ค้นหาHarmonize2012 / Harmonize2012 ทั้งหมด MOC

ตอนที่
ประเภท
ประเภทย่อย
รหัสสถิติ
รายการ
ข้อมูลสถิติ
94     เฟอร์นิเจอร์ เครื่องเตียง ฟูก ฐานรองฟูก เบาะและสิ่งตกแต่งยัดไส้ที่คล้ายกัน เครื่องประทีปโคมไฟที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น เครื่องหมายที่มีแสงสว่าง แผ่นป้ายชื่อที่มีแสงสว่างและของที่คล้ายกัน รวมทั้งอาคารสำเร็จรูป  Export   Import 
9401     ที่นั่ง (นอกจากของตามประเภท 94.02) จะปรับเป็นเตียงได้หรือไม่ก็ตาม และส่วนประกอบของของดังกล่าว  Export   Import 
  94011000 000/C62           ที่นั่งชนิดที่ใช้กับอากาศยาน  Export   Import 
  940120 /C62     ที่นั่งชนิดที่ใช้กับยานยนต์  Export   Import 
  94012010 000/C62           สำหรับยานยนต์ตามประเภท 87.02 87.03 หรือ 87.04  Export   Import 
  94012090 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  94013000 000/C62           ที่นั่งหมุนได้ที่ปรับระดับความสูงได้  Export   Import 
  94014000 000/C62           ที่นั่งที่ปรับเป็นเตียงได้นอกจากที่นั่งสำหรับใช้ในสวน หรือเครื่องอุปกรณ์ที่ใช้ในการพักแรม  Export   Import 
        ที่นั่งทําด้วยหวาย กก ไม้ไผ่หรือวัตถุที่คล้ายกัน    
  940151 /C62     ที่นั่ง(นอกจากของตามประเภทที่94.02) จะปรับเป็นเตียงได้หรือไม่ก็ตาม และส่วนประกอบของของดังกล่าว- ที่นั่งทําด้วยหวาย กก ไม้ไผ่หรือวัตถุที่คล้ายกัน- - ทําด้วยไม้ไผ่หรือหวาย  Export   Import 
  94015100 001/C62           ทำด้วยหวาย  Export   Import 
  94015100 090/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  94015900 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
        ที่นั่งอื่น ๆ ที่มีโครงไม้    
  94016100 000/C62           มีเบาะ  Export   Import 
  94016900 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
        ที่นั่งอื่น ๆ ที่มีโครงโลหะ    
  94017100 000/C62           มีเบาะ  Export   Import 
  94017900 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  94018000 000/C62           ที่นั่งอื่น ๆ  Export   Import 
  940190 /KGM     อื่น ๆ  Export   Import 
  94019010 000/KGM           ของที่นั่งตามประเภทย่อย 9401.10.00  Export   Import 
             ของที่นั่งตามประเภทย่อย 9401.20    
  94019031 000/KGM           แผ่นเสริมแรงของพนักรองศีรษะสำหรับที่นั่งตาม ประเภทย่อย 9401.20.10  Export   Import 
  94019039 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  94019040 000/KGM           ของที่นั่งตามประเภทย่อย 9401.30.00  Export   Import 
            อื่น ๆ    
  94019092 000/KGM           ทำด้วยพลาสติก  Export   Import 
  94019099 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
9402     เฟอร์นิเจอร์ที่ใช้ในทางการแพทย์ ศัลยกรรม ทันตกรรมหรือสัตวแพทย์ (เช่น เตียงผ่าตัด เตียงตรวจโรค เตียงโรงพยาบาลที่มีอุปกรณ์กล เก้าอี้ทำฟัน เป็นต้น) เก้าอี้ตัดผมและเก้าอี้ที่คล้ายกันที่มีกลไกสำหรับหมุน เอนและเลื่อนขึ้นลงได้ รวมทั้งส่วนประกอบของของดังกล่าวข้า  Export   Import 
  940210 /KGM     เก้าอี้ทำฟัน เก้าอี้ตัดผมหรือเก้าอี้ที่คล้ายกันที่มีกลไกสำหรับหมุน เอนและเลื่อนขึ้นลงได้ และส่วนประกอบของเก้าอี้ดังกล่าว  Export   Import 
  94021010 000/KGM           เก้าอี้ทำฟันและส่วนประกอบของเก้าอี้ทำฟัน  Export   Import 
  94021030 000/KGM           เก้าอี้ตัดผมและส่วนประกอบของเก้าอี้ตัดผม  Export   Import 
