สรุปภาพรวมการค้าระหว่างประเทศของไทย

เดือนกันยายน 2563 และในช่วงมกราคม - กันยายน 2563

-------------------------------------------

1.   การส่งออก

1.1   เดือนกันยายน 2563 ส่งออกมูลค่า 609,838.49 ล้านบาท ลดลงจากเดือนกันยายน 2562 ร้อยละ 2.24 และลดลงจากเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาร้อยละ 4.00

       เมื่อคิดเป็นเงินเหรียญสหรัฐฯ มีมูลค่า 19,621.32 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงจากเดือนกันยายน 2562 ร้อยละ 3.86 และลดลงจากเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ร้อยละ 2.92

1.2   ในช่วงมกราคม – กันยายน ปี 2563 ส่งออกมูลค่า 5,387,040.23 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 2562 ร้อยละ 7.69 และเมื่อคิดเป็นเงินเหรียญสหรัฐฯ ส่งออกมูลค่า 172,996.10 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 7.33

2.   การนำเข้า

2.1   เดือนกันยายน 2563 นำเข้ามูลค่า 548,019.22 ล้านบาท ลดลงจากเดือนกันยายน 2562 ร้อยละ 7.59 แต่เพิ่มขึ้นจากเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาร้อยละ 8.44

       เมื่อคิดเป็นเงินเหรียญสหรัฐฯ นำเข้ามูลค่า 17,391.20 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงจากเดือนกันยายน 2562 ร้อยละ 9.08 แต่เพิ่มขึ้นจากเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาร้อยละ 9.63

2.2   ในช่วงมกราคม – กันยายน ปี 2563 นำเข้ามูลค่า 4,805,888.12 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 2562 ร้อยละ 15.14 และเมื่อคิดเป็นเงินเหรียญสหรัฐฯ นำเข้ามูลค่า 152,372.41    ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 14.64

3.   ดุลการค้า

3.1   เดือนกันยายน 2563 ไทยเกินดุลการค้ามูลค่า 61,819.27 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนกันยายน 2562 ที่เกินดุลการค้ามูลค่า 30,728.29 ล้านบาท ร้อยละ 101.18 และเมื่อคิดเป็นเงินเหรียญสหรัฐฯ ไทยเกินดุลการค้ามูลค่า 2,230.12 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากเดือนกันยายน 2562 ที่เกินดุลการค้ามูลค่า 1,280.39 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ร้อยละ 74.18

3.2   ในช่วงมกราคม – กันยายน ปี 2563 ไทยเกินดุลการค้ามูลค่า 581,152.11 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2562 ที่เกินดุลการค้ามูลค่า 172,504.20 ล้านบาท และเมื่อคิดเป็นเงินเหรียญสหรัฐฯ ไทยเกินดุลการค้ามูลค่า 20,623.69 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2562 ที่เกินดุลการค้ามูลค่า 8,157.71 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

----------------------------------------------------------------

หมายเหตุ :  ข้อมูล ปี 2563  เป็นข้อมูลเบื้องต้น                                            ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

    :  สามารถเปิดเผยข้อมูลได้ เมื่อกระทรวงฯ ได้แถลงข่าว                        สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

       ภาวะการค้าระหว่างประเทศของไทยประจำเดือนแล้ว                          19 ตุลาคม2563