สรุปภาพรวมการค้าระหว่างประเทศของไทย

เดือนกุมภาพันธ์ 2562 และในช่วงมกราคม - กุมภาพันธ์ 2562

-------------------------------------------

1. การส่งออก

1.1 เดือนกุมภาพันธ์ 2562 ส่งออกมูลค่า 678,509.10 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ร้อยละ 5.48 และเพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคมที่ผ่านมาร้อยละ 10.13

เมื่อคิดเป็นเงินเหรียญสหรัฐฯ มีมูลค่า 21,553.66 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ร้อยละ 5.91 และเพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคมที่ผ่านมา ร้อยละ 13.48

1.2 ในช่วงมกราคม กุมภาพันธ์ ปี 2562 ส่งออกมูลค่า 1,294,612.88 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 2561 ร้อยละ 0.16 และเมื่อคิดเป็นเงินเหรียญสหรัฐฯ ส่งออกมูลค่า 40,547.58 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.16

2. การนำเข้า

2.1 เดือนกุมภาพันธ์ 2562 นำเข้ามูลค่า 558,777.97 ล้านบาท ลดลงจากเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ร้อยละ 10.38 และลดลงจากเดือนมกราคมที่ผ่านมาร้อยละ 26.15

เมื่อคิดเป็นเงินเหรียญสหรัฐฯ นำเข้ามูลค่า 17,519.24 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงจากเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ร้อยละ 10.03 และลดลงจากเดือนมกราคมที่ผ่านมาร้อยละ 23.92

2.2 ในช่วงมกราคม กุมภาพันธ์ ปี 2562 นำเข้ามูลค่า 1,315,442.41 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2561 ร้อยละ 2.17 และเมื่อคิดเป็นเงินเหรียญสหรัฐฯ นำเข้ามูลค่า 40,545.52 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.20

3. ดุลการค้า

3.1 เดือนกุมภาพันธ์ 2562 ไทยเกินดุลการค้ามูลค่า 119,731.13 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ที่เกินดุลการค้ามูลค่า 19,727.85 ล้านบาท และเมื่อคิดเป็นเงินเหรียญสหรัฐฯ ไทยเกินดุลการค้ามูลค่า 4,034.42 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ที่เกินดุลการค้ามูลค่า 877.84 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

3.2 ในช่วงมกราคม กุมภาพันธ์ ปี 2562 ไทยขาดดุลการค้ามูลค่า 20,829.53 ล้านบาท เปลี่ยนจากช่วงเดียวกันของปี 2561 ที่เกินดุลการค้ามูลค่า 9,233.41 ล้านบาท และเมื่อคิดเป็นเงินเหรียญสหรัฐฯ ไทยเกินดุลการค้ามูลค่า 2.06 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 2561 ที่เกินดุลการค้ามูลค่า 808.86 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

----------------------------------------------------------------

หมายเหตุ : ข้อมูล ปี 2561, 2562 เป็นข้อมูลเบื้องต้น ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

: สามารถเปิดเผยข้อมูลได้ เมื่อกระทรวงฯ ได้แถลงข่าว สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

ภาวะการค้าระหว่างประเทศของไทยประจำเดือนแล้ว 19 มีนาคม 2562