ภาวะการค้าระหว่างประเทศของไทยประจำเดือน กรกฎาคม 2559

 

http://tpso.moc.go.th/th/node/5374