ค้นหาHarmonize2012 / Harmonize2012 ทั้งหมด MOC

ตอนที่
ประเภท
ประเภทย่อย
รหัสสถิติ
รายการ
ข้อมูลสถิติ
89     เรือและสิ่งก่อสร้างลอยน้ำ  Export   Import 
8901     เรือโดยสาร เรือทัศนาจร เรือข้ามฝาก เรือสินค้า เรือพ่วงและยานน้ำที่คล้ายกัน สำหรับขนส่งบุคคลหรือของ  Export   Import 
  890110 /C62     เรือโดยสาร เรือทัศนาจร และยานน้ำที่คล้ายกัน ที่ออกแบบสำหรับขนส่งบุคคลเป็นหลัก รวมถึงเรือข้ามฟากทุกชนิด  Export   Import 
  89011010 000/C62           ที่มีขนาดไม่เกิน 26 ตันกรอส  Export   Import 
  89011020 000/C62           ที่มีขนาดเกิน 26 ตันกรอส แต่ไม่เกิน 500 ตันกรอส  Export   Import 
  89011060 000/C62           ที่มีขนาดเกิน 500 ตันกรอส แต่ไม่เกิน 1,000 ตันกรอส  Export   Import 
  89011070 000/C62           ที่มีขนาดเกิน 1,000 ตันกรอส แต่ไม่เกิน 4,000 ตันกรอส  Export   Import 
  89011080 000/C62           ที่มีขนาดเกิน 4,000 ตันกรอส แต่ไม่เกิน 5,000 ตันกรอส  Export   Import 
  89011090 000/C62           ที่มีขนาดเกิน 5,000 ตันกรอส  Export   Import 
  890120 /C62     เรือบรรทุกของเหลวหรือก๊าซ (แท้งเกอร์)  Export   Import 
  89012050 000/C62           ที่มีขนาดไม่เกิน 5,000 ตันกรอส  Export   Import 
  89012070 000/C62           ที่มีขนาดเกิน 5,000 ตันกรอส แต่ไม่เกิน 50,000 ตันกรอส  Export   Import 
  89012080 000/C62           ที่มีขนาดเกิน 50,000 ตันกรอส  Export   Import 
  890130 /C62     ยานน้ำที่มีห้องเย็น นอกจากยานน้ำตามประเภทย่อยที่ 8901.20 (เรือบรรทุกของเหลวหรือก๊าซ (แท้งเกอร์) )  Export   Import 
  89013050 000/C62           ที่มีขนาดไม่เกิน 5,000 ตันกรอส  Export   Import 
  89013070 000/C62           ที่มีขนาดเกิน 5,000 ตันกรอส แต่ไม่เกิน 50,000 ตันกรอส  Export   Import 
  89013080 000/C62           ที่มีขนาดเกิน 50,000 ตันกรอส  Export   Import 
  890190 /C62     ยานน้ำอื่น ๆ (นอกจากเรือบรรทุกของเหลวหรือก๊าซ ยานน้ำที่มีห้องเย็น) สำหรับขนส่งของ และยานน้ำอื่น ๆ (นอกจากเรือโดยสาร เรือทัศนาจร และยานน้ำที่คล้ายกันที่ออกแบบสำหรับขนส่งบุคคลเป็นหลัก รวมถึงเรือข้ามฟากทุกชนิด) สำหรับขนส่งทั้งบุคคลและของ  Export   Import 
            ที่ไม่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์    
  89019011 000/C62           ที่มีขนาดไม่เกิน 26 ตันกรอส  Export   Import 
  89019012 000/C62           ที่มีขนาดเกิน 26 ตันกรอส แต่ไม่เกิน 500 ตันกรอส  Export   Import 
  89019014 000/C62           ที่มีขนาดเกิน 500 ตันกรอส  Export   Import 
             ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์    
  89019031 000/C62           ที่มีขนาดไม่เกิน 26 ตันกรอส  Export   Import 
  89019032 000/C62           ที่มีขนาดเกิน 26 ตันกรอส แต่ไม่เกิน 500 ตันกรอส  Export   Import 
  89019033 000/C62           ที่มีขนาดเกิน 500 ตันกรอส แต่ไม่เกิน 1,000 ตันกรอส  Export   Import 
  89019034 000/C62           ที่มีขนาดเกิน 1,000 ตันกรอส แต่ไม่เกิน 4,000 ตันกรอส  Export   Import 
  89019035 000/C62           ที่มีขนาดเกิน 4,000 ตันกรอส แต่ไม่เกิน 5,000 ตันกรอส  Export   Import 
  89019036 000/C62           ที่มีขนาดเกิน 5,000 ตันกรอส แต่ไม่เกิน 50,000 ตันกรอส  Export   Import 
  89019037 000/C62           ที่มีขนาดเกิน 50,000 ตันกรอส  Export   Import 
8902     เรือประมง รวมทั้งเรือโรงงานและยานน้ำอื่น ๆ ที่ใช้เพื่อการแปรรูป หรือถนอมผลิตภัณฑ์ประมง  Export   Import 
             เรือประมง    
  89020021 000/C62           ที่มีขนาดไม่เกิน 26 ตันกรอส  Export   Import 
  89020022 000/C62           ที่มีขนาดเกิน 26 ตันกรอส แต่น้อยกว่า 40 ตันกรอส  Export   Import 
  89020023 000/C62           ที่มีขนาดตั้งแต่ 40 ตันกรอสขึ้นไป แต่ไม่เกิน 250 ตันกรอส  Export   Import 
  89020024 000/C62           ที่มีขนาดเกิน 250 ตันกรอส แต่ไม่เกิน 1,000 ตันกรอส  Export   Import 
