สรุปภาพรวมการค้าระหว่างประเทศของไทย

เดือนกันยายน 2562 และในช่วงมกราคม – กันยายน 2562

-------------------------------------------

1.   การส่งออก

1.1   เดือนกันยายน 2562 ส่งออกมูลค่า 626,011.42 ล้านบาท ลดลงจากเดือนกันยายน 2561 ร้อยละ 7.76 และลดลงจากเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาร้อยละ 6.63 และเมื่อคิดเป็นเงินเหรียญสหรัฐฯ มีมูลค่า 20,481.32 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงจากเดือนกันยายน 2561 ร้อยละ 1.39 และลดลงจากเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาร้อยละ 6.54

1.2   ในช่วงมกราคม – กันยายน ปี 2562 ส่งออกมูลค่า 5,832,708.57 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 2561 ร้อยละ 4.14 และเมื่อคิดเป็นเงินเหรียญสหรัฐฯ ส่งออกมูลค่า 186,571.89 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 2.11

2.   การนำเข้า

2.1   เดือนกันยายน 2562 นำเข้ามูลค่า 595,475.92 ล้านบาท ลดลงจากเดือนกันยายน 2561 ร้อยละ 10.33 และลดลงจากเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาร้อยละ 3.39 และเมื่อคิดเป็นเงินเหรียญสหรัฐฯ นำเข้ามูลค่า 19,206.11 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงจากเดือนกันยายน 2561 ร้อยละ 4.24 และลดลงจากเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาร้อยละ 3.30

2.2   ในช่วงมกราคม – กันยายน ปี 2562 นำเข้ามูลค่า 5,684,733.97 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 2561 ร้อยละ 5.57 และเมื่อคิดเป็นเงินเหรียญสหรัฐฯ นำเข้ามูลค่า 179,190.52     ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 3.68

3.   ดุลการค้า

3.1   เดือนกันยายน 2562 ไทยเกินดุลการค้ามูลค่า 30,535.50 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนกันยายน 2561 ที่เกินดุลการค้ามูลค่า 14,592.04 ล้านบาท และเมื่อคิดเป็นเงินเหรียญสหรัฐฯ ไทยเกินดุลการค้ามูลค่า 1,275.21 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากเดือนกันยายน 2561 ร้อยละ 78.73

3.2   ในช่วงมกราคม – กันยายน ปี 2562 ไทยเกินดุลการค้ามูลค่า 147,974.60 ล้านบาท  เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2561 ที่เกินดุลการค้ามูลค่า 64,106.79 และเมื่อคิดเป็นเงินเหรียญสหรัฐฯ ไทยเกินดุลการค้ามูลค่า 7,381.37 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกัน ของปี 2561 ร้อยละ 62.03

----------------------------------------------------------------

หมายเหตุ :  ข้อมูล ปี 2562  เป็นข้อมูลเบื้องต้น                                            ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

    :  สามารถเปิดเผยข้อมูลได้ เมื่อกระทรวงฯ ได้แถลงข่าว                     สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

     ภาวะการค้าระหว่างประเทศของไทยประจำเดือนแล้ว                         21 ตุลาคม 2562