  94021090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  940290 /KGM     เฟอร์นิเจอร์ที่ใช้ในทางการแพทย์ ศัลยกรรม ทันตกรรมหรือสัตวแพทย์ เช่น เตียงผ่าตัด เตียงตรวจโรค เตียงโรงพยาบาลที่มีอุปกรณ์กล เป็นต้น (นอกจากเก้าอี้ทำฟัน) และส่วนประกอบของของดังกล่าว  Export   Import 
  94029010 000/KGM           เฟอร์นิเจอร์ที่ออกแบบเป็นพิเศษเพื่อใช้ในทาง การแพทย์ ศัลยกรรม หรือสัตวแพทย์ และ ส่วนประกอบของเฟอร์นิเจอร์ดังกล่าว  Export   Import 
  94029090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
9403     เฟอร์นิเจอร์อื่น ๆ และส่วนประกอบของเฟอร์นิเจอร์  Export   Import 
  94031000 000/KGM           เฟอร์นิเจอร์ทำด้วยโลหะ ชนิดที่ใช้ในสำนักงาน  Export   Import 
  940320 /C62     เฟอร์นิเจอร์อื่น ๆ ทำด้วยโลหะ (นอกจากเฟอร์นิเจอร์ชนิดที่ใช้ในสำนักงาน และนอกจากของดังกล่าวตามประเภทที่ 94.01 หรือ 94.02)  Export   Import 
  94032010 000/C62           ตู้ไอควัน (ฟูมคัพบอร์ด )  Export   Import 
  94032090 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  94033000 000/C62           เฟอร์นิเจอร์ทำด้วยไม้ ชนิดที่ใช้ในสำนักงาน  Export   Import 
  94034000 000/C62           เฟอร์นิเจอร์ทำด้วยไม้ ชนิดที่ใช้ในครัว  Export   Import 
  94035000 000/C62           เฟอร์นิเจอร์ทำด้วยไม้ ชนิดที่ใช้ในห้องนอน  Export   Import 
  940360 /C62     เฟอร์นิเจอร์อื่น ๆ (นอกจากชนิดที่ใช้ในสำนักงาน ใช้ในครัว ใช้ในห้องนอน และนอกจากของตามประเภทที่ 49.01 หรือ 49.02) ทำด้วยไม้  Export   Import 
  94036010 000/C62           ตู้ไอควัน (ฟูมคัพบอร์ด )  Export   Import 
  94036090 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  940370 /C62     เฟอร์นิเจอร์ทาด้วยพลาสติก  Export   Import 
  94037010 000/C62           เบบี้วอล์คเกอร์  Export   Import 
  94037020 000/C62           ตู้ไอควัน (ฟูมคัพบอร์ด )  Export   Import 
  94037090 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
        เฟอร์นิเจอร์ทําด้วยวัตถุอื่น ๆ รวมถึงที่ทําด้วยหวาย    
  940381 /C62     เฟอร์นิเจอร์อื่น ๆ และส่วนประกอบของเฟอร์นิเจอร์- เฟอร์นิเจอร์ทําด้วยวัตถุอื่น ๆ รวมถึงที่ทําด้วยหวาย- - ทําด้วยไม้ไผ่หรือหวาย  Export   Import 
  94038100 001/C62           ทำด้วยหวาย  Export   Import 
  94038100 090/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  940389 /C62     อื่น ๆ  Export   Import 
  94038910 000/C62           ตู้ไอควัน (ฟูมคัพบอร์ด )  Export   Import 
  94038990 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  940390 /C62     อื่น ๆ  Export   Import 
  94039010 000/C62           ของเบบี้วอล์คเกอร์ ตามประเภทย่อย 9403.70.10  Export   Import 
  94039090 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
9404     ฐานรองฟูก รวมทั้งของที่เป็นเครื่องเตียงและของตกแต่งเตียงที่คล้ายกัน (เช่น ฟูก ผ้านวม ผ้านวมขนนก เบาะพู้ฟฟ์และหมอน เป็นต้น) มีสปริงหรือยัดไส้หรือติดภายในด้วยวัตถุใดก็ตาม หรือทำด้วยยางเซลลาร์หรือพลาสติก จะหุ้มหรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
  94041000 000/KGM           ฐานรองฟูก  Export   Import 
        ฟูก    
  94042100 000/C62           ทำด้วยยางเซลลูลาร์หรือพลาสติก จะหุ้มหรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
  940429 /C62     ฟูก ทำด้วยวัตถุอื่น ๆ (นอกจากยางเซลลูลาร์หรือพลาสติก)  Export   Import 
  94042910 000/C62           สปริงสำหรับฟูก  Export   Import 
