ค้นหาHarmonize2017 / Harmonize2017 ทั้งหมด MOC

ตอนที่
ประเภท
ประเภทย่อย
รหัสสถิติ
รายการ
ข้อมูลสถิติ
01     สัตว์มีชีวิต  Export   Import 
0101     ม้า ลา และล่อมีชีวิต  Export   Import 
  010121 /C62     สำหรับทำพันธุ์  Export   Import 
  01012100 /C62         สำหรับทำพันธุ์  Export   Import 
  01012100 000/C62           สำหรับทำพันธุ์  Export   Import 
  010129 /C62     อื่น ๆ  Export   Import 
  01012900 /C62         อื่น ๆ  Export   Import 
  01012900 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  010130 /C62     ลา  Export   Import 
  01013010 /C62         สำหรับทำพันธุ์  Export   Import 
  01013010 000/C62           สำหรับทำพันธุ์  Export   Import 
  01013090 /C62         อื่น ๆ  Export   Import 
  01013090 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  010190 /C62     อื่น ๆ  Export   Import 
  01019000 /C62         อื่น ๆ  Export   Import 
  01019000 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
0102     สัตว์จำพวกโคกระบือ มีชีวิต  Export   Import 
  010221 /C62     สาหรับทาพันธุ์  Export   Import 
  01022100 /C62         สาหรับทาพันธุ์  Export   Import 
  01022100 001/C62           โคตัวผู้  Export   Import 
  01022100 002/C62           โคตัวเมีย  Export   Import 
  010229 /C62     อื่น ๆ  Export   Import 
  01022911 /C62         โคตัวผู้ตอน  Export   Import 
  01022911 000/C62           โคตัวผู้ตอน  Export   Import 
  01022919 /C62         อื่น ๆ  Export   Import 
  01022919 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  01022990 /C62         อื่น ๆ  Export   Import 
  01022990 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  010231 /C62     สำหรับทำพันธุ์  Export   Import 
  01023100 /C62         สำหรับทำพันธุ์  Export   Import 
  01023100 000/C62           สำหรับทำพันธุ์  Export   Import 
  010239 /C62     อื่น ๆ  Export   Import 
  01023900 /C62         อื่น ๆ  Export   Import 
  01023900 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  010290 /C62     อื่น ๆ  Export   Import 
  01029010 /C62         สำหรับทำพันธุ์  Export   Import 
  01029010 000/C62           สำหรับทำพันธุ์  Export   Import 
  01029090 /C62         อื่น ๆ  Export   Import 
  01029090 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
0103     สุกรมีชีวิต  Export   Import 
  010310 /C62     สำหรับทำพันธุ์  Export   Import 
  01031000 /C62         สำหรับทำพันธุ์  Export   Import 
  01031000 000/C62           สำหรับทำพันธุ์  Export   Import 
  010391 /C62     น้ำหนักน้อยกว่า 50 กิโลกรัม  Export   Import 
  01039100 /C62         น้ำหนักน้อยกว่า 50 กิโลกรัม  Export   Import 
  01039100 000/C62           น้ำหนักน้อยกว่า 50 กิโลกรัม  Export   Import 
  010392 /C62     น้ำหนักตั้งแต่ 50 กิโลกรัมขึ้นไป  Export   Import 
  01039200 /C62         น้ำหนักตั้งแต่ 50 กิโลกรัมขึ้นไป  Export   Import 
  01039200 000/C62           น้ำหนักตั้งแต่ 50 กิโลกรัมขึ้นไป  Export   Import 
0104     แกะและแพะมีชีวิต  Export   Import 
  010410 /C62     แกะมีชีวิต  Export   Import 
  01041010 /C62         สำหรับทำพันธุ์  Export   Import 
  01041010 000/C62           สำหรับทำพันธุ์  Export   Import 
  01041090 /C62         อื่น ๆ  Export   Import 
  01041090 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  010420 /C62     แพะมีชีวิต  Export   Import 
  01042010 /C62         สำหรับทำพันธุ์  Export   Import 
  01042010 000/C62           สำหรับทำพันธุ์  Export   Import 
  01042090 /C62         อื่น ๆ  Export   Import 
  01042090 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
0105     สัตว์ปีกเลี้ยงมีชีวิต ได้แก่ ไก่ชนิดแกลลัสโดเมสติกัส เป็ด ห่าน ไก่งวง และไก่ต๊อก  Export   Import 
