สรุปภาพรวมการค้าระหว่างประเทศของไทย

เดือนเมษายน 2561 และในช่วงมกราคม เมษายน 2561

-------------------------------------------

1. การส่งออก

1.1 เดือนเมษายน 2561 ส่งออกมูลค่า 586,314.20 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนเมษายน 2560 ร้อยละ 0.79 แต่ลดลงจากเดือนมีนาคมที่ผ่านมาร้อยละ 15.89

เมื่อคิดเป็นเงินเหรียญสหรัฐฯ มีมูลค่า 18,945.63 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากเดือนเมษายน 2560 ร้อยละ 12.34 แต่ลดลงจากเดือนมีนาคมที่ผ่านมาร้อยละ 15.28

1.2 ในช่วงมกราคม เมษายน ปี 2561 ส่งออกมูลค่า 2,579,605.59 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2560 ร้อยละ 0.58 และเมื่อคิดเป็นเงินเหรียญสหรัฐฯ ส่งออกมูลค่า 81,775.08 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.53

2. การนำเข้า

2.1 เดือนเมษายน 2561 นำเข้ามูลค่า 634,972.74 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนเมษายน 2560 ร้อยละ 8.19 แต่ลดลงจากเดือนมีนาคมที่ผ่านมาร้อยละ 4.71

เมื่อคิดเป็นเงินเหรียญสหรัฐฯ นำเข้ามูลค่า 20,228.96 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากเดือนเมษายน 2560 ร้อยละ 20.36 แต่ลดลงจากเดือนมีนาคมที่ผ่านมาร้อยละ 4.10

2.2 ในช่วงมกราคม เมษายน ปี 2561 นำเข้ามูลค่า 2,592,174.06 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2560 ร้อยละ 5.79 และเมื่อคิดเป็นเงินเหรียญสหรัฐฯ นำเข้ามูลค่า 81,101.77 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.18

3. ดุลการค้า

3.1 เดือนเมษายน 2561 ไทยขาดดุลการค้ามูลค่า 48,658.54 ล้านบาท ลดลงจากเดือนเมษายน 2560 ที่ขาดดุลการค้ามูลค่า 5,175.69 ล้านบาท และเมื่อคิดเป็นเงินเหรียญสหรัฐฯ ไทยขาดดุลการค้ามูลค่า 1,283.33 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เปลี่ยนจากเดือนเมษายน 2560 ที่เกินดุลการค้ามูลค่า 56.84 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

3.2 ในช่วงมกราคม เมษายน ปี 2561 ไทยขาดดุลการค้ามูลค่า 12,568.47 ล้านบาท เปลี่ยนจากช่วงเดียวกันของปี 2560 ที่เกินดุลการค้ามูลค้า 114,282.05 ล้านบาท และเมื่อคิดเป็นเงินเหรียญสหรัฐฯ ไทยเกินดุลการค้ามูลค่า 673.31 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 2560 ร้อยละ 83.62

----------------------------------------------------------------

หมายเหตุ : ข้อมูล ปี 2560, 2561 เป็นข้อมูลเบื้องต้น

: สามารถเปิดเผยข้อมูลได้ เมื่อกระทรวงฯ ได้แถลงข่าว

ภาวะการค้าระหว่างประเทศของไทยประจำเดือนแล้ว

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

22 พฤษภาคม 2561