  94042920 000/C62           อื่น ๆ ชนิดที่ใช้กับผู้มีภาวะความร้อนสูง หรือภาวะตัวเย็นเกิน  Export   Import 
  94042990 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  94043000 000/C62           ถุงนอน  Export   Import 
  940490 /KGM     เครื่องเตียงและของตกแต่งเตียงที่คล้ายกัน (เช่น ฟูก ผ้านวม เบาะและหมอน เป็นต้น) มีสปริงหรือยัดไส้หรือติดภายในด้วยวัตถุใดก็ตาม หรือทำด้วยยางเซลลูลาร์หรือพลาสติก จะหุ้มหรือไม่ก็ตาม (นอกจากฟูกทำด้วยยางหรือพลาสติก หรือทำด้วยวัตถุอื่น ๆ และถุงนอน)  Export   Import 
  94049010 000/KGM           ผ้านวม ผ้าคลุมเตียง และเครื่องป้องกันฟูก  Export   Import 
  94049090 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  94049090 001/KGM           หมอนและเบาะ  Export   Import 
  94049090 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
9405     เครื่องประทีปโคมไฟรวมถึงเซิร์ชไลต์ สปอร์ตไลต์ และส่วนประกอบของของดังกล่าว ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น รวมทั้งเครื่องหมายที่มีแสงสว่าง ป้ายชื่อที่มีแสงสว่างและของที่คล้ายกัน ซึ่งมีแหล่งกำเนิดแสงติดอยู่อย่างถาวร และส่วนประกอบของของดังกล่าวที่ไม่ได้  Export   Import 
  940510 /KGM     โคมระย้าและโคมไฟฟ้าอื่นๆ สำหรับติดเพดานหรือผนัง ไม่รวมถึงของดังกล่าวชนิดที่ใช้สำหรับให้แสงสว่างแก่ที่สาธารณะกลางแจ้งหรือถนนหลวง  Export   Import 
  94051020 000/KGM           โคมไฟฟ้าสำหรับห้องผ่าตัด  Export   Import 
  94051030 000/KGM           สปอตไลต์  Export   Import 
  94051040 000/KGM           เครื่องประทีปโคมไฟชนิดฟลูออเรสเซนต์  Export   Import 
  94051090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  940520 /KGM     ตะเกียงไฟฟ้าหรือโคมไฟฟ้าชนิดที่ใช้กับโต๊ะ โต๊ะเขียนหนังสือ ตู้ข้างเตียง หรือตั้งบนพื้น  Export   Import 
  94052010 000/KGM           โคมไฟฟ้าสำหรับห้องผ่าตัด  Export   Import 
  94052090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  94053000 000/KGM           ชุดไฟตกแต่งชนิดที่ใช้กับต้นคริสต์มาส  Export   Import 
  940540 /KGM     เครื่องประทีปโคมไฟฟ้าอื่น ๆ (นอกจากที่ระบุไว้ตามประเภทย่อยที่ 9405.10 ถึง 9405.30) ที่ใช้ไฟฟ้า รวมถึงเซิร์ชไลต์ สปอตไลต์ ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น  Export   Import 
  94054020 000/KGM           เซิร์ชไลต์  Export   Import 
  94054040 000/KGM           สปอตไลต์อื่น ๆ  Export   Import 
  94054050 000/KGM           อื่น ๆ ชนิดที่ใช้สำหรับให้แสงสว่างแก่ที่สาธารณะ กลางแจ้งหรือถนนหลวง  Export   Import 
  94054060 000/KGM           โคมไฟใช้ภายนอกอื่น ๆ  Export   Import 
  94054070 000/KGM           กระโจมไฟสนามบินไม่เป็นแสงวาบ โคมไฟสำหรับ รถที่เดินบนรางรถไฟ หัวรถจักร อากาศยาน เรือ หรือ ประภาคาร ทำด้วยโลหะสามัญ  Export   Import 
  94054080 000/KGM           ไฟสัญญาณพร้อมอุปกรณ์ติดตั้งสำหรับเครื่องใช้ที่ ให้ความร้อนด้วยไฟฟ้าชนิดที่ใช้ตามบ้านเรือนตาม ประเภท 85.16  Export   Import 
            อื่น ๆ    
  94054091 000/KGM           โคมไฟคาดศีรษะระบบใยแก้วนำแสงชนิดที่ใช้ ในทางการแพทย์  Export   Import 
  94054099 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  940550 /KGM     เครื่องประทีปโคมไฟฟ้า ที่ไม่ใช้ไฟฟ้า  Export   Import 
            แบบใช้น้ ามันเป็นเชื้อเพลิงเผาไหม้    
  94055011 000/KGM           ชนิดที่ใช้สำหรับพิธีทางศาสนาทำด้วยทองเหลือง  Export   Import 
