สรุปภาพรวมการค้าระหว่างประเทศของไทย

เดือนมิถุนายน 2561 และในช่วงมกราคม มิถุนายน 2561

-------------------------------------------

1. การส่งออก

1.1 เดือนมิถุนายน 2561 ส่งออกมูลค่า 694,112.79 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนมิถุนายน 2560 ร้อยละ 0.84 และเพิ่มขึ้นจากเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาร้อยละ 0.60

เมื่อคิดเป็นเงินเหรียญสหรัฐฯ มีมูลค่า 21,779.85 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากเดือนมิถุนายน 2560 ร้อยละ 8.19 แต่ลดลงจากเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาร้อยละ 2.14

1.2 ในช่วงมกราคม มิถุนายน ปี 2561 ส่งออกมูลค่า 3,963,703.15 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2560 ร้อยละ 0.78 และเมื่อคิดเป็นเงินเหรียญสหรัฐฯ ส่งออกมูลค่า 125,811.71 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.95

2. การนำเข้า

2.1 เดือนมิถุนายน 2561 นำเข้ามูลค่า 652,583.17 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนมิถุนายน 2560 ร้อยละ 3.44 แต่ลดลงจากเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาร้อยละ 1.37

เมื่อคิดเป็นเงินเหรียญสหรัฐฯ นำเข้ามูลค่า 20,201.37 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากเดือนมิถุนายน 2560 ร้อยละ 10.83 แต่ลดลงจากเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาร้อยละ 4.05

2.2 ในช่วงมกราคม มิถุนายน ปี 2561 นำเข้ามูลค่า 3,906,418.73 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2560 ร้อยละ 5.12 และเมื่อคิดเป็นเงินเหรียญสหรัฐฯ นำเข้ามูลค่า 122,356.12 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.61

3. ดุลการค้า

3.1 เดือนมิถุนายน 2561 ไทยเกินดุลการค้ามูลค่า 41,529.62 ล้านบาท ลดลงจากเดือนมิถุนายน 2560 ร้อยละ 27.70 และเมื่อคิดเป็นเงินเหรียญสหรัฐฯ ไทยเกินดุลการค้ามูลค่า 1,578.48 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงจากมิถุนายน 2560 ร้อยละ 17.14

3.2 ในช่วงมกราคม มิถุนายน ปี 2561 ไทยเกินดุลการค้ามูลค่า 57,284.42 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 2560 ร้อยละ 73.56 และเมื่อคิดเป็นเงินเหรียญสหรัฐฯ ไทยเกินดุลการค้ามูลค่า 3,455.59 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 2560 ร้อยละ 54.25

----------------------------------------------------------------

หมายเหตุ : ข้อมูล ปี 2561 เป็นข้อมูลเบื้องต้น ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

: สามารถเปิดเผยข้อมูลได้ เมื่อกระทรวงฯ ได้แถลงข่าว สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

ภาวะการค้าระหว่างประเทศของไทยประจำเดือนแล้ว 18 กรกฎาคม 2561

: ปรับข้อมูลปี 2560 เมื่อ 15/06/61