ค้นหาHarmonize2012 / Harmonize2012 ทั้งหมด MOC

ตอนที่
ประเภท
ประเภทย่อย
รหัสสถิติ
รายการ
ข้อมูลสถิติ
92     เครื่องดนตรี รวมทั้งส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของเครื่องดนตรี  Export   Import 
9201     เปียโนรวมถึงเปียโนอัตโนมัติ ฮาร์ปซิคอร์ทและเครื่องสายอื่นๆ ที่มีคีย์บอร์ด  Export   Import 
  92011000 000/C62           เปียโนแบบสายตั้ง (อัปไรต์เปียโน)  Export   Import 
  92012000 000/C62           เปียโนแบบสายนอน (แกรนด์เปียโน)  Export   Import 
  92019000 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
9202     เครื่องสาย (เช่น กีตาร์ ไวโอลิน พิณ เป็นต้น) ที่ไม่มีคีย์บอร์ด  Export   Import 
  920210 /C62     เครื่องสาย (เช่น ไวโอลิน ไวอัล และวิโอลา เป็นต้น) ที่ไม่มีคีย์บอร์ด เล่นโดยใช้คันชัก  Export   Import 
  92021000 001/C62           ไวโอลิน ไวอัลและไวโอลาร์  Export   Import 
  92021000 090/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  920290 /C62     เครื่องสายอื่น ๆ (เช่น กีตาร์ไม่ใช้ไฟฟ้า เป็นต้น) ที่ไม่มีคีย์บอร์ด (นอกจากเครื่องสายที่เล่นโดยใช้คันชัก)  Export   Import 
  92029000 001/C62           กีตาร์ไม่ใช้ไฟฟ้า  Export   Import 
  92029000 090/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
9205     เครื่องดนตรีอื่น ๆ ที่ใช้เป?า (เช่น คลาริเนต ทรัมเป็ตป??สก๊อต)  Export   Import 
  92051000 000/C62           เครื่องดนตรีชนิดบราสวินด์  Export   Import 
  920590 /C62     อื่น ๆ  Export   Import 
  92059010 000/C62           ออร์แกนแบบท่อลมที่มีคีย์บอร์ด รวมทั้งฮาร์โมเนียม และเครื่องดนตรีแบบมีลิ้นโลหะและคีย์บอร์ดที่คล้ายกัน  Export   Import 
  92059090 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
9206     เครื่องดนตรีที่ใช้ตี (เช่น กลอง ระนาด ฉิ่งหรือฉาบ กรับ มารากัส เป็นต้น)  Export   Import 
  92060000 001/C62           กลอง  Export   Import 
  92060000 090/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
9207     เครื่องดนตรีที่ใช้ไฟฟ้าให้เกิดเสียงหรือขยายเสียง (เช่น ออร์แกน กีตาร์ หีบเพลงชัก เป็นต้น)  Export   Import 
  920710 /C62     เครื่องดนตรีที่มีคีย์บอร์ด นอกจากหีบเพลงชัก ที่ใช้ไฟฟ้าให้เกิดเสียงหรือขยายเสียง (เช่น เปียโน ออร์แกน เป็นต้น)  Export   Import 
  92071000 001/C62           เปียโน  Export   Import 
  92071000 002/C62           ออร์แกน  Export   Import 
  92071000 090/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  920790 /C62     เครื่องดนตรีที่ไม่มีคีย์บอร์ด รวมทั้งหีบเพลงชัก ที่ใช้ไฟฟ้าให้เกิดเสียงหรือขยายเสียง (เช่น กีตาร์ไฟฟ้า เป็นต้น)  Export   Import 
  92079000 001/C62           หีบเพลงชัก  Export   Import 
  92079000 002/C62           กีตาร์ไฟฟ้า  Export   Import 
  92079000 090/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
9208     กล่องดนตรี ออร์แกนชนิดที่ใช้ตามสวนสนุก (แฟร์กราวด์ออร์แกน) ออร์แกนกลชนิดเล่นตามถนน นกกลที่ร้องเพลงได้ เลื่อยดนตรีและเครื่องดนตรีอื่น ๆ ที่ไม่ได้จัดเข้าประเภทใดในตอนที่ 92 เครื่องเลียนเสียงสัตว์ทุกชนิด รวมทั้งนกหวีด แตรและอุปกรณ์อื่น ๆ ที่ให้สัญญาณเสียงโด  Export   Import 
  92081000 000/C62           กล่องดนตรี  Export   Import 
  920890 /C62     ออร์แกนชนิดที่ใช้ตามสวนสนุก (แฟร์กราวด์ออร์แกน) ออร์แกนกลชนิดเล่นตามถนน นกกลที่ร้องเพลงได้ เลื่อยดนตรีและเครื่องดนตรีอื่น ๆ ที่ไม่ได้จัดเข้าประเภทใดในตอนที่ 92 เครื่องเลียนเสียงสัตว์ทุกชนิด รวมทั้งนกหวีด แตรและอุปกรณ์อื่น ๆ ที่ให้สัญญาณเสียงโดยใช้ปากเป่า  Export   Import 
  92089010 000/C62           เครื่องเลียนเสียงสัตว์ นกหวีด แตร และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่ให้สัญญาณเสียงโดยใช้ปากเป่า  Export   Import 
  92089090 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
9209     ส่วนประกอบ (เช่น กลไกสำหรับกล่องดนตรี เป็นต้น) และอุปกรณ์ประกอบของเครื่องดนตรี (เช่น บัตร จาน และม้วน สำหรับเครื่องดนตรี เป็นต้น) รวมทั้งเครื่องให้จังหวะดนตรี (เมโทรโนม) ส้อมและหลอดเป่าทุกชนิดสำหรับเทียบเสียง  Export   Import 
  92093000 000/KGM           สายของเครื่องดนตรี  Export   Import 
        อื่น ๆ    
  920991 /KGM     ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของเปียโน  Export   Import 
  92099110 000/KGM           สตรังแบ็ค คีย์เปียโน และโครงโลหะ สำหรับเปียโน แบบสายตั้ง (อัปไรต์เปียโน)  Export   Import 
  92099190 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  92099200 000/KGM           ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบสำหรับเครื่องดนตรี ตามประเภท 92.02  Export   Import 
  92099400 000/KGM           ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบสำหรับเครื่องดนตรี ตามประเภท 92.07  Export   Import 
  92099900 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import