆ  Export   Import 
  87164000 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  871680 /-     ยานอื่น ๆ ที่ไม่ได้ขับเคลื่อนทางกล (นอกจากรถจักรยานสองล้อและรถจักรยานอื่น ๆ (รวมถึงรถสามล้อส่งของ) รถสำหรับคนพิการ รถเข็นเด็ก รถพ่วงและรถกึ่งรถพ่วง) และชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์ของของดังกล่าว  Export   Import 
  87168010 000/C62           รถลากสองล้อและรถลากสี่ล้อ ล้อเลื่อนขนกระสอบ รถเข็น ที่ใช้งานด้วยมือ และยานขับเคลื่อนด้วยมือที่คล้ายกันชนิด ที่ใช้ในโรงงานหรือโรงซ่อม ยกเว้นรถเข็นสำหรับขนดินหรือ ขนทราย  Export   Import 
  87168010 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  87168020 000/C62           รถเข็นสำหรับขนดินหรือขนทราย  Export   Import 
  87168020 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  87168090 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  87168090 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  871690 /KGM     ส่วนประกอบของรถพ่วงและรถกึ่งรถพ่วง ยานยนต์อื่นๆ ที่ไม่ได้ขับเคลื่อนทางกล (นอกจากรถจักรยานสองล้อและรถจักรยานอื่น ๆ (รวมถึงรถสามล้อส่งของ) รถสำหรับคนพิการ รถเข็นเด็ก รถพ่วงและรถกึ่งรถพ่วง)  Export   Import 
             สำหรับรถพ่วงและรถกึ่งรถพ่วง    
  87169013 000/KGM           สำหรับของตามประเภทย่อย 8716.20  Export   Import 
  87169019 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
            อื่น ๆ    
  87169092 000/KGM           ลูกล้อที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง (รวมถึงยางล้อ) เกิน 100 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 250 มิลลิเมตร หากว่าความกว้าง ของขอบล้อหรือยางที่ประกอบนั้นมากกว่า 30 มิลลิเมตร  Export   Import 
  87169093 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  87169094 000/KGM           ซี่ล้อและหมุดยึดซี่ล้อติดกับขอบล้อ  Export   Import 
  87169095 000/KGM           ลูกล้อสำหรับสินค้าตามประเภทย่อย 8716.80.90 ที่มี เส้นผ่าศูนย์กลาง (รวมถึงยางล้อ) เกิน 100 มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน 250 มิลลิเมตร หากว่าความกว้างของขอบ ล้อหรือยางที่ประกอบนั้นมากกว่า 30 มิลลิเมตร  Export   Import 
  87169096 000/KGM           ลูกล้ออื่น ๆ  Export   Import 
  87169099 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import