ค้นหาHarmonize2012 / Harmonize2012 ทั้งหมด MOC

ตอนที่
ประเภท
ประเภทย่อย
รหัสสถิติ
รายการ
ข้อมูลสถิติ
96     ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด  Export   Import 
9601     เขี้ยวงา กระดูก กระดองเต่า เขาสัตว์ เขากวาง ปะการัง เปลือกหอยมุก และวัตถุสำหรับแกะสลักอื่นๆ ที่ได้จากสัตว์ ซึ่งจัดทำแล้ว รวมทั้งของที่ทำด้วยวัตถุเหล่านี้ (รวมถึงของที่ได้โดยการหล่อแบบ)  Export   Import 
  96011000 000/KGM           เขี้ยวงาที่จัดทำแล้วและของทำด้วยเขี้ยวงา  Export   Import 
  960190 /KGM     กระดูก กระดองเต่า เขาสัตว์ เขากวาง ปะการัง เปลือกหอยมุก และวัตถุสำหรับแกะสลักอื่นๆ ที่ได้จากสัตว์ ซึ่งจัดทำแล้ว รวมทั้งของที่ทำด้วยวัตถุเหล่านี้ (รวมถึงของที่ได้โดยการหล่อแบบ) นอกจากเขี้ยวงาที่จัดทำแล้ว และของทำด้วยเขี้ยวงา  Export   Import 
  96019010 /KGM         เปลือกหอยมุกหรือกระดองเต่าที่จัดทำแล้วและของทำด้วยวัตถุข้างต้น  Export   Import 
  96019010 001/KGM           เปลือกหอยมุกที่จัดทำแล้วและของทำด้วยเปลือกหอยมุก  Export   Import 
  96019010 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
            อื่น ๆ    
  96019091 000/KGM           กล่องซิการ์หรือกล่องบุหรี่ กระปุกยาสูบ และ ของประดับตกแต่ง  Export   Import 
  96019099 /KGM         อื่น ๆ  Export   Import 
  96019099 001/KGM           เปลือกของสัตว์น้ำจำพวก ครัสตาเซีย โมลลุส์อื่น ๆ ที่จัดทำแล้ว และของที่ทำด้วยของดังกล่าว  Export   Import 
  96019099 002/KGM           เขาสัตว์ที่จัดทำแล้ว และของที่ทำด้วยเขาสัตว์  Export   Import 
  96019099 003/KGM           หินปะการังที่จัดทำแล้ว และของทำด้วยหินปะการัง  Export   Import 
  96019099 004/KGM           กระดูกสัตว์ที่จัดทำแล้ว และของที่ทำด้วยกระดูกสัตว์  Export   Import 
  96019099 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
9602     วัตถุสำหรับแกะสลักที่ได้จากพืชหรือแร่ ซึ่งจัดทำแล้วและของที่ทำด้วยวัตถุเหล่านี้ รวมทั้งของที่ได้โดยการหล่อแบบหรือการแกะสลัก ซึ่งทำด้วยไข สเตียริน กัมธรรมชาติหรือเรซินธรรมชาติ หรือทำด้วยเพสต์ทำแบบ และของอื่น ๆ ที่ได้จากการหล่อแบบหรือการ  Export   Import 
  96020010 000/KGM           เยลาตินแคปซูลสำหรับบรรจุผลิตภัณฑ์ทางเภสัชกรรม  Export   Import 
  96020020 000/KGM           กล่องซิการ์หรือกล่องบุหรี่ กระปุกยาสูบ และของประดับ ตกแต่ง  Export   Import 
  96020090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
9603     ไม้กวาด แปรง (รวมถึงแปรงที่เป็นส่วนประกอบของเครื่องจักร เครื่องใช้หรือยานบก) เครื่องกลสำหรับกวาดพื้นโดยใช้แรงคนที่ไม่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ ไม้ถูพื้น (ม้อป) ไม้ปัดฝุ่นทำด้วยขนสัตว์ปีก ปมและปุยที่จัดเตรียมสำหรับทำไม้กวาดห  Export   Import 
  960310 /C62     ไม้กวาดและแปรงที่ประกอบด้วยกิ่งหรือก้านไม้หรือวัตถุอื่นๆ ที่ได้จากพืช มัดรวมเข้าด้วยกัน มีหรือไม่มีด้าม  Export   Import 
  96031010 000/C62           แปรง  Export   Import 
  96031020 000/C62           ไม้กวาด  Export   Import 
        แปรงสีฟัน แปรงโกนหนวด แปรงหวีผม แปรงขัดเล็บ แปรงปัดขนตา และแปรงอื่น ๆ ที่ใช้แต่งตัว รวมถึง แปรงดังกล่าวที่เป็นส่วนประกอบของเครื่องใช้    
  96032100 000/C62           แปรงสีฟัน รวมถึงแปรงสำหรับแปรงฟันปลอม  Export   Import 
  96032900 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  960330 /C62     แปรงสำหรับจิตรกร พู่กันสำหรับเขียน และแปรงที่คล้ายกัน สำหรับใช้กับเครื่องสำอาง  Export   Import 
