ค้นหาHarmonize2012 / Harmonize2012 ทั้งหมด MOC

ตอนที่
ประเภท
ประเภทย่อย
รหัสสถิติ
รายการ
ข้อมูลสถิติ
91     นาฬิกาชนิดคล็อกและชนิดวอตช์ และส่วนประกอบของนาฬิกาดังกล่าว  Export   Import 
9101     นาฬิกาข้อมือ นาฬิกาพกและนาฬิกาชนิดวอตซ์อื่นๆ รวมถึงนาฬิกาจับเวลา ที่มีตัวเรือนทำด้วยโลหะมีค่าหรือโลหะที่หุ้มติดด้วยโลหะมีค่า  Export   Import 
        นาฬิกาข้อมือที่เดินด้วยไฟฟ้า จะมีระบบจับเวลาประกอบ ร่วมอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตาม    
  91011100 000/C62           มีหน้าปัดแบบกลไกเท่านั้น  Export   Import 
  91011900 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
        นาฬิกาข้อมืออื่น ๆ จะมีระบบจับเวลาประกอบร่วม อยู่ด้วยหรือไม่ก็ตาม    
  91012100 000/C62           ไขลานโดยอัตโนมัติ  Export   Import 
  91012900 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
        อื่น ๆ    
  91019100 000/C62           เดินด้วยไฟฟ้า  Export   Import 
  91019900 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
9102     นาฬิกาข้อมือ นาฬิกาพกและนาฬิกาชนิดวอตซ์อื่น ๆ รวมถึงนาฬิกาจับเวลา นอกจากนาฬิกาดังกล่าวตามประเภทที่ 91.01 (นาฬิกาที่มีตัวเรือนทำด้วยโลหะมีค่า หรือโลหะหุ้มติดด้วยโลหะมีค่า)  Export   Import 
        นาฬิกาข้อมือที่เดินด้วยไฟฟ้า จะมีระบบจับเวลาประกอบ ร่วมอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตาม    
  91021100 000/C62           มีหน้าปัดแบบกลไกเท่านั้น  Export   Import 
  91021200 000/C62           มีหน้าปัดแบบออปโตอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น  Export   Import 
  91021900 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
        นาฬิกาข้อมืออื่น ๆ จะมีระบบจับเวลาประกอบร่วม อยู่ด้วยหรือไม่ก็ตาม    
  91022100 000/C62           ไขลานโดยอัตโนมัติ  Export   Import 
  91022900 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
        อื่น ๆ    
  910291 /C62     นาฬิกาพกและนาฬิกาชนิดวอตซ์อื่น ๆ (นอกจากนาฬิกาข้อมือ) รวมถึงนาฬิกาจับเวลา ที่เดินด้วยไฟฟ้า นอกจากนาฬิกาดังกล่าวตามประเภทที่ 91.01 (นาฬิกาที่มีตัวเรือนทำด้วยโลหะมีค่าหรือโลหะหุ้มติดด้วยโลหะมีค่า)  Export   Import 
  91029110 000/C62           นาฬิกาจับเวลา  Export   Import 
  91029190 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  91029900 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
9103     นาฬิกาชนิดคล็อกที่มีเครื่องนาฬิกาชนิดวอตซ์ ไม่รวมถึงนาฬิกาชนิดคล็อกตามประเภทที่ 91.04 (นาฬิกาชนิดคล็อกแบบที่ใช้กับแผงหน้าปัดอุปกรณ์ และนาฬิกาชนิดคล็อกที่คล้ายกัน สำหรับยานบก อากาศยาน ยานอวกาศหรือยานน้ำ)  Export   Import 
  91031000 000/C62           เดินด้วยไฟฟ้า  Export   Import 
  91039000 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
