ค้นหาHarmonize2012 / Harmonize2012 ทั้งหมด MOC

ตอนที่
ประเภท
ประเภทย่อย
รหัสสถิติ
รายการ
ข้อมูลสถิติ
93     อาวุธและกระสุน รวมทั้งส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของของดังกล่าว  Export   Import 
9301     อาวุธที่ใช้ทางทหาร นอกจากปืนลูกโม่ ปืนพกและอาวุธตามประเภทที่ 93.07 (กระบี่ ดาบ ดาบปลายปืน ทวนและอาวุธที่คล้ายกัน)  Export   Import 
  93011000 000/C62           อาวุธปืนใหญ่ (เช่น ปืนใหญ่ เฮาวิทเซอร์ และปืนครก)  Export   Import 
  93012000 000/C62           เครื่องยิงจรวด เครื่องพ่นไฟ เครื่องยิงลูกระเบิด รวมทั้ง ท่อยิงตอร์ปิโดและเครื่องยิงที่คล้ายกัน  Export   Import 
  93019000 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
9302     ปืนลูกโม่และปืนพก นอกจากของตามประเภทที่ 93.03 (ปืนพกและปืนลูกโม่สำหรับใช้ยิงกระสุนหลอก) หรือ 93.04 (ปืนพกที่ใช้สปริง ใช้ลมหรือใช้ก๊าซ)  Export   Import 
  93020000 001/C62           0.357 นิ้ว  Export   Import 
  93020000 002/C62           0.44 นิ้ว  Export   Import 
  93020000 003/C62           5.5 มม. (.22)  Export   Import 
  93020000 004/C62           6.35 มม. (.25)  Export   Import 
  93020000 005/C62           7.65 มม. (.32)  Export   Import 
  93020000 006/C62           9.00 มม. (.38)  Export   Import 
  93020000 007/C62           11.00 มม. (.45)  Export   Import 
  93020000 090/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
9303     อาวุธปืนอื่น ๆ และกลอุปกรณ์ที่คล้ายกันซึ่งทำงานโดยการขับด้วยประจุระเบิด (เช่น ปืนลูกซองและปืนเล็กยาวที่ใช้ในการกีฬา ปืนแก๊ป ปืนพลุสัญญาณและอุปกรณ์อื่น ๆ ที่ออกแบบเพื่อใช้ยิงพลุสัญญาณเท่านั้น ปืนพกและปืนลูกโม่สำหรับใช้ยิงกระสุนหลอก ปืนพกยิงเข็มฉีดยา ปืนยิ  Export   Import 
  93031000 000/C62           ปืนแก๊ป  Export   Import 
  93032000 000/C62           ปืนลูกซองอื่น ๆ ที่ใช้ในการกีฬา การล่าสัตว์ หรือ การยิงเป้า รวมถึงปืนที่เป็นทั้งปืนลูกซองและปืนเล็กยาว  Export   Import 
  93033000 000/C62           ปืนเล็กยาวอื่น ๆ ที่ใช้ในการกีฬา การล่าสัตว์ หรือ การยิงเป้า  Export   Import 
  93039000 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
9304     อาวุธอื่น ๆ (เช่น ปืนและปืนพกที่ใช้สปริง ใช้ลมหรือใช้ก๊าซ กระบองตำรวจ เป็นต้น) ไม่รวมถึงของตามประเภทที่ 93.01 ถึง 93.03 (อาวุธที่ใช้ทางทหาร ปืนลูกโม่และปืนพก อาวุธปืนอื่น ๆ และกลอุปกรณ์ที่คล้ายกัน ซึ่งทำงานโดยการขับด้วยประจุระเบิด) หรือ 93.07 (กระบี่ ดา  Export   Import 
  93040010 000/C62           ปืนที่ใช้ลม ทำงานที่แรงดันน้อยกว่า 7 กิโลกรัมฟอร์ส ต่อตารางเซนติเมตร  Export   Import 
  93040090 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
9305     ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของของตามประเภทที่ 93.01 ถึง 93.04  Export   Import 
  93051000 000/KGM           ของปืนลูกโม่หรือปืนพก  Export   Import 
  93052000 000/KGM           ของปืนลูกซองหรือปืนเล็กยาว ตามประเภท 93.03  Export   Import 
        อื่น ๆ    
  930591 /KGM     ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของอาวุธที่ใช้ทางทหารตามประเภทที่ 93.01 (เช่น อาวุธปืนใหญ่ เครื่องยิงจรวด เครื่องพ่นไฟ เครื่องยิงลูกระเบิด รวมทั้งท่อยิงตอร์ปิโดและเครื่องยิงที่คล้ายกัน เป็นต้น) นอกจากปืนลูกโม่ ปืนพกและอาวุธตามประเภที่ 93.07 (กระบี่ ดาบ ดาบ  Export   Import 