  89020025 000/C62           ที่มีขนาดเกิน 1,000 ตันกรอส แต่ไม่เกิน 4,000 ตันกรอส  Export   Import 
  89020026 000/C62           ที่มีขนาดเกิน 4,000 ตันกรอส  Export   Import 
            อื่น ๆ    
  89020091 000/C62           ที่มีขนาดไม่เกิน 26 ตันกรอส  Export   Import 
  89020092 000/C62           ที่มีขนาดเกิน 26 ตันกรอส แต่น้อยกว่า 40 ตันกรอส  Export   Import 
  89020093 000/C62           ที่มีขนาดตั้งแต่ 40 ตันกรอสขึ้นไป แต่ไม่เกิน 250 ตันกรอส  Export   Import 
  89020094 000/C62           ที่มีขนาดเกิน 250 ตันกรอส แต่ไม่เกิน 1,000 ตันกรอส  Export   Import 
  89020095 000/C62           ที่มีขนาดเกิน 1,000 ตันกรอส แต่ไม่เกิน 4,000 ตันกรอส  Export   Import 
  89020096 000/C62           ที่มีขนาดเกิน 4,000 ตันกรอส  Export   Import 
8903     เรือยอชต์ และยานน้ำอื่นๆ ที่ใช้เพื่อความสำราญหรือเกมกีฬา รวมทั้งเรือกรรเชียงและเรือพาย  Export   Import 
  89031000 000/C62           ชนิดพองลม  Export   Import 
        อื่น ๆ    
  890391 /C62     เรือใบ มีหรือไม่มีมอเตอร์ช่วย  Export   Import 
  89039100 001/C62           เรือใบที่ใช้ในการแข่งขัน  Export   Import 
  89039100 090/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  89039200 000/C62           เรือยนต์ นอกจากเรือยนต์ติดท้าย  Export   Import 
  89039900 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
8904     เรือลากจูง และเรือที่ใช้สำหรับดัน  Export   Import 
  89040010 000/C62           ที่มีขนาดไม่เกิน 26 ตันกรอส  Export   Import 
             ที่มีขนาดเกิน 26 ตันกรอส    
  89040031 000/C62           ที่มีกำลังไม่เกิน 4,000 แรงม้า  Export   Import 
  89040039 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
8905     ยานประภาคาร เรือดับเพลิง เรือขุด ปั้นจั่นลอยและยานน้ำอื่น ๆ ซึ่งการแล่นได้เป็นหน้าที่รองจากหน้าที่หลักของยานนั้น รวมทั้งอู่ลอย แท่นเจาะหรือแท่นผลิตแบบลอยน้ำหรือแบบใต้น้ำ  Export   Import 
  89051000 000/C62           เรือขุด  Export   Import 
  89052000 000/C62           แท่นเจาะหรือแท่นผลิตแบบลอยน้ำหรือแบบใต้น้ำ  Export   Import 
  890590 /C62     ยานประภาคาร เรือดับเพลิง ปั้นจั่นลอย และยานน้ำอื่น ๆ (นอกจากเรือขุด) ซึ่งการแล่นได้เป็นหน้าที่รองจากหน้าที่หลักของยานนั้น รวมทั้งอู่ลอย  Export   Import 
  89059010 000/C62           อู่ลอย  Export   Import 
  89059090 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
8906     ยานน้ำอื่น ๆ (นอกจากที่ระบุไว้ตามประเภทที่ 89.01 ถึง 89.05) รวมถึงเรือรบและเรือช่วยชีวิตนอกจากเรือกรรเชียง  Export   Import 
  89061000 000/C62           เรือรบ  Export   Import 
  890690 /C62     ยานน้ำอื่น ๆ (นอกจากที่ระบุไว้ตามประเภทที่ 89.01 ถึง 89.05 และเรือรบ) รวมถึงเรือช่วยชีวิตนอกจากเรือกรรเชียง  Export   Import 
  89069010 000/C62           ที่มีระวางขับน้ำไม่เกิน 30 ตัน  Export   Import 
  89069020 000/C62           ที่มีระวางขับน้ำเกิน 30 ตัน แต่ไม่เกิน 300 ตัน  Export   Import 
  89069090 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
8907     สิ่งก่อสร้างลอยน้ำอื่น ๆ เช่น แพ แท้งก์ ปล่องกั้นน้ำ ท่าจอดเรือ ทุ่นลอยและทุ่นสัญญาณ เป็นต้น (นอกจากที่ระบุไว้ตามประเภทที่ 89.05)  Export   Import 
  890710 /C62     แพชนิดพองลม  Export   Import 
  89071000 001/C62           แพยางชูชีพ  Export   Import 
  89071000 090/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  890790 /C62     สิ่งก่อสร้างลอยน้ำอื่นๆ เช่น แท้งก์ ปล่องกั้นน้ำ ท่าจอดเรือ ทุ่นลอย และทุ่นสัญญาณ เป็นต้น (นอกจากแพชนิดพองลม และสิ่งก่อสร้างลอยน้ำที่ระบุไว้ตามประเภทที่ 89.05)  Export   Import 
  89079010 000/C62           ทุ่นลอย  Export   Import 
  89079090 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  89080000 000/C62           ยานน้ำและสิ่งก่อสร้างลอยน้ำอื่น ๆ สำหรับรื้อ  Export   Import