สรุปภาพรวมการค้าระหว่างประเทศของไทย

เดือนสิงหาคม 2562 และในช่วงมกราคม – สิงหาคม 2562

-------------------------------------------

1.   การส่งออก

1.1   เดือนสิงหาคม 2562 ส่งออกมูลค่า 670,452.23 ล้านบาท ลดลงจากเดือนสิงหาคม 2561 ร้อยละ 11.35 แต่เพิ่มขึ้นจากเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาร้อยละ 2.37 และเมื่อคิดเป็นเงินเหรียญสหรัฐฯ มีมูลค่า 21,914.93 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงจากเดือนสิงหาคม 2561 ร้อยละ 4.00 แต่เพิ่มขึ้นจากเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาร้อยละ 3.35

1.2   ในช่วงมกราคม – สิงหาคม ปี 2562 ส่งออกมูลค่า 5,206,697.15 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 2561 ร้อยละ 3.68 และเมื่อคิดเป็นเงินเหรียญสหรัฐฯ ส่งออกมูลค่า 166,090.57 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 2.19

2.   การนำเข้า

2.1   เดือนสิงหาคม 2562 นำเข้ามูลค่า 616,376.55 ล้านบาท ลดลงจากเดือนสิงหาคม 2561 ร้อยละ 21.07 และลดลงจากเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาร้อยละ 6.70 และเมื่อคิดเป็นเงินเหรียญสหรัฐฯ นำเข้ามูลค่า 19,862.36 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงจากเดือนสิงหาคม 2561 ร้อยละ 14.62 และลดลงจากเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาร้อยละ 5.84

2.2   ในช่วงมกราคม – สิงหาคม ปี 2562 นำเข้ามูลค่า 5,089,258.05 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 2561 ร้อยละ 4.98 และเมื่อคิดเป็นเงินเหรียญสหรัฐฯ นำเข้ามูลค่า 159,984.41 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 3.61

3.   ดุลการค้า

3.1   เดือนสิงหาคม 2562 ไทยเกินดุลการค้ามูลค่า 54,075.68 ล้านบาท เปลี่ยนจากเดือนสิงหาคม 2561 ที่ขาดดุลมูลค่า 24,570.49 ล้านบาท และเมื่อคิดเป็นเงินเหรียญสหรัฐฯ ไทยเกินดุลการค้ามูลค่า 2,052.57 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เปลี่ยนจากเดือนสิงหาคม 2561 ที่ขาดดุลการค้ามูลค่า 437.41 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

3.2   ในช่วงมกราคม – สิงหาคม ปี 2562 ไทยเกินดุลการค้ามูลค่า 117,439.10 ล้านบาท  เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2561 ที่เกินดุลมูลค่า 49,514.75 และเมื่อคิดเป็นเงินเหรียญสหรัฐฯ ไทยเกินดุลการค้ามูลค่า 6,106.16 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกัน ของปี 2561 ร้อยละ 58.93

----------------------------------------------------------------

หมายเหตุ :  ข้อมูล ปี 2562  เป็นข้อมูลเบื้องต้น                                            ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

    :  สามารถเปิดเผยข้อมูลได้ เมื่อกระทรวงฯ ได้แถลงข่าว                     สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

       ภาวะการค้าระหว่างประเทศของไทยประจำเดือนแล้ว                      19 กันยายน 2562