สรุปภาพรวมการค้าระหว่างประเทศของไทย

เดือนพฤษภาคม 2562 และในช่วงมกราคม – พฤษภาคม 2562

-------------------------------------------

1.   การส่งออก

1.1   เดือนพฤษภาคม 2562 ส่งออกมูลค่า 663,647.03 ล้านบาท  ลดลงจากเดือนพฤษภาคม 2561  ร้อยละ 4.04  แต่เพิ่มขึ้นจากเดือนเมษายนที่ผ่านมาร้อยละ 13.84

       เมื่อคิดเป็นเงินเหรียญสหรัฐฯ มีมูลค่า 21,017.92 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงจากเดือนพฤษภาคม 2561  ร้อยละ 5.79 แต่เพิ่มขึ้นจากเดือนเมษายนที่ผ่านมาร้อยละ 13.27

1.2   ในช่วงมกราคม – พฤษภาคม ปี 2562 ส่งออกมูลค่า 3,204,469.53 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 2561 ร้อยละ 2.31 และเมื่อคิดเป็นเงินเหรียญสหรัฐฯ ส่งออกมูลค่า 101,561.34 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 2.70

2.   การนำเข้า

2.1   เดือนพฤษภาคม 2562 นำเข้ามูลค่า 666,810.28 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนพฤษภาคม 2561 ร้อยละ 1.17 และเพิ่มขึ้นจากเดือนเมษายนที่ผ่านมาร้อยละ 4.62

       เมื่อคิดเป็นเงินเหรียญสหรัฐฯ นำเข้ามูลค่า 20,836.39 ล้านเหรียญสหรัฐฯ  ลดลงจากเดือนพฤษภาคม 2561  ร้อยละ 0.64 แต่เพิ่มขึ้นจากเดือนเมษายนที่ผ่านมาร้อยละ 4.12

2.2   ในช่วงมกราคม – พฤษภาคม ปี 2562 นำเข้ามูลค่า 3,229,146.44 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 2561 ร้อยละ 0.45 และเมื่อคิดเป็นเงินเหรียญสหรัฐฯ นำเข้ามูลค่า 100,830.31       ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 0.99

3.   ดุลการค้า

3.1   เดือนพฤษภาคม 2562 ไทยขาดดุลการค้ามูลค่า 3,163.25 ล้านบาท เปลี่ยนจากเดือนพฤษภาคม 2561 ที่เกินดุลการค้ามูลค่า 32,525.84 ล้านบาท และเมื่อคิดเป็นเงินเหรียญสหรัฐฯ ไทยเกินดุลการค้ามูลค่า 181.53 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงจากเดือนพฤษภาคม 2561 ร้อยละ 86.44

3.2   ในช่วงมกราคม – พฤษภาคม ปี 2562 ไทยขาดดุลการค้ามูลค่า 24,676.91 ล้านบาท  เปลี่ยนจากช่วงเดียวกันของปี 2561 ที่เกินดุลการค้ามูลค่า 36,468.12 ล้านบาท และเมื่อคิดเป็นเงินเหรียญสหรัฐฯ ไทยเกินดุลการค้ามูลค่า 731.03 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 2561 ร้อยละ 71.18

----------------------------------------------------------------

หมายเหตุ :  ข้อมูล ปี 2561, 2562  เป็นข้อมูลเบื้องต้น                                 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 :  สามารถเปิดเผยข้อมูลได้ เมื่อกระทรวงฯ ได้แถลงข่าว                        สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

    ภาวะการค้าระหว่างประเทศของไทยประจำเดือนแล้ว                        18 มิถุนายน 2562