สรุปภาพรวมการค้าระหว่างประเทศของไทย

เดือนกรกฎาคม 2565 และในช่วงมกราคม - กรกฎาคม 2565

-------------------------------------------

1.   การส่งออก

1.1   เดือนกรกฎาคม 2565 ส่งออกมูลค่า 829,028.81 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนกรกฎาคม 2564 ร้อยละ 17.00 แต่ลดลงจากเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาร้อยละ 8.63

       เมื่อคิดเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐ มีมูลค่า 23,629.29 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นจากเดือนกรกฎาคม 2564 ร้อยละ 4.33 แต่ลดลงจากเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ร้อยละ 11.01

1.2   ในช่วงมกราคม – กรกฎาคม ปี 2565 ส่งออกมูลค่า 5,774,277.15 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2564 ร้อยละ 22.16 และเมื่อคิดเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ส่งออกมูลค่า 172,814.11 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.49

2.   การนำเข้า

2.1   เดือนกรกฎาคม 2565 นำเข้ามูลค่า 968,939.86 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนกรกฎาคม 2564 ร้อยละ 38.66 แต่ลดลงจากเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาร้อยละ 0.26

       เมื่อคิดเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐ นำเข้ามูลค่า 27,289.78 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นจากเดือนกรกฎาคม 2564 ร้อยละ 23.86 แต่ลดลงจากเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาร้อยละ 2.82

2.2   ในช่วงมกราคม – กรกฎาคม ปี 2565 นำเข้ามูลค่า 6,192,216.62 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2564 ร้อยละ 33.03 และเมื่อคิดเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐ นำเข้ามูลค่า 182,730.43 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 21.38

3.   ดุลการค้า

3.1   เดือนกรกฎาคม 2565 ไทยขาดดุลการค้ามูลค่า 139,911.05 ล้านบาท เปลี่ยนจากเดือนกรกฎาคม 2564 ที่เกินดุลการค้ามูลค่า 9,773.00 ล้านบาท และเมื่อคิดเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐ ไทยขาดดุลการค้ามูลค่า 3,660.49 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เปลี่ยนจากเดือนกรกฎาคม 2564 ที่เกินดุลการค้ามูลค่า 616.46 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

3.2   ในช่วงมกราคม – กรกฎาคม ปี 2565 ไทยขาดดุลการค้ามูลค่า 417,939.47 ล้านบาท เปลี่ยนจากช่วงเดียวกันของปี 2564 ที่เกินดุลการค้ามูลค่า 72,024.68 ล้านบาท และเมื่อคิดเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐ ไทยขาดดุลการค้ามูลค่า 9,916.32 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เปลี่ยนจากช่วงเดียวกันของปี 2564 ที่เกินดุลการค้ามูลค่า 4,463.54 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 

----------------------------------------------------------------

หมายเหตุ :  ข้อมูล ปี 2565 เป็นข้อมูลเบื้องต้น                                             ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 :  สามารถเปิดเผยข้อมูลได้ เมื่อกระทรวงฯ ได้แถลงข่าว                        สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

    ภาวะการค้าระหว่างประเทศของไทยประจำเดือนแล้ว                        16 สิงหาคม 2565