9104     นาฬิกาชนิดคล็อกแบบที่ใช้กับแผงหน้าปัดอุปกรณ์ และนาฬิกาชนิดคล็อกที่คล้ายกัน สำหรับยานบก อากาศยาน ยานอวกาศหรือยานน้ำ  Export   Import 
  91040010 000/C62           สำหรับยานบก  Export   Import 
  91040020 000/C62           สำหรับอากาศยาน  Export   Import 
  91040030 000/C62           สำหรับยานน้ำ  Export   Import 
  91040090 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
9105     นาฬิกาชนิดคล็อกอื่น ๆ นอกจากนาฬิกาชนิดคล็อกตามประเภทที่ 91.03 (นาฬิกาชนิดคล็อกที่มีเครื่องนาฬิกาชนิดวอตซ์) หรือประเภทที่ 91.04 (นาฬิกาชนิดคล็อกแบบที่ใช้กับแผงหน้าปัดอุปกรณ์ และนาฬิกาชนิดคล็อกที่คล้ายกัน สำหรับยานบก อากาศยาน ยานอวกาศหรือยานน้ำ)  Export   Import 
        นาฬิกาปลุก    
  91051100 000/C62           เดินด้วยไฟฟ้า  Export   Import 
  91051900 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
        นาฬิกาติดผนัง    
  91052100 000/C62           เดินด้วยไฟฟ้า  Export   Import 
  91052900 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
        อื่น ๆ    
  910591 /C62     นาฬิกาชนิดคล็อกอื่น ๆ (ไม่รวมนาฬิกาปลุก นาฬิกาติดผนัง) ที่เดินด้วยไฟฟ้า นอกจากนาฬิกาชนิดคล็อกตามประเภทที่ 91.03 (นาฬิกาชนิดคล็อกที่มีเครื่องนาฬิกาชนิดวอตซ์) หรือประเภทที่ 91.04 (นาฬิกาชนิดคล็อกแบบที่ใช้กับแผงหน้าปัดอุปกรณ์ และนาฬิกาชนิดคล็อกที่คล้ายกัน  Export   Import 
  91059110 000/C62           โครโนมิเตอร์ในการเดินเรือ  Export   Import 
  91059190 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  910599 /C62     นาฬิกาชนิดคล็อกอื่น ๆ (ไม่รวมนาฬิกาปลุก นาฬิกาติดผนัง) ที่ไม่เดินด้วยไฟฟ้า นอกจากนาฬิกาชนิดคล็อกตามประเภทที่ 91.03 (นาฬิกาชนิดคล็อกที่มีเครื่องนาฬิกาชนิดวอตซ์) หรือประเภทที่ 91.04 (นาฬิกาชนิดคล็อกแบบที่ใช้กับแผงหน้าปัดอุปกรณ์ และนาฬิกาชนิดคล็อกที่คล้า  Export   Import 
  91059910 000/C62           โครโนมิเตอร์ในการเดินเรือ  Export   Import 
  91059990 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
9106     เครื่องบันทึกเวลา และเครื่องอุปกรณ์สำหรับวัดหรือบันทึกหรือบอกช่วงเวลา มีเครื่องนาฬิกาชนิดคล็อกหรือชนิดวอตซ์หรือมีซินโครนัสมอเตอร์ (เช่น เครื่องลงเวลา เครื่องบันทึกเวลา เป็นต้น)  Export   Import 
  91061000 000/C62           เครื่องลงเวลา เครื่องบันทึกเวลา  Export   Import 
  910690 /C62     อื่น ๆ  Export   Import 
  91069010 000/C62           มิเตอร์จอดรถ  Export   Import 
  91069090 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  91070000 000/C62           สวิตช์ตั้งเวลาที่มีเครื่องนาฬิกาชนิดคล็อกหรือชนิดวอตช์หรือมีซินโครนัสมอเตอร์  Export   Import 
9108     เครื่องนาฬิกาขนิดวอตซ์ที่สมบูรณ์และประกอบแล้ว  Export   Import 
        เดินด้วยไฟฟ้า    
  91081100 000/C62           มีหน้าปัดแบบกลไกเท่านั้น หรือมีกลอุปกรณ์ซึ่งสามารถนำหน้าปัดแบบกลไกมาประกอบร่วมได้  Export   Import 