  010511 /C62     ไก่ชนิดแกลลัสโดเมสติกัส มีชีวิต น้ำหนักไม่เกิน 185 กรัม  Export   Import 
  01051110 /C62         สำหรับทำพันธุ์  Export   Import 
  01051110 000/C62           สำหรับทำพันธุ์  Export   Import 
  01051110 001/C62           พันธุ์ไก่ไข่  Export   Import 
  01051110 002/C62           พันธุ์ไก่เนื้อ  Export   Import 
  01051110 090/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  01051190 /C62         อื่น ๆ  Export   Import 
  01051190 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  010512 /C62     ไก่งวง มีชีวิต น้ำหนักไม่เกิน 185 กรัม  Export   Import 
  01051210 /C62         สำหรับทำพันธุ์  Export   Import 
  01051210 000/C62           สำหรับทำพันธุ์  Export   Import 
  01051290 /C62         อื่น ๆ  Export   Import 
  01051290 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  010513 /C62     เป็ด  Export   Import 
  01051310 /C62         ลูกเป็ดสำหรับทำพันธุ์  Export   Import 
  01051310 000/C62           ลูกเป็ดสำหรับทำพันธุ์  Export   Import 
  01051390 /C62         อื่น ๆ  Export   Import 
  01051390 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  010514 /C62     ห่าน  Export   Import 
  01051410 /C62         ลูกห่านสำหรับทำพันธุ์  Export   Import 
  01051410 000/C62           ลูกห่านสำหรับทำพันธุ์  Export   Import 
  01051490 /C62         อื่น ๆ  Export   Import 
  01051490 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  010515 /C62     ไก่ต๊อก  Export   Import 
  01051510 /C62         ลูกไก่ต๊อกสำหรับทำพันธุ์  Export   Import 
  01051510 000/C62           ลูกไก่ต๊อกสำหรับทำพันธุ์  Export   Import 
  01051590 /C62         อื่น ๆ  Export   Import 
  01051590 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  010594 /C62     ไก่ชนิดแกลลัสโดเมสติกัส  Export   Import 
  01059410 /C62         สำหรับทำพันธุ์ นอกจากไก่ชน  Export   Import 
  01059410 000/C62           สำหรับทำพันธุ์ นอกจากไก่ชน  Export   Import 
  01059441 /C62         น้ำหนักไม่เกิน 2 กิโลกรัม  Export   Import 
  01059441 000/C62           น้ำหนักไม่เกิน 2 กิโลกรัม  Export   Import 
  01059449 /C62         อื่น ๆ  Export   Import 
  01059449 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  01059491 /C62         น้ำหนักไม่เกิน 2 กิโลกรัม  Export   Import 
  01059491 000/C62           น้ำหนักไม่เกิน 2 กิโลกรัม  Export   Import 
  01059499 /C62         อื่น ๆ  Export   Import 
  01059499 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  010599 /C62     เป็ด ห่าน ไก่งวง และไก่ต๊อก มีชีวิต น้ำหนักมากกว่า 185 กรัม  Export   Import 
  01059910 /C62         เป็ดสำหรับทำพันธุ์  Export   Import 
  01059910 000/C62           เป็ดสำหรับทำพันธุ์  Export   Import 
  01059920 /C62         เป็ดอื่น ๆ  Export   Import 
  01059920 000/C62           เป็ดอื่น ๆ  Export   Import 
  01059930 /C62         ห่าน ไก่งวงและไก่ต๊อก สำหรับทำพันธุ์  Export   Import 
  01059930 000/C62           ห่าน ไก่งวงและไก่ต๊อก สำหรับทำพันธุ์  Export   Import 
  01059940 /C62         ห่าน ไก่งวงและไก่ต๊อก อื่น ๆ  Export   Import 
  01059940 000/C62           ห่าน ไก่งวงและไก่ต๊อก อื่น ๆ  Export   Import 
0106     สัตว์มีชีวิตอื่น ๆ นอกจากสัตว์มีชีวิตที่ระบุไว้ตามประเภทที่ 01.01. ถึง 01.05 (ม้า ลา และล่อ สัตว์จำพวกโคกระบือ สุกร แกะและแพะ สัตว์ปีกเลี้ยง (ไก่ชนิด แกลลัสโดเมสติกัส เป็ด ห่าน ไก่งวง และไก่ต๊อก))  Export   Import 
  010611 /C62     ไพรเมต  Export   Import 
  01061100 /C62         ไพรเมต  Export   Import 
  01061100 000/C62           ไพรเมต  Export   Import 
  010612 /C62     วาฬ โลมาชนิดดอลฟินและชนิดพอร์พัส (สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในอันดับเซตาเซีย) แมนาที และพะยูน (สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในอันดับไซเรเนีย) แมวน้ำ สิงโตทะเล และช้างน้ำ (สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในอันดับย่อยพินนิพีเดีย)  Export   Import 
