สรุปภาพรวมการค้าระหว่างประเทศของไทย

เดือนธันวาคม 2564 และในช่วงมกราคม - ธันวาคม 2564

-------------------------------------------

1.   การส่งออก

1.1   เดือนธันวาคม 2564 ส่งออกมูลค่า 810,711.85 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนธันวาคม 2563 ร้อยละ 34.54 และเพิ่มขึ้นจากเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาร้อยละ 3.48

       เมื่อคิดเป็นเงินเหรียญสหรัฐฯ มีมูลค่า 24,930.33 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากเดือนธันวาคม 2563 ร้อยละ 24.18 และเพิ่มขึ้นจากเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา ร้อยละ 5.42

1.2   ในช่วงมกราคม – ธันวาคม ปี 2564 ส่งออกมูลค่า 8,542,102.67 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2563 ร้อยละ 18.91 และเมื่อคิดเป็นเงินเหรียญสหรัฐฯ ส่งออกมูลค่า 271,173.51 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.07

2.   การนำเข้า

2.1   เดือนธันวาคม 2564 นำเข้ามูลค่า 833,237.42 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนธันวาคม 2563 ร้อยละ 44.36 และเพิ่มขึ้นจากเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาร้อยละ 9.68

       เมื่อคิดเป็นเงินเหรียญสหรัฐฯ นำเข้ามูลค่า 25,284.48 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากเดือนธันวาคม 2563 ร้อยละ 33.37 และเพิ่มขึ้นจากเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาร้อยละ 11.73

2.2   ในช่วงมกราคม – ธันวาคม ปี 2564 นำเข้ามูลค่า 8,549,082.28 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2563 ร้อยละ 32.01 และเมื่อคิดเป็นเงินเหรียญสหรัฐฯ นำเข้ามูลค่า 267,600.36 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 29.80

3.   ดุลการค้า

3.1   เดือนธันวาคม 2564 ไทยขาดดุลการค้ามูลค่า 22,525.57 ล้านบาท เปลี่ยนจาก    เดือนธันวาคม 2563 ที่เกินดุลการค้ามูลค่า 25,391.13 ล้านบาท และเมื่อคิดเป็นเงินเหรียญสหรัฐฯ ไทยขาดดุลการค้ามูลค่า 354.15 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เปลี่ยนจากเดือนธันวาคม 2563 ที่เกินดุลการค้ามูลค่า 1,117.45 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

3.2   ในช่วงมกราคม – ธันวาคม ปี 2564 ไทยขาดดุลการค้ามูลค่า 6,979.61 ล้านบาท  เปลี่ยนจากช่วงเดียวกันของปี 2563 ที่เกินดุลการค้ามูลค่า 707,300.21 ล้านบาท และเมื่อคิดเป็นเงินเหรียญสหรัฐฯ ไทยเกินดุลการค้ามูลค่า 3,573.15 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 2563 ร้อยละ 85.98

----------------------------------------------------------------

หมายเหตุ :  ข้อมูล ปี 2564 เป็นข้อมูลเบื้องต้น                                             ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 :  สามารถเปิดเผยข้อมูลได้ เมื่อกระทรวงฯ ได้แถลงข่าว                        สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

    ภาวะการค้าระหว่างประเทศของไทยประจำเดือนแล้ว                        18 มกราคม 2565