  91081200 000/C62           มีหน้าปัดแบบออปโตอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น  Export   Import 
  91081900 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  91082000 000/C62           ไขลานโดยอัตโนมัติ  Export   Import 
  91089000 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
9109     เครื่องนาฬิกาชนิดคล็อกที่สมบูรณ์และประกอบแล้ว  Export   Import 
  91091000 000/C62           เดินด้วยไฟฟ้า  Export   Import 
  91099000 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
9110     เครื่องนาฬิกาชนิดวอตช์หรือชนิดคล็อกที่สมบูรณ์แล้ว ซึ่งยังไม่ประกอบหรือประกอบเพียงบางส่วน (ชุดเครื่องนาฬิกา) เครื่องนาฬิกาชนิดวอตช์หรือชนิดคล็อกที่ยังไม่สมบูรณ์ซึ่งประกอบแล้ว รวมทั้งเครื่องนาฬิกาชนิดวอตช์หรือชนิดคล็อกที่ทำมาอย่างคร่าว ๆ  Export   Import 
        ของนาฬิกาชนิดวอตช์    
  91101100 000/C62           เครื่องนาฬิกาที่สมบูรณ์แล้วซึ่งยังไม่ประกอบหรือประกอบเพียงบางส่วน (ชุดเครื่องนาฬิกา)  Export   Import 
  91101200 000/C62           เครื่องนาฬิกาที่ยังไม่สมบูรณ์ซึ่งประกอบแล้ว  Export   Import 
  91101900 000/C62           เครื่องนาฬิกาที่ทำมาอย่างคร่าว ๆ  Export   Import 
  91109000 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
9111     ตัวเรือนนาฬิกาชนิดวอตซ์และส่วนประกอบของตัวเรือนดังกล่าว  Export   Import 
  91111000 000/C62           ตัวเรือนทำด้วยโลหะมีค่าหรือโลหะที่หุ้มติดด้วยโลหะมีค่า  Export   Import 
  91112000 000/C62           ตัวเรือนทำด้วยโลหะสามัญ จะชุบทองหรือเงินหรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
  91118000 000/C62           ตัวเรือนอื่น ๆ  Export   Import 
  91119000 000/KGM           ส่วนประกอบ  Export   Import 
9112     ตัวเรือนนาฬิกาชนิดคล็อกและตัวเรือนแบบที่คล้ายกันสำหรับของอื่น ๆ ในตอนที่ 91 และส่วนประกอบของตัวเรือนดังกล่าว  Export   Import 
  91122000 000/C62           ตัวเรือน  Export   Import 
  91129000 000/KGM           ส่วนประกอบ  Export   Import 
9113     สายนาฬิกาของนาฬิกาชนิดวอตซ์ และส่วนประกอบของสายนาฬิกาดังกล่าว  Export   Import 
  91131000 000/KGM           ทำด้วยโลหะมีค่าหรือโลหะที่หุ้มติดด้วยโลหะมีค่า  Export   Import 
  91132000 000/KGM           ทำด้วยโลหะสามัญ จะชุบทองหรือเงินหรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
  91139000 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
9114     ส่วนประกอบอื่น ๆ (ไม่รวมเครื่องและตัวเรือนของนาฬิกาชนิดคล็อกหรือชนิดวอตซ์ สายนาฬิกาของนาฬิกาชนิดวอตซ์) ของนาฬิกาชนิดคล็อกหรือชนิดวอตช์  Export   Import 
  91141000 000/KGM           สปริง รวมถึงใยนาฬิกา  Export   Import 
  91143000 000/KGM           หน้าปัด  Export   Import 
  91144000 000/KGM           แผ่นรองและแผ่นเชื่อม (บริดจ์)  Export   Import 
  91149000 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import