สรุปภาพรวมการค้าระหว่างประเทศของไทย

เดือนเมษายน 2563 และในช่วงมกราคม - เมษายน 2563

-------------------------------------------

1.   การส่งออก

1.1   เดือนเมษายน 2563 ส่งออกมูลค่า 613,979.27 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนเมษายน 2562 ร้อยละ 5.32 แต่ลดลงจากเดือนมีนาคมที่ผ่านมาร้อยละ 11.45

       เมื่อคิดเป็นเงินเหรียญสหรัฐฯ มีมูลค่า 18,948.22 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากเดือนเมษายน 2562 ร้อยละ 2.12 แต่ลดลงจากเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ร้อยละ 15.43

1.2   ในช่วงมกราคม – เมษายน ปี 2563 ส่งออกมูลค่า 2,517,135.79 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 2562 ร้อยละ 1.07 และเมื่อคิดเป็นเงินเหรียญสหรัฐฯ ส่งออกมูลค่า 81,620.29      ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.19

2.   การนำเข้า

2.1   เดือนเมษายน 2563 นำเข้ามูลค่า 541,019.14 ล้านบาท ลดลงจากเดือนเมษายน 2562 ร้อยละ 14.61 และลดลงจากเดือนมีนาคมที่ผ่านมาร้อยละ 17.16

       เมื่อคิดเป็นเงินเหรียญสหรัฐฯ นำเข้ามูลค่า 16,485.89 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงจากเดือนเมษายน 2562 ร้อยละ 17.13 และลดลงจากเดือนมีนาคมที่ผ่านมาร้อยละ 20.79

2.2   ในช่วงมกราคม – เมษายน ปี 2563 นำเข้ามูลค่า 2,349,709.75 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 2562 ร้อยละ 8.06 และเมื่อคิดเป็นเงินเหรียญสหรัฐฯ นำเข้ามูลค่า 75,224.32       ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 5.72

3.   ดุลการค้า

3.1   เดือนเมษายน 2563 ไทยเกินดุลการค้ามูลค่า 72,960.13 ล้านบาท เปลี่ยนจากเดือนเมษายน 2562 ที่ขาดดุลการค้ามูลค่า 50,639.21 ล้านบาท และเมื่อคิดเป็นเงินเหรียญสหรัฐฯ ไทยเกินดุลการค้ามูลค่า 2,462.33 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เปลี่ยนจากเดือนเมษายน 2562 ที่ขาดดุลการค้ามูลค่า 1,339.26 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

3.2   ในช่วงมกราคม – เมษายน ปี 2563 ไทยเกินดุลการค้ามูลค่า 167,426.04 ล้านบาท เปลี่ยนจากช่วงเดียวกันของปี 2562 ที่ขาดดุลการค้ามูลค่า 11,158.56 ล้านบาท และเมื่อคิดเป็นเงินเหรียญสหรัฐฯ ไทยเกินดุลการค้ามูลค่า 6,395.97 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2562 ที่เกินดุลการค้ามูลค่า 876.49 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

----------------------------------------------------------------

หมายเหตุ :  ข้อมูล ปี 2562, 2563  เป็นข้อมูลเบื้องต้น                                 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 :  สามารถเปิดเผยข้อมูลได้ เมื่อกระทรวงฯ ได้แถลงข่าว                        สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

    ภาวะการค้าระหว่างประเทศของไทยประจำเดือนแล้ว                        22 พฤษภาคม 2563