  93059110 000/KGM           ทำด้วยหนังหรือวัตถุทอ  Export   Import 
  93059190 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  930599 /KGM     ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของของอื่น ๆ ตามประเภทที่ 93.03 ถึง 93.04 เช่น ปืนแก๊ป ปืนพลุสัญญาณ กระบองตำรวจ เป็นต้น (นอกจากปืนลูกโม่หรือปืนพก ปืนลูกซองหรือปืนเล็กยาวตามประเภทที่ 93.03 (ปืนลูกซองหรือปืนเล็กยาวที่ใช้ในการกีฬา การล่าสัตว์หรือการยิงเป้า))  Export   Import 
             ของของตามประเภทย่อย 9304.00.90    
  93059911 000/KGM           ทำด้วยหนังหรือวัตถุทอ  Export   Import 
  93059919 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
            อื่น ๆ    
  93059991 000/KGM           ทำด้วยหนังหรือวัตถุทอ  Export   Import 
  93059999 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
9306     ระเบิด ระเบิดมือ ตอร์ปิโด ทุ่นระเบิด ขีปนาวุธและยุทโธปกรณ์ที่คล้ายกัน และส่วนประกอบของของดังกล่าว รวมทั้งลูกปืน กระสุนปืนอื่น ๆ และจรวดและส่วนประกอบของของดังกล่าว รวมถึงลูกปรายและหมอนลูกปืน  Export   Import 
        ลูกป?นสําหรับป?นลูกซองและส่วนประกอบของลูกป?น    
  930621 /KGM     ลูกปืนสำหรับปืนลูกซองและส่วนประกอบของลูกปืนดังกล่าว  Export   Import 
  93062100 001/KGM           สำหรับปืนลูกซองเบอร์ 12  Export   Import 
  93062100 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  93062100 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  930629 /KGM     กระสุนปืนลม  Export   Import 
  93062900 001/KGM           สำหรับปืนยาวหรือปืนพกใช้ลม  Export   Import 
  93062900 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  93062900 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  930630 /KGM     ระเบิด ระเบิดมือ ตอร์ปิโด ทุ่นระเบิด ขีปนาวุธและยุทโธปกรณ์ที่คล้ายกัน ส่วนประกอบของของดังกล่าวรวมทั้งลูกป?น กระสุนป?นอื่น ๆ และจรวด และส่วนประกอบของของดังกล่าวรวมถึงลูกปรายและหมอนลูกป?น- ลูกป?นอื่น ๆ และส่วนประกอบของลูกป?นดังกล่าว  Export   Import 
             ส าหรับปืนลูกโม่และปืนพกตามประเภท 93.02    
  93063011 000/KGM           ลูกปืนสำหรับปืนขนาดลำกล้อง .22  Export   Import 
  93063019 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  93063020 000/KGM           ลูกปืนสำหรับหมุดย้ำ หรือสำหรับเครื่องมือที่คล้ายกัน หรือสำหรับปืนพกยิงเข็มฉีดยา และส่วนประกอบของ ลูกปืนดังกล่าว  Export   Import 
            อื่น ๆ    
  93063091 000/KGM           ลูกปืนสำหรับปืนขนาดลำกล้อง .22  Export   Import 
  93063091 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  93063099 /KGM         อื่น ๆ  Export   Import 
  93063099 001/KGM           บุลเล็ตสำหรับ .38 (9 มม.)  Export   Import 
  93063099 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  93063099 999/KGM           ชิ้นส่วนครบชุดสมบูรณ์  Export   Import 
  93069000 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  93070000 000/KGM           กระบี่ ดาบ ดาบปลายปืน ทวน และอาวุธที่คล้ายกัน ส่วนประกอบของของดังกล่าว รวมทั้งปลอกและฝักสำหรับของดังกล่าว  Export   Import