  96033000 001/C62           แปรงสำหรับใช้กับเครื่องสำอาง  Export   Import 
  96033000 090/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  96034000 000/C62           แปรงสำหรับทาสี ทาดิสเทมเปอร์ ทาวานิช หรือ แปรงที่คล้ายกัน (นอกจากแปรงตามประเภทย่อย 9603.30) รวมทั้งแพ็ดและลูกกลิ้งสำหรับทาสี  Export   Import 
  96035000 000/C62           แปรงอื่น ๆ ที่เป็นส่วนประกอบของเครื่องจักร เครื่องใช้ หรือยาน  Export   Import 
  960390 /-     เครื่องกลสำหรับกวาดพื้นโดยใช้แรงคนที่ไม่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ ไม้ถูพื้น (ม้อป) ไม้ปัดฝุ่นทำด้วยขนสัตว์ปีก ปมและปุยที่จัดเตรียมสำหรับทำไม้กวาดหรือแปรง รวมทั้งสควีจี (ไม้ถูพื้นทำด้วยยาง) (นอกจากสควีจีแบบลูกกลิ้ง)  Export   Import 
  96039010 000/KGM           ปมและปุยที่จัดเตรียมสำหรับทำไม้กวาดหรือแปรง  Export   Import 
  96039020 000/C62           เครื่องกลสำหรับกวาดพื้นโดยใช้แรงคนที่ไม่ขับเคลื่อน ด้วยมอเตอร์  Export   Import 
  96039040 /C62         แปรงอื่นๆ  Export   Import 
  96039040 001/C62           สควีจี (ไม้ถูพื้นทำด้วยยาง) และม้อป  Export   Import 
  96039040 002/C62           ไม้ปัดฝุ่นทำด้วยขนสัตว์ปีก  Export   Import 
  96039040 090/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  96039090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
9604     แร่งและตะแกรงใช้ร่อนด้วยมือ  Export   Import 
  96040010 000/C62           ทำด้วยโลหะ  Export   Import 
  96040090 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  96050000 000/C62           ของใช้ส่วนตัวที่ใช้ในการประเทืองโฉม การเย็บหรือใช้ในการทำความสะอาดรองเท้าหรือเสื้อผ้าที่จัดทำขึ้นเป็นชุดสำหรับเดินทาง  Export   Import 
9606     กระดุม กระดุมกดชนิดต่างๆ หุ่นกระดุม และส่วนประกอบอื่นๆ ของของเหล่านี้ รวมทั้งกระดุมที่เพียงแต่ขึ้นรูป  Export   Import 
  960610 /KGM     กระดุมกดชนิดต่างๆ และส่วนประกอบของของดังกล่าว  Export   Import 
  96061010 000/KGM           ทำด้วยพลาสติก  Export   Import 
  96061090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
        กระดุม    
  96062100 000/KGM           ทำด้วยพลาสติก ไม่หุ้มด้วยวัตถุทอ  Export   Import 
  96062200 000/KGM           ทำด้วยโลหะสามัญ ไม่หุ้มด้วยวัตถุทอ  Export   Import 
  96062900 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  960630 /KGM     หุ่นกระดุมและส่วนประกอบอื่น ๆ ของกระดุม รวมถึงกระดุมที่เพียงแต่ขึ้นรูป  Export   Import 
  96063010 000/KGM           ทำด้วยพลาสติก  Export   Import 
  96063090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
9607     ซิปหรือของที่ใช้รูดปิด และส่วนประกอบของของดังกล่าว  Export   Import 
        ซิปหรือของที่ใช้รูดปิด    
  96071100 000/KGM           ที่มีฟันซิปทำด้วยโลหะสามัญ  Export   Import 
  96071900 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  96072000 000/KGM           ส่วนประกอบ  Export   Import 
9608     ปากกาลูกลื่น ปากกาและมาร์กเกอร์ที่มีปลายปากทำด้วยสักหลาดหรือวัตถุพรุนอื่น ๆ ปากกาหมึกซึม ปากกาสไตโลกราฟและปากกาอื่น ๆ ดูพลิเกติ้งสไตโลล์ ดินสอแบบหมุนและแบบกด ด้ามปากกา ด้ามจับดินสอและด้ามที่คล้ายกัน รวมทั้งส่วนประกอบ (รวมถึงปลอกและแหนบ) ของของดังกล่าว  Export   Import 
  960810 /C62     ปากกาลูกลื่น  Export   Import 
