สรุปภาพรวมการค้าระหว่างประเทศของไทย

เดือนตุลาคม 2561 และในช่วงมกราคม ตุลาคม 2561

-------------------------------------------

1. การส่งออก

1.1 เดือนตุลาคม 2561 ส่งออกมูลค่า 702,056.80 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนตุลาคม 2560 ร้อยละ 6.81 และเพิ่มขึ้นจากเดือนกันยายนที่ผ่านมาร้อยละ 3.79

เมื่อคิดเป็นเงินเหรียญสหรัฐฯ มีมูลค่า 21,757.94 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากเดือนตุลาคม 2560 ร้อยละ 8.70 และเพิ่มขึ้นจากเดือนกันยายนที่ผ่านมาร้อยละ 5.11

1.2 ในช่วงมกราคม ตุลาคม ปี 2561 ส่งออกมูลค่า 6,759,577.22 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2560 ร้อยละ 1.51 และเมื่อคิดเป็นเงินเหรียญสหรัฐฯ ส่งออกมูลค่า 211,487.86 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.19

2. การนำเข้า

2.1 เดือนตุลาคม 2561 นำเข้ามูลค่า 720,677.77 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนตุลาคม 2560 ร้อยละ 9.39 และเพิ่มขึ้นจากเดือนกันยายนที่ผ่านมาร้อยละ 7.68

เมื่อคิดเป็นเงินเหรียญสหรัฐฯ นำเข้ามูลค่า 22,037.46 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากเดือนตุลาคม 2560 ร้อยละ 11.23 และเพิ่มขึ้นจากเดือนกันยายนที่ผ่านมาร้อยละ 9.03

2.2 ในช่วงมกราคม ตุลาคม ปี 2561 นำเข้ามูลค่า 6,769,007.65 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2560 ร้อยละ 7.80 และเมื่อคิดเป็นเงินเหรียญสหรัฐฯ นำเข้ามูลค่า 208,928.91 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.78

3. ดุลการค้า

3.1 เดือนตุลาคม 2561 ไทยขาดดุลการค้ามูลค่า 18,620.97 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนตุลาคม 2560 ที่ขาดดุลการค้ามูลค่า 1,481.27 ล้านบาท และเมื่อคิดเป็นเงินเหรียญสหรัฐฯ ไทยขาดดุลการค้ามูลค่า 279.52 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เปลี่ยนจากเดือนตุลาคม 2560 ที่เกินดุลการค้ามูลค่า 203.99 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

3.2 ในช่วงมกราคม ตุลาคม ปี 2561 ไทยขาดดุลการค้ามูลค่า 9,430.43 ล้านบาท เปลี่ยนจากช่วงเดียวกันของปี 2560 ที่เกินดุลการค้ามูลค่า 380,259.71 ล้านบาท และเมื่อคิดเป็นเงินเหรียญสหรัฐฯ ไทยเกินดุลการค้ามูลค่า 2,558.95 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 2560 ที่เกินดุลการค้ามูลค้า 134,43.79 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

----------------------------------------------------------------

หมายเหตุ : ข้อมูล ปี 2561 เป็นข้อมูลเบื้องต้น ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

: สามารถเปิดเผยข้อมูลได้ เมื่อกระทรวงฯ ได้แถลงข่าว สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

ภาวะการค้าระหว่างประเทศของไทยประจำเดือนแล้ว 19 พฤศิกายน 2561