สรุปภาพรวมการค้าระหว่างประเทศของไทย

เดือนสิงหาคมคม 2561 และในช่วงมกราคม สิงหาคม 2561

-------------------------------------------

1. การส่งออก

1.1 เดือนสิงหาคม 2561 ส่งออกมูลค่า 755,232.42 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนสิงหาคม 2560 ร้อยละ 6.07 และเพิ่มขึ้นจากเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาร้อยละ 14.05

เมื่อคิดเป็นเงินเหรียญสหรัฐฯ มีมูลค่า 22,794.45 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากเดือนสิงหาคม 2560 ร้อยละ 6.68 และเพิ่มขึ้นจากเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาร้อยละ 11.61

1.2 ในช่วงมกราคม สิงหาคม ปี 2561 ส่งออกมูลค่า 5,381,110.28 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2560 ร้อยละ 1.90 และเมื่อคิดเป็นเงินเหรียญสหรัฐฯ ส่งออกมูลค่า 169,030.10 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.03

2. การนำเข้า

2.1 เดือนสิงหาคม 2561 นำเข้ามูลค่า 784,848.23 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนสิงหาคม 2560 ร้อยละ 22.21 และเพิ่มขึ้นจากเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาร้อยละ 14.11

เมื่อคิดเป็นเงินเหรียญสหรัฐฯ นำเข้ามูลค่า 23,382.59 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากเดือนสิงหาคม 2560 ร้อยละ 22.80 และเพิ่มขึ้นจากเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาร้อยละ 11.66

2.2 ในช่วงมกราคม สิงหาคม ปี 2561 นำเข้ามูลค่า 5,379,049.49 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2560 ร้อยละ 7.47 และเมื่อคิดเป็นเงินเหรียญสหรัฐฯ นำเข้ามูลค่า 166,678.83 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.89

3. ดุลการค้า

3.1 เดือนสิงหาคม 2561 ไทยขาดดุลการค้ามูลค่า 29,615.81 ล้านบาท เปลี่ยนจากเดือนสิงหาคม 2560 ที่เกินดุลการค้ามูลค่า 69,768.61 ล้านบาท และเมื่อคิดเป็นเงินเหรียญสหรัฐฯ ไทยขาดดุลการค้ามูลค่า 588.14 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เปลี่ยนจากเดือนสิงหาคม 2560 ที่เกินดุลการค้ามูลค่า 2,326.19 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

3.2 ในช่วงมกราคม สิงหาคม ปี 2561 ไทยเกินดุลการค้ามูลค่า 2,060.79 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 2560 ร้อยละ 99.25 และเมื่อคิดเป็นเงินเหรียญสหรัฐฯ ไทยเกินดุลการค้ามูลค่า 2,351.27 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 2560 ร้อยละ 76.00

----------------------------------------------------------------

หมายเหตุ : ข้อมูล ปี 2561 เป็นข้อมูลเบื้องต้น ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

: สามารถเปิดเผยข้อมูลได้ เมื่อกระทรวงฯ ได้แถลงข่าว สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

ภาวะการค้าระหว่างประเทศของไทยประจำเดือนแล้ว 18 กันยายน 2561