  96081010 000/C62           ทำด้วยพลาสติก  Export   Import 
  96081090 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  96082000 000/C62           ปากกาและมาร์กเกอร์ที่มีปลายปากทำด้วยสักหลาดหรือ วัตถุพรุนอื่น ๆ  Export   Import 
  960830 /C62     ปากกาหมึกซึม ปากกาสไตโลกราฟ และปากกาอื่น ๆ  Export   Import 
  96083010 000/C62           ปากกาที่ใช้อินเดียนอิงก์  Export   Import 
  96083090 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  96084000 000/C62           ดินสอแบบหมุนหรือแบบกด  Export   Import 
  96085000 000/C62           ชุดที่ประกอบด้วยของตามประเภทย่อยข้างต้นตั้งแต่สอง ประเภทขึ้นไป  Export   Import 
  960860 /C62     ไส้เปลี่ยนสำหรับปากกาลูกลื่น ที่ประกอบด้วยปลายปากกาลูกลื่นและหลอดหมึก  Export   Import 
  96086010 000/C62           ทำด้วยพลาสติก  Export   Import 
  96086090 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
        อื่น ๆ    
  960891 /C62     ปากปากกา และปลายปากกา  Export   Import 
  96089110 000/C62           ทำด้วยทองหรือชุบทอง  Export   Import 
  96089190 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  960899 /KGM     ดูพลิเกติ้งสไตโลส์ ด้ามปากกา ด้ามจับดินสอและด้ามที่คล้ายกัน รวมทั้งส่วนประกอบอื่น ๆ (รวมถึงปลอกและแหนบ) ของของตามประเภทที่ 96.08 (นอกจากไส้เปลี่ยนสำหรับปากกาลูกลื่น ปากปากกาและปลายปากกา ไส้ดินสอ)  Export   Import 
  96089910 000/KGM           ดูพลิเกติ้งสไตโลส์  Export   Import 
            อื่น ๆ    
  96089991 000/KGM           ส่วนประกอบของปากกาลูกลื่น ทำด้วยพลาสติก  Export   Import 
  96089999 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
9609     ดินสอ นอกจากดินสอตามประเภทที่ 96.08 (ดินสอแบบหมุนหรือแบบกด) เครยอน ไส้ดินสอ พาสเทล ถ่านวาดเขียน ชอล์กสำหรับเขียนหรือวาด และชอล์กสำหรับช่างตัดเสื้อ  Export   Import 
  960910 /KGM     ดินสอ นอกจากดินสอตามประเภทที่ 96.08 (ดินสอแบบหมุนหรือแบบกด) และเครยอน (ดินสอสี) ที่ไส้ดินสอหุ้มด้วยเปลือกแข็ง  Export   Import 
  96091010 000/KGM           ดินสอดำ  Export   Import 
  96091090 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  96091090 001/KGM           ดินสอ  Export   Import 
  96091090 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  96092000 000/KGM           ไส้ดินสอสีดำหรือสีอื่น ๆ  Export   Import 
  960990 /KGM     ดินสอหิน พาสเทล (ดินสอเทียน) ถ่านวาดเขียน ชอล์กสำหรับเขียนหรือวาด และชอล์กสำหรับช่างตัดเสื้อ  Export   Import 
  96099010 000/KGM           ดินสอชนวนสำหรับกระดานชนวนที่ใช้ตามโรงเรียน  Export   Import 
  96099030 000/KGM           ดินสอและเครยอนนอกจากของตามประเภทย่อย 9609.10  Export   Import 
            อื่น ๆ    
  96099091 000/KGM           ชอล์กสำหรับเขียนหรือวาด  Export   Import 
  96099099 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
9610     กระดานชนวนและกระดานที่มีพื้นผิวสำหรับเขียนหรือวาด จะมีกรอบหรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
  96100010 000/KGM           กระดานชนวนที่ใช้ตามโรงเรียน  Export   Import 
  96100090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  96110000 000/KGM           ตราประทับวันที่ ตราผนึกหรือตราประทับเลขที่ และตราที่คล้ายกัน (รวมถึงกลอุปกรณ์สำหรับพิมพ์หรือทำลายนูนบนป้าย) ที่ออกแบบสำหรับใช้งานด้วยมือ รวมทั้งแท่งเรียงตัวพิมพ์ (คอมโพสซิงสติกค์ด้วยมือ และชุดเครื่องใช้ในการพิมพ์ด้วยมือที่มีแท่งเรียงตัวพิมพ์ดังกล่าวประกอ  Export   Import 
