MENUCOM(THAI)MOC

ข้อมูลสรุปการค้าระหว่างประเทศ
EXPORT :
      สินค้าส่งออก n อันดับแรกของไทยรายประเทศ
      ตลาดส่งออก n อันดับแรกของไทยรายสินค้า
      โครงสร้างสินค้าออก
      ตลาดส่งออกสำคัญของไทย
IMPORT :
      สินค้านำเข้า n อันดับแรกของไทยรายประเทศ
      แหล่งนำเข้า n อันดับแรกของไทยรายสินค้า
      โครงสร้างสินค้าเข้า
      แหล่งนำเข้าสำคัญของไทย