  01061200 /C62         วาฬ โลมาชนิดดอลฟินและชนิดพอร์พัส (สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในอันดับเซตาเซีย) แมนาที และพะยูน (สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในอันดับไซเรเนีย) แมวน้ำ สิงโตทะเล และช้างน้ำ (สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในอันดับย่อยพินนิพีเดีย)  Export   Import 
  01061200 000/C62           วาฬ โลมาชนิดดอลฟินและชนิดพอร์พัส (สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในอันดับเซตาเซีย) แมนาที และพะยูน (สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในอันดับไซเรเนีย) แมวน้ำ สิงโตทะเล และช้างน้ำ (สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในอันดับย่อยพินนิพีเดีย)  Export   Import 
  010613 /C62     อูฐ และสัตว์จำพวกอูฐอื่นๆ (คาเมลิดี)  Export   Import 
  01061300 /C62         อูฐ และสัตว์จำพวกอูฐอื่นๆ (คาเมลิดี)  Export   Import 
  01061300 000/C62           อูฐ และสัตว์จำพวกอูฐอื่นๆ (คาเมลิดี)  Export   Import 
  010614 /C62     กระต่ายและกระต่ายป่า  Export   Import 
  01061400 /C62         กระต่ายและกระต่ายป่า  Export   Import 
  01061400 000/C62           กระต่ายและกระต่ายป่า  Export   Import 
  010619 /C62     อื่น ๆ  Export   Import 
  01061900 /C62         อื่น ๆ  Export   Import 
  01061900 001/C62           สุนัข  Export   Import 
  01061900 002/C62           แมว  Export   Import 
  01061900 003/C62           กวาง  Export   Import 
  01061900 090/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  010620 /C62     สัตว์เลื้อยคลาน (รวมถึงงูและสัตว์จำพวกเต่า) มีชีวิต  Export   Import 
  01062000 /C62         สัตว์เลื้อยคลาน(รวมถึงงูและสัตว์จำพวกเต่า)  Export   Import 
  01062000 001/C62           งู  Export   Import 
  01062000 002/C62           เต่า  Export   Import 
  01062000 003/C62           ตะพาบน้ำไต้หวัน  Export   Import 
  01062000 004/C62           ตะพาบน้ำอื่น ๆ  Export   Import 
  01062000 005/C62           จระเข้  Export   Import 
  01062000 090/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  010631 /C62     นกล่าเหยื่อ  Export   Import 
  01063100 /C62         นกล่าเหยื่อ  Export   Import 
  01063100 000/C62           นกล่าเหยื่อ  Export   Import 
  010632 /C62     นกในกลุ่มนกแก้วทุกชนิด (รวมถึงนกจำพวก นกแก้ว นกแขกเต้า นกมาคอว์ และนกกระตั้ว)  Export   Import 
  01063200 /C62         นกในกลุ่มนกแก้วทุกชนิด (รวมถึงนกจำพวก นกแก้ว นกแขกเต้า นกมาคอว์ และนกกระตั้ว)  Export   Import 
  01063200 000/C62           นกในกลุ่มนกแก้วทุกชนิด (รวมถึงนกจำพวก นกแก้ว นกแขกเต้า นกมาคอว์ และนกกระตั้ว)  Export   Import 
  010633 /C62     นกกระจอกเทศ นกอีมู (ดรอไมอัสโนแวฮอลแลนดิอี)  Export   Import 
  01063300 /C62         นกกระจอกเทศ นกอีมู (ดรอไมอัสโนแวฮอลแลนดิอี)  Export   Import 
  01063300 001/C62           นกกระจอกเทศ  Export   Import 
  01063300 002/C62           นกอีมู  Export   Import 
  010639 /C62     อื่น ๆ  Export   Import 
  01063900 /C62         อื่น ๆ  Export   Import 
  01063900 001/C62           นกกระทา  Export   Import 
  01063900 090/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  010641 /C62     แมลงจำพวกผึ้ง  Export   Import 
  01064100 /C62         แมลงจำพวกผึ้ง  Export   Import 
  01064100 000/C62           แมลงจำพวกผึ้ง  Export   Import 
  010649 /C62     อื่น ๆ  Export   Import 
  01064900 /C62         อื่น ๆ  Export   Import 
  01064900 000/C62           อื่น ๆ  Export   Import 
  010690 /C62     อื่น ๆ  Export   Import 
  01069000 /C62         อื่น ๆ  Export   Import 
  01069000 001/C62           กบ  Export   Import 
  01069000 090/C62           อื่น ๆ  Export   Import