9612     ริบบิ้นเครื่องพิมพ์ดีดหรือริบบิ้นที่คล้ายกัน ที่มีหมึกหรือจัดทำอย่างอื่นเพื่อให้เกิดรอยจากการพิมพ์ จะอยู่บนแกนม้วนหรือในตลับหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งแท่นประทับตรา จะมีหมึกหรือไม่ก็ตาม มีหรือไม่มีกล่อง  Export   Import 
  961210 /C62     ริบบิ้นเครื่องพิมพ์ดีดหรือริบบิ้นที่คล้ายกัน ที่มีหมึกหรือจัดทำอย่างอื่นเพื่อให้เกิดรอยจากการพิมพ์ จะอยู่บนแกนม้วนหรือในตลับหรือไม่ก็ตาม  Export   Import 
  96121010 000/C62           ทำด้วยผ้าสิ่งทอ  Export   Import 
  96121090 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  96122000 000/C62           แท่นประทับตรา  Export   Import 
9613     ไฟแช็กและเครื่องขีดไฟอื่น ๆ จะเป็นแบบกลไกหรือแบบไฟฟ้าหรือไม่ก็ตาม และส่วนประกอบของของดังกล่าว นอกจากหินเหล็กไฟและไส้  Export   Import 
  961310 /C62     เครื่องขีดไฟชนิดพก (ไฟแช็ก) ใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิง ไม่สามารถเติมเชื้อเพลิงซ้ำได้  Export   Import 
  96131010 000/C62           ทำด้วยพลาสติก  Export   Import 
  96131090 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  961320 /C62     เครื่องขีดไฟชนิดพก (ไฟแช็ก) ใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิง เติมเชื้อเพลิงซ้ำได้  Export   Import 
  96132010 000/C62           ทำด้วยพลาสติก  Export   Import 
  96132090 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  961380 /C62     เครื่องขีดไฟอื่นๆ นอกจากไฟแช็ก (เครื่องขีดไฟชนิดพก ใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิง ไม่สามารถเติมเชื้อเพลิงซ้ำได้ หรือเติมเชื้อเพลิงซ้ำได้)  Export   Import 
  96138010 000/C62           เครื่องขีดไฟพิเอโซอิเล็กทริกสำหรับเตาและเตาชุด  Export   Import 
  96138020 000/C62           ไฟแช็กหรือเครื่องขีดไฟแบบตั้งโต๊ะ ทำด้วยพลาสติก  Export   Import 
  96138030 000/C62           ไฟแช็กหรือเครื่องขีดไฟแบบตั้งโต๊ะ นอกจากทำด้วย พลาสติก  Export   Import 
  96138090 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  961390 /KGM     ส่วนประกอบของไฟแช็กและเครื่องขีดไฟอื่น ๆ นอกจากหินเหล็กไฟและไส้  Export   Import 
  96139010 000/KGM           คาร์ทริจหรือภาชนะอื่น ๆ ที่เติมเชื้อเพลิงแล้วซึ่งเป็น ส่วนประกอบของเครื่องขีดไฟแบบกลไกที่มี เชื้อเพลิงเหลว  Export   Import 
  96139090 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
9614     กล้องยาเส้น (รวมถึงหัวกล้อง) และกล้องชิการ์หรือกล้องบุหรี่ รวมทั้งส่วนประกอบของของดังกล่าว  Export   Import 
  96140010 000/KGM           ท่อนไม้หรือรากไม้ที่ทำเป็นรูปทรงอย่างหยาบ ๆ สำหรับใช้ในการผลิตกล้องยาเส้น  Export   Import 
  96140090 /KGM         อื่นๆ  Export   Import 
  96140090 001/KGM           กล้องซิการ์หรือกล้องบุหรี่  Export   Import 
  96140090 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
9615     หวี ที่จับผมและของที่คล้ายกัน กิ๊บหนีบผม คีมม้วนผม กิ๊บปากเป็ด ที่ม้วนผมและของที่คล้ายกัน นอกจากของตามประเภทที่ 85.16 (เครื่องอุปกรณ์แต่งผมที่ให้ ความร้อนด้วยไฟฟ้า) และส่วนประกอบของของดังกล่าว  Export   Import 
        หวี ที่จับผมและของที่คล้ายกัน    
  961511 /KGM     หวี ที่จับผมและของที่คล้ายกัน ทำด้วยยางแข็งหรือพลาสติก  Export   Import 