  94055019 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  94055040 000/KGM           ตะเกียงเจ้าพายุ  Export   Import 
  94055090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  940560 /KGM     เครื่องหมายที่มีแสงสว่าง ป้ายชื่อที่มีแสงสว่างและของที่คล้ายกัน ซึ่งมีแหล่งกำเนิดแสงติดอยู่อย่างถาวร  Export   Import 
  94056010 000/KGM           เครื่องหมายเตือน เครื่องหมายชื่อถนน เครื่องหมายบนถนน และเครื่องหมายจราจร  Export   Import 
  94056090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
        ส่วนประกอบ    
  940591 /KGM     ส่วนประกอบของของตามประเภทที่ 94.05 (เครื่องประทีปโคมไฟรวมถึงเซิร์ชไลต์ สปอตไลต์ เครื่องหมายที่มีแสงสว่าง ป้ายชื่อที่มีแสงสว่างและของที่คล้ายกัน ซึ่งมีแหล่งกำเนิดแสงติดอยู่อย่างถาวร) ที่ทำด้วยแก้ว ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น  Export   Import 
  94059110 000/KGM           สำหรับโคมไฟฟ้าสำหรับห้องผ่าตัด  Export   Import 
  94059120 000/KGM           สำหรับสปอตไลต์  Export   Import 
  94059140 000/KGM           โป๊ะไฟทรงกลมหรือฝาครอบ  Export   Import 
  94059150 000/KGM           สำหรับเซิร์ชไลต์  Export   Import 
  94059190 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  940592 /KGM     ส่วนประกอบของของตามประเภทที่ 94.05 (เครื่องประทีปโคมไฟรวมถึงเซิร์ชไลต์ สปอตไลต์ เครื่องหมายที่มีแสงสว่าง ป้ายชื่อที่มีแสงสว่างและของที่คล้ายกัน ซึ่งมีแหล่งกำเนิดแสงติดอยู่อย่างถาวร) ที่ทำด้วยพลาสติก ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น  Export   Import 
  94059210 000/KGM           สำหรับโคมไฟฟ้าสำหรับห้องผ่าตัด  Export   Import 
  94059220 000/KGM           สำหรับสปอตไลต์  Export   Import 
  94059230 000/KGM           สำหรับเซิร์ชไลต์  Export   Import 
  94059290 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  940599 /KGM     ส่วนประกอบของของตามประเภทที่ 94.05 (เครื่องประทีปโคมไฟรวมถึงเซิร์ชไลต์ สปอตไลต์ เครื่องหมายที่มีแสงสว่าง ป้ายชื่อที่มีแสงสว่างและของที่คล้ายกัน ซึ่งมีแหล่งกำเนิดแสงติดอยู่อย่างถาวร) ทำด้วยวัตถุอื่น ๆ (นอกจากแก้วหรือพลาสติก) ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ใน  Export   Import 
  94059910 000/KGM           โป๊ะไฟทำด้วยวัตถุทอ  Export   Import 
  94059920 000/KGM           โป๊ะไฟทำด้วยวัตถุอื่น ๆ  Export   Import 
  94059930 000/KGM           ของโคมไฟตามประเภทย่อย 9405.50.11 หรือ 9405.50.19  Export   Import 
  94059940 000/KGM           สำหรับเซิร์ชไลต์หรือสปอตไลต์  Export   Import 
  94059990 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
9406     อาคารสำเร็จรูป  Export   Import 
             เรือนกระจกที่ประกอบติดด้วยเครื่องอุปกรณ์ทางกล หรือ เครื่องอุปกรณ์ให้ความร้อน    
  94060011 000/KGM           ทำด้วยพลาสติก  Export   Import 
  94060019 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
            อื่น ๆ    
  94060092 000/KGM           ทำด้วยไม้  Export   Import 
  94060094 000/KGM           ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า  Export   Import 
  94060095 000/KGM           ทำด้วยพลาสติกหรืออะลูมิเนียม  Export   Import 
  94060096 000/KGM           ทำด้วยคอนกรีตหรือหินเทียม  Export   Import 
  94060099 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import