  96151120 000/KGM           ทำด้วยยางแข็ง  Export   Import 
  96151130 000/KGM           ทำด้วยพลาสติก  Export   Import 
  96151900 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  961590 /KGM     กิ๊ปหนีบผม คีมม้วนผม กิ๊บปากเป็ด ที่ม้วนผมและของที่คล้ายกัน นอกจากของตามประเภทที่ 85.16 (เครื่องอุปกรณ์แต่งผมที่ให้ความร้อนด้วยไฟฟ้า) และส่วนประกอบของของดังกล่าว  Export   Import 
             กิ๊บหนีบผมที่ใช้ประดับ    
  96159011 000/KGM           ทำด้วยอะลูมิเนียม  Export   Import 
  96159012 000/KGM           ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า  Export   Import 
  96159013 000/KGM           ทำด้วยพลาสติก  Export   Import 
  96159019 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
             ส่วนประกอบ    
  96159021 000/KGM           ทำด้วยพลาสติก  Export   Import 
  96159022 000/KGM           ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า  Export   Import 
  96159023 000/KGM           ทำด้วยอะลูมิเนียม  Export   Import 
  96159029 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
            อื่น ๆ    
  96159091 000/KGM           ทำด้วยอะลูมิเนียม  Export   Import 
  96159092 000/KGM           ทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า  Export   Import 
  96159093 000/KGM           ทำด้วยพลาสติก  Export   Import 
  96159099 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
9616     ที่ฉีดน้ำหอมและที่ฉีดเครื่องประทินร่างกายหรือประเทืองโฉมที่คล้ายกัน คอต่อและหัวฉีดของของดังกล่าว รวมทั้งพัฟทาแป้งและแพ็ดสำหรับใช้กับเครื่องสำอางหรือ สิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกายหรือประเทืองโฉม  Export   Import 
  961610 /KGM     ที่ฉีดน้ำหอม และที่ฉีดเครื่องประทินร่างกายหรือประเทืองโฉมที่คล้ายกัน คอต่อและหัวฉีดของของดังกล่าว  Export   Import 
  96161010 000/KGM           ที่ฉีด  Export   Import 
  96161020 000/KGM           คอต่อและหัวฉีดของที่ฉีด  Export   Import 
  96162000 000/KGM           พัฟทาแป้งและแพ็ดสำหรับใช้กับเครื่องสำอางหรือ สิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกายหรือประเทืองโฉม  Export   Import 
9617     กระติกสูญญากาศและภาชนะสูญญากาศอื่นๆ รวมทั้งส่วนประกอบของของดังกล่าวนอกจากแก้วไส้ใน  Export   Import 
  96170010 000/KGM           กระติกสุญญากาศและภาชนะสุญญากาศอื่น ๆ  Export   Import 
  96170020 000/KGM           ส่วนประกอบ  Export   Import 
  96180000 000/KGM           หุ่นสำหรับช่างตัดเสื้อและหุ่นรูปคนอื่น ๆ รวมทั้งหุ่นยนต์และหุ่นตั้งแสดงอื่น ๆ ที่ทำคล้ายมีชีวิต ใช้สำหรับตกแต่งหน้าร้าน  Export   Import 
9619     ผ้าอนามัย (แพ็ด) และแทมพอน แนปคินและแนปคินไลเนอร์สาหรับเด็กอ่อน และของที่คล้ายกันทาด้วยวัตถุใดก็ตาม  Export   Import 
             ของชนิดใช้แล้วทิ้ง    
  96190011 001/KGM           ผ้าอนามัยและแทมพอน  Export   Import 
  96190011 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
  96190019 /KGM         อื่น ๆ  Export   Import 
  96190019 001/KGM           ผ้าอนามัยและแทมพอน  Export   Import 
  96190019 090/KGM           อื่น ๆ  Export   Import 
            อื่น ๆ    
  96190091 000/KGM           ที่ถักแบบนิตหรือโครเชต์  Export   Import 
  96190099 000/KGM           อื่น ๆ  Export   Import